Νόμος 4456/17 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Ρυθμίσεις θεμάτων έργων και οργανισμών εγγείων βελτιώσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Η υπ' αριθμόν 15 αρμοδιότητα του β Υποτομέα Γεωργίας του τομέα Β Γεωργίας - Κτηνοτροφίας - Αλιείας της παραγράφου ΙΙ του άρθρου 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{15. α) Η αξιοποίηση των εγγειοβελτιωτικών έργων, με κάθε πρόσφορο μέσο, με σκοπό την απόδοση της μέγιστης ωφελιμότητας αυτών.

 

β) Η άσκηση των αρμοδιοτήτων διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων Α' και Β' τάξης, που κατασκευάζονται ή έχουν ήδη κατασκευαστεί από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τις Περιφέρειες, εφόσον δεν έχουν ήδη μεταβιβαστεί σε Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) ή δεν ασκούνται από δήμους και έως τη μεταβίβαση αυτών σε ΟΕΒ ή δήμους.

 

γ) Η σύσταση, η συγχώνευση και η κατάργηση των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ).

 

δ) Η μέριμνα για την ορθή, εύρυθμη και βιώσιμη λειτουργία των ΟΕB σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 3881/1958 (ΦΕΚ 181/Α/1958) και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού.

 

ε) Η εποπτεία, ήτοι ο διοικητικός, τεχνικός και διαχειριστικός-οικονομικός έλεγχος των αντικειμένων των Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ), των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ), των Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών (ΠΔΕ), των Τοπικών Επιτροπών Αρδεύσεων (ΤΕΑ) και του Αρδευτικού Οργανισμού Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας (ΑΟΣΑΚ), σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 3881/1958 (ΦΕΚ 181/Α/1958 και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότησή του.}

 

β) Το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 3881/1958 (ΦΕΚ 181/Α/1958) τροποποιείται ως εξής:

 

α)α) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 414/1976 (ΦΕΚ 212/Α/1976), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων αποτελούν οργανισμούς κοινής ωφέλειας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.}

 

β)β) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα μη αιρετά μέλη είναι δημόσιοι υπάλληλοι.}

 

2. α) Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, στους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) και στον Αρδευτικό Οργανισμό Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας (ΑΟΣΑΚ), ακολουθείται η εξής διαδικασία:

 

α)α) Το αίτημα πρόσληψης προσωπικού, υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, υποβάλλεται στην οικεία Περιφέρεια, συνοδευόμενο από εισηγητική έκθεση για την αναγκαιότητα πρόσληψης του αιτούμενου προσωπικού.

 

β)β) Η Περιφέρεια μεριμνά για την έκδοση γνώμης από τον οικείο νομικό σύμβουλο σχετικά με την αναγκαιότητα των προσλήψεων, η οποία διαβιβάζεται μαζί με το αίτημα, εντός διμήνου από την ημερομηνία παραλαβής τους, στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή στον Ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την τελική έγκριση.

 

γ)γ) Η τελική έγκριση εκδίδεται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή από τον Ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός μηνός από την ημερομηνία διαβίβασης του αιτήματος από την Περιφέρεια.

 

)δ) Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η τελική έγκριση της υποπερίπτωσης γ)γ' αποστέλλεται από τον οργανισμό (Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων ή Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων ή ΑΟΣΑΚ) προς το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης.

 

ε)ε) Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μετά την τελική έγκριση της υποπερίπτωσης γγ' εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας του κάθε οργανισμού (Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων ή Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων ή ΑΟΣΑΚ) για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης.

 

β) Το προσωπικό που προσλαμβάνεται από τους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων και τον ΑΟΣΑΚ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή έκτακτων αναγκών τους, δεν εμπίπτει στους περιορισμούς της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 140/Α/2010), όπως ισχύει, και των άρθρων 5 και 6 του προεδρικού διατάγματος 164/2004 (ΦΕΚ 134/Α/2004), όπως ισχύουν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 42 του νόμου 4673/2020 (ΦΕΚ 52/Α/2020).

 

3. α) Οι Γενικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) συνιστώνται, συγχωνεύονται και καταργούνται με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από σύμφωνη γνώμη του ΚΓΣΕΕ.

