Νόμος 3328/05 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Αρμοδιότητες Ολομέλειας και Τμημάτων Διοικητικού Συμβουλίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

α) Μελετά θέματα γενικότερης σημασίας που παραπέμπονται από τα Τμήματά του ή είναι κοινού ενδιαφέροντος για αυτά ή που αφορούν στη γενική πολιτική του Οργανισμού και την εν γένει προβολή του προς τα έξω.

 

β) Εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων σύμφωνα με τις προβλεπόμενες Εξουσιοδοτικές διατάξεις.

 

γ) Διατυπώνει απόψεις στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την υπογραφή διεθνών ή διακρατικών συμφωνιών που περιλαμβάνουν διατάξεις για την αναγνώριση τίτλων σπουδών.

 

δ) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό του Οργανισμούς διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία του, αποφασίζει για θέματα δαπανών και προμηθειών, αποδέχεται ή αποποιείται κληρονομιές, κληροδοσίες ή δωρεές και κάθε είδους χορηγίες.

 

ε) Συγκροτεί την επιτροπή για την επιλογή των ειδικών εισηγητών σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10.

 

στ) Καθορίζει τον τύπο των χορηγούμενων από τον Οργανισμό πιστοποιητικών κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 11.

 

ζ) Αποφαίνεται επί αιτήσεων επανεξέτασης αποφάσεων των Τμημάτων.

 

η) Έχει και κάθε άλλη αρμοδιότητα που δεν έχει ρητώς ανατεθεί σε άλλο όργανο διοίκησης του Οργανισμού.

 

Η Ολομέλεια συντάσσει, επίσης, ετήσια έκθεση, στην οποία εκθέτει και αξιολογεί το έργο του Οργανισμού. Η έκθεση υποβάλλεται το Μάρτιο κάθε έτους στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

 

2. Κάθε Τμήμα του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

α) Αποφασίζει για το ομοταγές το μεν Α' Τμήμα των πανεπιστημίων, το δε Β' Τμήμα των τεχνολογικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτόν κάθε Τμήμα τηρεί κατάλογο αντιστοίχως των πανεπιστημίων και των τεχνολογικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, τα οποία κρίνονται ως ομοταγή. Ο κατάλογος αυτός ενημερώνεται συνεχώς.

 

β) Ορίζει τις Εκτελεστικές Επιτροπές κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 6.

 

γ) Αποφασίζει για τα θέματα που παραπέμπονται σε αυτό από τις Εκτελεστικές Επιτροπές.

 

δ) Ορίζει, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Εκτελεστικής Επιτροπής, τα προς εξέταση μαθήματα για την απόκτηση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 4.

 

ε) Εξαιρεί τους πτυχιούχους του άρθρου 12 από την εκεί προβλεπόμενη διαδικασία αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας των πτυχίων τους και τους υπάγει στον κανόνα της παραγράφου 3 του άρθρου 4.

 

στ) Καταρτίζει τις ειδικές επιτροπές επανεξέτασης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13.

 

ζ) Παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο πληροφορίες σχετικά με το σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδος και των ξένων χωρών, τους τίτλους σπουδών που απονέμουν τα ιδρύματα αυτά και για θέματα αναγνώρισης στην αλλοδαπή τίτλων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης που απονέμονται από τα ελληνικά ιδρύματα.

 

η) Αποφαίνεται επί αιτήσεων επανεξέτασης μετά από εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής Επανεξέτασης.

 

θ) Εισηγείται στην Ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα γενικού εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος που παραπέμπει, αναφερόμενα στον τομέα ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης, τον οποίο εκπροσωπεί.

 

ι) Εισηγείται στους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης τον Κανονισμό λειτουργίας του Οργανισμού, κατά το άρθρο 15 παράγραφος 1.

 

3. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, τα Τμήματα του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεργάζονται και να ζητούν πληροφορίες από αρμόδιες ελληνικές αρχές και αντίστοιχα κέντρα και υπηρεσίες της αλλοδαπής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.