Απόφαση 1958/12 - Άρθρο p2

Παράρτημα II: Υδραυλικά έργα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α/α

Είδος έργου ή δραστηριότητας

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία Β

Παρατηρήσεις

1

Φράγματα και αναβαθμοί εντός κοίτης υδατορεμάτων (εφεξής φράγματα), κάθε είδους και χρήσης, όπως: ταμίευσης, εκτροπής, μερισμού, υδροληψίας λιμνοδεξαμενών, υδροληψίας υδροηλεκτρικών έργων, αντιπλημμυρικής προστασίας, θυροφράγματα κ.λ.π.

 

Μέγιστο ύψος φράγματος (Η) > 50 m

 

Οι περιπτώσεις που υπολείπονται αυτών της υποκατηγορίας Α1 και της κατηγορίας Β, υπό την επιφύλαξη των παρατηρήσεων (δ) και (ε) του παρόντος είδους

α) 1,5 m < Η ≤ 5 m εμβαδόν λεκάνης απορροής φράγματος (Ε) < 50 km2, εάν το σώμα του φράγματος είναι εκτός περιοχής Natura 2000, και επιπλέον τεκμαίρεται απουσία ιχθυοπανίδας (ΙΙ)

 

β) 1,5 m < Η ≤ 2,5 m και Ε ≤ 25 km2, εάν το σώμα

του φράγματος είναι εντός περιοχής Natura 2000, και τεκμαίρεται απουσία ιχθυοπανίδας

 

γ) 1,5 m < Η ≤ 5 m εάν Ε ≤ 20 km2 και το φράγμα κατασκευάζεται στο πλαίσιο έργων ορεινής υδρονομίας εκτελούμενων από τη Δασική Υπηρεσία

α) Ως προς την έννοια του υδατορέματος, εφαρμόζονται οι ορισμοί των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014). Επιπλέον για τους σκοπούς της παρούσας Απόφασης στον όρο υδατορέματα συμπεριλαμβάνονται και οι πλεύσιμοι ποταμοί καθώς και οι τεχνητοί κλάδοι υδατορεμάτων. Σε περίπτωση αμφιβολίας περί του χαρακτήρα τμήματος του υδρογραφικού δικτύου ως υδατορέματος ή όχι, αποφαίνεται σχετικώς η οικεία Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,

 

β) Ως Η λαμβάνεται η μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ στέψης φράγματος ή τεχνητού τοιχώματος και του εδάφους αμέσως κατάντη του εξωτερικού πόδα του, όπως προβλέπεται να διαμορφωθεί μετά την υλοποίηση του έργου.

 

γ) Για το σκοπό της κατάταξης έργων του παρόντος είδους, απουσία ιχθυοπανίδας τεκμαίρεται εάν η οικεία Υπηρεσία Αλιείας, ή η Δασική Υπηρεσία (για υδατόρεμα αρμοδιότητάς της), ή ο Φορέας Διαχείρισης της περιοχής εάν υφίσταται, βεβαιώνει την απουσία ιχθυοπανίδας στο τμήμα του υδατορέματος από 1 km κατάντη έως 1 km ανάντη του φράγματος.

 

δ) Εάν Η ≤ 1,5 m και το έργο δεν εμπίπτει σε καμία των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) της κατηγορίας Β ως προς τα λοιπά κριτήρια κατάταξης, το έργο κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2. Εάν Η ≤ 1,5 m και το έργο εμπίπτει σε οποιαδήποτε των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) της κατηγορίας Β ως προς τα λοιπά κριτήρια κατάταξης, το έργο δεν κατατάσσεται βάσει του παρόντος είδους.

 

ε) Τα κριτήρια κατάταξης του παρόντος είδους εξετάζονται συνδυαστικά με αυτά των έργων της παρούσας ομάδας με α/α 2 (ταμιευτήρες) και α/α 3 (υδροληψία από υδατορέματα). (ΙV)

2

Έργα ταμίευσης υδάτων (εφεξής ταμιευτήρες), όπως: ταμιευτήρες φραγμάτων, λιμνοδεξαμενές, ομβροδεξαμενές και υδατοδεξαμενές κ.λ.π.

Μικτός όγκος ταμιευτήρα στη στάθμη υπερχείλισης (V) > 10.000.000 m3

ή

Μέγιστο ύψος εξωποτάμιου τοιχώματος (ή), ταμιευτήρα > 20 m

α) Ταμιευτήρας εκτός περιοχών Natura 2000: 10.000.000 m3 ≥ V > 100.000 m3 και 20 m ≥ ή > 5 m

 

β) Ταμιευτήρας εντός περιοχής Natura 2000: 10.000.000 m3 ≥ V > 10.000 m3 και 20 m ≥ ή > 5 m

h ≤ 5 m και

 

α) Ταμιευτήρας εκτός περιοχών Natura 2000 100.000 m3 ≥ V > 10.000 m3

β) Ταμιευτήρας εντός περιοχής Natura 2000: 10.000 m3 ≥ V > 2.000 m3

α) Ως h λαμβάνεται η μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ του τεχνητού τοιχώματος του ταμιευτήρα και του εδάφους αμέσως κατάντη του εξωτερικού πόδα αυτού, όπως θα διαμορφωθεί μετά την υλοποίηση του έργου. Σε περιπτώσεις ταμιευτήρων που κατασκευάζονται υπό τη στάθμη του εδάφους Μ = 0.

β) Τα κριτήρια κατάταξης του παρόντος είδους εξετάζονται συνδυαστικά με αυτά των ειδών της παρούσας ομάδας με α/α 1 (φράγματα) και α/α 3 (υδροληψία από υδατορέματα).

γ) Τα κριτήρια ύψους τοιχώματος δεν λαμβάνονται υπόψη για ταμιευτήρες με V ≤ 2.000 m3.

3

Υδροληψία ή εκτροπή νερού από υδατορέματα με οποιονδήποτε τρόπο (εφεξής υδροληψία από υδατορέματα), όπως: με φράγμα ταμίευσης ή ανάσχεσης, ρουφράκτη, διάφραγμα υπό την κοίτη, άντληση κ.λ.π.

Ποσότητα νερού προς απόληψη ή εκτροπή (V) > 10.000.000 m3/έτος

α) Υδροληψία εκτός περιοχής Natura 2000: 10.000.000 m3/έτος ≥ V > 500.000 m3/έτος

 

β) Υδροληψία εντός περιοχής Natura 2000: 10.000.000 m3/έτος ≥ V > 50.000 m3/έτος

α) Υδροληψία εκτός περιοχής Natura 2000: 500.000 m3/έτος ≥ V > 20.000 m3/έτος

 

β) Υδροληψία εντός περιοχής Natura 2000: 50.000 m3/έτος ≥ V > 10.000 m3/έτος

α) Ως προς την έννοια του υδατορέματος ισχύει η παρατήρηση (α) του είδους με α/α 1 (φράγματα) της παρούσας ομάδας.

 

β) Τα κριτήρια κατάταξης του παρόντος είδους εξετάζονται συνδυαστικά με αυτά των ειδών της παρούσας ομάδας με α/α 1 (φράγματα) και α/α 2 (ταμιευτήρες).

 

γ) Τα υπόψη κριτήρια δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση εκτροπής νερού για τη λειτουργία υδροηλεκτρικών έργων, όταν αυτό επιστρέφεται στο ίδιο υδατόρεμα ή σε ρέμα στο οποίο συμβάλλει αυτό.

4

Υδροληψία από λίμνες

Ποσότητα νερού προς απόληψη (V) > 3.000.000 m3/έτος

α) Λίμνη εκτός περιοχών Natura 2000: 3.000.000 m3/έτος ≥ V > 250.000 m3/έτος

 

β) Λίμνη εντός περιοχής Natura 2000: 3.000.000 m3/έτος ≥ V > 25.000 m3/έτος

α) Λίμνη εκτός περιοχών Natura 2000: 250.000 m3/έτος ≥ V > 10.000 m3/έτος

 

β) Λίμνη εντός περιοχής Natura 2000: 25.000 m3/έτος ≥ V > 2.500 m3/έτος

α) Για το σκοπό της κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων του παρόντος είδους, ως λίμνες θεωρούνται και οι υφιστάμενοι ταμιευτήρες με V > 5.000.000 m, σε περίπτωση: i) που η απόληψη αποσκοπεί σε χρήση που δεν είχε προβλεφθεί (ως προς το είδος ή την ποσότητα) κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του ταμιευτήρα, ή ii) ο ταμιευτήρας κατασκευάσθηκε προ της έναρξης ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/1990).

 

β) Στις λοιπές περιπτώσεις υφισταμένων ταμιευτήρων, και σε περίπτωση που η απόληψη αποσκοπεί σε χρήση που δεν είχε προβλεφθεί κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση τους, το έργο αντιμετωπίζεται ως υδροληψία από υδατόρεμα (είδος με α/α 3 της παρούσας ομάδας).

5

Υδρομαστεύσεις πηγών

Ποσότητα νερού προς απόληψη (V) > 5.000.000 m3/έτος

α) Θέση υδρομάστευσης εκτός περιοχής Natura 2000: 5.000.000 m3/έτος ≥ V > 100.000 m3/έτος

 

β) Θέση υδρομάστευσης εντός περιοχής Natura 2000: 5.000.000 m3/έτος ≥ V > 50.000 m3/έτος

α) Θέση υδρομάστευσης εκτός περιοχής Natura 2000: 100.000 m3/έτος ≥ V > 10.000 m3/έτος

 

β) Θέση υδρομάστευσης εντός περιοχής Natura 2000: 50.000 m3/έτος ≥ V > 5.000 m3/έτος

α) Συμπεριλαμβάνονται και έργα εκμετάλλευσης πηγών με υποθαλάσσια εκδήλωση.

 

β) Για το σκοπό της κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων της παρούσας ομάδας, ως υδρομάστευση πηγής θεωρούνται τα έργα δέσμευσης νερού που κατασκευάζονται είτε στη θέση εκδήλωσής της (καλλιέργεια πηγής με δέσμευση νερού) είτε μέχρι απόσταση 200 m κατάντη αυτών (π.χ. αναβαθμοί, διαφράγματα ή φρέατα συγκέντρωσης στην κοίτη του ρέματος που τροφοδοτείται από την πηγή). Επιπλέον ως υδρομαστεύσεις θεωρούνται και οι υδρογεωτρήσεις που ανορύσσονται εντός ακτίνας 200 m από την εκδήλωση πηγής, όταν τεκμαίρεται βάσει της σχετικής υδρογεωλογικής μελέτης ότι αντλούν από τον υδροφόρο σχηματισμό τροφοδοσίας της πηγής.

