Νόμος 4002/11 - Άρθρο 55

Άρθρο 55


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων (άρθρου 2, περίπτωση 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 167/1996 (ΦΕΚ 128/Α/1996)), ανασυγκροτείται και μετονομάζεται σε Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, υπαγόμενη στη Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, με αρμοδιότητες:

 

α) Το στρατηγικό σχεδιασμό ελέγχων, την εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων και τη συμμετοχή σε ειδικές περιπτώσεις στη διενέργεια ελέγχων και επανέλεγχων, μετά από εντολή του Υπουργού Οικονομικών, στο πεδίο της άμεσης φορολογίας, του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και των λοιπών έμμεσων φόρων, σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, τις περιφερειακές ελεγκτικές μονάδες και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

β) Τον καθορισμό και την εφαρμογή κριτηρίων για την ανάλυση κινδύνου και τη μέτρηση των επιδόσεων σε θέματα άμεσης και έμμεσης φορολογίας και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων

 

γ) Την κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων είσπραξης των γενικών εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού και των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

 

δ) Την κατάρτιση συμβολαίων αποδοτικότητας με τις υπηρεσίες φορολογικού ελέγχου και αναγκαστικής είσπραξης των ληξιπρόθεσμων εσόδων, καθώς και αξιολόγηση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών αυτών, των υπαλλήλων και των προϊσταμένων τους.

 

ε) Την παρακολούθηση της εθνικής νομοθεσίας και των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την βεβαίωση - εκούσια και αναγκαστική είσπραξη - επιστροφή και διαγραφή των δημοσίων εσόδων, έλεγχο της ορθής εφαρμογής της από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και την εισήγηση για τη λήψη μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, καθώς και της παρακολούθησης της νομοθεσίας για την είσπραξη οφειλών ειδικών κατηγοριών οφειλετών, όπως πτωχευμένων ή υπό εκκαθάριση επιχειρήσεων.

 

στ) Την παρακολούθηση της κεντρικής και τοπικής λογιστικής των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών, όσον αφορά στα δημόσια έσοδα και την ενημέρωση της ηγεσίας του Υπουργείου, καθώς και της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού, για όσα στοιχεία δεν λαμβάνονται μηχανογραφικά.

 

ζ) Τη λήψη μέτρων που συμβάλλουν στην εκούσια συμμόρφωση των φορολογουμένων - οφειλετών και λήψη μέτρων για την επιμόρφωση των υπαλλήλων με αρμοδιότητα τον έλεγχο και την είσπραξη των εσόδων.

 

η) Την εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων και εγκυκλίων σχετικά με την εγγραφή των φορολογουμένων φυσικών και νομικών προσώπων ή άλλων νομικών οντοτήτων στο μηχανογραφικό σύστημα, την υποστήριξη των εν λόγω διαδικασιών και την ανάπτυξη τεχνικών ηλεκτρονικού ελέγχου.

 

θ) Την εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων και εγκυκλίων, σχετικά με τα θέματα που αφορούν στον ποινικό κολασμό των αδικημάτων της φοροδιαφυγής, στην παρακολούθηση της διοικητικής, διαιτητικής και δικαστικής επίλυσης των φορολογικών υποθέσεων, καθώς και στην εποπτεία, ως αρμόδια αρχή, των υπόχρεων προσώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 του νόμου 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α/2008).

 

ι) Την εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων και εγκυκλίων επί θεμάτων που αφορούν την είσπραξη των εσόδων, την αναστολή ή παράταση καταβολής αυτών σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και την διευκόλυνση τμηματικής καταβολής των ληξιπροθέσμων εσόδων.

 

2. Στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων υπάγονται τα Ελεγκτικά Κέντρα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2343/1995 και του άρθρου 23 του νόμου 3259/2004, καθώς και οι ακόλουθες Διευθύνσεις, οι οποίες συνιστώνται με την παρούσα διάταξη και διαρθρώνονται στα κατωτέρω τμήματα:

 

Α. Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

 

α) Τμήμα Α' - Στατιστικής ανάλυσης και μέτρησης επιδόσεων.

β) Τμήμα Β' - Κατάρτισης και παρακολούθησης επιχειρησιακών σχεδίων.

γ) Τμήμα Γ' - Εγγραφών και παρακολούθησης φορολογουμένων.

δ) Τμήμα Δ' - Διασταυρώσεων και αξιολόγησης ελεγκτικών ευρημάτων.

