Απόφαση 1958/12 - Άρθρο p9

Παράρτημα IX: Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Διευκρινιστικό υπόμνημα του Πινάκα 1 του Παραρτήματος IX

 

1. Η αναφερόμενη δραστηριότητα στη στήλη είδος έργου ή δραστηριότητας νοείται ότι αποτελεί την κύρια δραστηριότητα της εγκατάστασης.

 

2. Όπου τα όρια υπαγωγής σε υποκατηγορίες δραστηριοτήτων εκφράζονται υπό μορφή ισχύος (σε kW ή mW\Ν), αυτά αναφέρονται μόνο στην εγκατεστημένη κινητήρια μηχανολογική ισχύ - συμπεριλαμβανόμενης και της ισχύος του εξοπλισμού προστασίας περιβάλλοντος - εκτός και αν καθορίζεται διαφορετικά ανά περίπτωση.

 

3. Όπου τα όρια υπαγωγής σε κατηγορίες δραστηριοτήτων εκφράζονται υπό μορφή ημερήσιας ποσότητας (σε t / ημέρα), αυτά αφορούν τη μέγιστη παραγωγική ικανότητα της εγκατάστασης (δυναμικότητα) και αναφέρονται:

 

Σε ποσότητα κύριων πρώτων υλών, εκτός και αν καθορίζεται διαφορετικά ανά περίπτωση (στην έννοια των κύριων πρώτων υλών δεν περιλαμβάνονται τα μέσα αραίωσης).
Σε λειτουργία της δραστηριότητας επί 24 ώρες ημερησίως εκτός εάν υφίστανται περιορισμοί λόγω ειδικότερων ρυθμίσεων (π.χ. ποσοστώσεις). Αν ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας είναι μικρότερος, η παραγωγική ικανότητα που αντιστοιχεί στο διάστημα αυτό υπολογίζεται αναλογικά, ώστε να καλύψει ένα 24ωρο ημερήσιας λειτουργίας και βάσει της νέας αυτής δυναμικότητας γίνεται η κατάταξη στις υποκατηγορίες, του Πίνακα 1.

 

4. Ο αριθμός μορίων, που αναφέρεται σε ορισμένα είδη δραστηριοτήτων του Πίνακα 1, προκύπτει από τον Πίνακα 4 του Παραρτήματος IX της απόφασης αυτής, ανάλογα με τις συνθήκες του φυσικού περιβάλλοντος, τη θέση και τις τυχόν νομικές δεσμεύσεις της περιοχής εγκατάστασης της δραστηριότητας.

 

5. Δραστηριότητες, που υπάγονται στο Παράρτημα II της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002, κατατάσσονται στην Α κατηγορία (Α1 ή Α2 ανάλογα με το μέγεθος) και δεν εφαρμόζεται σ' αυτές το σύστημα μοριοδότησης του Παραρτήματος IX της απόφασης αυτής. Στον Πίνακα 1 της Ομάδας 9 και όσον αφορά ορισμένες περιπτώσεις για τις οποίες εφαρμόζεται το σύστημα μοριοδότησης, όσες δραστηριότητες υπάγονται στο προαναφερόμενο Παράρτημα II της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002, δηλώνονται με την ένδειξη Υπαγόμενες στο Παράρτημα II.

 

6. Κινητές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν άλλο έργο ή δραστηριότητα, θεωρούνται συνοδές του έργου ή της δραστηριότητας αυτής και ακολουθούν την κατάταξη του κυρίως έργου ή της δραστηριότητας. Χερσαίες κινητές εγκαταστάσεις που δεν εντάσσονται στην πιο πάνω περίπτωση και παραμένουν στην ίδια θέση για συνεχές διάστημα μικρότερο του ενός έτους δεν εντάσσονται σε κατηγορίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ενώ αν παραμένουν στην ίδια θέση για συνεχές διάστημα μεγαλύτερο ή ίσο του ενός έτους, νοούνται ως σταθερές εγκαταστάσεις και κατατάσσονται ανάλογα.

 

7. Επαγγελματικά εργαστήρια νοούνται οι τεχνικοοικονομικές μονάδες που διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό κινητήριας ισχύος μικρότερης ή ίσης των 22 kW ή θερμικής ισχύος μικρότερης ή ίσης των 50 kW, όπως ορίζονται στο άρθρο 17 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις όπως ισχύει.

 

8. Όπου στη στήλη Παρατηρήσεις του Πίνακα 1 του Παραρτήματος IX αναφέρεται εξαίρεση (όπως π.χ. για τα επαγγελματικά εργαστήρια), νοείται απαλλαγή της αντίστοιχης δραστηριότητας από υποχρέωση υπαγωγής σε περιβαλλοντική αδειοδότηση.

 

9. Σε όσες περιπτώσεις δραστηριοτήτων Β κατηγορίας προβλέπεται ελάχιστο όριο υπαγωγής στην κατηγορία αυτή, οι εγκαταστάσεις με δυναμικότητα ή μέγεθος μικρότερο από το όριο αυτό νοείται ότι απαλλάσσονται από την υποχρέωση υπαγωγής σε περιβαλλοντική αδειοδότηση δηλαδή σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.

 

10. Σε όσες περιπτώσεις προβλέπονται εναλλακτικά όρια υπαγωγής σε κάποια υποκατηγορία, επιλέγονται εκείνα που οδηγούν σε κατάταξη στη μεγαλύτερη υποκατηγορία.

 

α/α

Είδος έργου

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία Β

Παρατηρήσεις

Βιομηχανία τροφίμων και ποτών

1.

Σφαγή ζώων και πουλερικών. Συμπεριλαμβάνεται ο πρώτος τεμαχισμός και η συντήρηση του παραγόμενου κρέατος

 

Υπαγόμενες στο παράρτημα II της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002

(περίπτωση 6.4)α) ή

> 20 t/ημέρα & > 40 μόρια ή

≤ 20 t/ημέρα & > 90 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

Η δυναμικότητα αναφέρεται σε βάρος των προς σφαγή ζώων ή πουλερικών.

2.

Τυποποίηση κρέατος ζώων και πουλερικών και παραγωγή προϊόντων κρέατος (π.χ. αλλαντοποιία)

 

Υπαγόμενες στο παράρτημα II της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (περίπτωση 6.4)β) ή

> 30 t/ημέρα & > 90 μόρια ή

≤ 30 t/ημέρα & > 150 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

 

3.

Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

 

Υπαγόμενες στο παράρτημα II της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (περίπτωση 6.4)β) ή

> 30 t/ημέρα & > 90 μόρια ή

≤ 30 t/ημέρα & > 150 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

 

4.

Επεξεργασία υποπροϊόντων σφαγής και κατεργασίας κρέατος και αλιευμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η θερμική επεξεργασία, με ή χωρίς αποτέφρωση, υποπροϊόντων σφαγής και κατεργασίας κρέατος ζώων, πουλερικών και αλιευμάτων ανεξαρτήτως βαθμού επικινδυνότητας, καθώς και των οστεαλεύρων, κρεαταλεύρων, πτηναλεύρων, αιματαλεύρων και ιχθυαλεύρων

 

Υπαγόμενες στο παράρτημα II της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (περίπτωση 6.5) ή

> 5 t/ημέρα & > 90 μόρια ή

≤ 5 t/ημέρα & > 150 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

 

5.

Επεξεργασία και συντήρηση πατατών

 

Υπαγόμενες στο παράρτημα II της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (περίπτωση 6.4)β) ή

>150 t/ημέρα & > 90 μόρια

ή ≤ 150 t/ημέρα & > 150 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

 

6.

Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών

 

Υπαγόμενες στο παράρτημα II της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (περίπτωση 6.4)β) ή

> 300 t/ημέρα & > 40 μόρια

ή ≤ 300 t/ημέρα & > 90 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

 

7.

Παρασκευή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά.

 

Υπαγόμενες στο παράρτημα II της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (περίπτωση 6.4)β) ή

> 30 t/ημέρα & > 90 μόρια ή

≤ 30 t/ημέρα & > 150 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

Η δυναμικότητα αναφέρεται στο παραγόμενο τελικό προϊόν

8.

Καθαρισμός, επεξεργασία και τυποποίηση σταφίδας

 

Υπαγόμενες στο παράρτημα II της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (περίπτωση 6.4)β) ή

>150 t/ημέρα & > 40 μόρια ή

≤ 150 t/ημέρα & > 90 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

Η συσκευασία σταφίδας ως μεμονωμένη δραστηριότητα περιλαμβάνεται στο είδος με α/α 40 (συσκευασία και τυποποίηση ειδών διατροφής μ.α.κ)

9.

Παρασκευή διατηρουμένων φρούτων και λαχανικών μ.α.κ Συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες απεντόμωσης

 

Υπαγόμενες στο παράρτημα II της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (περίπτωση 6.4)β) ή

> 150 t/ημέρα & > 150 μόρια ή

≤ 150 t/ημέρα & > 200 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

 

10.

Επεξεργασία τομάτας

 

Υπαγόμενες στο παράρτημα II της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (περίπτωση 6.4)β) ή

> 300 t/ημέρα & > 40 μόρια ή

≤ 300 t/ημέρα & > 90 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

 

11.

Ελαιοτριβεία

 

Υπαγόμενες στο παράρτημα I της ΚΥΑ 36060/1155/Ε103 (περίπτωση 6.4)β) ή > 200 t/ημέρα & > 90 μόρια ή ≤ 200 t/ημέρα & >150 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

 

12.

Παραγωγή α) εξευγενισμένων ελαίων και λιπών

β) μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών

 

Υπαγόμενες στο παράρτημα II της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (περίπτωση 6.4)β) ή

> 150 t/ημέρα & > 150 μόρια ή

≤ 150 t/ημέρα & > 200 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

 

13.

Παραγωγή άλλων μη επεξεργασμένων ελαίων και λιπών (συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή πυρηνέλαιου)

 

Υπαγόμενες στο παράρτημα II της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (περίπτωση 6.4)β) ή

> 300 t/ημέρα & > 90 μόρια ή

≤ 300 t/ημέρα & > 150 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

Δεν περιλαμβάνεται η διεργασία ξήρανσης ελαιούχων σπόρων (βλέπε α/α 14)

14.