6

Υδρογεωτρήσεις και φρέατα κάθε χρήσης (εφεξής υδρογεωτρήσεις)

Ποσότητα νερού προς απόληψη (V) > 5.000.00 m3/έτος

α) 5.000.000 m3/έτος ≥ V > 300.000 m3/έτος, εάν η υδρογεώτρηση:

 

i) Ευρίσκεται εκτός των ορίων υγροτοπικών εκτάσεων και

 

ii) Απέχει από όρια λιμνών περισσότερο των 1.000 m και

 

iii) Απέχει από τη θάλασσα περισσότερο των 1.000 m ασχέτως υψομέτρου της, ή ευρίσκεται σε υψόμετρο μεγαλύτερο των +300 m ασχέτως απόστασης από τη θάλασσα

 

β) 5.000.000 m3/έτος ≥ V > 150.000 m3/έτος, εάν οποιαδήποτε από τις ως άνω προϋποθέσεις δεν ισχύει

α) 300.000 m3/έτος ≥ V > 100.000 m3/έτος, και:

i) Ευρίσκεται εκτός των ορίων υγροτοπικών εκτάσεων και

 

ii) Απέχει από όρια λιμνών περισσότερο των 1,000 m και

 

iii) Απέχει από τη θάλασσα περισσότερο των 1,000 m ασχέτως υψομέτρου της, ή ευρίσκεται σε υψόμετρο μεγαλύτερο των +300 m ασχέτως απόστασης από τη θάλασσα

 

β) 150.000 m3/έτος ≥ V > 50.000 m3/έτος, εάν οποιαδήποτε από τις ως άνω προϋποθέσεις δεν ισχύει

α) Η απόσταση από τη θάλασσα ή τα όρια λίμνης υπολογίζεται, για τους σκοπούς της παρούσας, βάσει του πλέον πρόσφατου χάρτη Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού ή ισοδύναμου.

 

β) Ως υγροτοπικές εκτάσεις, για το σκοπό της κατάταξης υδρογεωτρήσεων, θεωρούνται οι περιοχές που έχουν καθορισθεί από κανονιστικές διατάξεις ως Απολύτου Προστασίας της Φύσης ή Προστασίας της Φύσης, και επιπλέον εμπεριέχουν εκτάσεις υγροτοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις ή σχετική Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη,

 

γ) Σε περίπτωση που το έργο αποτελείται από ομάδα υδρογεωτρήσεων, τα κριτήρια που αφορούν τη θέση αυτών εν σχέσει με τη θάλασσα, λίμνες και υγροτοπικές εκτάσεις εφαρμόζονται για έκαστη υδρογεώτρηση, ενώ ως V θεωρείται η ποσότητα που λαμβάνεται από το σύνολο των υδρογεωτρήσεων του έργου.

 

δ) Σε περίπτωση υδρογεώτρησης κατηγορίας Β που ευρίσκεται εντός περιοχής με εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης του υδατικού δυναμικού της, η υδρογεώτρηση εξαιρείται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

 

ε) Δεν θεωρούνται ως υδρογεωτρήσεις για το σκοπό της παρούσας:

 

i) Οι γεωτρήσεις που ανορύσσονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση έργων εμπλουτισμού υπόγειων υδροφορέων.

 

ii) Οι ερευνητικές υδρογεωτρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι εκτελούνται από ή για λογαριασμό δημόσιου φορέα που εκ του νόμου έχει δικαίωμα διεξαγωγής υδρογεωλογικών ερευνών, ή για τη διερεύνηση των υδρογεωλογικών συνθηκών στην περιοχή υλοποίησης έργων και δραστηριοτήτων άλλου είδους από το παρόν (π.χ. οδοί, φράγματα, μεταλλευτικές και λατομικές δραστηριότητες κ.λ.π). Σε περίπτωση που ανορυχθείσα ερευνητική υδρογεώτρηση θα χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση κάποιας χρήσης νερού, κατατάσσεται βάσει των κριτηρίων της παρούσας, και αδειοδοτείται περιβαλλοντικά ως προς τυχόν υπολειπόμενες κατασκευαστικές εργασίες και τη λειτουργία της.

 

iii) Οι υδρογεωτρήσεις που ανορύσσονται εντός ζώνης εκτεινόμενης από τη θάλασσα έως και απόστασης 50 m από τη γραμμή αιγιαλού, και αποσκοπούν στην άντληση θαλασσινού νερού αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση έργων ή δραστηριοτήτων της Ομάδας 8 Υδατοκαλλιέργειες (π.χ. ιχθυογεννητικοί σταθμοί) του Παραρτήματος VIII της παρούσας. Οι εν λόγω υδρογεωτρήσεις ακολουθούν την κατηγοριοποίηση των έργων και δραστηριοτήτων της Ομάδας 8 που εξυπηρετούν.

7

Αγωγοί μεταφοράς νερού κάθε είδους και χρήσης, όπως: κλειστοί αγωγοί μεταφοράς νερού (συμπεριλαμβανομένου και του θερμού) ή αποχέτευσης ακαθάρτων ή ομβρίων, διώρυγες, τάφροι, σήραγγες μεταφοράς υδάτων κ.λ.π.

 

Συνολικού ισοδύναμου μήκους (ΣL) > 20.000 m

20.000 m ≥ ΣL > 2.000 m

α) Ως ισοδύναμο μήκος (L) τμήματος αγωγού εσωτερικής (καθαρής) διατομής (S) ≤ 0,05 m2 λαμβάνεται το πραγματικό μήκος του επί το λόγο S/0,05, όπου ως S λαμβάνεται η αδιάστατη τιμή της διατομής (υπολογισμένης σε m2). Αγωγοί με εσωτερική διάμετρο μικρότερη ή ίση των 120 mm τοποθετούμενοι επιφανειακούς, εξαιρούνται της υποχρέωσης περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

 

β) Ως L τμήματος αγωγού με 0,05 m2 < S ≤ 1 m2 λαμβάνεται:

 

α)α) Για τμήματα εκτός περιοχών Natura 2000:

 

i) Επί υφισταμένων οδών ή ερεισμάτων τους: το πραγματικό μήκος.

ii) Εκτός υφισταμένων οδών και ερεισμάτων τους: το διπλάσιο του πραγματικού μήκους,

 

β)β) Για τμήματα εντός περιοχών Natura 2000: το διπλάσιο των ως άνω υπολογιζόμενων ισοδύναμων μηκών,

 

γ)γ) Για τμήματα κλειστών αγωγών που τοποθετούνται επιφανειακά ή εντός της θάλασσας, καθώς και για τα τμήματα ανοικτών αγωγών (μη καλυμμένες τάφροι, διώρυγες, υδραύλακες κλπ), οι ως άνω υπολογιζόμενες τιμές πολλαπλασιάζονται επί 1,5.

