Νόμος 4002/11 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Παράβολα - Τέλη - Συμμετοχή του Δημοσίου στα έσοδα - Φόροι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την έκδοση και την ανανέωση των όρων της άδειας διεξαγωγής τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα, καθώς και για τη λειτουργία των παιγνιομηχανημάτων τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων, καταβάλλονται:

 

α) προκαταβλητέο εφάπαξ τέλος για την έκδοση ή την ανανέωση των όρων της άδειας διεξαγωγής τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων, ανάλογα με τον αριθμό των παιγνιομηχανημάτων και τον πληθυσμό του τόπου εγκατάστασης τους,

 

β) προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διενέργειας τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα, ανάλογα με τον αριθμό των παιγνιομηχανημάτων και τον πληθυσμό του τόπου εγκατάστασης τους.

 

2. α) Για την έκδοση και την ανανέωση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα, καθώς και για τη λειτουργία των παιγνιομηχανημάτων αυτών, καταβάλλεται το αντίτιμο για τα τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα σύμφωνα με το άρθρο 39 υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

 

β) Για τη συμμετοχή στη διαδικασία χορήγησης άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, καταβάλλεται το παράβολο της παραγράφου 4 του άρθρου 45, και για τη χορήγηση άδειας ή την ανανέωσή της καταβάλλεται το προβλεπόμενο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 45 αντίτιμο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

 

γ) Για τη συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής στο μητρώο Συνεργατών Προωθητικών Ενεργειών Τυχερών Παιγνίων (affiliates) καταβάλλεται το παράβολο της παραγράφου 2 του άρθρου 45Α.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 201 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

3. Για την πιστοποίηση των παιγνίων, των παιγνιομηχανημάτων και των καταστημάτων στα οποία διεξάγονται τεχνικά - ψυχαγωγικά ή τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα, καταβάλλονται:

 

α) παράβολο με την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με τα άρθρα 42 παράγραφοι 1 και 3 και 44 παράγραφοι 1 έως και 4,

 

β) εφάπαξ τέλος πιστοποίησης παιγνίου, παιγνιομηχανήματος και καταστήματος σύμφωνα με τα άρθρα 42 παράγραφοι 1 και 3 και 44 παράγραφοι 1 έως και 4.

 

4. Για την εγγραφή και τη διατήρηση στα μητρώα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων των κατασκευαστών, των τεχνικών και των εισαγωγέων παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων καταβάλλεται:

 

α) παράβολο με την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 29,

β) προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διατήρησης εγγραφής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 29.

 

5. Για όλα τα τυχερά παίγνια η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα καθορίζεται σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του μικτού κέρδους που αφορά τα ποσά τα οποία προέρχονται από την εκμετάλλευση της δραστηριότητας του κατόχου της άδειας.

 

Τα έσοδα αυτά αποδίδονται στο Δημόσιο εντός δεκαέξι (16) ημερών από το τέλος του ημερολογιακού μήνα που αφορούν. Εξαιρετικά, η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα από τα τυχερά παίγνια που διεξάγει η Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου δυνάμει της από 15-12-2000 σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, όπως αυτή ισχύει και τροποποιήθηκε με την από 12-12-2011 πρόσθετη πράξη μεταξύ της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου και του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα ισχύει μέχρι την 12-10-2020. Μετά τη λήξη κάθε οικονομικής χρήσεως τα αδιάθετα ποσά των κερδών των τυχερών παιγνίων, αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο. Ο κάτοχος άδειας, αν έχει παραχωρήσει το δικαίωμα εκμετάλλευσης, βαρύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον φορέα εκμετάλλευσης για την καταβολή της συμμετοχής του πρώτου εδαφίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου δεύτερου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012), με την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

5Α. Σε ό,τι αφορά τα παίγνια μέσω παιγνιομηχανημάτων για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια εκμετάλλευσης στην Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου δυνάμει του άρθρου 39 του παρόντος και της από 04-11-2011 σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, θα ισχύουν τα ακόλουθα:

 

Το ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου επί του μικτού κέρδους από τα παίγνια αυτά δύναται να αυξάνεται μέχρι και κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες διαμορφούμενο έτσι κατ' ανώτατο όριο σε 35%, σύμφωνα με την παρακάτω μεθοδολογία.

