Νόμος 3801/09 - Άρθρο 63

Άρθρο 63


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Το Ειδικό Συνδυασμένο Πρόγραμμα Απασχόλησης, το οποίο προβλέπεται στο από 01-06-2009 Μνημόνιο πλαισίου αρχών συνεργασίας, μεταξύ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, χρηματοδοτείται, κατά το μέρος που αφορά στη συμμετοχή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, από το 98% των εσόδων του φόρου ζύθου (άρθρο 9 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 703/1970) και το μέρος των εσόδων των τελών διαφήμισης και ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) που κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (άρθρα 9 παράγραφος 6)α του νόμου 2880/2001 και 24 παράγραφος 19 του νόμου 2130/1993 αντίστοιχα). Κατά το μέρος που αφορά τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού το πρόγραμμα χρηματοδοτείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ανωτέρω Μνημόνιο, τα οποία εξειδικεύονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

 

β. Προς τούτο, και για την εξυπηρέτηση των αναγκών του προγράμματος, τα έσοδα των οικείων λογαριασμών που τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπολοίπων, μεταφέρονται σε νέο λογαριασμό που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χρηματοδότηση του προγράμματος και κατανέμονται κάθε τρίμηνο, με απόφαση και χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών στους δικαιούχους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος και με βάση την κάλυψη των αιτούμενων θέσεων εργασίας.

 

γ. Στους προσλαμβανόμενους, σύμφωνα με τους όρους του ανωτέρω Μνημονίου, δεν καταβάλλονται τα κατ' αποκοπή έξοδα κίνησης, όπως αυτά ορίζονται στην υπ' αριθμό 2/50025/0022/2006 (ΦΕΚ 1489/Β/2006) κοινή υπουργική απόφαση, όπως κάθε φορά ισχύει, ούτε οποιαδήποτε άλλη αμοιβή πέραν της προβλεπόμενης στο ίδιο Μνημόνιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 284 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

2. α. Επαναφέρονται σε ισχύ, από τη δημοσίευση αυτού του νόμου και μέχρι 30-06-2010 και εφαρμόζονται αναλόγως οι ρυθμίσεις καταβολής οφειλών προς δήμους, κοινότητες και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών, οι οποίες προβλέπονται από την παράγραφο 3 περιπτώσεις α', β', δ', ε' του άρθρου 12 του νόμου 3074/2002 (ΦΕΚ 296/Α/2002), καθώς και από την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του νόμου 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α/2005) και τις ρυθμίσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 26 του νόμου 3649/2008 (ΦΕΚ 39/Α/2008), με την επιφύλαξη των διατάξεων αυτού του άρθρου. Στο προηγούμενο εδάφιο υπάγονται οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, με εξαίρεση τα πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών, βεβαιωμένες ή μη, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

 

β. Πρόστιμα του άρθρου 5 του νόμου 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α/1995), καθώς και οφειλές από τέλη κοινόχρηστων χώρων του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α/1980), τα οποία έχουν βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, μπορεί να ρυθμισθούν και να καταβληθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου μειωμένα κατά 70% και χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

 

γ. Ποσά που έχουν καταβληθεί για τις υπό ρύθμιση διαφορές δεν συμψηφίζονται ούτε δημιουργούν απαίτηση επιστροφής.

 

3. Στα νομικά πρόσωπα της Ορθοδόξου Εκκλησίας κατά την έννοια της περίπτωσης η' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) περιλαμβάνεται και το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελίστριας Τήνου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.