Προεδρικό διάταγμα 97/17 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Διάκριση θέσεων προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1) Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανέρχονται σε χίλιες εξακόσιες ογδόντα δύο (1.682) και διακρίνονται κατά κατηγορία και κλάδο, ως εξής:

 

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

 

Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού 624

Κλάδος ΠΕ3 Κτηνιατρικού 208

Κλάδος ΠΕ4 Ιχθυολόγων 50

Κλάδος ΠