Απόφαση 1958/12 - Άρθρο p5

Παράρτημα V: Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α/α

Είδος έργου

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία Β

Παρατηρήσεις

1

Εξόρυξη στερεών ενεργειακών ορυκτών και ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση ενεργειακών ορυκτών

Το σύνολο

 

 

 

2

Εξόρυξη μεταλλευμάτων και ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση μεταλλευμάτων

Το σύνολο

 

 

 

3

Εξόρυξη βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών

Επιφανειακή:

εκτός περιοχών Natura Ε ≥ 250 στρέμματα,
εντός περιοχών Natura Ε ≥ 50 στρέμματα

Επιφανειακή:

εκτός περιοχών Natura Ε < 250 στρέμματα
εντός περιοχών Natura Ε < 50 στρέμματα

Υπόγεια: το σύνολο

 

Ε: έκταση χώρου επέμβασης

4

Εξόρυξη αδρανών υλικών

Εντός λατομικών περιοχών για τις οποίες δεν έχει διεξαχθεί Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και εκτός λατομικών περιοχών:

εκτός περιοχών Natura Ε > 250 στρέμματα
εντός περιοχών Natura Ε > 50 στρέμματα

α) Το σύνολο εντός λατομικών περιοχών για τις οποίες έχει διεξαχθεί Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση.

β) Εντός λατομικών περιοχών για τις οποίες δεν έχει διεξαχθεί Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση καθώς και εκτός λατομικών περιοχών:

εκτός περιοχών Natura Ε < 250 στρέμματα
εντός περιοχών Natura Ε < 50 στρέμματα

 

ΣΠΕ: Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση. Νοείται είτε η έγκριση στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων είτε η διαδικασία περιβαλλοντικού προελέγχου.

5

Δανειοθάλαμοι αδρανών και γαιωδών ή άλλων εδαφικών υλικών αποκλειστικά για τις ανάγκες έργων υποδομής

 

Το σύνολο

 

Για τους δανειοθαλάμους που εξυπηρετούν έργα υποκατηγορίας Α1 ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 7, παράγραφος 3, του νόμου 4014/2011

6

Αμμοληψίες που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των λατομείων αδρανών υλικών

 

Το σύνολο

 

 

7

Άντληση υδρογονανθράκων και ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση υδρογονανθράκων

Το σύνολο

 

 

 

8

Γεωτρήσεις για εκμετάλλευση γεωθερμικών πεδίων και ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση γεωθερμικών πεδίων

Υψηλής θερμοκρασίας

Χαμηλής θερμοκρασίας

 

 

9

Ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση ορυκτών πόρων (πλην των αναφερόμενων στους α/α 1, 2, 7 και 8)

 

Το σύνολο

 

 

10

Άλλες ερευνητικές εργασίες (εκτός των γεωτρήσεων) που συνιστούν επέμβαση στο έδαφος ή στον πυθμένα θαλασσών ή λιμνών

 

 

Το σύνολο

 

11

Εγκαταστάσεις διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων

Το σύνολο εφόσον ο φορέας διαχείρισης της εγκατάστασης είναι απλός φορέας διαχείρισης (*)

Το σύνολο εφόσον ο φορέας διαχείρισης της εγκατάστασης είναι μικτός φορέας διαχείρισης (**) και η εγκατάσταση ταξινομείται στην κατηγορία Α (*)

Εγκαταστάσεις που δεν ταξινομούνται στην κατηγορία Α (**) και εφόσον ο φορέας διαχείρισής τους είναι μικτός φορέας (**)

 

(**) Κατά την κοινή υπουργική απόφαση 39624/2209/Ε103/2009 (ΦΕΚ 2076/Β/2009)

 

* Στις εξορυκτικές δραστηριότητες συμπεριλαμβάνονται και οι εγκαταστάσεις επιφανείας και επεξεργασίας που τις συνοδεύουν. Σε περίπτωση που οι εγκαταστάσεις επιφανείας και επεξεργασίας δεν συνοδεύουν συγκεκριμένη εξορυκτική δραστηριότητα αδειοδοτούνται ανεξάρτητα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την υπ' αριθμόν ΔΙΠΑ/37674/2016 απόφαση (ΦΕΚ 2471/Β/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.