Ξήρανση ελαιούχων σπόρων, λοιπών γεωργικών προϊόντων και φυτικής βιομάζας

 

Υπαγόμενες στο παράρτημα I της ΚΥΑ 36060/1155/Ε. 103 (περίπτωση 6.4)β) ή

> 500 t/ημέρα & > 90 μόρια ή ≤ 500 t/ημέρα & > 150 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

Περιλαμβάνεται η ξήρανση καπνού και η συμπίεση του αποξηραμένου τελικού προϊόντος

15.

Επεξεργασία γάλακτος προς παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων πλην τυριών

 

>100 t/ημέρα ή > 50 t/ημέρα & > 90 μόρια ή ≤ 50 t/ημέρα & > 150 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

Περιλαμβάνεται η παραγωγή πρωτεΐνης γάλακτος από τυρόγαλο

16.

Τυροκόμηση γάλακτος

 

>30 t/ημέρα ή

> 20 t/ημέρα & > 40 μόρια ή

≤ 20 t/ημέρα & > 90 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

 

17.

Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων

 

Υπαγόμενες στο παράρτημα II της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (περίπτωση 6.4)β) ή

> 200 t/ημέρα & > 150 μόρια ή ≤ 200 t/ημέρα & > 200 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

 

18.

Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου.

 

Υπαγόμενες στο παράρτημα II της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (περίπτωση 6.4)β) ή

> 200 t/ημέρα & > 150 μόρια ή ≤ 200 t/ημέρα & > 200 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

 

19.

Παραγωγή γλυκόζης, σιροπιού γλυκόζης, μαλτόζης, γλουτένης

 

Υπαγόμενες στο παράρτημα II της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (περίπτωση 6.4)β) ή

> 60 t/ημέρα & > 90 μόρια ή

≤ 60 t/ημέρα & > 150 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

Εξαιρείται η παραγωγή ζάχαρης (βλέπε α/α 24)

20.

Παραγωγή παρασκευασμάτων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα

 

 

Το σύνολο

 

21.

Παραγωγή α) ιχθυοτροφών και β) παρασκευασμάτων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς

 

Υπαγόμενες στο παράρτημα II της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (περίπτωση 6.5) ή

> 50 t/ημέρα & > 90 μόρια ή

≤ 50 t/ημέρα & > 150 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

 

22.

Αρτοποιία και παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

 

 

Το σύνολο

Συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή ειδών

catering

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

23.

Παραγωγή παξιμαδιών, φρυγανιών και μπισκότων - Παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής

 

> 100 t/ημέρα & > 150 μόρια ή ≤ 100 t/ημέρα & > 200 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

24.

Παραγωγή ζάχαρης

 

Το σύνολο

 

Περιλαμβάνεται η παραγωγή στεβιοζάχαρης

25.

Παραγωγή κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών

 

Υπαγόμενες στο παράρτημα II της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (περίπτωση 6.4)β) ή

> 60 t/ημέρα & > 150 μόρια ή ≤ 60 t/ημέρα & > 200 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

26.

Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

27.

Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

28.

Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

29.

Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

30.

Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής μ.α.κ.

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

31.

Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών

 

Υπαγόμενες στο παράρτημα II της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (περίπτωση 6.4)β) ή

Μη υπαγόμενες στο παράρτημα II της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (περίπτωση 6.4)β) ή

Η δυναμικότητα αναφέρεται στο παραγόμενο τελικό προϊόν

32.

Παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης από υλικά που υφίστανται ζύμωση

 

> 50 t/ημέρα

> 30 t/ημέρα & > 40 μόρια ή

≤ 30 t/ημέρα & > 90 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

Η δυναμικότητα αναφέρεται στο παραγόμενο τελικό προϊόν

33.

Παραγωγή κρασιού, μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα.

 

Υπαγόμενες στο παράρτημα II της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (περίπτωση 6.4)β) ή

Μη υπαγόμενες στο παράρτημα II της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (περίπτωση 6.4)β) ή

Η δυναμικότητα αναφέρεται στο παραγόμενο τελικό προϊόν

34.

Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση

 

Υπαγόμενες στο παράρτημα II της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (περίπτωση 6.4)β) ή

Μη υπαγόμενες στο παράρτημα II της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (περίπτωση 6.4)β) ή

Η δυναμικότητα αναφέρεται στο παραγόμενο τελικό προϊόν

35.

Ζυθοποιία

 

> 100 t/ημέρα ή

> 50 t/ημέρα & > 90 μόρια ή

≤ 50 t/ημέρα & > 150 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

Η δυναμικότητα αναφέρεται στο παραγόμενο τελικό προϊόν

36.

Παραγωγή βύνης

 

> 200 t/ημέρα ή

> 100 t/ημέρα & > 90 μόρια ή

≤ 100 t/ημέρα & > 150 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

Η δυναμικότητα αναφέρεται στο παραγόμενο τελικό προϊόν

37.

Παραγωγή αναψυκτικών

 

Υπαγόμενες στο παράρτημα II της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (περίπτωση 6.4)β) ή

> 300 t/ημέρα & > 90 μόρια ή ≤ 300 t/ημέρα & > 150 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

Περιλαμβάνεται μόνο η παραγωγή προϊόντων με απλή ανάμειξη ή και συμπύκνωση έτοιμων συστατικών.

38.

Παραγωγή και εμφιάλωση νερού

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

39.

Παραγωγή πάγου για βιομηχανική χρήση

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια παραγωγής παγοκύβων.

40.

Συσκευασία και τυποποίηση ειδών διατροφής μ.α.κ.

 

> 100 t/ημέρα & > 150 μόρια ή ≤ 100 t/ημέρα & > 200 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

Παραγωγή προϊόντων καπνού

41.

Παραγωγή προϊόντων καπνού

 

 

Το σύνολο

Εξαιρείται η παραγωγή χειροποίητων πούρων

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και προϊόντων

42.

Εκκοκκιστήρια βάμβακος χωρίς σπορελαιουργείο

 

> 100 t/ημέρα

≤ 100 t/ημέρα

 

43.

Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών (συμπεριλαμβάνεται συστροφή και προπαρασκευή μεταξιού)

 

> 5 t/ημέρα & > 150 μόρια ή

≤ 5 t/ημέρα & > 200 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

 

44.

Κατασκευή ραφοκλωστών

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

45.

Ύφανση φυτικών, ζωικών και συνθετικών νημάτων

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

46.

Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων

 

Υπαγόμενες στο παράρτημα II της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (περίπτωση 6.2) ή

> 5 t/ημέρα & > 90 μόρια ή

≤ 5 t/ημέρα & > 150 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

Η δυναμικότητα αναφέρεται στο παραγόμενο τελικό προϊόν

47.

Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

48.

Κατασκευή και κιλιμιών

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

49.

Κατασκευή χονδρών και λεπτών σχοινιών, σπάγκων και διχτυών

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

50.

Κατασκευή υφασμάτων και προϊόντων από υφάσματα, εκτός από τα ενδύματα

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

51.

Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α.

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

52.

Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

53.

Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

54.

Κατασκευή εσωρούχων

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

55.

Κατασκευή εξωτερικών ενδυμάτων, ενδυμάτων εργασίας άλλων ενδυμάτων και συναφών εξαρτημάτων ένδυσης μ.α.κ.

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών

56.

Κατεργασία και δέψη δέρματος -κατεργασία και βαφή γουναρικών

 

Υπαγόμενες στο παράρτημα II της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (περίπτωση 6.3) ή

> 5 t/ημέρα & > 40 μόρια ή

≤ 5 t/ημέρα & > 90 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

 

57.

Κατασκευή γούνινων ειδών

Κατασκευή τεχνητής γούνας και ειδών από

τεχνητή γούνα

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

58.

Αποθήκες ακατέργαστων δερμάτων γουναρικών.

Ψυγεία συντήρησης δερμάτων και γουναρικών

 

> 5 t/ημέρα & > 150 μόρια ή

≤ 5 t/ημέρα & > 200 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

 

59.

Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

60.

Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

61.

Κατασκευή υποδημάτων

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

Βιομηχανία ξύλου και προϊόντων ξύλου

62.

Πριόνισμα και πλάνισμα ξύλου

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια. Περιλαμβάνεται η κοπή καυσόξυλων

63.

Εμποτισμός ή χημική κατεργασία ξύλου με συντηρητικά ή άλλες ουσίες

 

Το σύνολο

 

 

64.

Παραγωγή ξύλινων πετασμάτων (λεπιδόπλακες, μοριοσανίδες, ινοσανίδες)

 

> 200 m3 / ημέρα ή

> 100 m3/ημέρα & > 150 μόρια ή

≤ 100 m3/ημέρα & > 200 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

Η δυναμικότητα αναφέρεται στο παραγόμενο τελικό προϊόν

65.

Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδομική δραστηριότητα

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

66.

Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβωτίων

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

67.

Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο-κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

Παραγωγή χαρτοπολτού, χάρτου και προϊόντων από χαρτί

68.

Παραγωγή πρωτογενούς χαρτοπολτού από ξύλο ή παρόμοια ινώδη υλικά

Το σύνολο

 

 

 

69.

Παραγωγή χαρτοπολτού από ανακύκλωση υλικών

> 100 t/ημέρα

≤ 100 t/ημέρα

 

 

70.

Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού

> 100 t/ημέρα

≤ 100 t/ημέρα

 

 

71.

Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

72.

Κατασκευή ειδών οικιακής χρήσης και ειδών υγιεινής από χαρτί

 

 

Το σύνολο

 

73.

Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

74.

Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίες)

 

 

Το σύνολο

 

75.

Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί & χαρτόνι

 

 

Το σύνολο

 

Εκδοτικές και εκτυπωτικές δραστηριότητες

76.

Έκδοση εφημερίδων, βιβλίων, περιοδικών και λοιπές εκδοτικές δραστηριότητες μ.α.κ.

 

 

Το σύνολο

 

77.

Εκτύπωση εφημερίδων

 

Υπαγόμενες στο παράρτημα II της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (περίπτωση 6.7)

Μη υπαγόμενες στο παράρτημα II της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (περίπτωση 6.7)

 

78.

Εκτύπωση βιβλίων, περιοδικών και λοιπές εκτυπωτικές δραστηριότητες μ.α.κ.

 

Υπαγόμενες στο παράρτημα II της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (περίπτωση 6.7)

Μη υπαγόμενες στο παράρτημα II της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (περίπτωση 6.7)

Εξαιρείται η εκτύπωση έντυπου υλικού μέσω εκτυπωτών ηλεκτρονικών υπολογιστών

79.

