Απόφαση 1958/12 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. Ειδικότερα:

 

1. Παράρτημα Ι: Περιλαμβάνει την Ομάδα 1η Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών

2. Παράρτημα ΙΙ: Περιλαμβάνει την Ομάδα 2η Υδραυλικά έργα

3. Παράρτημα ΙΙΙ: Περιλαμβάνει την Ομάδα 3η Λιμενικά έργα

4. Παράρτημα ΙV: Περιλαμβάνει την Ομάδα 4η Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών

5. Παράρτημα V: Περιλαμβάνει την Ομάδα 5η Εξορυκτικές δραστηριότητες

6. Παράρτημα VI: Περιλαμβάνει την Ομάδα 6η Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής

7. Παράρτημα VII: Περιλαμβάνει την Ομάδα 7η Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

8. Παράρτημα VIII: Περιλαμβάνει την Ομάδα 8η Υδατοκαλλιέργειες

9. Παράρτημα IX: Περιλαμβάνει την Ομάδα 9η Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις

10. Παράρτημα X: Περιλαμβάνει την Ομάδα 10η Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

11. Παράρτημα XI: Περιλαμβάνει την Ομάδα 11η Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών

12. Παράρτημα ΧΙΙ: Περιλαμβάνει την Ομάδα 12η Ειδικά έργα και δραστηριότητες

 

Καθένα από τα Παραρτήματα Ι έως ΧΙΙ αναφέρεται σε μία ομάδα έργων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας απόφασης και περιλαμβάνει τα έργα και τις δραστηριότητες που εντάσσονται στην ομάδα αυτή, καθώς και την αντίστοιχη κατάταξή τους σε κατηγορία και υποκατηγορία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την υπ' αριθμόν ΔΙΠΑ/37674/2016 απόφαση (ΦΕΚ 2471/Β/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.