Νόμος 3328/05 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Αρμοδιότητες του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Πρόεδρος έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

α) Συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας του Διοικητικού Συμβουλίου, των Τμημάτων του και των Εκτελεστικών Επιτροπών, προεδρεύει σε αυτές, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, υπογράφει τα πρακτικά και κάθε αλληλογραφία ή έγγραφα και μεριμνά για τη διεκπεραίωση όλων των αποφάσεων των συλλογικών αυτών οργάνων, προΐσταται όλων των οργάνων και των υπηρεσιών του Οργανισμού, τον οποίο και εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως.

 

β) Αποφασίζει ατομικώς, ύστερα από εισήγηση του ειδικού εισηγητή, για την αναγνώριση ως ισότιμων ή ως ισότιμων και αντίστοιχων τίτλων σπουδών, όταν όμοιοι τίτλοι σπουδών, προερχόμενοι από τα ίδια ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, έχουν ήδη αναγνωρισθεί με αποφάσεις των οργάνων του Οργανισμού. Το αυτό ισχύει και για την απόρριψη αιτήματος αναγνώρισης τίτλου. Εάν ο Πρόεδρος διαφωνήσει με την εισήγηση του ειδικού εισηγητή παραπέμπει την υπόθεση στην αρμόδια Εκτελεστική Επιτροπή για θετική ή απορριπτική απόφαση.

 

γ) Ορίζει από τους υπαλλήλους του Οργανισμού τους γραμματείς του Προέδρου και των δύο Αντιπροέδρων.

 

2. Μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του στον Α' Αντιπρόεδρο για θέματα του τμήματος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και στον Β' Αντιπρόεδρο για θέματα του τμήματος ανώτατης εκπαίδευσης τεχνολογικής κατεύθυνσης. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Α' Αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Α' Αντιπροέδρου, ο Β' Αντιπρόεδρος. Ο Πρόεδρος μεταβιβάζει επίσης αρμοδιότητές του στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Τμημάτων του Οργανισμού για θέματα που έχουν σχέση με τη διοίκηση, την Οργάνωση, την οικονομική διαχείριση και την ενημέρωση φορέων και πολιτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του νόμου 3369/2005 (ΦΕΚ 171/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.