 

δ)δ) Για τμήματα εντός αιγιαλού οι ως άνω υπολογιζόμενες τιμές πολλαπλασιάζονται επί 3.

 

γ) Ως L τμήματος αγωγού με S > 1 m2 λαμβάνεται η υπολογιζόμενη σύμφωνα με τα προηγούμενα τιμή, πολλαπλασιαζόμενη επί το διπλάσιο της αδιάστατης τιμή της S (υπολογισμένης σε m2).

 

δ) Σε περίπτωση που τμήμα αγωγού οδεύει εντός ευρείας κοίτης υδατορέματος, τυχόν ύπαρξη οδού την οποία ακολουθεί δεν λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της παρούσας,

 

ε) Το ΣL υπολογίζεται με άθροιση των L των επιμέρους τμημάτων.

 

στ) Σε περιπτώσεις αρδευτικών ή (από)στραγγιστικών δικτύων, τα υπόψη κριτήρια εφαρμόζονται μόνο για τους κύριους αγωγούς τους, ήτοι στα αρδευτικά δίκτυα για τους αγωγούς προσαγωγής από την υδροληψία προς τις δεξαμενές ή ελλείψει αυτών προς τα δίκτυα διανομής, και στα (από)στραγγιστικά δίκτυα για τους τελικούς συλλεκτήριους αγωγούς,

 

ζ) Οι κλειστοί υπόγειοι αγωγοί εντός ρυμοτομικού ή πολεοδομικού σχεδίου ή εγκεκριμένων ορίων οικισμών, που αφορούν διανομή νερού, ή αποχέτευση ακαθάρτων ή ομβρίων, καθώς και οι αγωγοί που αποτελούν τμήματα εγκαταστάσεων κάθε είδους και ευρίσκονται εντός του γηπέδου τους, δεν κατατάσσονται και δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του ΣL. Εξαιρούνται οι αγωγοί ομβρίων που υποκαθιστούν ανοικτή κοίτη υδατορέματος, οι οποίοι κατατάσσονται ως αντιπλημμυρικά έργα.

 

η) Οι κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί ακαθάρτων εκτός ρυμοτομικού ή πολεοδομικού σχεδίου ή εγκεκριμένων ορίων οικισμών, και οι αγωγοί διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων συμπαρασύρονται ως προς την κατάταξή τους από την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων με την οποία συνδέονται.

8

Σύστημα ύδρευσης της πρωτεύουσας

Το σύνολο

 

 

α) Αφορά στο σύνολο των υφιστάμενων και μελλοντικών επιμέρους έργων του συστήματος, όπως ταμιευτήρες (Ευήνου, Μόρνου, Μαραθώνα), υδροληψίας από τη λίμνη Υλίκη, συνεισφέρουσες υδρογεωτρήσεις, υδραγωγεία, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού κ.λ.π., συμπεριλαμβανομένων και των τμημάτων του συστήματος που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση περιοχών εκτός της πρωτεύουσας.

β) Δεν λαμβάνονται υπόψη ως επιμέρους έργα του υπόψη συστήματος, όσα δεν κατατάσσονται στην κατηγορία Α.

γ) Έργα υδροληψίας, μεταφοράς και επεξεργασίας νερού τα οποία λαμβάνουν νερό από τις πηγές υδροληψίας του υπόψη συστήματος (ταμιευτήρες, Υλίκη, γεωτρήσεις), συμπαρασύρονται από την κατάταξη του τελευταίου ασχέτως εάν χρησιμοποιούν υποδομές του ή όχι, υπό την προϋπόθεση ότι κατατάσσονται στην κατηγορία Α.

9

Αρδευτικά και

(από)στραγγιστικά έργα, έργα αγροτικού αναδασμού, και συναφή έργα

 

α) Έκταση εκτός περιοχής Natura 2000: μικτό εμβαδόν περιοχής έργου (Ε) > 5.000 στρέμματα (στρέμματα)

β) Έκταση εντός περιοχής Natura 2000: Ε > 2.000 στρέμματα

α) Έκταση εκτός περιοχής Natura 2000: 5.000 ≥ Ε > 500 στρέμματα

β) Έκταση εντός περιοχής Natura 2000: 2.000 ≥ Ε > 50 στρέμματα

α) Σε περίπτωση που το έργο περιλαμβάνει και (από)στραγγιστικά έργα εντός έκτασης που έχει χαρακτηρισθεί ως υγροτοπικού χαρακτήρα, κατά την έννοια που αναφέρεται στην παρατήρηση του είδους με α/α 10 (αποξηραντικά έργα) της παρούσας ομάδας, κατηγοριοποιείται βάσει του τελευταίου είδους.