ε) Τμήμα Ε' - Εκπόνησης ελεγκτικών προτύπων.

 

Β. Διεύθυνση Ελέγχων

 

α) Τμήμα Α'- Ειδικών επιχειρησιακών δράσεων ελέγχου άμεσης φορολογίας.

β) Τμήμα Β'- Ειδικών επιχειρησιακών δράσεων ελέγχου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και λοιπών έμμεσων φόρων.

γ) Τμήμα Γ' - Ειδικών επιχειρησιακών δράσεων ελέγχου ηλεκτρονικού εμπορίου και ενδοομιλικών συναλλαγών.

δ) Τμήμα Δ' - Ειδικών επιχειρησιακών δράσεων ελέγχου κατοίκων Ελλάδος για εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης και κατοίκων εξωτερικού για εισοδήματα ημεδαπής.

 

Στο Τμήμα Β' μεταφέρεται και η αρμοδιότητα του Τμήματος Δ' - Διοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών - VIES (άρθρου 7, παράγραφος 1)β του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 249/1998) της Διεύθυνσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας, το οποίο καταργείται και παύει να λειτουργεί από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Β' Τμήματος της Διεύθυνσης Ελέγχων.

 

Γ. Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων

 

α) Τμήμα Α' - Ανάπτυξης και παρακολούθησης θεσμικού πλαισίου εκούσιας είσπραξης δημοσίων εσόδων.

β) Τμήμα B' - Ανάπτυξης και παρακολούθησης θεσμικού πλαισίου αναγκαστικής είσπραξης δημοσίων εσόδων.

γ) Τμήμα Γ' - Οφειλετών Ειδικών κατηγοριών.

δ) Τμήμα Δ' - Λογιστικής εσόδων και παρακολούθησης ηλεκτρονικών εισπράξεων και επιστροφών.

ε) Τμήμα Ε' - Διοικητικής υποστήριξης οργάνων και επιτροπών ελέγχου και είσπραξης.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συστήνεται γραφείο:

 

α) του τμήματος Α', με αρμοδιότητα την αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη με άλλα κράτη και εισπράξεων υπέρ τρίτων,

β) γραφείο του τμήματος Β', με αρμοδιότητα την παρακολούθηση και αξιολόγηση ληξιπρόθεσμων οφειλών και

γ) γραφείο του τμήματος Δ', με αρμοδιότητα την παρακολούθηση των ηλεκτρονικών εισπράξεων και ηλεκτρονικών επιστροφών των εσόδων και την ορθή απόδοση των εσόδων που εισπράττονται από φορείς εκτός δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών.

 

Δ. Διεύθυνση Παρακολούθησης νομικών υποθέσεων ελέγχου και αναγκαστικής είσπραξης.

 

α) Τμήμα Α' - Παρακολούθησης των ποινικών φορολογικών και εισπρακτικών υποθέσεων.

β) Τμήμα Β'- Παρακολούθησης της διοικητικής, διαιτητικής και δικαστικής επίλυσης των φορολογικών υποθέσεων.

γ) Τμήμα Γ' - Παρακολούθησης διοικητικών και λήψη ασφαλιστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την είσπραξη δημοσίων εσόδων.

δ) Τμήμα Δ' - Αξιολόγησης δικαστικών αποφάσεων επί θεμάτων ελέγχου και είσπραξης.

 

Ε. Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης.

 

α) Τμήμα Α' - Συμβουλευτικών υπηρεσιών και ευαισθητοποίησης φορολογουμένων - οφειλετών.

β) Τμήμα Β' - Προληπτικής και κατασταλτικής αξιολόγησης φορολογουμένων- ελεγχομένων και οφειλετών.

γ) Τμήμα Γ' - Επεξεργασίας στοιχείων και μέτρησης συμμόρφωσης.

 

ΣΤ. Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης, η οποία είναι ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης, αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών, οπουδήποτε στην επικράτεια, που καθορίζονται ως ιδιαίτερα σημαντικού ύψους, όπως οι οφειλές και οφειλέτες καθορίζονται και ανακαθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και για τη λήψη στοχευμένων μέτρων είσπραξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας έχει το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Προϊσταμένου δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας για τη λήψη των αναγκαστικών ή διοικητικών ή διασφαλιστικών μέτρων, ανεξαρτήτως της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ή του Τελωνείου που έχουν βεβαιωθεί οι οφειλές, καθώς και τα δικαιώματα του Προϊσταμένου δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που ορίζονται από τις παραγράφους 10, 11, 12 και 13 του άρθρου 66 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του νόμου 4110/2013 (ΦΕΚ 17/Α/2013).

 

Η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης διαρθρώνεται σε τέσσερα Τμήματα:

 

α) Τμήμα Α' - Διοικητικής μέριμνας, νομικής υποστήριξης και στατιστικής παρακολούθησης.

β) Τμήμα Β' - Επιχειρησιακού σχεδιασμού είσπραξης μεγάλων οφειλών και στοχευμένων δράσεων είσπραξης ανά οφειλέτη.

γ) Τμήμα Γ' - Επιχειρησιακού σχεδιασμού είσπραξης οφειλών ειδικών κατηγοριών οφειλετών και διαχείριση χαρτοφυλακίου ανεπίδεκτων είσπραξης.

δ) Τμήμα Δ' - Επιχειρησιακού σχεδιασμού είσπραξης μεγάλων οφειλών και στοχευμένων ενεργειών είσπραξης σε ομάδες οφειλετών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013).

 

3. Της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, των Διευθύνσεων, της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης και των Τμημάτων αυτών προΐστανται υπάλληλοι, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, του κλάδου Εφοριακών και των αντίστοιχων προσωρινών, πλην των Τμημάτων Β' - Ανάπτυξης και παρακολούθησης θεσμικού πλαισίου αναγκαστικής είσπραξης δημοσίων εσόδων και Γ' - Οφειλετών ειδικών κατηγοριών της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων της Διεύθυνσης Παρακολούθησης νομικών υποθέσεων ελέγχου και αναγκαστικής είσπραξης και των Τμημάτων αυτής, καθώς και του Τμήματος Α' - Διοικητικής μέριμνας και νομικής υποστήριξης της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, των οποίων προΐστανται εφοριακοί υπάλληλοι, κατά προτεραιότητα με πτυχίο νομικών σπουδών και αντίστοιχη εμπειρία.

 

4. Η Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (άρθρου 18 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 284/1988), η Διεύθυνση Μητρώου (άρθρο 1 παράγραφος 1 περίπτωση γ' του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 167/1996 (ΦΕΚ 128/Α/1996)) και η Διεύθυνση Ελέγχου (άρθρο 1 παράγραφοι 1 περίπτωση β' και 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 167/1996, όπως ισχύει με την παράγραφο 8 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 249/1998, το άρθρο 28 παράγραφος 4 του νόμου 3016/2002 (ΦΕΚ 110/Α/2002) και το άρθρο 53 παράγραφος 2 του νόμου 3691/2008, (ΦΕΚ 166/Α/2008) καταργούνται και παύουν να λειτουργούν από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, των Διευθύνσεων και των Τμημάτων αυτής.

 

5. α) Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καταργείται ή να αναστέλλεται η λειτουργία Τμήματος Ελέγχου ή Τμήματος Δικαστικού ή Γραφείου Ελέγχου ή Γραφείου Δικαστικού Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας και οι αρμοδιότητές του να μεταφέρονται και να ασκούνται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της περιφερειακής ενότητας της έδρας του ίδιου νομού, με εξαίρεση τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπου με όμοια απόφαση μπορεί να ορίζονται περισσότερες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες στις οποίες μεταφέρονται και ασκούνται οι πιο πάνω αρμοδιότητες.

 

β) Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να καταργούνται ή να αναστέλλεται η λειτουργία και μετά από τη φράση οποιουδήποτε επιπέδου τίθενται οι λέξεις ή επιμέρους οργανικών μονάδων υπαγόμενων σε αυτές περιφερειακές οργανικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, οποιουδήποτε επιπέδου και οι αρμοδιότητές τους να μεταφέρονται και να ασκούνται από άλλη περιφερειακή οργανική μονάδα της περιφερειακής ενότητας της έδρας του οικείου νομού ή άλλης περιφερειακής ενότητας του ίδιου νομού ή της οικείας ή άλλης περιφέρειας, εξαιρουμένων των οργανικών μονάδων των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπου με όμοιες αποφάσεις είναι δυνατόν να ορίζονται περισσότερες της μίας οργανικές μονάδες, στις οποίες μεταφέρονται και ασκούνται οι παραπάνω αρμοδιότητες.

 

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζεται ή να ανακαθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και να συστήνονται ή να καταργούνται οργανικές μονάδες επιπέδου, γραφείου, αυτοτελούς γραφείου, τμήματος, υποδιεύθυνσης ή διεύθυνσης.

