Προεδρικό διάταγμα 43/02

Προεδρικό Διάταγμα 43/2002: Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 43/2002: Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών, (ΦΕΚ 43/Α/2002), 07-03-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2, των παραγράφων 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 3 και των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 6 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993) Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις.

 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 459/1993 (ΦΕΚ 193/Α/1993) Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του.

 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του προεδρικού διατάγματος 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1996) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Τουρισμού - Βιομηχανίας - Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, σε συνδυασμό με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 365/1997 (ΦΕΚ 241/Α/1997) Διατήρηση Εποπτείας Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 313/2001 Μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες, σύσταση υπηρεσιών και θέσεων προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού και στις Περιφέρειες,μεταφορά πόρων και ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομερειών (ΦΕΚ 211/Α/2001) και το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 343/2001 Οργανισμός Διάρθρωσης Υπηρεσιών τουΕλληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΦΕΚ 231/Α/2001).

 

5. Την με αριθμό 485/31-10-2001 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αλέξανδρο Καλαφάτη, Χρήστο Θεοδώρου και Δημήτριο Γεωργακόπουλο (ΦΕΚ 1484/Β/2001).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε δια του άρθρου 27 του νόμου 2081/1992, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2)α του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

8. Την ανάγκη εισαγωγής ενός νέου συστήματος κατάταξης των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων (ξενοδοχείων), αναλόγου με εκείνο των άλλων ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών, το οποίο να μην συνίσταται μόνον σε τεχνικές προδιαγραφές, αλλά και σε λειτουργικές προδιαγραφές και κριτήρια, ώστε να καθίσταται αναγνωρίσιμη από πλευράς καταναλωτή η προσφερόμενη ποιότητα, όχι μόνον των εγκαταστάσεων και χώρων, αλλά των παρεχόμενων υπηρεσιών συνολικά.

 

9. Την υπ' αριθμόν 678/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Προδιαγραφές και κριτήρια κατάταξης - Ορισμοί - Διακρίσεις

Άρθρο 2: Υποχρεωτικές τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο 3: Υποχρεωτικές λειτουργικές προδιαγραφές

Άρθρο 4: Βαθμολογούμενα κριτήρια - Βάση μορίων ανά κατηγορία

Άρθρο 5: Τρόπος κατάταξης

Άρθρο 6: Διαδικασία κατάταξης και χορήγηση ειδικών σημάτων

Άρθρο 7: Μεταβατικές διατάξεις για τα υφιστάμενα ξενοδοχεία

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

 

Παράρτημα Α: Τεχνικές προδιαγραφές ξενοδοχείων

Παράρτημα Β: Λειτουργικές προδιαγραφές ξενοδοχείων

Παράρτημα Γ: Βαθμολογούμενα κριτήρια ξενοδοχείων

Παράρτημα Δ: Βάσεις ανά κατηγορία αστέρων

 

Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 04-03-2002

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με το άρθρο 8 της υπ' αριθμόν 216/2015 απόφασης (ΦΕΚ 10/Β/2015).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.