β) Σε περίπτωση που το έργο περιλαμβάνει και χρησιμοποίηση ακαλλιέργητης γης ή ημιφυσικών εκτάσεων για εντατική γεωργική καλλιέργεια, τα κριτήρια κατάταξης του παρόντος είδους εξετάζονται συνδυαστικά με αυτά του είδους με α/α 11 της παρούσας ομάδας.

10

Αποξηραντικά έργα

Το σύνολο

 

 

Αφορά στην αποξήρανση εκτάσεων που έχουν χαρακτηρισθεί ως υγροτοπικού χαρακτήρα από εγκεκριμένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη ή κανονιστικές διατάξεις προστασίας της περιοχής, ή που σημειώνονται στους πλέον πρόσφατους χάρτες Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού ως εκτάσεις που περιέχουν μόνιμες ή εποχιακές υδατοσυλλογές (πχ λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη, αλυκές).

11

Έργα για τη χρησιμοποίηση ακαλλιέργητης γης ή ημιφυσικών περιοχών για εντατική γεωργική καλλιέργεια

Μικτό εμβαδόν περιοχής έργου (Ε) > 10.000 στρέμματα

α) Έκταση εκτός περιοχής Natura 2000: μικτό εμβαδόν περιοχής έργου 10.000 ≥ Ε > 1.000 στρέμματα

β) Έκταση εντός περιοχής Natura 2000: Ε ≤ 10.000 στρέμματα

Έκταση εκτός περιοχής Natura 2000 και Ε ≤ 1.000 στρέμματα

Σε περίπτωση που το έργο περιλαμβάνει και (από)στραγγιστικά έργα εντός έκτασης που έχει χαρακτηρισθεί ως υγροτοπικού χαρακτήρα, κατά την έννοια που αναφέρεται στην παρατήρηση του είδους με α/α 10 (αποξηραντικά έργα) της παρούσας ομάδας, κατηγοριοποιείται βάσει του τελευταίου είδους.

12

Έργα τεχνητού εμπλουτισμού υπογείων υδάτων

α) Διατιθέμενη ποσότητα νερού (V) > 5.000.000 m3 / έτος, εάν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του διατιθέμενου επιφανειακού νερού το καθιστούν κατάλληλο για πόση μετά από επεξεργασία

β) V > 2.000.000 m3 / έτος εάν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του διατιθέμενου επιφανειακού νερού δεν το καθιστούν κατάλληλο για πόση μετά από επεξεργασία, και επιπλέον το νερό δεν προέρχεται από επεξεργασμένα λύματα ή υγρά απόβλητα

α) 5.000.000 m3 / έτος ≥ V > 500.000 m3 / έτος, εάν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προς αναπλήρωση επιφανειακού νερού το καθιστούν κατάλληλο για πόση μετά από επεξεργασία

β) V ≤ 2.000.000 m3 / έτος, εάν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προς αναπλήρωση επιφανειακού νερού δεν το καθιστούν κατάλληλο για πόση μετά από επεξεργασία

Οι περιπτώσεις που υπολείπονται αυτών της κατηγορίας Α

α) Η διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων ή υγρών αποβλήτων σε υπόγειο υδροφορέα κατατάσσεται βάσει των προβλεπόμενων στην ομάδα 4 της παρούσας Απόφασης.

 

β) Το V αφορά στην ποσότητα που διατίθεται συνολικά σε έναν υπόγειο υδροφόρο σχηματισμό, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν υφιστάμενων έργων εμπλουτισμού του

13

Έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρινσης των υπόγειων υδάτων, χωρίς τεχνητό εμπλουτισμό τους, όπως έργα δημιουργίας τεχνητού φραγμού προς την πηγή της υφαλμύρινσης

 

Το σύνολο

 

 

14

Έργα (επαναπλημμυρισμού)πλημμυρισμού εδαφών

Εμβαδόν έκτασης προς επαναπλημμυρισμό (Ε) > 5.000 στρέμματα

5.000 ≥ Ε > 200 στρέμματα

200 ≥ Ε > 10 στρέμματα

Τα κριτήρια κατάταξης του παρόντος είδους εξετάζονται συνδυαστικά με αυτά του είδους της παρούσας ομάδας με α/α 2 (ταμιευτήρες). Επιπλέον εάν προβλέπονται και έργα υδροληψίας από διάφορες πηγές ή και αγωγοί μεταφοράς νερού συνεξετάζονται και τα κριτήρια κατάταξης αυτών (πχ είδη με α/α 1, α/α 3, α/α 4, α/α 5, α/α 6 και α/α 7 της παρούσας ομάδας).

15A

Αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ροής των υδάτων (εφεξής αντιπλημμυρικά έργα), όπως: διαμόρφωση διατομής με επένδυση ή μη, κατασκευή ή ενίσχυση αναχωμάτων, κάλυψη υδατορέματος, κατασκευή τεχνητού κλάδου, άρση προσχώσεων από μη διευθετημένο τμήμα υδατορέματος κ.λ.π.