 

Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ύστερα από γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που διατυπώνεται εντός δεκατεσσάρων ημερών, μπορεί να καθορίζεται ή να ανακαθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση, ειδικά, των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και να συστήνονται ή να καταργούνται ή να συγχωνεύονται ή να αναστέλλεται η λειτουργία οργανικών μονάδων επιπέδου αυτοτελούς γραφείου ή αυτοτελούς τμήματος ή τμήματος ή υποδιεύθυνσης ή διεύθυνσης της εν λόγω Γενικής Γραμματείας.

 

δ) Η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων των οργανικών μονάδων των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, καθώς και η έκδοση των σχετικών πράξεων επιβολής φόρων ή προστίμων και λήψης μέτρων είσπραξης, περιέρχεται στις οργανικές μονάδες υποδοχής αυτών.

 

Ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας, στην οποία μεταφέρεται η αρμοδιότητα, καθίσταται αρμόδιος για την έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων, την επίλυση των διαφορών, τη βεβαίωση και είσπραξη των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, καθώς και για τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών και περιουσιακών στοιχείων αυτών.

 

ε) Τα Τμήματα Δικαστικό και Λογιστικό, Λογιστικό και Δικαστικό και Εσόδων και Δικαστικό, καθώς και το Τμήμα Ελέγχου Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών Α' Τάξεως, των οποίων μεταφέρονται οι αρμοδιότητες, μετονομάζονται σε Τμήματα Λογιστικό, Εσόδων και Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, αντίστοιχα, και τα Γραφεία Λογιστικό - Δικαστικό - Γραμματείας των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών Β' Τάξεως, των οποίων μεταφέρονται οι αρμοδιότητες, μετονομάζονται σε Γραφεία Λογιστικό - Γραμματείας και λειτουργούν με τον νέο τίτλο από την ημερομηνία αναστολής λειτουργίας, από την οποία και μεταφέρονται οι αρμοδιότητες, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 

στ) Στα Τμήματα ελέγχου, που προκύπτουν ύστερα από μεταφορά αρμοδιοτήτων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, προΐστανται υπάλληλοι, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, του κλάδου Εφοριακών και των αντίστοιχων προσωρινών, και στα τμήματα δικαστικού, που προκύπτουν από την εφαρμογή των ίδιων διατάξεων, προΐστανται υπάλληλοι, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, του κλάδου Εφοριακών και των αντίστοιχων προσωρινών, κατά προτεραιότητα με πτυχίο νομικών σπουδών και αντίστοιχη εμπειρία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 4 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012), με την παράγραφο 8 του άρθρου 34 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013), με την παράγραφο 2 του άρθρου 35 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013), με την παράγραφο Β1.4 του άρθρου Β του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013), με την παράγραφο 5 του άρθρου 178 του νόμου [Ν] 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/2014).

 

6. α) Στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Φορολογίας Ανωνύμων Βιομηχανικών Εταιρειών Αθηνών μεταφέρεται, συνολικά, η αρμοδιότητα των καθοριζόμενων ή ανακαθοριζόμενων, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μεγάλων επιχειρήσεων όλης της επικρατείας, από όλες τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες και τα Ελεγκτικά Κέντρα, μετά από το χαρακτηρισμό αυτών ως μεγάλων επιχειρήσεων.

 

Η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Φορολογίας Ανωνύμων Βιομηχανικών Εταιρειών Αθηνών μετονομάζεται σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Μεγάλων Επιχειρήσεων και διαρθρώνεται σε δύο Υποδιευθύνσεις, δέκα Τμήματα, από τα οποία δύο αυτοτελή, καθώς και ένα Γραφείο, ως εξής:

 

α)α) Υποδιεύθυνση Ελέγχων

 

i. Τμήμα Α' - Τιμολογιακών Πρακτικών και Υποκεφαλαιοδότησης

ii. Τμήμα Β' - Ελέγχου Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

iii. Τμήμα Γ'- Ελέγχου Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

iv. Τμήμα Δ'- Ελέγχου Εμπορικών και Λοιπών Επιχειρήσεων

 

β)β) Υποδιεύθυνση Φορολογίας και Διοικητικής Μέριμνας

 

i. Τμήμα Ε'- Φορολογικής Διαδικασίας

ii. Τμήμα ΣΤ'- Διοικητικής Υποστήριξης και Μηχανογράφησης

iii. Τμήμα Ζ'- Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης

iv. Τμήμα Η'- Εσόδων

 

γ)γ) Στον Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας υπάγονται, απευθείας:

 

i. Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

ii. Αυτοτελές Τμήμα Σχέσεων με Φορολογουμένους και συμβουλευτικών υπηρεσιών

iii. Γραφείο Διαχείρισης.

