Απόφαση 1958/12 - Άρθρο p10

Παράρτημα X: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α/α

Είδος έργου

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία Β

Παρατηρήσεις

1

Ηλεκτροπαραγωγή από αιολική ενέργεια

Ρ ≥ 60 MW ή

Ρ > 30 MW και εντός περιοχών δικτύου

Natura 2000 ή

L ≥ 20 km

5 < Ρ < 60 MW και

L < 20 km

0,02 < Ρ < 5 MW

ή Ρ < 0,02 και ισχύει η Ξ

Από την κατάταξη εξαιρούνται τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις δεν απαιτούν την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (π.χ. φωτοβολταϊκοί σταθμοί και ανεμογεννήτριες που εγκαθίστανται σε κτίρια ή και άλλες δομικές κατασκευές ή εντός οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικών δραστηριοτήτων).

 

Ρ: εγκατεστημένη ισχύς

L: μήκος διασυνδετικής γραμμής μεταφοράς υψηλής τάσης (150 kV)

Ξ: Εξαίρεση σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 8 του νόμου 3468/2006 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του νόμου 3851/2010, δηλαδή:

 

α) Το έργο εγκαθίστανται σε γήπεδο που βρίσκεται σε περιοχή του δικτύου Natura 2000 ή σε παράκτια θέση που απέχει λιγότερο από 100 m από την οριογραμμή του αιγιαλού εκτός βραχονησίδων, ή

 

β) Το έργο γειτνιάζει, σε απόσταση μικρότερη των 150 m, με σταθμό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της ίδιας τεχνολογίας που είναι εγκατεστημένος σε άλλο γήπεδο και έχει εκδοθεί γι' αυτόν άδεια παραγωγής ή απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή προσφορά σύνδεσης, η δε συνολική ισχύς των σταθμών υπερβαίνει το 0,5 MW για φωτοβολταϊκούς, ηλιοθερμικούς και γεωθερμικούς σταθμούς, καθώς και για σταθμούς βιοκαυσίμων, βιορευστών και βιοαερίου ή τα 20 kW για αιολικούς σταθμούς.

 

Τα συνοδά έργα (π.χ. οδοποιία, δίκτυο διασύνδεσης) ακολουθούν την κατηγορία του κυρίως έργου.

 

Ηλεκτροπαραγωγή από σταθμούς βιοαερίου που παράγεται σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ακολουθεί την κατάταξη του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων.

 

Στην ηλεκτροπαραγωγή από σταθμούς καύσης βιομάζας δεν περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις SRF και RDF που δεν πληρούν τα κριτήρια περιεκτικότητας σε βιομάζα που καθορίζει ο εκάστοτε κανονισμός αδειών παραγωγής.

2

Ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκούς σταθμούς

 

Ρ ≥ 2 MW

0,5 < Ρ < 2 MW ή

Ρ < 0,5 και ισχύει η Ξ

3

Ηλεκτροπαραγωγή από ηλιοθερμικούς σταθμούς

Ρ ≥ 10 MW

0,5 < Ρ < 10 MW ή

Ρ < 0,5 και ισχύει η Ξ

 

4

Ηλεκτροπαραγωγή από γεωθερμικούς σταθμούς

Ρ ≥ 5 MW

0,5 < Ρ < 5 MW ή

Ρ < 0,5 και ισχύει η Ξ

 

5

Ηλεκτροπαραγωγή από σταθμούς βιορευστών και βιοκαυσίμων

Ρ ≥ 10 MW

0,5 < Ρ < 10 MW ή

Ρ < 0,5 και ισχύει η Ξ

 

6

α) Ηλεκτροπαραγωγή με καύση βιοαερίου

Ρ ≥ 3 MW

0,5 < Ρ < 3 MW ή

Ρ < 0,5 και ισχύει η Ξ

 

β) Εγκαταστάσεις παραγωγής βιοαερίου προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Κατατάσσονται σύμφωνα με το Παράρτημα IV

7

Ηλεκτροπαραγωγή από σταθμούς καύσης βιομάζας

Ρ ≥ 10 MW

0,5 < Ρ < 10 MW

ή Ρ < 0,5 και ισχύει η Ξ

 

8

Υδροηλεκτρικά έργα

α) Ρ > 15 MW

β) V > 1.000.000 m3

γ) Με εκτροπή νερού σε υδατόρεμα άλλης ΛΑΠ

δ) L > 8 km, εάν τα υδραυλικά μέρη του έργου (υδροληψία, αγωγός εκτροπής και υδροηλεκτρικός σταθμός) και η λεκάνη κατάκλυσης και το τμήμα εκτροπής του υδατορέματος είναι εκτός περιοχής Natura 2000

