Απόφαση 1958/12 - Άρθρο p12

Παράρτημα XII: Ειδικά έργα και δραστηριότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α/α

Είδος έργου

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία Β

Παρατηρήσεις

1

Επίγεια κέντρα δορυφορικών ζεύξεων

> 20 στρέμματα

≤ 20 στρέμματα

 

 

2

Πάρκα κεραιών τηλεόρασης, ραδιοφώνου, τηλεφωνίας κ.λ.π.

Το σύνολο

 

 

 

3

Κέντρα εκπομπής-αναμεταδότες τηλεόρασης ή ραδιοφώνου

EIRP > 10 kW

EIRP < 10 kW

 

EIRP: Συνολική Ενεργός Ακτινοβολούμενη Ισχύς

4

Radar

 

Το σύνολο

 

 

5

Κομβικοί σταθμοί κινητής και ασύρματης σταθερής τηλεφωνίας

 

Το σύνολο

 

Κομβικός θεωρείται ο σταθμός με 30 και άνω άκρα μικροκυματικών ζεύξεων

6

Σταθμοί βάσης κινητής και ασύρματης σταθερής τηλεφωνίας

(δεν περιλαμβάνονται συστήματα μικροκυψελών, femtocells, τυποποιημένες κατασκευές κεραιών των υπουργικών αποφάσεων 17734/390/2011 και κοινή υπουργική απόφαση 11926/261/2011 και εγκαταστάσεις μικρών σταθμών και κατασκευών κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης, όπως ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση 13913/319/2012)

 

Όταν περιλαμβάνουν συνοδά έργα οδοποιίας ή / και όταν θεμελιώνονται επί του εδάφους περιοχής Natura 2000

Όταν δεν περιλαμβάνουν συνοδά έργα οδοποιίας και δεν θεμελιώνονται επί εδάφους περιοχής Natura 2000 (π.χ. επί νομίμως υφιστάμενου κτιρίου)

 

7

Κλίνες δοκιμών κινητήρων, στροβίλων ή αεριωθητών

 

Το σύνολο

 

 

8

Αρχική δάσωση και αποδάσωση με σκοπό μια άλλη μορφή εκμετάλλευσης του εδάφους

 

Το σύνολο

 

 

9

Χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής

 

Στεγασμένοι ή υπαίθριοι με Ε > 10.000 m2

Στεγασμένοι ή υπαίθριοι με Ε < 10.000 m2

Ε: εμβαδόν χώρου

10

Χώροι αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών υλικών που περιλαμβάνουν διακίνηση χύδην υλικών (άμμος, χαλίκι κ.ά.)

 

 

α) Εντός σχεδίου πόλης ή

β) Εκτός σχεδίου πόλης και

Ε ≥ 5 στρέμματα

Ε: εμβαδόν χώρου

11

Εγκαταστάσεις μηχανοκίνητου αθλητισμού (αυτοκινητοδρόμια, πίστες αγώνων μοτοσικλετών, go cart κ.ά.)

L ≥ 3,5 km

L < 3,5 km

 

L: Μήκος αγωνιστικής διαδρομής

12

Χερσαίες εγκαταστάσεις διαχείμανσης ή / και μικροεπισκευής σκαφών

 

 

Το σύνολο

Έργα που δεν υπάγονται στην δραστηριότητα του ναυπηγείου

13

α) Σωφρονιστικά καταστήματα

 

Χωρητικότητας Α ≥ 500 ατόμων

Εντός περιοχής Natura 2000 και χωρητικότητας Α < 500

Εκτός περιοχής Natura 2000 και χωρητικότητας 50 ≤ Α < 500

Α: Πλήθος Τροφίμων

β) Κέντρα και Μονάδες Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) και Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης (ΠΚΕΚ)

 

Εντός περιοχής Natura 2000 και χωρητικότητας Α ≥ 500 ατόμων

Εκτός περιοχής Natura 2000 και χωρητικότητας Α ≥ 750 ατόμων

Εντός περιοχής Natura 2000 και χωρητικότητας Α < 500

Εκτός περιοχής Natura 2000 και χωρητικότητας 50 ≤ Α < 750

Α: Πλήθος Φιλοξενούμενων

14

α) Νεκροταφεία και συνοδά αυτών έργα και εγκαταστάσεις

 

 

> 10 στρέμματα

 

β) Κέντρα αποτέφρωσης νεκρών

 

 

Το σύνολο

 

15

Αποτέφρωση νεκρών ζώων συντροφιάς

 

 

Το σύνολο

 

