Απόφαση 1958/12 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Αντιστοίχιση ομάδων έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 20 παράγραφος 10 του νόμου 4014/2011 με τις ομάδες της παρούσας απόφασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι αναφερόμενες ομάδες έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 20 παράγραφος 10 του νόμου 4014/2011 αντιστοιχούν στις ομάδες έργων και δραστηριοτήτων που έχουν καταχωρηθεί στα Παραρτήματα Ι έως ΧΙΙ της παρούσας απόφασης ως ακολούθως:

 

Ομάδες του άρθρου 20, παράγραφος 10 του νόμου 4014/2011

Παραρτήματα της παρούσας απόφασης

Ομάδα 1η

Παράρτημα Ι

Ομάδα 2η

Παράρτημα ΙΙ

Ομάδα 3η

Παράρτημα ΙΙΙ

Ομάδα 4η

Παράρτημα IV

Ομάδα 5η

Παράρτημα V

Ομάδα 6η

Παράρτημα VI

Ομάδα 7η

Παράρτημα VII

Ομάδα 8η

Παράρτημα VIII

Ομάδα 9η

Παράρτημα IX

Ομάδα 10η

Παραρτήματα Χ, ΧΙ και ΧΙΙ

 

Τα έργα και δραστηριότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση, όπως αυτή ισχύει, απαλλάσσονται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και λήψης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου 4014/2011.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο B της υπ' αριθμόν 20741/2012 απόφασης (ΦΕΚ 1565/Β/2012).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την υπ' αριθμόν ΔΙΠΑ/37674/2016 απόφαση (ΦΕΚ 2471/Β/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.