Νόμος 4223/13 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Οργανωτικά θέματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της περίπτωσης ΣΤ' της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας έχει το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Προϊσταμένου δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας για τη λήψη των αναγκαστικών ή διοικητικών ή διασφαλιστικών μέτρων, ανεξαρτήτως της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ή του Τελωνείου που έχουν βεβαιωθεί οι οφειλές, καθώς και τα δικαιώματα του Προϊσταμένου δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που ορίζονται από τις παραγράφους 10, 11, 12 και 13 του άρθρου 66 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του νόμου 4110/2013 (ΦΕΚ 17/Α/2013).

 

Η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης διαρθρώνεται σε τέσσερα Τμήματα:

 

α) Τμήμα Α' - Διοικητικής μέριμνας, νομικής υποστήριξης και στατιστικής παρακολούθησης.

 

β) Τμήμα Β' - Επιχειρησιακού σχεδιασμού είσπραξης μεγάλων οφειλών και στοχευμένων δράσεων είσπραξης ανά οφειλέτη.

 

γ) Τμήμα Γ' - Επιχειρησιακού σχεδιασμού είσπραξης οφειλών ειδικών κατηγοριών οφειλετών και διαχείριση χαρτοφυλακίου ανεπίδεκτων είσπραξης.

 

δ) Τμήμα Δ' - Επιχειρησιακού σχεδιασμού είσπραξης μεγάλων οφειλών και στοχευμένων ενεργειών είσπραξης σε ομάδες οφειλετών.}

 

2. Το δέκατο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 2523/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται από τα ελεγκτικά όργανα των υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και από τα όργανα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί ειδική εντολή ελέγχου κατά περίπτωση από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ή από τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος για την εφαρμογή του ως άνω μέτρου κατά την ημερομηνία έκδοσης της ειδικής εντολής.}

 

3. Στο τέλος της υποπερίπτωσης γ' της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι διατάξεις των εδαφίων β' και γ' της παραγράφου 8 του άρθρου 30 του νόμου 3296/2004 εφαρμόζονται και για τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.}

 

4. α. Στο τέλος του στοιχείου δ' της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{η) καθορίζονται κατ' αποκοπή και κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων τα ποσά που καταβάλλονται για τα έξοδα μετακίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης των μελών του Συμβουλίου που καλούνται από το εξωτερικό για την άσκηση των καθηκόντων τους, εφόσον δεν έχει καθοριστεί άλλου είδους αποζημίωση.}

 

β. Η διάταξη της παρούσας ισχύει από 01-09-2013.

 

γ. Η κατ' εξουσιοδότηση του στοιχείου δ' της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 υπουργική απόφαση για την εφαρμογή της περίπτωσης Α' του παρόντος μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας διάταξης, ειδικά για εντολές που εκδόθηκαν με το ανωτέρω περιεχόμενο μετά την ημερομηνία αυτή και μέχρι τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.