Βιβλιοδεσία και φινίρισμα

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

80.

Άλλες δραστηριότητες συναφείς με την εκτύπωση και δραστηριότητες προεκτύπωσης

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

Παραγωγή οπτάνθρακα, προϊόντων διύλισης πετρελαίου και καυσίμων

81.

Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κωκοποίησης)

Βιομηχανική μπρικετοποίηση λιθάνθρακα και λιγνίτη

> 1000 t/ημέρα

≤ 1000 t/ημέρα

 

Οι ποσότητες αναφέρονται στη δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

82.

Παραγωγή ξυλοκάρβουνου και στερεών καυσίμων από βιομάζα φυτικής προέλευσης

 

> 100 t/ημέρα

≤ 100 t/ημέρα

Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που δεν διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό.

83.

Παραγωγή άλλων στερεών καυσίμων μ.α.κ.

 

Το σύνολο

 

Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που δεν διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό.

84.

Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου

Το σύνολο

 

 

 

85.

Αεριοποίηση ή υγροποίηση άνθρακα ή/και άλλων καυσίμων

Το σύνολο

 

 

 

86.

Παραγωγή λιπαντικών ελαίων και συναφών πετρελαιοειδών προϊόντων και ενδιάμεσων α' υλών από αξιοποίηση αποβλήτων ελαίων και πετρελαιοειδών καταλοίπων

> 50 t/ημέρα

≤ 50 t/ημέρα

 

 

87.

Παραγωγή ασφαλτομίγματος

 

> 300 t/ημέρα ή

>150 t/ημέρα & > 90 μόρια ή

≤ 150 t/ημέρα & > 150 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

Εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις που εντάσσονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011)

88.

Επεξεργασία ή / και παραγωγή ασφαλτούχων προϊόντων

 

 

Το σύνολο

 

89.

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή ή τον εμπλουτισμό πυρηνικών καυσίμων

Το σύνολο

 

 

 

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

90.

Παραγωγή βιομηχανικών και ιατρικών αερίων

 

Με χημική μετατροπή ή

> 1.000 kW & > 150 μόρια ή

≤ 1.000 kW & > 200 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

 

91.

Παραγωγή χρωστικών υλών (με χημική μετατροπή)

 

Το σύνολο

 

 

92.

Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων

Παραγωγή με χημική μετατροπή

Παραγωγή με απλή ανάμειξη ή αραίωση

 

Η συσκευασία ή / και αποθήκευση ως αυτοτελής δραστηριότητα εντάσσεται στην περίπτωση με α/α 201

93.

Παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων, όπως ορίζονται στην Οδηγία 2003/30/ΕΚ όπως κάθε φορά ισχύει

 

Το σύνολο

 

 

94.

Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές

Παραγωγή πολυβινυλοχλωριδίου, πολυολεφινών και πολυστυρενίου

Παραγωγή λοιπών πολυμερών σε πρωτογενείς μορφές

 

 

95.

Παραγωγή και διόγκωση πολυουρεθάνης, διόγκωση πολυστυρενίου

 

Παραγωγή και διόγκωση πολυουρεθάνης

Διόγκωση πολυστυρενίου

Εξαιρείται η επιτόπια παραγωγή πολυουρεθάνης για τοπικές εφαρμογές

96.

Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές

 

Το σύνολο

 

 

97.

Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων

Παραγωγή με χημική μετατροπή

Παραγωγή με απλή ανάμειξη ή αραίωση

 

Η συσκευασία ή / και αποθήκευση ως αυτοτελής δραστηριότητα εντάσσεται στις περιπτώσεις με α/α 201, 204

98.

Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανών τυπογραφίας και μαστιχών (στόκου

 

> 30 t/ημέρα ή

>15 t/ημέρα & > 150 μόρια ή

≤ 15 t/ημέρα & > 200 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

99.

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών παρασκευασμάτων

Παραγωγή με χημική μετατροπή ή βιολογική διεργασία

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην υποκατηγορία Α1

 

Η συσκευασία ή / και αποθήκευση ως αυτοτελής δραστηριότητα εντάσσεται στις περιπτώσεις με α/α 201, 204

100.

Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης, αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού

 

Παραγωγή με χημική μετατροπή

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην υποκατηγορία Α2

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

101.

Παραγωγή εκρηκτικών και αντικειμένων με εκρηκτική ύλη

Παραγωγή με χημική μετατροπή

Παραγωγή χωρίς χημική μετατροπή ή / και αποθήκευση εκρηκτικών, εφόσον εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης 3329/1989 (ΦΕΚ 132/Β/1989), όπως εκάστοτε ισχύει

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α καθώς και η γόμωση φυσιγγίων κυνηγίου και σκοποβολής για την οποία εφαρμόζεται μόνο ο Ειδικός Κανονισμός 4.5 του Παραρτήματος 4 της κοινής υπουργικής απόφασης 3329/1989 (ΦΕΚ 132/Β/1989), όπως εκάστοτε ισχύει

 

102.

Ανάκτηση ή καταστροφή εκρηκτικών ουσιών

 

Το σύνολο

 

 

103.

Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας και ζελατινών

 

Παραγωγή με χημική μετατροπή

Παραγωγή με απλή ανάμειξη ή αραίωση

 

104.

Παραγωγή αιθέριων ελαίων

 

Παραγωγή με χημική μετατροπή

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην υποκατηγορία Α2

 

105.

Παραγωγή χημικών παρασκευασμάτων για φωτογραφικές χρήσεις

 

Παραγωγή με χημική μετατροπή

Παραγωγή με απλή ανάμειξη ή αραίωση

 

106.

Παραγωγή μη προεγγεγραμμένων (κενών) μέσων εγγραφής ήχου ή εικόνας και μη προεγγεγραμμένων (κενών) μέσων πληροφορικής

 

 

Το σύνολο

 

107.

Παραγωγή μη φυσικών ινών

Παραγωγή με χημική μετατροπή

 

Παραγωγή χωρίς χημική μετατροπή

 

108.

Παραγωγή άλλων ανόργανων ή οργανικών χημικών ουσιών μ.α.κ. με χημική μετατροπή

> 50 t/ημέρα

≤ 50 t/ημέρα

 

 

109.

Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων ή ουσιών μ.α.κ. χωρίς χημική μετατροπή

 

 

Το σύνολο

 

Παραγωγή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες

110.

Κατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων από καουτσούκ' αναγόμωση και ανακατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από καουτσούκ

 

> 700 kW ή

> 350 kW & > 150 μόρια ή

≤ 350 kW & > 200 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

111.

Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)

 

> 700 kW ή

> 350 kW & > 150 μόρια ή

≤ 350 kW & > 200 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

112.

Κατασκευή πλαστικών προϊόντων

 

> 2000 kW

< 2000 kW

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

Κατασκευή προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά

113.

Παραγωγή, μορφοποίηση και κατεργασία γυαλιού (επίπεδου και κοίλου)

Παραγωγή και μορφοποίηση

> 200 t/ημέρα

Παραγωγή και μορφοποίηση

≤ 200 t/ημέρα

Κατεργασία γυαλιού

Η δυναμικότητα αναφέρεται στο παραγόμενο τελικό προϊόν. Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια μορφοποίησης και κατεργασίας γυαλιού με μηχανικές μεθόδους

114.

Κατασκευή ινών γυαλιού. Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις

Παραγωγή και μορφοποίηση

> 100 t/ημέρα

Παραγωγή και μορφοποίηση

≤ 100 t/ημέρα

Κατεργασία γυαλιού

Η δυναμικότητα αναφέρεται στο παραγόμενο τελικό προϊόν. Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια μορφοποίησης και κατεργασίας γυαλιού με μηχανικές μεθόδους

115.

Κατασκευή:

- Κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών.

- Κεραμικών ειδών υγιεινής

- Πυρίμαχων κεραμικών προϊόντων

- Κεραμικών πλακιδίων και κυβόλιθων

- Τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη

- Άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις

> 500 t/ημέρα

Υπαγόμενες στο παράρτημα II της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (περίπτωση 3-5) ή

> 40 t/ημέρα & > 90 μόρια

ή ≤ 40 t/ημέρα & > 150 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

116.

Κατασκευή:

- Κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων

- Άλλων προϊόντων κεραμικής

 

Υπαγόμενες στο παράρτημα II της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (περίπτωση 3-5) ή

> 40 t/ημέρα & > 90 μόρια ή

≤ 40 t/ημέρα & > 150 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

117.

Παραγωγή τσιμέντου

Το σύνολο

 

 

 

118.

Κέντρα διανομής τσιμέντου

 

Το σύνολο

 

 

119.

Παραγωγή οξειδίου του ασβεστίου

 

Το σύνολο

 

Η δυναμικότητα αναφέρεται στο παραγόμενο τελικό προϊόν

120.

Παραγωγή εσβεσμένου ασβέστη

 

 

Το σύνολο

 

121.

Παραγωγή οξειδίου του μαγνησίου

 

Το σύνολο

 

 

122.

Παραγωγή γύψου

 

> 200 t/ημέρα ή

> 100 t/ημέρα & > 90 μόρια ή

≤ 100 t/ημέρα & > 150 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

Η δυναμικότητα αναφέρεται στο παραγόμενο τελικό προϊόν

123.

Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα

 

> 300 t/ημέρα & > 90 μόρια ή

≤ 300 t/ημέρα & > 150 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

Η δυναμικότητα αναφέρεται στο παραγόμενο τελικό προϊόν

124.

Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο

 

 

Το σύνολο

Η δυναμικότητα αναφέρεται στο παραγόμενο τελικό προϊόν

125.

Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος

 

Το σύνολο

 

Εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις που εντάσσονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011)

126.

Παραγωγή κονιαμάτων

 

 

Το σύνολο

 

127.

Παραγωγή ειδών από αμιαντοτσιμέντο

> 20.000 t/έτος

≤ 20.000 t/έτος

 

Η δυναμικότητα αναφέρεται στο παραγόμενο τελικό προϊόν

128.

Παραγωγή ειδών από ινοτσιμέντο, πλην αμιαντοτσιμέντου

 

> 100 t/ημέρα ή

> 50 t/ημέρα & > 90 μόρια ή

≤ 50 t/ημέρα & > 150 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

 

129.

Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο

 

 

Το σύνολο

 

130.

Κοπή, μορφοποίηση και κατεργασία λίθων για διακοσμητικούς και οικοδομικούς σκοπούς

Συμπεριλαμβάνεται η θραύση ή / και πλύση αδρανών υλικών

 

 

Το σύνολο

 

131.

Παραγωγή λειαντικών προϊόντων

 

 

Το σύνολο

 

132.

Κατασκευή υλικών τριβής με αμίαντο και άλλα προϊόντα αμιάντου, πλην αμιαντοτσιμέντου

> 50 t/έτος

≤ 50 t/έτος

 

Η δυναμικότητα αναφέρεται στο παραγόμενο τελικό προϊόν

133.

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α. (περιλαμβάνονται τεχνητές ορυκτές ίνες)

 

> 300 t/ημέρα ή

>150 t/ημέρα & > 90 μόρια ή

≤ 150 t/ημέρα & > 150 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

 

134.

Πρώτη επεξεργασία / εμπλουτισμός μη μεταλλικών ορυκτών

 

> 300 t/ημέρα ή

>150 t/ημέρα & > 90 μόρια ή

≤ 150 t/ημέρα & > 150 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

 

Παραγωγή και επεξεργασία μετάλλων

135.

Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων σε υψικάμινο

Το σύνολο

 

 

 

136.

Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων χωρίς υψικάμινο

> 100 t/ημέρα

≤ 100 t/ημέρα

 

Η δυναμικότητα αναφέρεται στο παραγόμενο τελικό προϊόν

137.

Σφυρηλάτηση, θερμή έλαση σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων. Παραγωγή με θερμή έλαση ή / και σφυρηλάτηση προϊόντων από σίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα ή άλλο κραματοποιημένο χάλυβα, όπως: πλινθωμάτων, γωνιών, μορφοράβδων, μορφοχαλύβων, μορφοσιδήρων, πλατινών, ράβδων, πλατέων προϊόντων έλασης, γωνιών, πασσαλοσανίδων.

 

Υπαγόμενες στο παράρτημα II της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (περίπτωση 2.3)β) ή

> 150 t/ημέρα ή

> 80 t/ημέρα & > 90 μόρια ή

≤ 80 t/ημέρα & > 150 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

Η δυναμικότητα αναφέρεται στο παραγόμενο τελικό προϊόν

138.

Τήξη - χύτευση εμπορικώς καθαρού ή scrap σιδήρου ή χάλυβα, είτε ως αυτοτελής δραστηριότητα είτε ως τμήμα ευρύτερης δραστηριότητας.

> 150 t/ημέρα

150 - 20 t/ημέρα ή

>10 t/ημέρα & > 90 μόρια ή

≤ 10 t/ημέρα & > 150 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

Η δυναμικότητα αναφέρεται στο παραγόμενο τελικό προϊόν

139.

Κατασκευή χυτοσιδηρών σωλήνων, χαλυβδοσωλήνων

 

> 50 t/ημέρα ή

> 30 t/ημέρα & > 150 μόρια ή

≤ 30 t/ημέρα & > 200 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

Η δυναμικότητα αναφέρεται στο παραγόμενο τελικό προϊόν

140.

Ψυχρή επεκτατική ολκή χάλυβα

 

 

Το σύνολο

 

141.

Ψυχρή έλαση στενών φύλλων χάλυβα

 

 

Το σύνολο

 

142.

Ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση μορφοράβδων χάλυβα

 

 

Το σύνολο

 

143.

Ψυχρή επεκτατική ολκή συρμάτων

 

> 50 t/ημέρα

≤ 50 t/ημέρα

 

144.

Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων

Το σύνολο

 

 

 

145.

Παραγωγή

- Κραμάτων από πολύτιμα μέταλλα

- Ημικατεργασμένων προϊόντων από πολύτιμα μέταλλα

- Χρυσού ή αργύρου ή λευκόχρυσου ή μετάλλων συναφών προς το λευκόχρυσο για την επένδυση κοινών μετάλλων ή άλλων πολύτιμων μετάλλων

> 1.000 kg/έτος

1.000 - 100 kg/έτος

≤ 100 kg/έτος

Η δυναμικότητα αναφέρεται στο παραγόμενο τελικό προϊόν. Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

146.

Τήξη - χύτευση εμπορικώς καθαρών ή scrap πολύτιμων μετάλλων

> 1.000 kg/έτος

1.000 - 100 kg/έτος

≤ 100 kg/έτος

Η δυναμικότητα αναφέρεται στο παραγόμενο τελικό προϊόν. Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

147.

- Παραγωγή αλουμίνας

- Παραγωγή αλουμινίου από αλουμίνα

Το σύνολο

 

 

 

148.

Παραγωγή αλουμινίου με ηλεκτρολυτικό εξευγενισμό αποβλήτων αυτού
Παραγωγή κραμάτων αλουμινίου
Τήξη - χύτευση εμπορικώς καθαρού αλουμινίου ή σκραπ αλουμινίου

> 100 t/ημέρα

100-20 t/ημέρα ή

> 10 t/ημέρα & > 90 μόρια ή

≤ 10 t/ημέρα & >150 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

Η δυναμικότητα αναφέρεται στο παραγόμενο τελικό προϊόν.

 

Περιλαμβάνεται η δραστηριότητα ανάκτησης αλουμινίου από ξαφρίσματα - τέφρες αλουμινίου.

149.

θερμή ή ψυχρή έλαση ή άλλη μηχανική κατεργασία αλουμινίου για παραγωγή ενδιαμέσων προϊόντων (προφίλ, ράβδοι, σωλήνες κ.ά.)

 

> 100 t/ημέρα

≤ 100 t/ημέρα

Η δυναμικότητα αναφέρεται στο παραγόμενο τελικό προϊόν.

150.

Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου από μετάλλευμα, συμπεριλαμβανομένων των συμπυκνωμάτων τους

Το σύνολο

 

 

 

151.

Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου με ηλεκτρολυτικό εξευγενισμό αποβλήτων αυτών
Παραγωγή κραμάτων μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου
Τήξη - χύτευση εμπορικώς καθαρού ή σκραπ μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου

> 20 t/ημέρα

≤ 20 t/ημέρα

 

Η δυναμικότητα αναφέρεται στο παραγόμενο τελικό προϊόν.

 

Η δραστηριότητα ανακύκλωσης συσσωρευτών μολύβδου - οξέος εμπίπτει και στο είδος δραστηριότητας με α/α 1 της Ομάδας 4.

152.

θερμή ή ψυχρή έλαση ή άλλη μηχανική κατεργασία μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου για παραγωγή ενδιαμέσων προϊόντων (φύλλα, ράβδοι, σωλήνες κ.ά.)

 

> 20 t/ημέρα

≤ 20 t/ημέρα

Η δυναμικότητα αναφέρεται στο παραγόμενο τελικό προϊόν.

153.

Παραγωγή χαλκού από μετάλλευμα, συμπεριλαμβανομένων των συμπυκνωμάτων αυτού

Το σύνολο

 

 

 

154.

- Παραγωγή χαλκού με ηλεκτρολυτικό εξευγενισμό αποβλήτων αυτού

- Παραγωγή κραμάτων χαλκού (π.χ. ορείχαλκος)

- Τήξη - χύτευση εμπορικώς καθαρού χαλκού ή scrap χαλκού

> 50 t/ημέρα

≤ 50 t/ημέρα

 

Η δυναμικότητα αναφέρεται στο παραγόμενο τελικό προϊόν.

155.

Κατασκευή σύρματος χαλκού και μηχανική μορφοποίηση προϊόντων από έτοιμη πρώτη ύλη χαλκού, ή κραμάτων αυτών

 

> 50 t/ημέρα

≤ 50 t/ημέρα

Η δυναμικότητα αναφέρεται στο παραγόμενο τελικό προϊόν.

156.

Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων (χρωμίου, μαγγανίου, νικελίου κ.λ.π.) από μεταλλεύματα ή οξείδια, συμπεριλαμβανομένων των συμπυκνωμάτων αυτών

Το σύνολο

 

 

 

157.

- Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων (χρωμίου, μαγγανίου, νικελίου κ.λ.π.) με ηλεκτρολυτικό ή αργιλοθερμικό εξευγενισμό των αποβλήτων τους

- Τήξη - χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων (χρωμίου, μαγγανίου, νικελίου κ.λ.π.) από scrap ή εμπορικώς καθαρή μορφή

- Παραγωγή κραμάτων χρωμίου, μαγγανίου, νικελίου κ.λ.π.

- Πρώτη επεξεργασία χρωμίου, μαγγανίου, νικελίου (με ή χωρίς χύτευση) κ.λ.π

- Παραγωγή συσσωματωμάτων νικελίου

> 50 t/ημέρα

≤ 50 t/ημέρα

 

Οι ποσότητες αναφέρονται στη δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς το παραγόμενο προϊόν

158.

Τήξη - χύτευση ελαφρών μετάλλων μ.α.κ.

> 100 t/ημέρα

100 - 20 t/ημέρα ή

>10 t/ημέρα & > 90 μόρια ή

≤ 10 t/ημέρα & > 150 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

Η δυναμικότητα αναφέρεται στο παραγόμενο τελικό προϊόν.

159.

Τήξη - χύτευση μη σιδηρούχων μετάλλων μ.α.κ. πλην αυτών που εντάσσονται στο είδος με α/α 158

> 20 t/ημέρα

≤ 20 t/ημέρα

 

Η δυναμικότητα αναφέρεται στο παραγόμενο τελικό προϊόν.

160.

Βαθιά κοίλανση με χρήση εκρηκτικών

 

Το σύνολο

 

 

161.

Πρώτη επεξεργασία/εμπλουτισμός μεταλλεύματος

 

> 300 t/ημέρα ή

>150 t/ημέρα & > 90 μόρια ή

≤ 150 t/ημέρα & > 150 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

 

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (πλην μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού)

162.

Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών,

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

163.

Κατασκευή μεταλλικών κουφωμάτων

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

164.

Κατασκευή μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

165.

Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

166.

Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρμανση

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

167.

Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων μ.α.κ. με έλαση. Δεν περιλαμβάνεται η κονιομεταλλουργία

 

>150 t/ημέρα ή

> 80 t/ημέρα & > 90 μόρια ή

≤ 80 t/ημέρα & > 150 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

 

168.