 

Το χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας χωρίζεται στις εξής 3 περιόδους:

 

Περίοδος Α': από την έναρξη ισχύος της άδειας κατά το άρθρο 39 του παρόντος έως το τέλος του τέταρτου έτους της ισχύος της άδειας.

 

Περίοδος Β: από την έναρξη του πέμπτου έτους ισχύος της άδειας μέχρι τη λήξη του όγδοου έτους ισχύος της άδειας, και

 

Περίοδος Γ: από την έναρξη του ένατου έτους ισχύος της άδειας μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας.

 

Για κάθε περίοδο, η επιπλέον του ποσοστού 30% συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου θα διαμορφώνεται ανάλογα με το ποσό των μικτών κερδών της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου κατά την περίοδο από τα παίγνια μέσω παιγνιομηχανημάτων (Μικτά Κέρδη). Αν το ποσό των Μικτών Κερδών είναι: α) μικρότερο ή ίσο από το Κάτω Όριο (όπως καθορίζεται κατωτέρω) δεν θα υπάρχει επιπλέον συμμετοχή, β) μεγαλύτερο ή ίσο από Άνω Όριο (όπως καθορίζεται κατωτέρω) η επιπλέον συμμετοχή θα ισούται με πέντε ποσοστιαίες μονάδες, γ) μεταξύ του Κάτω Ορίου και του Άνω Ορίου η επιπλέον συμμετοχή θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

 

Επιπλέον συμμετοχή = (Μικτά Κέρδη - Κάτω Όριο) / (Άνω Όριο - Κάτω Όριο) x 5%.

 

Τα άνω και κάτω όρια καθορίζονται για κάθε χρονική περίοδο σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

 

Κάτω όριο

Άνω όριο

Περίοδος Α

€2.793.000.000

€4.190.000.000

Περίοδος Β

€2.940.000.000

€4.410.000.000

Περίοδος Γ

€1.470.000.000

€2.205.000.000

 

Η επιπλέον του ποσοστού 30% συμμετοχή, θα αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο εντός 4 μηνών από τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5Α προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου δεύτερου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και του συναρμόδιου Υπουργού καθορίζεται μέρος των εσόδων αυτών του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους τουλάχιστον 20%, το οποίο προορίζεται για κοινωνικές πολιτικές, όπως η ενίσχυση μέτρων πολιτικής για άτομα με αναπηρία, για την καταπολέμηση της ανεργίας, για την απεξάρτηση από τα παίγνια, καθώς και για την απεξάρτηση από άλλες μορφές εθισμού, για τον αθλητισμό, για τον πολιτισμό, και για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού σχετικά με τις παραπάνω πολιτικές και τις διαδικαστικές ενέργειες που προβλέπονται στην περίπτωση ι)α' της παραγράφου 3 του άρθρου 28, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

7. Τα ποσά που καταβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 6 του άρθρου αυτού είναι δαπάνη της επιχείρησης και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του νόμου 4172/2013. Τα παραπάνω ποσά δεν συμψηφίζονται με άλλους φόρους ή άλλα τέλη, ούτε επιστρέφονται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 201 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

8. Οι εταιρείες που λαμβάνουν άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος έχουν τις υποχρεώσεις των οντοτήτων της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α/2014). Τα κέρδη που προκύπτουν από την εκμετάλλευση των παιγνίων που ρυθμίζονται με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του παρόντος φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4172/2013.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 201 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

9. Τα κέρδη των παικτών από τη διεξαγωγή στην Ελλάδα τυχερών παιγνίων, που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα, ή μέσω του διαδικτύου, υποβάλλονται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 58, της παραγράφου 1 του άρθρου 91 και των άρθρων 92 έως και 97 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Λαχεία, ο οποίος κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 2961/2001 (ΦΕΚ 266/Α/2001). Ο φόρος αυτός παρακρατείται και αποδίδεται κάθε μήνα στο Δημόσιο από τους κατόχους των αδειών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου δεύτερου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, καθορίζονται τα ποσά των παραβόλων, τελών και συμμετοχών, καθώς και ο χρόνος, η διαδικασία καταβολής, τα όργανα είσπραξης και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων, σύμφωνα με σχετική οικονομική μελέτη που βασίζεται σε πρόσφορα στοιχεία, τα οποία αντανακλούν το κόστος των διαδικασιών που απαιτούνται για το σκοπό αυτόν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 201 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, μπορεί να καθορίζονται έγγραφα, μηχανικά ή ηλεκτρονικά μέσα, επιπλέον εκείνων που προβλέπονται από τις γενικές διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 201 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

12. Εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και κατέχουν σχετική νόμιμη άδεια λειτουργίας και παροχής τέτοιων υπηρεσιών, μπορούν να συνεχίσουν την παροχή υπηρεσιών στη μεταβατική περίοδο μέχρι την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού που διέπουν το διαδικτυακό στοίχημα και τη χορήγηση των σχετικών αδειών μόνον εφόσον υπαχθούν αμέσως και οικειοθελώς στο φορολογικό καθεστώς των άρθρων 45 έως 50 του νόμου αυτού, αναδρομικά στο πλαίσιο του άρθρου 78 παράγραφος 2 του Συντάγματος. Κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η εφαρμογή της παραγράφου αυτής δεν θίγει τη σχετική αποκλειστική δικαιοδοσία του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο αυτόν και δεν προδικάζει την παροχή άδειας κατά το άρθρο 45. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται αποκλειστικά στα νομικά πρόσωπα που είχαν υπαχθεί στο μεταβατικό καθεστώς μέχρι τις 31-12-2011 και ισχύουν για κάθε υπαχθέν σε αυτό νομικό πρόσωπο μέχρι τη χορήγηση σε αυτό της προβλεπομένης στο άρθρο 45 άδειας λειτουργίας ή της υποχρέωσης αυτού παύσης παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου στην Ελληνική Επικράτεια, όποιο εκ των δύο πραγματοποιηθεί νωρίτερα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 201 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

13. Ποσοστό ίσο με το 30% επί των μεικτών κερδών όσων διεξάγουν στοίχημα επί ιπποδρομιών, το οποίο υπολογίζεται με όμοιο τρόπο όπως η συμμετοχή του Δημοσίου στα έσοδα της παραγράφου 5, κατανέμεται ως εξής:

 

α) ποσοστό 4,5% επί των μεικτών κερδών καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο,

 

β) ποσοστό 1,5% επί των μεικτών κερδών καταβάλλεται στη Φίλιππο Ένωση,

 

γ) ποσοστό 24% επί των μεικτών κερδών αποδίδεται ως κατωτέρω:

 

(α)α) Αν ο παραχωρησιούχος της παραγράφου 7)β του άρθρου 13 του νόμου 4111/2013 είναι ο μοναδικός Φορέας Ιπποδρομιών κατά την έννοια του άρθρου 83 του νόμου 4172/2013 το ανωτέρω ποσοστό καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό επάθλων που τηρείται από τον παραχωρησιούχο της παραγράφου 7)β του άρθρου 13 του νόμου 4111/2013, με αποκλειστικό σκοπό να διατεθεί στους δικαιούχους των επάθλων.

 

(β)β) Αν περισσότεροι του ενός Φορείς Ιπποδρομιών οργανώνουν και διεξάγουν στην Ελλάδα ιπποδρομίες επί των οποίων διεξάγεται στοίχημα, ο τρόπος διανομής του ανωτέρω ποσοστού μεταξύ των Φορέων Ιπποδρομιών καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 

Από το ανωτέρω ποσοστό της περίπτωσης γ', ποσό ύψους μέχρι 16% επί των μεικτών κερδών όσων διεξάγουν στοίχημα επί ιπποδρομιών που προέρχεται από στοίχημα επί ιπποδρομιών τρίτων θα μπορεί να παρακρατείται από τους φορείς που διεξάγουν στοίχημα επί ιπποδρομιών και να αποδίδεται σε τρίτους φορείς που διοργανώνουν και διεξάγουν ιπποδρομίες, σε αντάλλαγμα για την παραχώρηση δικαιωμάτων επί των ιπποδρομιών τους.

 

Τα έσοδα αυτά αποδίδονται στους δικαιούχους των ανωτέρω περιπτώσεων α' έως και γ' το αργότερο μέχρι την 16η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία παρακράτησης.

 

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από τη θέση του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος σε εκκαθάριση σύμφωνα με την παράγραφο 7 (στ) του άρθρου 13 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 προστέθηκε με την παράγραφο Β4.1 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.