Νόμος 4110/13

Ν4110/2013: Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4110/2013: Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 17/Α/2013), 23-01-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

 

Άρθρο 1: Κλίμακες φορολογίας - Εκπτώσεις δαπανών - Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης

Άρθρο 2: Εισόδημα από κινητές αξίες και μεταβιβάσεις μετοχών

Άρθρο 3: Εισόδημα από επιχειρήσεις - Εκπτώσεις δαπανών επιχειρήσεων

Άρθρο 4: Προσδιορισμός εισοδημάτων από επιχειρήσεις

Άρθρο 5: Κέρδη από μεταβιβάσεις ακινήτων

Άρθρο 6: Παρακράτηση φόρου

Άρθρο 7: Λοιπές ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

Άρθρο 8: Υποχρεώσεις και δικαιώματα φορολογουμένων - υπηρεσιών

Άρθρο 9: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων

Άρθρο 10: Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 2578/1998, 3943/2011, 3986/2011, 4019/2011

Άρθρο 11: Τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών

 

Κεφάλαιο Β: Συμπλήρωση οργανωτικών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών

 

Άρθρο 12: Συμπλήρωση διατάξεων για την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών

Άρθρο 13: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 2343/1995 για την Οικονομική Επιθεώρηση

Άρθρο 14: Συμβόλαιο αποδοτικότητας

Άρθρο 15: Υποστήριξη Γενικών Γραμματέων Υπουργείου Οικονομικών

Άρθρο 16: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 3086/2002

 

Κεφάλαιο Γ: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, Τελωνειακού Κώδικα, Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

 

Άρθρο 17: Τροποποίηση διατάξεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Άρθρο 18: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 1798/1988 και της υπ' αριθμόν Δ697/35/1990 απόφασης Υπουργού Οικονομικών

Άρθρο 19: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4021/2011 και του νόμου 3427/2005

Άρθρο 20: Συμπλήρωση διατάξεων για το τέλος ταξινόμησης

Άρθρο 21: Φόρος πολυτελείας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων

Άρθρο 22: Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 23: Κατάργηση διατάξεων του νόμου 4002/2011 και λοιπές ρυθμίσεις

 

Κεφάλαιο Δ: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 27/1975 και του νόμου [Ν] 814/1978 και λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 24: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 27/1975

Άρθρο 25: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 814/1978

Άρθρο 26: Ρύθμιση για τα τεχνικά - ψυχαγωγικά παίγνια

Άρθρο 27: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2731/1999

Άρθρο 28: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 18-01-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.