Νόμος 3328/05 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Εξουσιοδοτικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται ο Κανονισμός λειτουργίας του Οργανισμού, με τον οποίο ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στην Οργάνωση και λειτουργία του.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζονται ο τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης, οι λεπτομέρειες για το σύστημα και τη διαδικασία των εξετάσεων που διενεργεί ο ίδιος ο Οργανισμός σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 12, όπως επίσης και κάθε λεπτομέρεια ως προς την εξεταζόμενη ύλη και τα σχετικά με τη διόρθωση των γραπτών και τη βαθμολογία των εξεταζομένων.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης του Προέδρου και των δύο Αντιπροέδρων και της κατά συνεδρίαση αποζημίωσης των υπόλοιπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των γραμματέων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Τμημάτων του. Εάν ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανήκουν σε πανεπιστήμια που εδρεύουν εκτός του λεκανοπεδίου Αττικής, καταβάλλονται σε αυτούς και έξοδα μετακίνησης κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του νόμου 3369/2005 (ΦΕΚ 171/Α/2005).

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να αυξάνονται οι θέσεις των ειδικών εισηγητών της παραγράφου 4 του άρθρου 10, ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού.

 

5. Το έργο του Οργανισμού αξιολογείται ανά τριετία από πενταμελή Επιτροπή Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων, που επιλέγονται από κατάλογο μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού και Επιστημονικού Προσωπικού Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που προτείνονται από τα ιδρύματα, η οποία συνιστάται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται και οι λοιπές λεπτομέρειες της σύστασης και λειτουργίας της Επιτροπής αυτής, καθώς και η αποζημίωση των μελών της.

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται, κατά παρέκκλιση άλλων γενικών ή ειδικών διατάξεων και με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α/1999), οι κάθε είδους αμοιβές ή αποζημιώσεις των μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού και Επιστημονικού Προσωπικού, των λοιπών υπαλλήλων του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και όσων άλλων συμμετέχουν, με οποιαδήποτε ιδιότητα, στη διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων μαθημάτων Ιατρικής και Οδοντιατρικής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 18 του νόμου 3369/2005 (ΦΕΚ 171/Α/2005) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 3467/2006 (ΦΕΚ 128/Α/2006).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.