16

Πιλοτικές εγκαταστάσεις: έργα των υποκατηγοριών Α1 και Α2 που εξυπηρετούν αποκλειστικά η κυρίως ανάπτυξη και δοκιμή νέων μεθόδων η προϊόντων και δεν χρησιμοποιούνται περισσότερο από δύο έτη

 

Το σύνολο της υποκατηγορίας Α1

Το σύνολο της υποκατηγορίας Α2

 

17

Αλυκές

 

 

Εντός περιοχής Natura

 

18

Έργα εξυγίανσης ή βελτίωσης εδαφών

 

α) Εκτός περιοχών Natura 2000: συνολικό εμβαδόν εκτάσεων επέμβασης (ΣΕ) > 50 στρέμματα

 

β) Εντός περιοχής Natura 2000: ΣΕ > 20 στρέμματα.

α) Εκτός περιοχών Natura 2000:

 

i) ΣΕ ≤ 50 στρέμματα σε περιοχή εντός περιμέτρου αρδευτικών ή

αποστραγγιστικών δικτύων ή αναδασμού

 

ii) 50 στρέμματα ≥ ΣΕ > 2 στρέμματα σε περιοχή εκτός περιμέτρου αρδευτικών ή

αποστραγγιστικών δικτύων ή αναδασμού

 

β) Εντός περιοχής Natura 2000:

 

i) ΣΕ ≤ 20 στρέμματα σε περιοχή εντός περιμέτρου αρδευτικών ή

αποστραγγιστικών δικτύων ή αναδασμού

 

ii) 20 στρέμματα ≥ ΣΕ > 2 στρέμματα σε περιοχή εκτός περιμέτρου αρδευτικών ή

αποστραγγιστικών δικτύων ή αναδασμού

α) Αφορά έργα εκτελούμενα σε εκτάσεις μη δασικού χαρακτήρα, που αποσκοπούν στη βελτίωση της απόδοσης τους σε αγροτική χρήση, και περιλαμβάνουν:

 

α)α) χωματουργικές εργασίες αντικατάστασης στρώματος εδάφους σε βάθος που υπερβαίνει τα 50 cm, ή συνεπαγόμενες μεταβολή της στάθμης του εδάφους μεγαλύτερη των 50 cm, είτε

β)β) χρήση εγγειοβελτιωτικών υλικών (γύψος, φωσφογύψος κ.λ.π.).

 

β) Εάν τα εν λόγω έργα εκτελούνται στο πλαίσιο άλλων ειδών έργων της παρούσας (πχ αρδευτικά ή αποστραγγιστικά έργα, αναδασμό), κατατάσσονται βάσει της κατάταξης των τελευταίων.

 

γ) Σε περίπτωση που έργο θα εκτελεσθεί σε περισσότερα του ενός γήπεδα, γίνεται ομαδοποίηση σε υποέργα περιλαμβάνοντα γήπεδα έκαστο των οποίων απέχει απόσταση μικρότερη ή ίση των 1,000 m από ένα τουλάχιστον γήπεδο του ιδίου υποέργου. Εν συνεχεία υπολογίζεται το συνολικό εμβαδόν ΣΕί των γηπέδων κάθε υποέργου, και το συνολικό έργο κατατάσσεται βάσει του υποέργου με το υψηλότερο ΣΕί. Η απόσταση μεταξύ δύο γηπέδων μετρείται μεταξύ των εγγύτερων σημείων των ορίων τους.

 

δ) Για την υπαγωγή χωματουργικών εργασιών στο παρόν είδος, απαιτείται έγγραφο της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στο οποίο βεβαιώνεται η αναγκαιότητα και καταλληλότητά τους προς εξυγίανση ή βελτίωση του εδάφους. Σε περίπτωση μη έκδοσης του εν λόγω εγγράφου για χωματουργικές εργασίες που εισέρχονται σε βάθος μεγαλύτερο των 50 cm, και οι οποίες δεν εκτελούνται στο πλαίσιο άλλων ειδών έργων της παρούσας, αυτές κατατάσσονται ως έργα του είδους με α/α 6 Αμμοληψίες που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των λατομείων αδρανών υλικών της 5ης Ομάδας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Α6 της υπ' αριθμόν 20741/2012 απόφασης (ΦΕΚ 1565/Β/2012), με το άρθρο 1 της υπ' αριθμόν 166476/2013 απόφασης (ΦΕΚ 595/Β/2013), με τον πίνακα Δ της υπ' αριθμόν 173829/2014 απόφασης (ΦΕΚ 2036/Β/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την υπ' αριθμόν ΔΙΠΑ/37674/2016 απόφαση (ΦΕΚ 2471/Β/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.