 

β) Οι αρμοδιότητες της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Μεγάλων Επιχειρήσεων κατανέμονται στις οργανικές της μονάδες, ως ακολούθως:

 

α)α) Τμήμα Α'- Τιμολογιακών Πρακτικών και Υποκεφαλαιοδότησης και Τμήματα Β'- Ελέγχου Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, Γ'- Βιομηχανικών Επιχειρήσεων και Δ'- Εμπορικών και Λοιπών Επιχειρήσεων

 

Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Ελέγχου των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών Α' Τάξεως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

β)β) Τμήμα Ε' - Φορολογικής Διαδικασίας

 

Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Φορολογίας Εισοδήματος και Ακίνητης Περιουσίας, Κεφαλαίου, Εμμέσων και Ειδικών Φόρων, Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και Μητρώου των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών Α' τάξεως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

γ)γ) Τμήμα ΣΤ' - Διοικητικής Υποστήριξης και Μηχανογράφησης

 

Διοικητική και μηχανογραφική υποστήριξη της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας.

 

δ)δ) Τμήμα Ζ' - Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης

 

Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Δικαστικού των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών Α' Τάξεως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και νομική υποστήριξη της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας.

 

ε)ε) Τμήμα Η' - Εσόδων

 

Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Εσόδων και Λογιστικό των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών Α' Τάξεως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

στ ) Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

 

Επιχειρησιακός σχεδιασμός των ελέγχων και της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

 

ζ)ζ) Αυτοτελές Τμήμα Σχέσεων με τους Φορολογουμένους και συμβουλευτικών υπηρεσιών

 

Παρακολούθηση της φορολογικής συμμόρφωσης των φορολογουμένων με ιδιαίτερα σημαντικού ύψους οφειλές, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αυτούς, δημιουργία και συντήρηση της γενικής φορολογικής εικόνας της επιχείρησης.

 

η)η) Γραφείο Διαχείρισης Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Γραφείου των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών Α' Τάξεως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

γ) Οι υφιστάμενες, κατά την έναρξη λειτουργίας της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Μεγάλων Επιχειρήσεων εκκρεμείς υποθέσεις των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών και των Ελεγκτικών Κέντρων, καθώς και οι εκκρεμείς υποθέσεις των χαρακτηριζόμενων μελλοντικά ως μεγάλων επιχειρήσεων, ολοκληρώνονται από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Μεγάλων Επιχειρήσεων, στην οποία μεταφέρονται οι αρμοδιότητες αυτών, μαζί με το σχετικό αρχείο.

 

Από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Μεγάλων Επιχειρήσεων ασκείται, επίσης, η εκπροσώπηση της φορολογικής αρχής στα Δικαστήρια για τις υποθέσεις αυτές.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος μεταφοράς των υποθέσεων και κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

 

δ) Της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Μεγάλων Επιχειρήσεων, των Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων αυτής προΐστανται υπάλληλοι, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, του κλάδου Εφοριακών ή των αντίστοιχων προσωρινών κλάδων, πλην του Τμήματος Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης, στο οποίο προΐσταται υπάλληλος, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, του κλάδου Εφοριακών και των αντίστοιχων προσωρινών, κατά προτεραιότητα με πτυχίο νομικών σπουδών και αντίστοιχη εμπειρία.

 

7. Η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Φορολογίας Ανωνύμων Εμπορικών Εταιρειών (ΦΑΕΕ) Αθηνών μετονομάζεται σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Φορολογίας Ανωνύμων Εταιρειών (ΦΑΕ) Αθηνών και στην αρμοδιότητά της περιέρχονται και οι επιχειρήσεις αρμοδιότητας της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Φορολογίας Ανωνύμων Βιομηχανικών Εταιρειών Αθηνών, των οποίων η αρμοδιότητα δεν μεταφέρεται στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Μεγάλων Επιχειρήσεων.

 

8. α) Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ή ανακαθορίζεται η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων και η κατανομή τους στις οργανικές μονάδες των προηγούμενων παραγράφων, μπορεί να ρυθμίζονται λοιπά θέματα λειτουργίας των Τμημάτων Ελέγχου και Δικαστικού, που προκαλούνται από μεταφορά αρμοδιοτήτων τμημάτων και γραφείων άλλων δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Μεγάλων Επιχειρήσεων, ο κανονισμός λειτουργίας και η περιγραφή θέσεων εργασίας αυτών.

