Νόμος 3328/05 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες Εκτελεστικής Επιτροπής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

α) Αποφασίζει επί αιτημάτων για την αναγνώριση της ισοτιμίας και της ισοτιμίας και αντιστοιχίας τίτλων σπουδών της αλλοδαπής προς ημεδαπούς τίτλους, σύμφωνα με το άρθρο 4.

 

β) Επιλαμβάνεται θεμάτων που παραπέμπονται από το οικείο Τμήμα και από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

γ) Παραπέμπει στο Τμήμα αιτήματα για αναγνώριση τίτλου σπουδών από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής όταν οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής έχουν ληφθεί κατά πλειοψηφία.

 

δ) Αποφασίζει για την αντιστοιχία της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των αναγνωριζόμενων ως ισότιμων και ισότιμων και αντίστοιχων αλλοδαπών τίτλων σπουδών με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων και τον τρόπο που αυτή η αντιστοιχία υπολογίζεται επί του συνόλου των μαθημάτων που εξετάσθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών. Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους βαθμολογικός ή αξιολογικός χαρακτηρισμός η Εκτελεστική Επιτροπή αποφασίζει, κατά συνεκτίμηση των λοιπών στοιχείων ή εγγράφων του αλλοδαπού εκπαιδευτικού ιδρύματος και αν αυτό δεν είναι εφικτό χαρακτηρίζεται ο σχετικός τίτλος ως αδιαβάθμητος.

 

ε) Εισηγείται προς το Τμήμα τα προς εξέταση μαθήματα κατά το άρθρο 4 παράγραφος 3. Η εισήγηση γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση τριών ακαδημαϊκών συμβούλων του ίδιου ή συναφούς κλάδου και του αρμόδιου ειδικού εισηγητή.

 

στ) Καταρτίζει ετησίως πίνακες μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού κατά επιστημονική ειδικότητα ή συγγενείς επιστημονικές ειδικότητες κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 10.

 

Για τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις των Εκτελεστικών Επιτροπών ορίζει ο Κανονισμός λειτουργίας του Οργανισμού, που προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.