Κονιομεταλλουργία (παραγωγή μεταλλικών αντικειμένων από σκόνες μετάλλου με θερμή επεξεργασία ή υπό πίεση)

 

> 50 t/ημέρα ή

> 25 t/ημέρα & > 90 μόρια ή

≤ 25 t/ημέρα & > 150 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

Η δυναμικότητα αναφέρεται στο παραγόμενο τελικό προϊόν.

169.

Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων (περιλαμβάνεται μόνο η χημική ή ηλεκτρολυτική κατεργασία και η μεταλλική επικάλυψη μεταλλικών επιφανειών)

 

Υπαγόμενες στο παράρτημα II της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (περίπτωση 2.3)γ, 2.6) ή

> 15 m3 & > 40 μόρια ή

≤ 15 m3 & > 90 μόρια ή

>10 t/ημέρα & > 40 μόρια ή

≤ 10 t/ημέρα & > 90 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

Η δυναμικότητα σε m3 αναφέρεται στο συνολικό όγκο των λουτρών επεξεργασίας πλην των λουτρών έκπλυσης.

Η δυναμικότητα σε ί αναφέρεται στη ποσότητα ακατέργαστου μετάλλου

170.

Υπηρεσίες αμμοβολισμού μετάλλων

 

 

Το σύνολο

 

171.

Επιφανειακή κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων μ.α.κ

 

Υπαγόμενες στο παράρτημα II της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (περίπτωση 6.7) ή / και > 50 t/ημέρα

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

Η δυναμικότητα αναφέρεται στο παραγόμενο τελικό προϊόν

172.

Γενικές μηχανολογικές εργασίες μ.α.κ.

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

173.

Κατασκευή:

- Ειδών μαχαιροποιίας

- Εργαλείων

- Κλειδαριών και μεντεσέδων

- Χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων

- Ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας

- Ειδών από σύρμα

- Συνδετήρων εν γένει και προϊόντων κοχλιομηχανών

- Άλλων μεταλλικών προϊόντων μ.α.κ

 

 

Το σύνολο

Περιλαμβάνεται η θερμική διαμόρφωση μετάλλων σε χυτόπρεσες. Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

Δεν περιλαμβάνονται διεργασίες τήξης - χύτευσης (περιλαμβάνονται στα είδη με α/α 138, 146, 148, 151, 154, 157, 158, 159).

Δεν περιλαμβάνονται διεργασίες επιφανειακής κατεργασίας μεταλλικών επιφανειών (περιλαμβάνονται στα είδη με α/α 169, 170, 171).

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού μ.α.κ.

174.

Κατασκευή:

- Κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων

- Άλλων αντλιών και συμπιεστών

- Άλλων ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων

- Τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών τροχών και μετάδοσης κίνησης

- Φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων

- Εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων

- Ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης

- Άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης μ.α.κ.

- Γεωργικών ελκυστήρων

- Άλλων γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων

- Εργαλειομηχανών

- Μηχανημάτων για τη μεταλλουργία

- Μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές κατασκευές

- Μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού

- Μηχανημάτων για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και δερμάτινων ειδών

- Μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού

- Άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.α.κ.

 

> 2.000 kW

≤ 2.000 kW

Περιλαμβάνεται η θερμική διαμόρφωση μετάλλων σε χυτόπρεσες.

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια.

Δεν περιλαμβάνονται διεργασίες τήξης - χύτευσης (περιλαμβάνονται στα είδη με α/α 138, 146, 148, 151, 154, 157, 158, 159).

Δεν περιλαμβάνονται διεργασίες επιφανειακής κατεργασίας μεταλλικών επιφανειών (περιλαμβάνονται στα είδη με α/α 169, 170, 171).

175.

- Κατασκευή πυροβόλων όπλων & του σχετικού εφοδιασμού τους

- Επισκευή και συντήρηση όπλων και οπλικών συστημάτων

 

Το σύνολο

 

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια.

176.

Κατασκευή ηλεκτρικών και μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού και οπτικών συσκευών

177.

Κατασκευή ηλεκτρικών συσσωρευτών, πρωτογενών ηλεκτρικών στοιχείων και πρωτογενών ηλεκτρικών συστοιχιών

 

> 30 t/ημέρα ή

> 15 t/ημέρα & > 90 μόρια ή

≤ 15 t/ημέρα & > 150 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

Η δυναμικότητα αναφέρεται σε τελικό προϊόν

178.

Κατασκευή:

- Μηχανών γραφείου

- Ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής

- Ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών

- Συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος

- Φωτιστικού εξοπλισμού και ηλεκτρικών λαμπτήρων

- Ηλεκτρικού εξοπλισμού για κινητήρες και οχήματα μ.α.κ.

- Λοιπού ηλεκτρικού εξοπλισμού μ.α.κ.

- Τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δεκτών, συσκευών εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας, καθώς και των συναφών μερών και εξαρτημάτων

 

> 2.000 kW

≤ 2.000 kW

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

179.

Κατασκευή μονωμένων συρμάτων και καλωδίων

 

Το σύνολο

 

 

180.

Κατασκευή:

- Ηλεκτρονικών λυχνιών και λοιπών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.

- Τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών πομπών και συσκευών ενσύρματης τηλεφωνίας και ενσύρματης τηλεγραφίας

 

> 2.000 kW

≤ 2.000 kW

 

181.

Κατασκευή ιατροχειρουργικού εξοπλισμού και ορθοπεδικών οργάνων

 

 

Το σύνολο

Συμπεριλαμβάνονται τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια.

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

182.

Κατασκευή:

- Οργάνων και συσκευών μέτρησης, επαλήθευσης, δοκιμών, πλοήγησης και άλλων χρήσεων, με εξαίρεση τον εξοπλισμό ελέγχου των βιομηχανικών μεθόδων παραγωγής

- Εξοπλισμού ελέγχου των βιομηχανικών μεθόδων παραγωγής

- Οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

Κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών

183.

Κατασκευή αυτοκινήτων οχημάτων και αυτοκινούμενων εργοταξιακών μηχανημάτων (ολοκληρωμένη κατασκευή)

Το σύνολο

 

 

 

184.

Κατασκευή:

- Κινητήρων αεροσκαφών, πλοίων, μηχανοκίνητων οχημάτων και αυτοκινούμενων εργοταξιακών μηχανημάτων

- Πλαισίων εξοπλισμένων με κινητήρες

 

Το σύνολο

 

 

185.

Κατασκευή:

- Αμαξωμάτων για αυτοκινούμενα, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα και εργοταξιακά μηχανήματα

- Μερών και εξαρτημάτων για αυτοκίνητα οχήματα και κατά κινητήρες κατά

 

Υπαγόμενες στο παράρτημα II της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (περίπτωση 6.7)

Μη υπαγόμενες στο παράρτημα II της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (περίπτωση 6.7)

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

186.

- Ναυπήγηση και επισκευή πλοίων και σκαφών, εκτός των σκαφών αναψυχής, των αθλητικών σκαφών

- Διαλυτήρια πλοίων

> 1.000 κόρους

1.000 - 300 κόρους ή

>150 κόρους & > 90 μόρια ή

≤ 150 κόρους & > 150 μόρια

ή > 12 m & > 90 μόρια ή

≤ 12 m & > 150 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

Η δυναμικότητα αναφέρεται σε συνολική χωρητικότητα (GRT) ή μήκος πλοίου που μπορεί να κατασκευαστεί ή να επισκευαστεί

187.

Ναυπήγηση και επισκευή σκαφών αναψυχής και αθλητικών σκαφών

 

> 500 κόρους

> 250 κόρους & > 90 μόρια ή

< 250 κόρους & > 150 μόρια ή

> 12 m & > 90 μόρια ή

< 12 m & > 150 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

Η δυναμικότητα αναφέρεται σε συνολική χωρητικότητα (GRT) ή μήκος πλοίου που μπορεί να κατασκευαστεί ή να επισκευαστεί

188.

Κατασκευή και επισκευή τμημάτων πλοίων και σκαφών

 

> 2.000 kW

≤ 2.000 kW

 

189.

Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και

τροχαίου υλικού, & ειδικότερα:

- Κατασκευή ηλεκτροκίνητων & ντιζελοκίνητων σιδηροδρομικών & τροχιοδρομικών μηχανών έλξης

- Κατασκευή αυτοκινούμενων σιδηροδρομικών ή τροχιοδρομικών αμαξών, καθώς και οχημάτων συντήρησης ή βοηθητικών οχημάτων

- Κατασκευή σιδηροδρομικού ή τροχιοδρομικού τροχαίου υλικού μη αυτοκινούμενου

- Κατασκευή ειδικών τμημάτων σιδηροδρομικών ή τροχιοδρομικών μηχανών έλξης, κατά: άξονες, τροχοί, φρένα κ.λ.π.

- Επισκευή & συντήρηση μηχανών & τροχαίου εξοπλισμού σιδηροδρόμων & τροχιοδρόμων

 

> 1.000 kW ή

> 500 kW & > 150 μόρια ή

≤ 500 kW & > 200 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

 

190.

Κατασκευή, επισκευή και αναβάθμιση αεροσκαφών και διαστημικών σκαφών (κατασκευή, επισκευή και αναβάθμιση αεροπλάνων, ελικοπτέρων & διαστημικών σκαφών, δορυφόρων, διαστημικών οχημάτων εξερεύνησης, τροχιακών σταθμών, διαστημικών λεωφορείων)

Το σύνολο

 

 

 

191.

Κατασκευή και επισκευή:

- Ανεμοπλάνων & αερόπτερων, πηδαλιουχούμενων αερόπλοιων & αεροστάτων

- Μηχανισμών εκτόξευσης αεροσκαφών, μηχανισμών ανάσχεσης κ.λ.π.

- Εξοπλισμού εδάφους για αεροπορική εκπαίδευση

 

Το σύνολο

 

 

192.

Συντήρηση αεροσκαφών και τμημάτων & εξαρτημάτων αεροσκαφών

 

Συντήρηση αεροσκαφών

Συντήρηση τμημάτων & εξαρτημάτων αεροσκαφών

 

193.

Κατασκευή μοτοσικλετών (ολοκληρωμένη κατασκευή)

 

Το σύνολο

 

 

194.