 

β) Οι οργανικές θέσεις προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Μεγάλων Επιχειρήσεων καθορίζονται και ανακαθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και οι θέσεις των ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Κράτους, με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/2011).

 

9. Η Υπηρεσία Έρευνας και Ελέγχου Τιμών - (παράγραφος Β του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 343/1998 (ΦΕΚ 229/Α/1998)) καταργείται και οι αρμοδιότητές της, κατά το μέρος που αφορούν στο Τμήμα Β' - Συνδρομής Τελωνειακών Υπηρεσιών (περίπτωση 2, της παραγράφου Β), καθώς και στην παροχή στοιχείων και πληροφοριών για τις τιμές των εμπορευμάτων, προς υποστήριξη του τελωνειακού ελέγχου και για τον προσδιορισμό της δασμοφορολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, περιέρχονται στα Τμήματα Δασμοφορολογητέας Αξίας των Διευθύνσεων Τελωνείων Αττικής και Θεσσαλονίκης του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 263/1999 (ΦΕΚ 215/Α/1999).

 

10. Η Μονάδα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης (άρθρο 1 παράγραφος 8 του νόμου [Ν] 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α/1995) και άρθρο 1 περίπτωση δ.3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 37/1997 (ΦΕΚ 37/Α/1997)) της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής και η Τράπεζα Δημοσιονομικών Δεδομένων (άρθρο 57 του νόμου 2214/1994 (ΦΕΚ 75/Α/1994), άρθρο 1 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 2343/1995, άρθρο 1 περίπτωση δ.1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 37/1997 και άρθρο 24, παράγραφος 5 του νόμου 3492/2006 (ΦΕΚ 210/Α/2006)) της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού της ίδιας Γενικής Γραμματείας, καταργούνται.

 

11. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανασυγκροτούνται τα συλλογικά όργανα, στα οποία συμμετείχαν υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και ορίζεται ο Προϊστάμενος ή ο υπάλληλος των υπηρεσιακών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, που συμμετέχει σε αυτά.

 

12. α) Στις διατάξεις των εδαφίων α' και β' του άρθρου 32 του νόμου 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α/1989) περιλαμβάνεται και η αναστολή λειτουργίας οργανικών μονάδων κάθε επιπέδου του Υπουργείου Οικονομικών.

 

β) Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αρχίζει από 01-01-2011.

 

13. Αν σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Α' Τάξεως λειτουργούν λιγότερα Τμήματα από τα προβλεπόμενα στο εδάφιο α' της παραγράφου 3 του άρθρου 60 του νόμου 3283/2004 (ΦΕΚ 210/Α/2004), ύστερα από κατάργηση ή αναστολή λειτουργίας Τμημάτων, καταργούνται οι Υποδιευθύνσεις Ελέγχου και Φορολογίας αυτών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της οργανικής μονάδας, στην οποία μεταφέρονται οι αρμοδιότητες.

 

14. Με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την οποία καταργείται ή αναστέλλεται η λειτουργία οργανικών τελωνειακών μονάδων, μπορεί να καταργείται θέση Υποδιευθυντή της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α/1999).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 4 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012).

 

15. α) Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να μετατρέπεται Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή Τελωνείο, από Α' τάξεως σε Β' τάξεως ή από Β' τάξεως σε Αυτοτελές Γραφείο ή από Υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης ή Τμήματος σε Υποδιεύθυνση ή Τμήμα υπαγόμενο σε Δημόσια Οικονομική Επιχείρηση ή Τελωνείο, είτε να καταργείται, κατά περίπτωση.

 

β) Η υποπαράγραφος β' της παραγράφου 5 εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις μετατροπής ή κατάργησης οποιασδήποτε οργανικής μονάδας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 34 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013).

 

16. α) Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α/2009) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Αποτελούν υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο ανήκουν ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, οι ακόλουθες υπηρεσίες του τέως Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών:}

 

β) Η ισχύς της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 189/2009, όπως τροποποιείται με την προηγούμενη υποπαράγραφο, αρχίζει από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος 189/2009.

 

γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 189/2009, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, η Διεύθυνση, στην οποία υπάγεται το προσωπικό των θέσεων αυτών, ως προς τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και τα πειθαρχικά θέματα, καθώς και το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Με διαπιστωτική πράξη - απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το πιο πάνω προσωπικό κατατάσσεται στις θέσεις των κλάδων και ειδικοτήτων της παρούσας παραγράφου.

