Νόμος 3328/05 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Όργανα διοίκησης Συγκρότηση και λειτουργία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όργανα διοίκησης του Οργανισμού είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος, οι δύο Αντιπρόεδροι και οι Εκτελεστικές Επιτροπές. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται από τον Πρόεδρο και είκοσι ένα μέλη, δεκατέσσερα των οποίων είναι εν ενεργεία καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές ελληνικών πανεπιστημίων και τα επτά καθηγητές ελληνικών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Τα δεκατέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχονται ανά ένας από τους επιστημονικούς κλάδους: Φιλοσοφίας ή Φιλολογίας, Ψυχολογίας ή Θεολογίας, Νομικής, Θετικών Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Επιστημών Μηχανικών, Νέων Τεχνολογιών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, Γεωτεχνικών Επιστημών, Κτηνιατρικής, Φυσικής Αγωγής και Καλών Τεχνών. Τα υπόλοιπα επτά μέλη είναι καθηγητές Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, και προέρχονται από τους εξής επιστημονικούς κλάδους:

 

Ένα μέλος από τον κλάδο Διοίκησης Οικονομίας, δύο από τους κλάδους Επαγγελμάτων Υγείας, τρία από τους κλάδους Τεχνολογικών Επιστημών Μηχανικών και ένα μέλος από τους κλάδους Τεχνολογικών Γεωτεχνικών Επιστημών και Τροφίμων.

 

2. Ο Πρόεδρος και ο Α' Αντιπρόεδρος είναι καθηγητές ελληνικών πανεπιστημίων και ο Β' Αντιπρόεδρος καθηγητής ελληνικών τεχνολογικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.

 

3. Ο Πρόεδρος και τα είκοσι ένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μεταξύ των οποίων και οι δύο Αντιπρόεδροι, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με τους αναπληρωτές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τριετή θητεία, από τους υπηρετούντες καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές που περιλαμβάνονται σε κατάλογο που συντάσσουν τα ημεδαπά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ύστερα από εκδήλωση ενδιαφέροντος των μελών τους. Για το διορισμό του Προέδρου απαιτείται η προηγούμενη γνώμη της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, η οποία παρέχεται κατά τις διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίστανται λόγω παραιτήσεως, απώλειας της ιδιότητας με την οποία έχουν διορισθεί και για σπουδαίο λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους, ιδίως όταν απουσιάζουν επί τρεις συνεχόμενες συνεδρίες του Συμβουλίου και εφόσον το διάστημα μεταξύ της πρώτης και της τρίτης συνεδρίας δεν είναι μικρότερο των έξι (6) μηνών, και όταν αδυνατούν να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους, λόγω υποχρεωτικής απουσίας στο εξωτερικό πέραν των δύο (2) μηνών, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, έστω και αν οφείλεται σε ανωτέρα βία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του νόμου 3687/2008 (ΦΕΚ 159/Α/2008).

 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί σε Ολομέλεια και σε δύο Τμήματα, το Α' Τμήμα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με δεκατέσσερα μέλη και το Β' Τμήμα ανώτατης εκπαίδευσης τεχνολογικής κατεύθυνσης με επτά μέλη. Το Τμήμα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης συγκροτείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Α' Αντιπρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχονται από τα πανεπιστήμια. Το Τμήμα ανώτατης εκπαίδευσης τεχνολογικής κατεύθυνσης απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Β' Αντιπρόεδρο και τα μέλη που προέρχονται από τα τεχνολογικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Κάθε Τμήμα συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, τουλάχιστον τέσσερις φορές κάθε έτος ή οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαία μετά από πρόσκληση του αρμόδιου Αντιπροέδρου, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Τμημάτων δύνανται, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου οι ειδικοί Εισηγητές, μέλη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού ή άλλα πρόσωπα που μπορούν να παράσχουν σχετικές με το συζητούμενο θέμα πληροφορίες.

 

5. Κάθε Τμήμα ορίζει τριμελείς Εκτελεστικές Επιτροπές που αποτελούνται από τον Πρόεδρο και δύο μέλη του Τμήματος συγγενών επιστημονικών κλάδων. Για κάθε Εκτελεστική Επιτροπή ορίζονται οι κλάδοι σπουδών για τις οποίες είναι αρμόδια να εξετάζει και να αποφασίζει. Ο Πρόεδρος μπορεί να ορίζει κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς του αυτής, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 του άρθρου 9, ως αναπληρωτή του είτε τον Αντιπρόεδρο είτε άλλο μέλος του οικείου Τμήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3369/2005 (ΦΕΚ 171/Α/2005).

 

6. Η Ολομέλεια, τα Τμήματα και οι Εκτελεστικές Επιτροπές, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο αυτόν, συντίθενται και λειτουργούν σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (νόμος 2690/1999). Τα αναπληρωματικά μέλη μετέχουν νομίμως και όταν εκλείπουν ή χάνουν την ιδιότητά τους αυτή τα τακτικά μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.