Νόμος 4366/16

Ν4366/2016: Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) της από 30-12-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4366/2016: Κύρωση: α) της από 24-12-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, β) της από 30-12-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 18/Α/2016), 15-02-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο Πρώτο

 

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 24-12-2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών (ΦΕΚ 182/Α/2015).

 

Άρθρο Δεύτερο

 

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 30-12-2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ ανώνυμη εταιρεία (ΦΕΚ 184/Α/2015).

 

Άρθρο Τρίτο: Ρυθμίσεις θεμάτων περί ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων - Τροποποιήσεις διατάξεων του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015), του νόμου 3869/2010 (ΦΕΚ 130/Α/2010) και του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015)

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της υποπαραγράφου Α.4 της παραγράφου Α του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 14 του νόμου 4346/2015 (ΦΕΚ 152/Α/2015), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι οφειλέτες των οποίων η κύρια αίτηση εκκρεμούσε στις 19-08-2015, υποχρεούνται έως τις 04-05-2016 και εφόσον μέχρι τότε δεν έχει λάβει χώρα συζήτηση της αιτήσεως τους, να υποβάλουν στη γραμματεία του Δικαστηρίου, όπου τηρείται ο φάκελος της αιτήσεώς τους, επικαιροποιημένα τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του νόμου 3869/2010.}

 

2. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 3869/2010 (ΦΕΚ 130/Α/2010) διαγράφονται οι λέξεις που θα εκδοθεί εντός 1 μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015) τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου αναστέλλεται ως προς τις καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις, τις συμβάσεις με υποθήκη ή με προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας και τα δάνεια και τις πιστώσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 06-05-2003 (Επίσημη Εφημερίδα L124/2003), καθώς και τα δάνεια με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, μέχρι την 15-03-2016.}

 

4. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου 3869/2010 (ΦΕΚ 130/Α/2010) οι λέξεις μέχρι 1 μήνα αντικαθίστανται από τις λέξεις μέχρι 2 μήνες.

 

Άρθρο Πέμπτο

 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 15-02-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.