α) Επί τμήματος υδατορέματος με εμβαδόν λεκάνης απορροής (Ε) > 100 km2 εντός ορίων περιοχής Natura 2000

 

β) Επί τμήματος υδατορέματος με Ε > 100 km2 εντός: Νομού Αττικής (πλην νήσων και περιοχής Τροιζηνίας) και Νομού Θεσσαλονίκης

 

γ) Με κάλυψη ανοικτών τμημάτων υδατορέματος με Ε > 25 km2, σε συνολικό μήκος (ΣL) > 2.000 m

Οι περιπτώσεις που δεν ανήκουν στην υποκατηγορία Α1 και την κατηγορία Β

α) Επί τμήματος υδατορέματος με 5 km2 ≥ Ε > 1 km2 εκτός ορίων ρυμοτομικού ή πολεοδομικού σχεδίου και εγκεκριμένων ορίων οικισμών, ή με 5 km2 ≥ Ε > 0,5 km εάν εισέρχεται εντός των ως άνω ορίων, και εφόσον:

 

i) Δεν περιλαμβάνει κάλυψη υδατορέματος

και

 

ii) Ευρίσκεται εκτός περιοχών Natura 2000

 

(Εάν δεν καλύπτονται αμφότερες οι ανωτέρω προϋποθέσεις το έργο κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2)

 

β) Επί τμήματος μικρού υδατορέματος, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014)

α) Ως προς την έννοια του υδατορέματος ισχύει η παρατήρηση (α) του είδους με α/α 1 (φράγματα) της παρούσας ομάδας,

 

β) Το εμβαδόν της λεκάνης απορροής υπολογίζεται με αφετηρία το κατάντη όριο του αντιπλημμυρικού έργου και για το σύνολο της ανάντη του ορίου λεκάνης απορροής.

 

γ) Στον υπολογισμό του ΣL, λαμβάνονται υπόψη και τα μήκη κάλυψης από άλλα αντιπλημμυρικά έργα που έχουν είτε υλοποιηθεί είτε αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά χωρίς να έχουν υλοποιηθεί ακόμη, εντός ζώνης εκτεινόμενης 3 km εκατέρωθεν των προς τα ανάντη και κατάντη ορίων των ακρότατων προς κάλυψη τμημάτων του υδατορέματος.

 

δ) Σε περίπτωση που το έργο περιλαμβάνει και φράγματα, αναβαθμούς ή ουδούς εντός κοίτης υδατορεμάτων για την κατάταξη του εξετάζονται συνδυαστικά και τα κριτήρια του είδους με α/α 1 (φράγματα) της παρούσας ομάδας,

 

ε) Δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν είδος η άρση προσχώσεων από διευθετημένο τμήμα υδατορέματος, όπως ορίζεται στο είδος με α/α 15Β της παρούσας ομάδας.

 

στ) Δεν περιλαμβάνονται στα έργα και δραστηριότητες της παρούσας Απόφασης η συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων και η απομάκρυνση απορριμμάτων, μπαζών ή βλάστησης από την κοίτη υδατορεμάτων, και συνακόλουθα δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότησή τους.

 

ζ) Τα αντιπλημμυρικά έργα που υλοποιούνται προς εξυπηρέτηση της εγκάρσιας διάσχισης υδατορεμάτων από έργα άλλου είδους (π.χ. οδογέφυρες, υδατογέφυρες, σίφωνες κ.λ.π.), συμπαρασύρονται από την κατάταξη των τελευταίων ακόμη κι αν είναι χαμηλότερη του αντιπλημμυρικού έργου, υπό την προϋπόθεση ότι τα αντιπλημμυρικά έργα δεν εκτείνονται σε μήκος κοίτης που υπερβαίνει τα 500 m εάν το έργο που διασχίζει το υδατόρεμα είναι υποκατηγορίας Α2, ή τα 100 m εάν το τελευταίο είναι κατηγορίας Β ή δεν κατατάσσεται. Σε περίπτωση που η ανωτέρω προϋπόθεση δεν ισχύει, λαμβάνεται υπόψη και η κατάταξη του αντιπλημμυρικού έργου, και το συνολικό έργο κατατάσσεται βάσει του επιμέρους έργου με την υψηλότερη κατάταξη.

15B

Άρση προσχώσεων από διευθετημένο τμήμα υδατορέματος.


α) Επί τμήματος υδατορέματος με εμβαδόν λεκάνης απορροής (Ε) > 20 km2 εντός ορίων περιοχής Natura 2000

 

β) Επί τμήματος υδατορέματος με Ε > 100 km2, εκτός ορίων περιοχών Natura 2000

Οι περιπτώσεις που δεν ανήκουν στην υποκατηγορία Α2

α) Για τους σκοπούς της παρούσας, ως διευθετημένα τμήματα υδατορέματος θεωρούνται αυτά στα οποία έχουν εκτελεσθεί αντιπλημμυρικά έργα (είδος με α/α 15Α), συμπεριλαμβανομένων των τεχνητών κλάδων υδατορέματος, με εξαίρεση: παλαιότερες εργασίες άρσης προσχώσεων, την κατασκευή μεμονωμένων προβόλων, και την κατασκευή αναχωμάτων που περικλείουν ή ορίζουν την ευρεία κοίτη, άνευ εκτέλεσης λοιπών έργων διευθέτησης.

 

β) Για τους σκοπούς της παρούσας, ως άρση προσχώσεων από διευθετημένο τμήμα υδατορέματος θεωρείται η απομάκρυνση των φερτών υλών που έχουν αποτεθεί στον πυθμένα του, προς αποκατάσταση πλήρως ή εν μέρει της διατομής και μηκοτομής που προβλέπεται από το σχεδιασμό της διευθέτησης, άνευ μεταβολής της οριζοντιογραφικής χάραξης. Σε περίπτωση που οι ως άνω προϋποθέσεις δεν ισχύουν το έργο κατατάσσεται ως έργο του είδους με α/α 15Α.

 

γ) Το παρόν είδος αφορά άρση προσχώσεων που εκτελείται μετά την ολοκλήρωση του έργου της διευθέτησης, και δεν προβλέπονται από εν ισχύ Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) έργου άλλου είδους (πχ αντιπλημμυρικό έργο, φράγμα). Σε περίπτωση που οι εργασίες άρσης προσχώσεων προβλέπονται από ΑΕΠΟ έργου άλλου είδους, εκτελούνται βάσει των προβλέψεων της τελευταίας, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή περιβαλλοντική αδειοδότησή τους.

