Νόμος 1682/87 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο με την επωνυμία Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ). Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας μπορεί να ζητά από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων:

 

α) Να υποβάλλει με πρότασης, στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων της κυβερνητικής πολιτικής, όπως αυτές καθορίζονται στις προγραμματικές δηλώσεις, για τη διαμόρφωση οικονομικής στρατηγικής που θα αποβλέπει ταυτόχρονα στην εξασφάλιση και διατήρηση συνθηκών οικονομικής σταθερότητας, στην προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών που είναι αναγκαίες για την αυτοδύναμη οικονομική ανάπτυξη της Χώρας και στη δίκαιη κατανομή του εισοδήματος και του πλούτου.

 

β) Να γνωμοδοτεί για τους ετήσιους και μεσοπρόθεσμους στόχους της οικονομικής πολιτικής, ώστε να εξασφαλίζεται η επίτευξη ικανοποιητικού ρυθμού ανόδου της οικονομίας, η αύξηση της απασχόλησης και η συγκράτηση του πληθωρισμού σε ανεκτά επίπεδα, η βελτίωση της κατανομής του εισοδήματος και η εξισορρόπηση του ισοζυγίου πληρωμών.

 

γ) Να διερευνά και να αναλύει τις εναλλακτικές δυνατότητες που υπάρχουν σχετικά με την επιλογή μέτρων οικονομικής πολιτικής και να υποβάλλει με πρότασης για την επεξεργασία μέτρων δημοσιονομικής, νομισματικής, συναλλαγματικής και εισοδηματικής πολιτικής για την επίτευξη των στόχων της κυβερνητικής πολιτικής.

 

δ) Να γνωμοδοτεί για τις γενικές κατευθύνσεις του κρατικού προϋπολογισμού και του ετήσιου νομισματικού προγράμματος καθώς και για τη γενική πολιτική τιμών οι εισοδημάτων με βάση τις κατευθύνσεις που καθορίζει το Ανώτατο Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΑΣΟΠ).

 

ε) Να παρακολουθεί και να αναλύει την πορεία και τις προοπτικές της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας, να επισημαίνει και να αξιολογεί τις αποκλίσεις των εξελίξεων από τους στόχους και να εισηγείται τη λήψη των μέτρων που ενδείκνυνται για την επίτευξη της κυβερνητικής πολιτικής.

 

στ) Να γνωμοδοτεί σε κάθε άλλο συναφές θέμα μικροοικονομικής πολιτικής που παραπέμπεται σ' αυτό από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.

 

2. Το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων είναι επταμελές. Μέλη του διορίζονται, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, πρόσωπα με αναγνωρισμένη επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία στα αντικείμενα της προηγούμενης παραγράφου. Με όμοια απόφαση μπορεί να παύονται τα μέλη πριν από τη λήξη της θητείας τους. Δεν επιτρέπεται ο διορισμός ως μελών προσώπων που 3 μήνες πριν από το διορισμό τους ήταν ή εξακολουθούν να είναι εκπρόσωποι ή ανώτερα στελέχη επαγγελματικών οργανώσεων ή οργανώσεων εργοδοτών ή εργαζομένων. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων είναι τριετής. Σε περίπτωση παραίτησης, παύσης ή θανάτου μελών του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων αυτό θεωρείται νόμιμα συγκροτημένο με τα υπόλοιπα μέλη, εφ' όσον δεν είναι λιγότερα από τέσσερα. Η θητεία των μελών που διορίζονται σε αντικατάσταση όσων παραιτήθηκαν, παύθηκαν ή αποβίωσαν λήγει μαζί με τη θητεία των υπόλοιπων μελών. Στις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων καταχωρίζεται η γνώμη των μελών που μειοψήφησαν, εφ' όσον το ζητήσουν. Στις συνεδριάσεις του μπορεί να μετέχουν ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, οι ειδικοί ερευνητές και οι επιστήμονες συνεργάτες που αναφέρονται στο άρθρο αυτό καθώς και οποιοσδήποτε τρίτος, του οποίου η γνώμη κατά την κρίση του προέδρου θα υποβοηθούσε το έργο του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων.

