Νόμος 3492/06 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων και των προβλεπόμενων από το νόμο αυτόν συλλογικών οργάνων.

 

2. Από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων και των προβλεπόμενων από το νόμο αυτόν συλλογικών οργάνων, οι έλεγχοι και οι καταλογισμοί, που προβλέπονται στο άρθρο 28 του νόμου [Ν] 2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α/1994), υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και ενεργούνται από τα όργανα και τις υπηρεσιακές μονάδες που προβλέπονται σε αυτόν.

 

3. Το προσωπικό της Οικονομικής Επιθεώρησης, το οποίο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εκτελεί αρμοδιότητες οι οποίες ανατίθενται στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων, μετατάσσεται στον κλάδο Δημοσιονομικών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, η οποία υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι θέσεις που κατέχει το ανωτέρω προσωπικό μεταφέρονται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και προστίθενται στις υφιστάμενες θέσεις του κλάδου Δημοσιονομικών.

 

4. Οι εκκρεμείς κατά την έναρξη λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων υποθέσεις διενέργειας ελέγχου από την Οικονομική Επιθεώρηση του Υπουργείου Οικονομικών, που περιέρχονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων και για τις οποίες έχει εκδοθεί σχετική εντολή ελέγχου και έχει αρχίσει ο έλεγχος από Οικονομικό Επιθεωρητή, παραμένουν και ολοκληρώνονται από την Οικονομική Επιθεώρηση.

 

Υποθέσεις για τις οποίες, μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, εκδοθούν σχετικές εντολές ελέγχου από την Οικονομική Επιθεώρηση, αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία ελεγκτική ενέργεια έως την έναρξη λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, αποτελούν αντικείμενο ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, προς την οποία και αποστέλλονται αρμοδίως για έλεγχο.

 

Εκδοθείσες, από τη δημοσίευση του παρόντος, εντολές ελέγχου της Οικονομικής Επιθεώρησης και υποβληθείσες πορισματικές εκθέσεις Οικονομικών Επιθεωρητών επί υποθέσεων διενέργειας ελέγχου, κατά τις διατάξεις του παρόντος, ισχύουν έναντι πάντων και επιφέρουν έννομα αποτελέσματα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου 4081/2012 (ΦΕΚ 184/Α/2012).

 

5. Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του νόμου 2214/1994 (ΦΕΚ 75/Α/1994), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α/1995), Υπηρεσία με την ονομασία Τράπεζα Δημοσιονομικών Δεδομένων υπάγεται εφεξής στη Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.