 

δ) Δεν συμπεριλαμβάνεται στα έργα και δραστηριότητες της παρούσας Απόφασης η άρση προσχώσεων:

 

α)α) από τμήματα υδατορέματος που έχουν τη μορφή κλειστού αγωγού ή των οποίων ο πυθμένας είναι επενδεδυμένος με σκυρόδεμα, και

 

β)β) κάτω από τεχνικά έργα διάβασης υδατορεμάτων (οδικές ή σιδηροδρομικές γέφυρες, υδατογέφυρες κ.λ.π.), συμπεριλαμβανομένου του τμήματος συναρμογής με την εκατέρωθεν κοίτη, και συνακόλουθα δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότησή τους.

 

ε) Ισχύουν για το παρόν είδος και οι παρατηρήσεις του είδους με α/α 15Α αντιπλημμυρικά έργα.

16

Έργα εκβολής υδατορεμάτων εισερχόμενα εντός της θάλασσας

α) Μήκος έργου εκβολής (L) > 50 m, εάν η θαλάσσια περιοχή και η ακτή είναι εκτός περιοχής Natura 2000

 

β) L > 20 m, εάν η θαλάσσια περιοχή ή η ακτή είναι εντός περιοχής Natura 2000

α) 50 m ≥ L > 10 m, εάν η θαλάσσια περιοχή και η ακτή είναι εκτός περιοχής Natura 2000

 

β) L ≤ 20 m, εάν η θαλάσσια περιοχή ή η ακτή είναι εντός περιοχής Natura 2000

Οι περιπτώσεις που δεν ανήκουν στην κατηγορία Α

α) Το μήκος L υπολογίζεται με αφετηρία τη γραμμή αιγιαλού.

 

β) Για την κατάταξη των έργων εκβολής που αποτελούν κατάληξη αντιπλημμυρικών έργων λαμβάνεται υπόψη και η κατάταξη των τελευταίων, και το συνολικό έργο κατατάσσεται σύμφωνα με το είδος με την υψηλότερη κατάταξη.

17

Έργα εκβολής ανοικτών ή κλειστών αγωγών (τάφροι, αγωγοί ομβρίων κ.λ.π.), εισερχόμενα εντός της θάλασσας

 

α) L ≥ 20 m, εάν η θαλάσσια περιοχή και η ακτή είναι εκτός περιοχής Natura 2000

 

β) L ≥ 5 m εάν η θαλάσσια περιοχή ή η ακτή είναι εντός περιοχής Natura 2000

Οι περιπτώσεις που δεν ανήκουν στην κατηγορία Α

α) Το μήκος L υπολογίζεται με αφετηρία τη γραμμή αιγιαλού.

 

β) Για την κατάταξη των έργων εκβολής ανοικτών ή κλειστών αγωγών λαμβάνεται υπόψη και η κατάταξη των έργων στα οποία ανήκουν οι τελευταίοι (π.χ. είδη με α/α 9, α/α 10, α/α 7), και το συνολικό έργο κατατάσσεται σύμφωνα με το είδος με την υψηλότερη κατάταξη.

 

γ) Σε περίπτωση που τα έργα εκβολής αποτελούν κατάληξη ανοικτών ή κλειστών αγωγών που υποκαθιστούν κοίτη υδατορέματος, τα έργα εκβολής κατατάσσονται ως έργα εκβολής υδατορεμάτων.

18

Αναχώματα πέριξ λιμνών ή υγροτόπων

α) Συνολικό μήκος (ΣL) > 5.000 m, εάν το ανάχωμα είναι εκτός περιοχής Natura 2000

β) ΣL > 2.000 m, εάν το ανάχωμα είναι εντός περιοχής Natura 2000

α) 5.000 m ≥ ΣL > 1.000 m εάν το ανάχωμα είναι εκτός περιοχής Natura 2000

β) ΣL ≤ 2.000 m, εάν το ανάχωμα είναι εντός περιοχής Natura 2000

Οι περιπτώσεις που δεν ανήκουν στην κατηγορία Α

α) Ως ΣL λαμβάνεται το μήκος αναχώματος που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής της οποίας η προστασία επιδιώκεται, ανεξαρτήτως εάν ζητείται η περιβαλλοντική αδειοδότηση τμήματος του αναχώματος.

β) Σε περίπτωση εργασιών επί υφισταμένων αναχωμάτων ως ΣL λαμβάνεται το μήκος του συνόλου των αναχωμάτων, ανεξαρτήτως του μήκους του τμήματος όπου θα εκτελεσθούν εργασίες.

19

Έργα αντιμετώπισης της διάβρωσης εδαφών (όπως κορμοδέματα, κλαδοπλέγματα, φράκτες από συρματόπλεγμα και ξύλινους πασσάλους, τοίχοι από λιθοδομή, έργα ορεινής υδρονομίας, αναβαθμοί συγκράτησης φερτών υλών κ.λ.π.)

 

Εκτελούμενα εντός περιοχής Natura 2000, σε έκταση εμβαδού (Ε) > 5.000 στρεμμάτων.

α) Εκτελούμενα εντός περιοχής Natura 2000 σε έκταση με 5.000 στρέμματα ≥ Ε > 500 στρέμματα

 

β) Εκτελούμενα εκτός περιοχών Natura 2000 σε έκταση με Ε >1.000 στρέμματα.

α) Σε περίπτωση που το έργο περιλαμβάνει και έργα των ειδών με α/α 1, 15Α και 15Β, τα κριτήρια κατάταξης του παρόντος είδους εξετάζονται συνδυαστικά μ' αυτά των ως άνω ειδών.