Συναρμολόγηση αυτοκινήτων και μοτοσικλετών

 

Το σύνολο

 

 

195.

Κατασκευή τμημάτων και εξαρτημάτων μοτοσικλετών

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

196.

Κατασκευή και συναρμολόγηση ποδηλάτων

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

197.

Κατασκευή και συναρμολόγηση αναπηρικών αμαξιδίων

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

198.

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών μ.α.κ.

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων

199.

Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, λιπαντήρια οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών) και μη οδικών κινητών μηχανημάτων

 

 

Το σύνολο

 

Συλλογή, καθαρισμός και διανομή νερού

200.

Υπηρεσίες αφαλάτωσης νερού

 

> 4.000 m3/ημέρα ή

> 2.000 m3 & > 90 μόρια ή

≤ 2.000 m3 & > 150 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

Τα όρια αναφέρονται στη δυναμικότητα προς εγκατάστασης ως προς την παραγόμενη ποσότητα νερού

Εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων και χημικών ουσιών και προϊόντων

201.

Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, υγρών καυσίμων και χημικών προϊόντων.

Δεν περιλαμβάνεται η αποθήκευση των προϊόντων που εντάσσονται στο είδος με α/α 204.

>200.000 m3 ή t

200.000 - 20.000 m3 ή t

> 10.000 m3 ή t & > 90 μόρια

ή ≤ 10.000 m3 ή t & > 150 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α και η αποθηκευτική ικανότητά τους είναι μεγαλύτερη από 10 t

Τα όρια αναφέρονται σε αποθηκευτική ικανότητα της εγκατάστασης. Τα m3 ή t αναφέρονται αντίστοιχα στην περίπτωση αποθήκευσης υγρών ή στερεών προϊόντων (πλην στερεών καυσίμων). Περιλαμβάνεται η συσκευασία / ανασυσκευασία/υποσυσκευασία των αντίστοιχων προϊόντων.

202.

Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης στερεών καυσίμων

 

> 50.000 t ή/και όσες περιλαμβάνουν άλεση άνθρακα και pet coke ή

> 25.000 t & > 90 μόρια ή

≤ 25.000 t & > 150 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α και η αποθηκευτική ικανότητά τους είναι μεγαλύτερη από 10 t

Τα όρια αναφέρονται σε αποθηκευτική ικανότητα της εγκατάστασης

203.

Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης αερίων καυσίμων και αερίων χημικών προϊόντων.

Δεν περιλαμβάνεται η αποθήκευση των προϊόντων που εντάσσονται στο είδος με α/α 204.

> 2000 m3

2.000 - 500 m3

> 250 m3 & > 90 μόρια ή

≤ 250 m3 & > 150 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α και η αποθηκευτική ικανότητά τους είναι μεγαλύτερη από 10 m3

Τα όρια αναφέρονται σε αποθηκευτική ικανότητα της εγκατάστασης. Εξαιρείται η αποθήκευση αερίων σε φιάλες οικιακής χρήσης για λιανικό εμπόριο. Περιλαμβάνεται η εμφιάλωση αερίων καυσίμων και αερίων χημικών προϊόντων.

204.

Χερσαίες εγκαταστάσεις παντός είδους αποθήκευσης επικίνδυνων προϊόντων μ.α.κ., που χαρακτηρίζονται ως:

 

α) οξείας τοξικότητας κατηγορίας 1,2 για την κατάποση και το δέρμα και κατηγορίας 1,2,3 για την εισπνοή,

 

β) καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα ή επικίνδυνα για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1, 2

 

γ) επικίνδυνα για το υδατικό περιβάλλον κατηγορίας 1, 2

> 1.000 t

1.000 - 200 t

> 100 t & > 90 μόρια

ή ≤ 100 t & > 150 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α και η αποθηκευτική ικανότητά τους είναι μεγαλύτερη από 1 t

Τα όρια αναφέρονται σε αποθηκευτική ικανότητα της εγκατάστασης. Περιλαμβάνεται η εμφιάλωση των αντίστοιχων προϊόντων. Περιλαμβάνεται η συσκευασία/ ανασυσκευασία/υποσυσκευασία των αντίστοιχων προϊόντων

205.

Πλωτές σταθερές εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων ή χημικών προϊόντων

Το σύνολο

 

 

Σταθερές εγκαταστάσεις αποθήκευσης νοούνται αυτές που παραμένουν στην ίδια θέση διάστημα μεγαλύτερο των 6 συνεχόμενων μηνών.

206.

Πλωτές κινητές εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων ή χημικών προϊόντων

 

Το σύνολο

 

Κινητές εγκαταστάσεις αποθήκευσης νοούνται αυτές που παραμένουν στην ίδια θέση για διάστημα μικρότερο των 6 συνεχόμενων μηνών.

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

207.

Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με στερεά καύσιμα πλην βιομάζας

> 100 MW

< 100 MW

 

Η δυναμικότητα αναφέρεται σε ονομαστική θερμική ισχύ

208.

Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με υγρά καύσιμα, πλην βιοκαυσίμων

> 200 MW

200 - 10 MW ή

> 15 MW & > 90 μόρια ή

≤ 15 MW & > 150 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

Η δυναμικότητα αναφέρεται σε ονομαστική θερμική ισχύ.

Εξαιρούνται τα μεμονωμένα εφεδρικά Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγη

209.

Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αέρια καύσιμα πλην βιοαερίου

> 300 MW

30 - 20 MW ή

> 10 MW & > 90 μόρια ή

≤ 10 MW & > 150 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

Η δυναμικότητα αναφέρεται σε ονομαστική θερμική ισχύ.

Εξαιρούνται τα μεμονωμένα εφεδρικά Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγη

210.

Εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από πυρηνική ενέργεια

Το σύνολο

 

 

 

211.

Εγκαταστάσεις συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)

> 50 MW

50 - 10 MW ή

> 5 MW & > 90 μόρια ή

< 5 MW & > 150 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

Η δυναμικότητα αναφέρεται σε αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύ

Λοιπές βιομηχανίες μ.α.κ.

212.

Κατασκευή και βαφή:

- καρεκλών και καθισμάτων

- άλλων επίπλων για γραφεία και καταστήματα

- άλλων επίπλων κουζίνας

- άλλων επίπλων

 

Επικάλυψη ξύλινων επιφανειών εφόσον εμπίπτει στο Παράρτημα ΙΙΑ της κοινής υπουργικής απόφασης 11641/2002

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

Δεν περιλαμβάνονται διεργασίες επιφανειακής κατεργασίας μεταλλικών επιφανειών και χημικής κατεργασίας ξύλου (περιλαμβάνονται στα είδη με α/α 171 και 63 αντίστοιχα.)

213.

Κατασκευή στρωμάτων

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

214.

Κοπή νομισμάτων και μεταλλίων

 

 

Το σύνολο

 

215.

Κατασκευή:

- Κοσμημάτων και συναφών ειδών μ.α.κ.

- Απομιμήσεων κοσμημάτων

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

216.

Κατασκευή μουσικών οργάνων

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

217.

Κατασκευή αθλητικών ειδών

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

218.

Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

219.

Κατασκευή σκουπών και βουρτσών

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

220.

Άλλες βιομηχανίες κατασκευών μ.α.κ.

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια

Επιχειρηματικά Πάρκα

221.

Εργασίες διαρρύθμισης Επιχειρηματικών Πάρκων και Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, όπως ορίζονται στο άρθρο 41του νόμου 3982/2011

Το σύνολο

 

 

 

Διάφορες εγκαταστάσεις

222.

Εγκαταστάσεις αποθήκευσης εμπορευμάτων μ.α.κ. με ή χωρίς ψύξη ή κατάψυξη

 

> 50.000 m3

50.000 m3 - 5.000 m3

Τα όρια αναφέρονται στον όγκο των αποθηκευόμενων εμπορευμάτων

223.

- Στεγνοκαθαριστήρια.

- Πλυντήρια ταπήτων.

- Βιομηχανικά πλυντήρια ιματισμού, λευκών ειδών και συναφών ειδών.

 

 

Το σύνολο

Εξαιρούνται τα πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης πελατών

224.

Ανακύκλωση μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων (εργασίες R12).

Συμπεριλαμβάνεται η κατεργασία σε εγκαταστάσεις τεμαχισμού αποβλήτων μετάλλων, απορρυπασμένων αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και α ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και απορρυπασμένων οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ).

 

>500 KW ή

>300 KW & > 150 μόρια

≤ 300 KW & > 200 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

α) Περιλαμβάνει τις προκαταρκτικές εργασίες πριν από την ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας, όπως μεταξύ άλλων την αποσυναρμολόγηση, τη διαλογή, τη σύνθλιψη, τη συμπαγοποίηση, την κοκκοποίηση, την αποξήρανση, το ξέφτισμα, την ανασυσκευασία, το διαχωρισμό, την ανάδευση ή την ανάμειξη πριν από την προώθηση τους για οιαδήποτε από τις εργασίες R1 έως R11.

 

β) Περιλαμβάνει την προσωρινή αποθήκευση στο χώρο της εγκατάστασης εν αναμονή της εργασίας ανάκτησης,

 

γ) Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που κατατάσσονται αυτοτελώς, συμπεριλαμβανομένων των αναφερόμενων στους α/α 3, 7, 9, 10 και 13 της Ομάδας 4.

225.

Ανακύκλωση μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων (συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες R12)

 

> 500 kW ή

> 300 kW & > 150 μόρια ή

≤ 300 kW & > 200 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

 

226.

Εγκαταστάσεις απορρύπανσης και διάλυσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) χωρίς τεμαχισμό

 

Q > 1000 ή

> 800 & > 150 μόρια ή

≤ 800 & > 200 μόρια

Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α

Ω: αριθμός οχημάτων τέλους κύκλου ζωής ετησίως

227.

Αναγόμωση πυροσβεστήρων

 

 

Το σύνολο

 

228.

Τεχνικές δομικές και αναλύσεις υλικών, τροφίμων, κ.λ.π. (εκτός των ιατρικών)

 

 

Το σύνολο

 

229.

Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση χρησιμοποιημένων συσκευασιών (βαρέλια, δεξαμενές κ.λ.π.)