 

17. Μετά την παράγραφο 21 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α/1995) προστίθεται παράγραφος 22, ως εξής:

 

{22. Στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης συστήνεται διαρκής άμισθη Επιτροπή, με τίτλο Επιτροπή Αξιολόγησης Πορισματικών Εκθέσεων Οικονομικών Επιθεωρητών, τα μέλη της οποίας αποτελούνται από Οικονομικούς Επιθεωρητές.

 

Με υπουργικές αποφάσεις καθορίζεται η συγκρότηση, ο ορισμός μελών αυτής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της Επιτροπής.}

 

18. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του νόμου 3943/2011 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων έχει ως αποστολή τη διερεύνηση και διαπίστωση ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων, στα οποία εμπλέκονται υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων, από αυτό, νομικών προσώπων, που αφορούν χρηματισμό, δωροδοκία και ιδιαίτερα σοβαρές υποθέσεις, οι οποίες παραπέμπονται σε αυτήν από την Οικονομική Επιθεώρηση. Για την εκπλήρωση της αποστολής της: α) διερευνά, συλλέγει, αξιολογεί και αξιοποιεί πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών και τη δράση των υπάλληλων τους και β) προβαίνει στις επιβαλλόμενες ενέργειες για την πειθαρχική και ποινική δίωξη των ανωτέρω υπαλλήλων.

 

3. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων διενεργεί στοχευμένους ελέγχους του πόθεν έσχες (δηλαδή της περιουσιακής κατάστασης) στους υπαλλήλους της παραγράφου 2 του παρόντος. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση και με προκαθορισμένη διαδικασία επιλογής και προγραμματισμού, βάσει κριτηρίων που καθορίζονται με έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

19. Η Επιτροπή της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του νόμου 2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000) υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, που προβλέπονται από το δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, η Επιτροπή λειτουργεί με τη συγκρότηση που καθορίσθηκε από τις ήδη εκδοθείσες σχετικές αποφάσεις.

 

20. Συστήνεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης άμισθη Επιτροπή, για εξέταση παλαιών υποθέσεων, με σκοπό τον περαιτέρω ή μη έλεγχο αυτών, για τις οποίες, λόγω παλαιότητας και αμφίβολης απόδοσης ωφελημάτων για το Δημόσιο ή διαπίστωσης παραπτωμάτων, ο έλεγχος κρίνεται ατελέσφορος. Η Επιτροπή εισηγείται σχετικά στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος αποφασίζει για τον περαιτέρω έλεγχο ή μη αυτών. Με υπουργικές αποφάσεις καθορίζεται η συγκρότηση, ο ορισμός μελών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τα θέματα της Επιτροπής.

 

21. Η τοποθέτηση και η λήξη θητείας των προϊσταμένων των κατωτέρω οργανικών μονάδων, επιπέδου Τμήματος, Υποδιεύθυνσης και Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών, διενεργείται χωρίς τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 84, 85 και 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (νόμος 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007)) και του άρθρου πέμπτου του νόμου 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/2010), με μόνη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για θητεία ενός έτους που μπορεί να ανανεώνεται μέχρι δύο φορές ή να διακόπτεται πριν τη λήξη της, με όμοια απόφαση και κύριο κριτήριο την επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που τους έχουν τεθεί.

 

Οι υπάλληλοι που τοποθετούνται προϊστάμενοι σε αυτές τις οργανικές μονάδες πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται για τη θέση που καταλαμβάνουν, σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 84 του Υπαλληλικού Κώδικα, να μην έχει επιβληθεί σε βάρος τους οποιαδήποτε ποινή και να μην εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη.

 

Με την απόφαση τοποθέτησης καθορίζονται ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι για κάθε τρίμηνο της θητείας και για κάθε οργανική μονάδα, οι οποίοι ελέγχονται ανά τρίμηνο.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και τα όργανα ελέγχου της επίτευξης των στόχων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη ρύθμιση των θεμάτων της παραγράφου αυτής.

 

Οι οργανικές μονάδες επί των οποίων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων είναι οι εξής:

 

α) Οι οργανικές μονάδες που συστήνονται, μετονομάζονται ή θα προκύψουν, ύστερα από μεταφορά αρμοδιοτήτων από άλλες οργανικές μονάδες, σε εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου.

 

β) Οι οργανικές μονάδες της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

 

γ) Οι οργανικές μονάδες των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων.

