Νόμος 3328/05 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Διαδικασία για αναγνώριση τίτλων σπουδών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση για αναγνώριση τίτλου σπουδών είτε μόνο για ισοτιμία είτε για ισοτιμία και αντιστοιχία. Η αίτηση υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο και συνοδεύεται από τα στοιχεία που καθορίζονται από τον Οργανισμό. Το έντυπο της αιτήσεως, ο τύπος του οποίου καθορίζεται από τον Οργανισμό, αποτελεί υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των πραγματικών γεγονότων που αναφέρονται σε αυτήν. Τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού μπορούν να ζητούν πρόσθετα στοιχεία και να καλούν τον ενδιαφερόμενο για συμπληρωματικές επεξηγήσεις.

 

2. α) Ο Πρόεδρος αναθέτει το φάκελο του ενδιαφερομένου σε ειδικό εισηγητή, ο οποίος, μετά τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων, συντάσσει εισήγηση.

 

Στη συνέχεια, εφόσον υπάρχει προηγούμενο αναγνωρίσεως ή μη όμοιων τίτλων, ο φάκελος εισάγεται στον Πρόεδρο, αρμόδιο να εκδώσει τη σχετική απόφαση. Αν ο Πρόεδρος διαφωνεί με την εισήγηση του ειδικού εισηγητή, το θέμα εισάγεται για απόφαση στην αρμόδια Εκτελεστική Επιτροπή. Όταν δεν υπάρχει προηγούμενο αναγνωρίσεως ή μη ισοτιμίας όμοιων τίτλων, αρμόδια να αποφασίσει, θετικά ή αρνητικά, είναι η Εκτελεστική Επιτροπή. Εάν στην Εκτελεστική Επιτροπή δεν υπάρξει ομοφωνία, το θέμα παραπέμπεται στο αρμόδιο Τμήμα.

 

β) Όταν ζητείται αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας και αν ακόμη υπάρχει προηγούμενη αναγνώριση απλής ισοτιμίας του συγκεκριμένου τίτλου, απαιτείται επιπλέον και εισήγηση ακαδημαϊκού συμβούλου σχετικά με την ανάγκη συμπληρωματικής εξέτασης σε συγκεκριμένα μαθήματα. Ισοτιμία και αντιστοιχία μπορεί να αναγνωρισθεί με ή χωρίς πρόσθετα μαθήματα.

 

γ) Οι αποφάσεις επί περιπτώσεων ομοίων τίτλων που εκδίδονται από τις Εκτελεστικές Επιτροπές, τα Τμήματα ή τον Πρόεδρο αποστέλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο για ενημέρωση και στη συνέχεια για δημοσιοποίηση κατά το τμήμα μόνον που αφορά τις προϋποθέσεις ισοτιμίας και ισοτιμίας και αντιστοιχίας των συγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών.

 

3. Ο τύπος των χορηγούμενων πιστοποιητικών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το πιστοποιητικό αναγνώρισης αναγράφει σαφώς και σε εμφανή θέση το χαρακτηρισμό του τίτλου ως ισοτίμου ή ισοτίμου και αντιστοίχου και το είδος του τίτλου. Επιπλέον μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες για το περιεχόμενο, τη διάρκεια σπουδών και άλλα στοιχεία του τίτλου. Στον Οργανισμό τηρείται μητρώο όλων των χορηγούμενων πιστοποιητικών αναγνωρίσεως και των σχετικών απορριπτικών αποφάσεων.

 

4. Οι αποφάσεις και τα σχετικά πιστοποιητικά πρέπει να εκδίδονται για τις περιπτώσεις αναγνώρισης ισοτιμίας μέσα σε εξήντα ημέρες και για τις περιπτώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας μέσα σε ενενήντα ημέρες από τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση απόκλισης από τις ως άνω προθεσμίες λόγω έλλειψης στοιχείων εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση του Οργανισμού.

 

5. Με την υποβολή της αίτησης καταβάλλεται παράβολο στον Οργανισμό που καθορίζεται κατά το άρθρο 18.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.