 

Με όμοια απόφαση τα καθήκοντα του Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων μπορεί να ανατίθενται, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, στον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 53 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014).

 

3. Οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα υποχρεούνται να παρέχουν στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων ή στις επιτροπές ή ομάδες εργασίας που συνιστώνται για την υποβοήθηση του έργου του κάθε πληροφορία ή στοιχείο που τους ζητείται. Αν το θέμα καλύπτεται από κρατικό απόρρητο, απαιτείται για την υποβολή από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων της αίτησης παροχής σχετικών πληροφοριών ή στοιχείων, προηγούμενη γραπτή έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Τα μέλη του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, της Μονάδας Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης και της Γραμματείας, των οποίων η σύσταση προβλέπεται στο άρθρο αυτό, οφείλουν εχεμύθεια για όσα περιέρχονται σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή με αφορμή την άσκηση των καθηκόντων αυτών. Η υποχρέωση αυτή διατηρείται και μετά τη λήξη της θητείας τους. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι τρίτοι που συμμετείχαν εκτάκτως σε εργασίες του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων Απαλλαγή από την υποχρέωση αυτή είναι δυνατή με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

 

4. Για την εκπλήρωση του έργου του, το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων εξυπηρετείται από:

 

α) Μονάδα Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης, στην οποία συνιστώνται δέκα ενιαίες θέσεις ειδικών ερευνητών και επιστημόνων συνεργατών.

 

β) Γραμματεία, στην οποία προΐσταται οικονομολόγος που έχει την απαιτούμενη κατάρτιση και εμπειρία. Το έργο της Γραμματείας υποβοηθείται από διοικητικό προσωπικό κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ή με απόσπαση από το δημόσιο τομέα.

 

Η πλήρωση των θέσεων των ειδικών ερευνητών και επιστημόνων συνεργατών γίνεται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, με επιλογή και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου τριετούς διάρκειας ή με απόσπαση από θέση του δημόσιου τομέα ή με ανάθεση καθηκόντων και παράλληλα μειωμένη άσκηση των κύριων καθηκόντων του προσλαμβανόμενου. Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και η απόσπαση ή η ανάθεση καθηκόντων, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού. Για την κατάληψη των θέσεων του ειδικού ερευνητή ή επιστήμονα συνεργάτη στη Μονάδα Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων απαιτούνται:

 

α) άριστη γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας και

 

β) είτε διδακτορικό δίπλωμα είτε πτυχίο ανώτατης σχολής οικονομικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και αξιόλογη πείρα, αποδεικνυόμενη από την άσκηση τουλάχιστο για τέσσερα έτη συναφούς επαγγέλματος ή την ισόχρονη ερευνητική απασχόληση σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 

Οι συμβάσεις των ειδικών ερευνητών και επιστημόνων συνεργατών παρατείνονται εκάστοτε αυτοδικαίως για ισόχρονο διάστημα, εφόσον δεν υπάρχει σχετική περί του αντιθέτου εισήγηση του προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, διαπιστωμένη αρμοδίως τουλάχιστον έξι μήνες πριν το τέλος της εκάστοτε τριετούς περιόδου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 27 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1997).

 

5. α) Στα μέλη του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων παρέχεται αποζημίωση ίση προς τις αποδοχές καθηγητή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με 25 έτη υπηρεσίας, εφ' όσον δεν αμείβονται από άλλη θέση στο δημόσιο τομέα σύμφωνα με τους περιορισμούς του νόμου [Ν] 1256/1982.

 

β) Οι αποδοχές των ειδικών ερευνητών και επιστημόνων συνεργατών ορίζονται, κατά περίπτωση, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας σε ποσοστό μέχρι 85% των αποδοχών του πρώτου βαθμού της κατηγορίας ειδικών θέσεων.

 

γ) Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να καθορίζονται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, οι κάθε είδους αποζημιώσεις και αποδοχές του προέδρου και των μελών του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων καθώς και των ειδικών ερευνητών και επιστημόνων συνεργατών.

 

δ) Οι δαπάνες για τη λειτουργία του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων και οι διαφορές αποδοχών που θα προκύψουν από την εφαρμογή της περίπτωσης γ' βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 51 του νόμου 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.