 

 

Το σύνολο

Περιλαμβάνεται η πλύση πλωτών φραγμάτων για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης

 

Μεθοδολογία κατάταξης στην υποκατηγορία Α2 ή στην κατηγορία Β του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), των έργων ή δραστηριοτήτων του Παραρτήματος IX, που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα II της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002

 

1. Κριτήρια κατάταξης έργων ή δραστηριοτήτων στην υποκατηγορία Α2 ή στην κατηγορία Β.

 

1.1. Κριτήρια επιλογής για κατάταξη βιομηχανικών έργων ή δραστηριοτήτων.

 

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται μια ομάδα κριτηρίων (με βάση τα κριτήρια του Παραρτήματος III της Οδηγίας 1985/337/ΕΟΚ, όπως ισχύει, τα οποία ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I του νόμου 4014/2011) επιλογής μεταξύ των κατηγοριών Α2 και Β βιομηχανικών έργων ή δραστηριοτήτων του Παραρτήματος II της ίδιας Οδηγίας, δηλαδή υπαγωγής ή μη στη διαδικασία Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ). Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε κριτήρια:

 

α) Είδος έργου ή δραστηριότητας,

β) Μέγεθος έργου ή δραστηριότητας,

γ) Χρήσεις γης.

δ) Ευαισθησία και αφομοιωτική ικανότητα φυσικού περιβάλλοντος,

ε) Έκταση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

 

Η διασύνδεση των πιο πάνω πέντε κριτηρίων με τα κριτήρια του Παραρτήματος I του νόμου 4014/2011 παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.

 

Πίνακας 2: Διασύνδεση των κριτηρίων κατάταξης στην υποκατηγορία Α2 ή στην κατηγορία Β με τα κριτήρια του Παραρτήματος I του νόμου 4014/2011.

α/α

Κριτήρια κατάταξης

Αντίστοιχα κριτήρια Παραρτήματος I του νόμου 4014/2011 που ενσωματώνονται στο ειδικό κριτήριο κατάταξης

Αναφορά στο Παράρτημα I του νόμου 4014/2011

α

Ρ

Υ

δ

1

Είδος έργου ή δραστηριότητας

Χρήση φυσικών πόρων

Παραγωγή αποβλήτων

Ρύπανση και οχλήσεις

Κίνδυνος ατυχημάτων

Μέγεθος και πολυπλοκότητα επιπτώσεων

Πιθανότητα επιπτώσεων

Διάρκεια, συχνότητα και αναστρεψιμότητα επιπτώσεων

Παράγραφος 1

Παράγραφος 1

Παράγραφος 1

Παράγραφος 1

Παράγραφος 3

Παράγραφος 3

Παράγραφος 3

2

Μέγεθος έργου ή δραστηριότητας

Μέγεθος έργου ή δραστηριότητας

Παράγραφος 1

3

Χρήσεις γης

Υπάρχουσα χρήση γης Συσσώρευση με άλλα έργα

Παράγραφος 2

Παράγραφος 1

4

Ευαισθησία και αφομοιωτική ικανότητα φυσικού περιβάλλοντος

Πλούτος, ποιότητα και αναγεννητική ικανότητα φυσικών πόρων της περιοχής, ιδιαίτερα για:

Παράκτιες περιοχές
Ορεινές και δασικές περιοχές
Προστατευόμενες περιοχές του νόμου 3937/ 2011 (Προστασία Βιοποικιλότητας), όπως ισχύει.
Περιοχές, όπου καταστρατηγούνται τα περιβαλλοντικά πρότυπα της εθνικής νομοθεσίας.
Τοπία ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σημασίας.

Παράγραφος 2

Παράγραφος 2

Παράγραφος 2

Παράγραφος 2

Παράγραφος 2 Παράγραφος 2

5

Έκταση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Έκταση των επιπτώσεων (περιοχή και μέγεθος θιγόμενου πληθυσμού).

Διασυνοριακός χαρακτήρας επιπτώσεων.

Πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Παράγραφος 3

Παράγραφος 3

Παράγραφος 2

 

1.2. Υποκριτήρια κατάταξης έργων ή δραστηριοτήτων

Η χρήση ίων προαναφερθέντων κριτηρίων (στήλη β του Πίνακα 2) δεν αρκεί πάντοτε για να καλύψει όλες τις περιπτώσεις, που σχετίζονται με τα αντίστοιχα κριτήρια του Παραρτήματος I του νόμου 4014/2011. Ειδικότερα, με εξαίρεση:

 

το κριτήριο 1 (είδος έργου ή δραστηριότητας) που λόγω της εξειδίκευσης των έργων ή δραστηριοτήτων, που κατονομάζονται στους σχετικούς πίνακες κατάταξης της ελληνικής νομοθεσίας εσωκλείει σχεδόν μονοσήμαντα τα αντίστοιχα κριτήρια του Παραρτήματος I του νόμου 4014/2011, που αναφέρονται στη στήλη γ του Πίνακα 2 και
το κριτήριο 2 (μέγεθος έργου ή δραστηριότητας), που αντιστοιχεί μονοσήμαντα σε ένα μόνο κριτήριο του Παραρτήματος I του νόμου 4014/2011 (στήλη γ του Πίνακα 2),

 

για όλα τα υπόλοιπα κριτήρια πρέπει να γίνεται κάθε φορά περαιτέρω εξειδίκευση ανάλογα με την περίπτωση. Π.χ. κατά την εφαρμογή του κριτηρίου 3 (Χρήσεις γης) πρέπει να διακριθούν περαιτέρω περιπτώσεις αν το εξεταζόμενο έργο ή δραστηριότητα βρίσκεται εντός περιοχής επιτρεπόμενων συμβατών χρήσεων η όχι, ή εντός οργανωμένου υποδοχέα δραστηριοτήτων ή εντός σχεδίου πόλης κ.λ.π.

 

Για το λόγο αυτό γίνεται διαχωρισμός των ειδικών κριτηρίων της στήλης β του Πίνακα 2 σε υποκριτήρια, που εξειδικεύουν αυτά ανάλογα με την περίπτωση. Τα θεσπιζόμενα υποκριτήρια για κάθε κριτήριο παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον Πίνακα 3.

 

Πίνακας 3: Υποκριτήρια κατάταξης ανά κριτήριο

α/α

Κριτήρια

α/α

Υποκριτήρια

α

β

Υ

δ

 

1

 

Χρήσεις γης

1.1

Επιχειρηματικά Πάρκα και Οργανωμένοι Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011)

1.2

Συσσώρευση με άλλα έργα ή δραστηριότητες (περιοχές άτυπης επαγγελματικής συγκέντρωσης) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011)

1.3

Γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας

1.4

Γεωργική γη που δεν έχει χαρακτηρισθεί ως υψηλής παραγωγικότητας

1.5

Εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού και εκτός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου

1.6

Εντός εγκεκριμένου Ρυθμιστικού, Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου, Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων ή λοιπών σχεδίων καθορισμού χρήσεων γης κ.λ.π. όπου προβλέπεται η χρήση

1.7

Όπου από το χωροταξικό ή πολεοδομικό σχεδιασμό (εγκεκριμένα Ρυθμιστικά, Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων ή λοιπά σχέδια καθορισμού χρήσεων γης) προβλέπονται μεταβατικές ή άλλες διατάξεις για τη διατήρηση υφιστάμενων μονάδων

1.8

Καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις

 

2

 

Ευαισθησία και αφομοιωτική ικανότητα φυσικού περιβάλλοντος

2.1

Περιοχές του νόμου 3937/ 2011 για τις οποίες οι χρήσεις γης ρυθμίζονται με ειδική κοινή υπουργική απόφαση ή προεδρικό διάταγμα (κατ' εξουσιοδότηση του νόμου 3937/ 2011 ή του νόμου 1650/1986) και όπου προβλέπεται η χρήση

2.2

Περιοχές του νόμου 3937/ 2011 για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί ειδική κοινή υπουργική απόφαση ή προεδρικό διάταγμα προστασίας

2.3

Θεσμοθετημένοι υγρότοποι

2.4

Παράκτια ζώνη 350 m εκτός σχεδίου πόλης και εκτός ειδικών ευμενέστερων ρυθμίσεων π.χ. Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου, Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων κ.λ.π.

2.5

Δάση και δασικές περιοχές σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία

2.6

Θεσμοθετημένες περιοχές ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σημασίας

2.7

Διάθεση αποβλήτων σε ευαίσθητους αποδέκτες ή αποδέκτες όπου ήδη καταστρατηγούνται τα περιβαλλοντικά πρότυπα της κοινοτικής ή εθνικής νομοθεσίας

2.8

Καμία από τις πιο πάνω περιπτώσεις

3

Έκταση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

3.1

Πιθανότητα διασυνοριακών επιπτώσεων

3.2

Εντός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμού με συντελεστή δόμησης ≥ 0,8

3.3

Εντός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμού με συντελεστή δόμησης < 0,8

3.4

Σε απόσταση ≤ 100 m από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ή από οικισμό προ του 1923

3.5

Σε απόσταση > 100 m και ≤ 500 m από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ή από οικισμό προ του 1923

3.6

Σε απόσταση > 500 m από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ή από οικισμό προ του 1923

3.7

Καμία από τις πιο πάνω περιπτώσεις

 

2. Σύστημα μοριοδότησης ανά υποκριτήριο

 

2.1. Γενικά

 

Για να καταστεί δυνατή η κατάταξη σε στην υποκατηγορία Α2 ή κατηγορία Β κατηγορίες Α2 και Β, των υποκείμενων σε διαδικασία επιλογής έργων ή δραστηριοτήτων της Ομάδας 9 του Παραρτήματος IX της παρούσας απόφασης, καθιερώνεται η εφαρμογή ενός συστήματος παροχής μορίων σε κάθε υποκριτήριο των κριτηρίων, με απώτερο στόχο κάθε έργο ή δραστηριότητα που εξετάζεται για κατάταξη, να βαθμολογείται τελικά με ένα συνολικό αριθμό μορίων, βάσει των οποίων θα αποφασίζεται η τελική κατάταξη του έργου ή της δραστηριότητας.

