Νόμος 3328/05 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Κατάργηση του Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας - Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καταργείται το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής (νόμος [Ν] 741/1977) και η δημόσια υπηρεσία με τίτλο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (νόμος [Ν] 1404/1983), οι δε αρμοδιότητές τους περιέρχονται στον Οργανισμό.

 

2. Το άρθρο 5 παράγραφος 3 του νόμου 3027/2002, με το οποίο προέβλεπε το ιδία αρμοδιότητα των οικείων Τρημάτων των ελληνικών πανεπιστημίων για την αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας τίτλων Καλών Τεχνών και Μουσικής, καταργείται και η σχετική αρμοδιότητα περιέρχεται στον Οργανισμό και διέπεται από το νόμο αυτόν. Ειδικά για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή των πανεπιστημιακών Τμημάτων μουσικών σπουδών, που ιδρύθηκε με την υπουργική απόφαση Φ6/26748/Β3/2003, θα λειτουργήσει, κατ' απόκλιση των διατάξεων του νόμου αυτού, ως εισηγητική επιτροπή προς το οικείο Τμήμα του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου Οργανισμού για την αναγνώριση πτυχίων της αρμοδιότητάς της.

 

3. Ο Οργανισμός αυτοδικαίως υποκαθιστά το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, καθώς και τα πανεπιστήμια σχετικά με την αναγνώριση τίτλων. Η κινητή περιουσία και τα αρχεία του Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής και του Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας περιέρχονται κατά κυριότητα στον Οργανισμό.

 

Ο Οργανισμός καθίσταται καθολικός διάδοχος του Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής (νόμος [Ν] 741/1977) και της δημόσιας υπηρεσίας με τίτλο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (νόμος [Ν] 1404/1983).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του νόμου 3467/2006 (ΦΕΚ 128/Α/2006).

 

4. Εκκρεμείς υποθέσεις και δίκες των Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής και Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας συνεχίζονται από τον Οργανισμό χωρίς διακοπή της δίκης.

 

5. Οι θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στις οποίες διορίζονται Καθηγητές Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα σύμφωνα με το άρθρο 6 καταλαμβάνονται αυτοδικαίως για την πρώτη τριετία εφαρμογής του νόμου από τους υπηρετούντες Συμβούλους του Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

 

6. Μέχρι την πλήρωση των είκοσι ενός θέσεων ειδικών Εισηγητών του άρθρου 10 παράγραφος 4, καθήκοντα ειδικού εισηγητή μπορεί να ανατίθενται προσωρινώς με απόσπαση σε ανάλογων προσόντων υπαλλήλους του Δημοσίου και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σε μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού παραλλήλως με την άσκηση των κύριων καθηκόντων τους, σε ήδη υπηρετούντες Εισηγητές του Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και σε πρόσωπα που είχαν ήδη προταθεί ως ειδικοί Εισηγητές του καταργούμενου Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής για το έτος 2004.

 

7. Οι μόνιμοι υπάλληλοι, που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετούν στο Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής, εντάσσονται προσωρινά, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου. Στη συνέχεια, εντός ενός έτους, με απόφαση του ίδιου Υπουργού, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων είτε εντάσσονται οριστικά σε αντίστοιχες κενές θέσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου είτε μετατάσσονται σε αντίστοιχες κενές θέσεις στις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου ή σε υπηρεσίες, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου. Σχετικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων συνεκτιμώνται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο προεχόντως λαμβάνει υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες. Εάν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, μεταφέρονται οι θέσεις που κατείχαν στο Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής και προστίθενται ως προσωποπαγείς στις υπηρεσίες που εντάσσονται.

 

Οι υπηρετούντες, κατά τη δημοσίευση του παρόντος στο Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας σε θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μεταφέρονται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την ίδια σχέση εργασίας και σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την απόφαση μεταφοράς. Η κατά τα ανωτέρω μεταφορά διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου παραμένουν μέχρι τη λήξη του συμφωνηθέντος χρόνου ισχυρές και οι υπηρεσίες των εργαζομένων παρέχονται στον Οργανισμό.

 

Οι θέσεις που είχαν συσταθεί στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (περίπτωση ΙΙΙ παράγραφος 1 άρθρο 23 του νόμου [Ν] 1404/1983) και εξακολουθούν να είναι κενές καταργούνται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.