ε) L > 4 km, εάν τα υδραυλικά μέρη του έργου ή η λεκάνη κατάκλυσης ή το τμήμα εκτροπής του υδατορέματος, είναι εντός περιοχής Natura 2000

Ρ ≤ 15 MW και

V < 1.000.000 m3 και

α) 8 km ≥ L > 250 m, εάν τα υδραυλικά μέρη του έργου και η λεκάνη κατάκλυσης και το τμήμα εκτροπής του υδατορέματος είναι εκτός περιοχής Natura 2000

β) L ≤ 4 km, εάν τα υδραυλικά μέρη του έργου ή η λεκάνη κατάκλυσης ή το τμήμα εκτροπής του υδατορέματος, είναι εντός περιοχής Natura 2000

γ) Με εκτροπή νερού σε άλλο υδατόρεμα, εντός της ίδιας ΛΑΠ, πέραν αυτού στο οποίο συμβάλλει το υδατόρεμα υδροληψίας

Οι περιπτώσεις που υπολείπονται αυτών των υποκατηγοριών Α1 και Α2

Ρ: Ισχύς

V: Μικτός όγκος λεκάνης κατάκλυσης στη στάθμη υπερχείλισης

L: Μήκος αγωγού εκτροπής

ΛΑΠ: Φυσική λεκάνη απορροής ποταμού

 

Τα κριτήρια του παρόντος είδους εφαρμόζονται συνδυαστικά με αυτά της κατάταξης του είδους Φράγματα και αναβαθμοί εντός κοίτης υδατορεμάτων. Τα συνοδά έργα των υδροηλεκτρικών έργων (οδοποιία, γραμμές μεταφοράς ρεύματος κ.λ.π.), συμπαρασύρονται από την κατάταξη των τελευταίων.

 

Σε περίπτωση που υδροηλεκτρικό έργο αποτελεί συνοδό έργο άλλου προτεινόμενου έργου υψηλότερης κατάταξης (π.χ. φράγμα ταμίευσης ή υδροληψία από υδατόρεμα για ύδρευση ή άρδευση) τότε συμπαρασύρεται στην τελευταία.

 

Σε περίπτωση που το υδροηλεκτρικό έργο αποτελεί συνοδό έργο υφιστάμενου, του οποίου δεν μεταβάλλει τις υδρολογικές παραμέτρους λειτουργίας (ποσότητα προς απόληψη και χρονική περίοδος απόληψης), και επιπλέον L ≤ 250 m, τότε κατατάσσεται στην κατηγορία Β.

 

Σε περίπτωση υδροληψίας από περισσότερους του ενός κλάδους του ίδιου υδατορέματος, το L υπολογίζεται ως άθροισμα των επιμέρους L.

9

Υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Υβριδικοί σταθμοί)

α) Κατηγοριοποιούνται βάσει του επιμέρους έργου τους με την υψηλότερη κατάταξη.

β) Στην περίπτωση υβριδικών σταθμών με μέσο αποθήκευσης ενέργειας ταμιευτήρες νερού, κατά την εφαρμογή του κριτηρίου του μικτού όγκου για την κατάταξή τους, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των μικτών όγκων τους.

γ) Στην περίπτωση που οι ταμιευτήρες είναι εξωποτάμιοι, η κατάταξη των έργων υδροληψίας τους γίνεται βάσει της μεγαλύτερης των ακόλουθων τιμών: ποσότητα νερού που λαμβάνεται ετησίως για αναπλήρωση απωλειών νερού, ή το 10% του μικτού όγκου του ταμιευτήρα με το μεγαλύτερο όγκο.

δ) Αντλησιοταμιευτικά συγκροτήματα υβριδικών σταθμών με εξωποτάμιους ταμιευτήρες, δεν κατηγοριοποιούνται ως υδροηλεκτρικά έργα, και ομοίως οι αγωγοί μεταφοράς νερού τους δεν κατηγοριοποιούνται ως αγωγοί εκτροπής,

ε) Αντιθέτως αντλησιοταμιευτικά συγκροτήματα υβριδικών σταθμών με εσωποτάμιους ταμιευτήρες, κατηγοριοποιούνται ως υδροηλεκτρικά έργα, και οι αγωγοί μεταφοράς νερού τους ως αγωγοί εκτροπής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Α5 της υπ' αριθμόν 20741/2012 απόφασης (ΦΕΚ 1565/Β/2012).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την υπ' αριθμόν ΔΙΠΑ/37674/2016 απόφαση (ΦΕΚ 2471/Β/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.