 

β) Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες που ασκούν οι Περιφέρειες για θέματα εγγειοβελτιωτικών έργων και Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 15 αρμοδιότητα του β Υποτομέα Γεωργίας του τομέα Β' Γεωργίας - Κτηνοτροφίας - Αλιείας της παραγράφου ΙΙ του άρθρου 186 του νόμου 3852/2010 και καθορίζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες γνωμοδοτούν τα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΠΓΣΕΕ) της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3881/1958.

 

γ) Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται και εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες που ασκούν οι Περιφέρειες για την προώθηση της εκμηχάνισης της γεωργίας και του αγροτικού εξηλεκτρισμού σε εφαρμογή της υπ' αριθμόν 14 αρμοδιότητας του β Υποτομέα Γεωργίας του τομέα Β' Γεωργίας - Κτηνοτροφίας - Αλιείας της παραγράφου ΙΙ του άρθρου 186 του νόμου 3852/2010.

 

δ) Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται ενιαία υποδείγματα του καταστατικού, του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΚΕΥ) και του κανονισμού αρδεύσεως των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων.

 

4. α) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΚΓΣΕΕ) και του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να μεταβιβάζονται σε δήμους, όταν δεν είναι δυνατή ή σκόπιμη η σύσταση ΟΕΒ, οι αρμοδιότητες διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων Α' και Β' τάξης που κατασκευάζονται ή έχουν κατασκευαστεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου ρυθμίζεται και κάθε θέμα σχετικό με τη μεταβίβαση.

 

Για την παρακολούθηση και εφαρμογή της διαδικασίας μεταβίβασης συνιστάται στην οικεία Περιφέρεια πενταμελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τους παρακάτω υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους:

 

α)α) Τρεις υπαλλήλους της οικείας Περιφέρειας, εξειδικευμένους στα θέματα εγγείων βελτιώσεων. Κατά προτίμηση ορίζονται υπάλληλοι των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωπονικού, ΠΕ Γεωλόγων και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών αντίστοιχα.

 

α)β) Έναν υπάλληλο πτυχιούχο ιδρύματος πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, κατά προτίμηση του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωπονικού και

 

α)γ) έναν υπάλληλο του οικείου δήμου, κατά προτίμηση των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών.

 

β) Με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνη γνώμη του οικείου ΠΓΣΕΕ και του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να μεταβιβάζονται σε δήμους, όταν δεν είναι δυνατή ή σκόπιμη η σύσταση ΟΕΒ, οι αρμοδιότητες διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων Α' και Β' τάξης που κατασκευάζονται ή έχουν κατασκευαστεί από τις Περιφέρειες. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη μεταβίβαση.

 

γ) Με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνη γνώμη του οικείου ΠΓΣΕΕ και αποδοχή από τη Γενική Συνέλευση του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) ή από το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) κατά περίπτωση, μπορεί να μεταβιβάζονται σε Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων, σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 3881/1958, οι αρμοδιότητες διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων που ασκούνται από τους δήμους. Ειδικά, για έργα της περίπτωσης α' απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του ΚΓΣΕΕ.

 

Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη μεταβίβαση. Αν η έκδοση της απόφασης αυτής συνεπάγεται την επέκταση της περιοχής δικαιοδοσίας του ΤΟΕΒ, η επέκταση πραγματοποιείται με απόφαση του Περιφερειάρχη, για το χρονικό διάστημα της παραχώρησης των παραπάνω αρμοδιοτήτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου 4691/2020 (ΦΕΚ 108/Α/2020).

 

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου καταργούνται:

 

α) Η υπ' αριθμόν 3 αρμοδιότητα του τομέα υπό στοιχείο η' Αγροτική Ανάπτυξη - Κτηνοτροφία - Αλιεία, της παραγράφου Ι του άρθρου 75 του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), όπως ο τομέας αυτός προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 94 του νόμου 3852/2010.

 

β) Η παράγραφος 3)α του άρθρου 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3881/1958 (ΦΕΚ 181/Α/1958), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 9 του νόμου [Ν] 2332/1995 (ΦΕΚ 181/Α/1995).

 

γ) Η περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως ισχύει, και η περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009).

 

δ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 64/2014 (ΦΕΚ 106/Α/2014) και

 

ε) κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, η οποία έρχεται σε αντίθεση ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.