 

δ) Οι οργανικές μονάδες των Τελωνείων Α' Τάξης.

 

ε) Οι οργανικές μονάδες των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων, των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων, των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών Μεγάλων Επιχειρήσεων, Φορολογίας Ανωνύμων Εταιρειών Αθηνών, Φορολογίας Ανωνύμων Εταιρειών Πειραιά, Φορολογίας Ανωνύμων Εταιρειών Θεσσαλονίκης, Α' Αθηνών, Δ' Αθηνών, Ι' Αθηνών, Αγίας Παρασκευής, Αμαρουσίου, Αχαρνών, Γλυφάδας, Ελευσίνας, Κηφισιάς, Κορωπίου, Μοσχάτου, Νέας Φιλαδέλφειας, Παλλήνης, Παλαιού Φαλήρου, Χαλανδρίου, Α' Πειραιά, Ψυχικού, Α' Ηρακλείου, Β' Ηρακλείου, Α' Θεσσαλονίκης, Β' Θεσσαλονίκης, Ζ' Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορίνθου, Ρόδου, Χαλκίδας, Α' Πατρών, Α' Ιωαννίνων, Α' Βόλου, Α' Καβάλας, Β' Λάρισας, Α' Σερρών και όσες άλλες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες διατηρούνται σε λειτουργία.

 

στ) Οι οργανικές μονάδες των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών που αποκτούν διευρυμένα Τμήματα Ελέγχου και Δικαστικού, λόγω υποδοχής αρμοδιοτήτων τμημάτων ή γραφείων ελέγχου και δικαστικού άλλων δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών, τα οποία καταργούνται ή αναστέλλεται η λειτουργία τους.

 

στ) (πρώην ζ) Οι προϊστάμενοι όλοι των βαθμίδων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων του νόμου 3943/2011.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 21 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Ε1 του άρθρου Ε του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

22. Σε όσες από τις οργανικές μονάδες της προηγούμενης παραγράφου έχουν επιλεγεί και τοποθετηθεί προϊστάμενοι με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 84, 85 και 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (νόμος 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007)) και του άρθρου πέμπτου του νόμου 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/2010), λήγει η θητεία τους από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την τοποθέτηση προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

23. Μειώνονται από 01-07-2011 κατά ποσοστό:

 

α) 50% το ποσό της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003), όπως ισχύει.

 

β) 30% το ποσό της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του νόμου [Ν] 3205/2003, όπως ισχύει.

 

γ) 25% τα ποσά της περίπτωσης ii του εδαφίου γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 38 και της περίπτωσης i του εδαφίου γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του νόμου [Ν] 3205/2003, όπως ισχύουν.

 

δ) 20% τα ποσά του εδαφίου δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 36, του εδαφίου δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 37, του εδαφίου γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 40, του εδαφίου ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 41, του εδαφίου γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 42, της παραγράφου Α.3 του άρθρου 44, του εδαφίου γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 48, του εδαφίου δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του νόμου 3450/2006 (ΦΕΚ 64/Α/2006), του εδαφίου δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 3187/2003 (ΦΕΚ 233/Α/2003) και του εδαφίου ε' της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 3187/2003, του εδαφίου δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του νόμου 3432/2006 (ΦΕΚ 14/Α/2006), του εδαφίου γ' της παραγράφου 15 του άρθρου 11 του νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/2011), της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 118/2002 (ΦΕΚ 99/Α/2002), όπως ισχύουν και τα ποσά του ειδικού ερευνητικού επιδόματος του άρθρου 29 του νόμου 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/2005).

 

ε) 15% τα ποσά της παραγράφου Α.3 του άρθρου 30, της παραγράφου Α.3 του άρθρου 33, της παραγράφου Α.4 του άρθρου 35 και του εδαφίου γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του νόμου [Ν] 3205/2003, όπως ισχύουν.

 

στ) 10% τα ποσά που χορηγούνται ως ειδική πρόσθετη αμοιβή ή επίδομα αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών και τα ποσά της παραγράφου Α.4 του άρθρου 51 του νόμου [Ν] 3205/2003.

 

ζ) 30% τα ποσά που προβλέπονται ως κίνητρο ή πριμ παραγωγικότητας από συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις ή κοινές υπουργικές αποφάσεις και καταβάλλονται στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εάν τα ποσά της παρούσας περίπτωσης υπερβαίνουν τα διακόσια (200) ευρώ μηνιαίως, το ανωτέρω ποσοστό καθορίζεται σε 15%.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.