Νόμος 4504/17 - Άρθρο 143

Άρθρο 143: Λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η φράση και η χορηγία ετησίας συνδρομής χρυσών φράγκων 12.000 προς λειτουργία αυτού, αναγραφομένης στον ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου των Ναυτικών του άρθρου μόνου του νόμου [Ν] 2045/1920 (ΦΕΚ 51/Α/1920) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{και η καταβολή ετήσιας συνδρομής σε ευρώ, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Διεθνή Υδρογραφικό Οργανισμό, σύμφωνα με τον ισχύοντα οικονομικό του κανονισμό, βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και αποδεικνύεται με απλή εξοφλητική απόδειξη του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού.}

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 81/2012 (ΦΕΚ 139/Α/2012), προάγονται αναδρομικά στον επόμενο βαθμό:

 

(α) από 20-10-2015, οι Υποπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, προέλευσης Σχολής Δόκιμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίοι, ενώ κρίθηκαν προακτέοι με το από 22-04-2015 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 427/Γ/2015), δεν προήχθησαν με το από 05-11-2015 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 1193/Γ/2015),

 

(β) από 13-11-2015, οι Υποπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ειδικότητας Τεχνικού, οι οποίοι, ενώ κρίθηκαν προακτέοι με το από 22-04-2015 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 427/Γ/2015), δεν προήχθησαν με το από 05-02-2016 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 156/Γ/2016).

 

3. Η εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου δεν θεμελιώνει δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών.

 

Η δε αναδρομική τους προαγωγή συντελείται, ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων.

 

4. Αξιωματικοί που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής), απόφοιτοι της 31ης Σειράς - Σχολείου Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, οι οποίοι προήχθησαν με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του νόμου [Ν] 3079/2002 (ΦΕΚ 311/Α/2002), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του νόμου 3450/2006 (ΦΕΚ 64/Α/2006) και της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 81/2012 (ΦΕΚ 139/Α/2012), προάγονται αναδρομικά στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συμπλήρωση παραμονής 2 ετών στο βαθμό του Πλωτάρχη, χωρίς δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών.

 

5. Προστίθεται παράγραφος 20 στο άρθρο 16 του νόμου 3922/2011 (ΦΕΚ 35/Α/2011) ως εξής:

 

{20. α) Αξιωματικοί προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, που είναι απόφοιτοι της ΛΒ' Εκπαιδευτικής Σειράς, κατέχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και είναι εκτός οργανικών θέσεων, με τη συμπλήρωση 2 ετών στο βαθμό του Υποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος, μπορούν να προαχθούν στον επόμενο βαθμό του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος, ανεξαρτήτως αν έχουν υπηρετήσει σε Λιμενικές Αρχές, πλωτά και εναέρια μέσα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού, Έρευνας και Διάσωσης και χωρίς να έχουν υποχρέωση να υπηρετήσουν σε αυτά.

 

β) Οι προαγόμενοι κατά την περίπτωση α' δεν έχουν δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών και τίθενται στο τέλος της οικείας επετηρίδας κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους.

 

γ) Ο χρόνος που τυχόν πλεονάζει μετά την προαγωγή αυτή προσμετράται ομοίως για τη συμπλήρωση των τυπικών προς προαγωγή προσόντων στον αμέσως επόμενο βαθμό.}

 

6. Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 136 του νόμου [Ν] 3079/2002 (ΦΕΚ 311/Α/2002) ως εξής:

 

{1. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συνιστώνται στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές, Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΚΕΑ / Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής), με λειτουργική και επιχειρησιακή αυτοτέλεια, τα οποία αναλαμβάνουν κυρίως τη διενέργεια ειδικών επιχειρήσεων - επεμβάσεων - νηοψιών για την πρόληψη και καταστολή κάθε φύσεως ειδικών ή οργανωμένων εγκλημάτων βίας, που στρέφονται κατά ατόμων ή πραγμάτων και τα οποία τελούνται από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες, για την προστασία της δημόσιας τάξης - ασφάλειας και της εθνικής ασφάλειας, σε χώρους αρμοδιότητας της οικείας Λιμενικής Αρχής ή και εκτός αυτής, εφόσον αυτό ζητηθεί αρμοδίως. Η οργάνωση και λειτουργία τους καθορίζονται με Κανονισμό που εκδίδεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 126, όπως ισχύει. Με τον ίδιο Κανονισμό, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις διαδικασίες στελέχωσης και διάρθρωσης επιχειρησιακών ομάδων, τα χρησιμοποιούμενα μέσα, τον εξοπλισμό, την επιλογή, τις προϋποθέσεις παραμονής, την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά στα ανωτέρω Κλιμάκια.}

 

7. Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 136 του νόμου [Ν] 3079/2002 ως εξής:

 

{2. Τα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών / Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής υπάγονται διοικητικά και επιχειρησιακά, διά του Διοικητή τους, απευθείας στον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής και εποπτεύονται από την αρμόδια κάθε φορά Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τον Οργανισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που ισχύει κάθε φορά. Τα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών / Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής στελεχώνονται με προσωπικό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που έχει αποφοιτήσει με επιτυχία από σχολείο ειδικών αποστολών, το οποίο λειτουργεί με μέριμνα της Διεύθυνσης του προηγούμενου εδαφίου.}

 

8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 103/2014 (ΦΕΚ 170/Α/2014) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι Περιφερειακές Διοικήσεις Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ασκούν αρμοδιότητες ελέγχου της δραστηριότητας των υπαγόμενων σε αυτές Λιμενικών Αρχών και των ανεξάρτητων και αυτοτελών τμημάτων Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών / Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπάγονται διοικητικά και επιχειρησιακά σε αυτές.}

 

9. Η 19η Μαρτίου καθιερώνεται ως επίσημη ημέρα εκδήλωσης τιμής προς το εν αποστρατεία και το εν ενεργεία προσωπικό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής).

 

10. Στο άρθρο 45 του νόμου [Ν] 3079/2002 (ΦΕΚ 311/Α/2002) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Οι Αξιωματικοί που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος ή από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, οι οποίοι φέρουν τον καταληκτικό βαθμό εξέλιξής τους και έχουν κριθεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, λόγω συμπλήρωσης 35 ετών πραγματικής υπηρεσίας ή λόγω κατάληψης από το όριο ηλικίας, χαρακτηριζόμενοι από το σύνολο των ουσιαστικών τους προσόντων ως εξαίρετοι, επιτρέπεται να παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία για χρονικό διάστημα μέχρι 2 ετών, μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στο αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων, 15 τουλάχιστον ημέρες μετά την προαγωγή τους εκτός οργανικών θέσεων στον επόμενο βαθμό. Το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων αποφασίζει 1 τουλάχιστον μήνα πριν από τη συμπλήρωση της τριακονταπενταετίας ή την κατάληψη από το όριο ηλικίας από τους αιτούντες. Οι Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίοι παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου, αποστρατεύονται την 31η Δεκεμβρίου του έτους συμπλήρωσης της παραμονής τους, με απόφαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων, στην οποία λαμβάνεται υπόψη η τελευταία κρίση τους. Το Συμβούλιο Κρίσεων προβαίνει σε νέα κρίση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 25 και εφόσον κατά το χρονικό διάστημα της επιπλέον παραμονής στην ενεργό υπηρεσία, έχει επιβληθεί στους κρινόμενους η πειθαρχική ποινή της φυλάκισης ή του τριακονταήμερου τουλάχιστον περιορισμού συνολικά για το ίδιο ή διαφορετικά πειθαρχικά παραπτώματα.}

 

11. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του νόμου 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α/2015), όπως ισχύει, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως τις 30-06-2018.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.