 

Όσα περισσότερα μόρια συγκεντρώνει το έργο ή η δραστηριότητα, τόσο πιο αναλυτική και ευρεία θα είναι η αντιμετώπισή του από πλευράς περιβαλλοντικής αδειοδότησης και κατά συνέπεια τόσο μεγαλύτερο το ενδεχόμενο κατάταξής του στην υποκατηγορία Α2, που συνεπάγεται υπαγωγή του έργου ή της δραστηριότητας στη διαδικασία Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Τα θεσπιζόμενα μόρια για κάθε υποκριτήριο δεν είναι όλα ίσα μεταξύ τους, αλλά αυτά υιοθετούνται έτσι, ώστε να προκύπτει μια σχετική μεσοσταθμική μοριοδότηση κάθε έργου ή δραστηριότητας, ανάλογα με τη σημαντικότητα του εκάστοτε υποκριτηρίου.

 

2.2. Μοριοδότηση κριτηρίων

 

Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα μόρια που αντιστοιχίζονται σε κάθε υποκριτήριο των κριτηρίων. Τα μόρια αυτά διαφοροποιούνται για κάθε υποκριτήριο, ανάλογα με την περιβαλλοντική βαρύτητα του αντίστοιχου υποκριτηρίου, αλλά παραμένουν ίδια για όλες τις περιπτώσεις έργων ή δραστηριοτήτων (ανεξάρτητα από το είδος ή το μέγεθος του έργου ή δραστηριότητας), που αναφέρονται στο ίδιο πάντοτε υποκριτήριο.

 

Διευκρινίζεται ότι ακόμη και αν ένα έργο ή δραστηριότητα εμπίπτει σε περισσότερα υποκριτήρια της ίδιας ομάδας κριτηρίων, επιλέγεται το αυστηρότερο υποκριτήριο και λαμβάνονται υπόψη τα μόρια που αντιστοιχούν μόνο στο υποκριτήριο αυτό και όχι το άθροισμα των μορίων όλων των υποκριτηρίων της ίδιας ομάδας κριτηρίων στα οποία εμπίπτει το έργο ή η δραστηριότητα. Π.χ. αν το έργο βρίσκεται σε περιοχή που εμπίπτει ταυτόχρονα στα υποκριτήρια 2.2 (Περιοχές του νόμου 3937/ 2011 για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί ειδική κοινή υπουργική απόφαση ή προεδρικό διάταγμα προστασίας) και 2.6 (Θεσμοθετημένες περιοχές ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σημασίας) του Πίνακα 4, τότε το έργο αυτό θα μοριοδοτηθεί με 100 μόρια για την ομάδα κριτηρίων με α/α 2, που αντιστοιχεί στο υποκριτήριο 2.2 και όχι με 180 που αντιστοιχούν στο άθροισμα των υποκριτηρίων 2.2 και 2.6.

 

Ο συνολικός μέγιστος αριθμός μορίων, βάσει του Πίνακα 4, προκύπτει όταν κάποιο έργο ή δραστηριότητας εμπίπτει ταυτόχρονα στα υποκριτήρια 1.3 (70 μόρια), 2.2 (100 μόρια) και 3.1 (80 μόρια), δηλαδή συγκεντρώνει αθροιστικά 250 μόρια.

 

Στο κάτω μέρος του Πίνακα 4 αναγράφονται ο μέγιστος και ο ελάχιστος δυνατός αριθμός μορίων των ομάδων κριτηρίων 1, 2 και 3. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν βάσει του Πίνακα 4, ως εξής

 

Μέγιστη δυνατή μοριοδότηση βάσει κριτηρίων 1, 2 και 3 = 70 + 100 + 80 = 250 (αντιστοιχούν στα υποκριτήρια 1.3, 2.2 και 3.1)
Ελάχιστη δυνατή μοριοδότηση βάσει κριτηρίων 1, 2 και 3 = 10 + 10 + 10 = 30 (αντιστοιχούν στα υποκριτήρια 1.1, 2.8 και 3.7).

 

3. Διαδικασία κατάταξης έργων ή δραστηριοτήτων στην υποκατηγορία Α2 ή κατηγορία Β

 

Για την κατάταξη ενός έργου ή δραστηριότητας στην υποκατηγορία Α2 ή κατηγορία Β ακολουθούνται τα εξής βήματα:

 

1. Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει καταρχήν από τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος IX το είδος και το μέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας, που αφορούν την περίπτωση που τον ενδιαφέρει, π.χ. α/α 9: Επεξεργασία τομάτας, δυναμικότητας 300 t/d.

 

2. Ακολούθως από τον Πίνακα 4 του Παραρτήματος IX επιλέγει τα υποκριτήρια που αφορούν τη δραστηριότητα που τον ενδιαφέρει. Ας υποτεθεί ότι η δραστηριότητα του προηγούμενου παραδείγματος εμπίπτει στα υποκριτήρια με α/α:

 

1.3: Γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας
2.6: Θεσμοθετημένες περιοχές ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σημασίας.
3.6: Σε απόσταση > 500 m από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ή από οικισμό προ του 1923

 

3. Τα μόρια που αντιστοιχούν στα πιο πάνω υποκριτήρια 1.3, 2.6 και 3.6 είναι: 70, 80 και 10 αντίστοιχα και το άθροισμα αυτών είναι 160. Τα μόρια αυτά που αντιστοιχούν σε κάθε ομάδα κριτηρίων και το άθροισμα αυτών μεταφέρονται στη στήλη στ του Πίνακα 4, στην ίδια σειρά που αντιστοιχεί σε κάθε υποκριτήριο.

 

4. Με βάση το άθροισμα των μορίων που συγκεντρώνει η δραστηριότητα από τα κριτήρια του Πίνακα 4 και το μέγεθος της εγκατάστασης εντοπίζεται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος IX η περίπτωση που ανταποκρίνεται στη συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν η προκύπτουσα περίπτωση εμπίπτει στη στήλη Α2, η δραστηριότητα υπάγεται στην υποκατηγορία Α2.

 

5. Εάν η δραστηριότητα δεν εντοπίζεται στις αντίστοιχες περιπτώσεις της στήλης Α2 του Πίνακα 1 του Παραρτήματος IX, τότε κατατάσσεται στην κατηγορία Β.

 

Π.χ. για τη δραστηριότητα του πιο πάνω παραδείγματος, με βάση τη δυναμικότητα της εγκατάστασης (300 t/d) και τον συνολικό αριθμό μορίων των υποκριτηρίων (160), η θέση της εγκατάστασης στον Πίνακα 1 αντιστοιχεί στην περίπτωση: ≤ 300 t/d και > 150 μόρια, που εντοπίζεται στη στήλη Α2 του ίδιου πίνακα. Συνεπώς η δραστηριότητα κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2.

 

Πίνακας 4: Μοριοδότηση βάσει λοιπών κριτηρίων πλην μεγέθους και είδους δραστηριότητας

α/α

Κριτήρια

α/α

Υποκριτήρια

Μόρια

α

β

γ

δ

ε

1

Χρήσεις γης

1.1

Επιχειρηματικά Πάρκα και Οργανωμένοι Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011)

10

1.2

Συσσώρευση με άλλα έργα ή δραστηριότητες (περιοχές άτυπης επαγγελματικής συγκέντρωσης) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011)

30

1.3

Γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας

70

1.4

Γεωργική γη που δεν έχει χαρακτηρισθεί ως υψηλής παραγωγικότητας

40

1.5

Εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού και εκτός ΓΠΣ

40

1.6

Εντός εγκεκριμένου Ρυθμιστικού, Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου, Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων ή λοιπών σχεδίων καθορισμού χρήσεων γης κ.λ.π. όπου προβλέπεται η χρήση

20

1.7

Όπου από το χωροταξικό ή πολεοδομικό σχεδιασμό (εγκεκριμένα Ρυθμιστικά, Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων ή λοιπά σχέδια καθορισμού χρήσεων γης) προβλέπονται μεταβατικές ή άλλες διατάξεις για τη διατήρηση υφιστάμενων μονάδων

50

1.8

Καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις

10

2

Ευαισθησία και αφομοιωτική ικανότητα φυσικού περιβάλλοντος

2.1

Περιοχές του νόμου 3937/ 2011 για τις οποίες οι χρήσεις γης ρυθμίζονται με ειδική κοινή υπουργική απόφαση ή προεδρικό διάταγμα(κατ' εξουσιοδότηση του νόμου 3937/ 2011 ή του νόμου 1650/1986) και όπου προβλέπεται η χρήση

60

2.2

Περιοχές του νόμου 3937/ 2011 για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί ειδική κοινή υπουργική απόφαση ή προεδρικό διάταγμα προστασίας

100

2.3

θεσμοθετημένοι υγρότοποι

80

2.4

Παράκτια ζώνη 350 m εκτός σχεδίου πόλης και εκτός ειδικών ευμενέστερων ρυθμίσεων π.χ. Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου, Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων κ.λ.π.

60

2.5

Δάση και δασικές περιοχές σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία

80

2.6

θεσμοθετημένες περιοχές ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σημασίας.

80

2.7

Διάθεση αποβλήτων σε ευαίσθητους αποδέκτες ή αποδέκτες όπου ήδη καταστρατηγούνται τα περιβαλλοντικά πρότυπα της κοινοτικής ή εθνικής νομοθεσίας

80

2.8

Καμία από τις πιο πάνω περιπτώσεις

10

3

Έκταση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

3.1

Πιθανότητα διασυνοριακών επιπτώσεων

80

3.2

Εντός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμού με συντελεστή δόμησης ≥ 0,8

60

3.3

Εντός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμού με συντελεστή δόμησης < 0,8

50

3.4

Σε απόσταση ≤ 100 m από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ή από οικισμό προ του 1923

40

3.5

Σε απόσταση > 100 m και ≤ 500 m από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ή από οικισμό προ του 1923

30

3.6

Σε απόσταση > 500 m από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ή από οικισμό προ του 1923

10

3.7

Καμία από τις πιο πάνω περιπτώσεις

10

 

Σύνολο μοριοδότησης

 

 

Μέγιστη δυνατή μοριοδότηση βάσει κριτηρίων 1, 2 και 3

250

 

Ελάχιστη δυνατή μοριοδότηση βάσει κριτηρίων 1, 2 και 3

30

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Α4 της υπ' αριθμόν 20741/2012 απόφασης (ΦΕΚ 1565/Β/2012), με τον πίνακα Γ της υπ' αριθμόν 173829/2014 απόφασης (ΦΕΚ 2036/Β/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την υπ' αριθμόν ΔΙΠΑ/37674/2016 απόφαση (ΦΕΚ 2471/Β/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.