 

β) Σε περίπτωση που τμήμα του έργου εμβαδού μεγαλύτερου των 500 στρεμμάτων εκτελείται εντός περιοχής Natura 2000 και το υπόλοιπο εκτός, το έργο κατατάσσεται ως εκτελούμενο εντός περιοχής Natura 2000. Εάν το εντός της περιοχής Natura 2000 τμήμα του έργου έχει εμβαδόν μικρότερο ή ίσο των 500 στρεμμάτων, το έργο κατατάσσεται ως εκτελούμενο εκτός περιοχής Natura 2000. Σε κάθε περίπτωση για τον υπολογισμό του Ε αθροίζονται τα εμβαδά των εντός και εκτός της περιοχής Natura 2000 τμημάτων.

 

γ) Οι φυτεύσεις που διεξάγονται προς αντιμετώπιση της διάβρωσης εδαφών, και τα δασοτεχνικά έργα που υλοποιούνται σε αναδασωτέες εκτάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στα έργα και δραστηριότητες της παρούσας Απόφασης, και συνακόλουθα δεν απαιτείται η περιβαλλοντική αδειοδότησή τους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που περιλαμβάνουν έργα των ειδών με α/α 1,15 και 15Α, οπότε κατατάσσονται με βάση την κατάταξη των ως άνω ειδών.

20

Κατασκευές μεμονωμένων προβόλων εντός υδατορεμάτων

 

Το σύνολο, εάν είναι εντός περιοχής Natura 2000, και αφορούν αντιμετώπιση διάβρωσης σε μήκος μεγαλύτερο των 100 m

Οι περιπτώσεις που υπολείπονται αυτών της κατηγορίας Α

Οι ουδοί προστασίας και οι ιρλανδικές διαβάσεις δεν κατατάσσονται στο παρόν είδος.

21

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού προς πόση (διυλιστήρια νερού)

 

C > 2.000.000 m3/έτος

2.000.000 m3/έτος ≥ C > 100.000 m3/έτος

α) Δεν αφορά εγκαταστάσεις αφαλάτωσης.

β) Η δυναμικότητα αναφέρεται στο προς επεξεργασία (εισερχόμενο) νερό.

γ) Για τα διυλιστήρια νερού της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας ισχύουν τα προβλεπόμενα για το είδος με α/α 8 (σύστημα ύδρευσης της πρωτεύουσας) της παρούσας ομάδας.

22

Επένδυση εδαφών προς στεγανοποίηση τους

 

α) Εμβαδόν έκτασης προς επένδυση (Ε) > 25.000 m2, εάν είναι εκτός περιοχής Natura 2000

β) Ε > 5.000 m2, εάν είναι εντός περιοχής Natura 2000

α) Εμβαδόν έκτασης προς 25.000 m2 ≥ Ε > 5.000 m2, εάν είναι εκτός περιοχής Natura 2000

β) 5.000 m2 ≥ Ε > 1.000 m2, εάν είναι εντός περιοχής Natura 2000

α) Αφορά στεγανοποίηση εδαφών, συμπεριλαμβανομένων και κοιτών υδατορεμάτων, στα πλαίσια της υλοποίησης: φραγμάτων, ταμιευτήρων (πχ ομβροδεξαμενών), έργων υδροληψίας από υδατορέματα (συμπεριλαμβανομένων και υδροληψιών υδροηλεκτρικών έργων) και υδρομαστεύσεων πηγών (είδη με α/α 1,2,3 και 5 της παρούσας ομάδας). Δεν προσμετρώνται στο Ε οι εκτάσεις που ευρίσκονται εντός εξωποτάμιων ταμιευτήρων.

β) Τα κριτήρια κατάταξης του παρόντος είδους εξετάζονται συνδυαστικά μ' αυτά των αναφερόμενων στην προηγούμενη παρατήρηση ειδών, αναλόγως του σκοπού που εξυπηρετεί η επένδυση του εδάφους.

γ) Το υπόψη είδος δεν αφορά επένδυση κοίτης υδατορεμάτων στα πλαίσια αντιπλημμυρικών έργων (είδος με α/α 15 της παρούσας ομάδας), ούτε έργα στεγανοποίησης χωρίς επένδυση εδαφών, όπως τσιμεντενέσεις στεγανοποίησης ταμιευτήρων ή υποβάθρου φραγμάτων.

 

(III) Γενική Παρατήρηση: Στις περιπτώσεις που σε στήλη υποκατηγορίας ή κατηγορίας ειδών της παρούσας ομάδας περιέχονται περισσότερα του ενός ενδεχόμενα χωρίς να αναφέρεται σύνδεσμος, εννοείται ο σύνδεσμος ή (ένωση ενδεχομένων).

 

(IV) Γενική Παρατήρηση: Η αναφορά στη συνδυαστική εξέταση των κριτηρίων ενός είδους έργου ή δραστηριότητας μ' αυτά άλλων ειδών, είναι ενδεικτική. Σε κάθε περίπτωση για την κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν επιμέρους έργα και δραστηριότητες ισχύει η αρχή της κατάταξής τους στην κατηγορία του επιμέρους έργου ή δραστηριότητας με την υψηλότερη κατάταξη (παράγραφος 5 του άρθρου 1 του νόμου 4014/2011).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τον πίνακα Α της υπ' αριθμόν 173829/2014 απόφασης (ΦΕΚ 2036/Β/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την υπ' αριθμόν ΔΙΠΑ/37674/2016 απόφαση (ΦΕΚ 2471/Β/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.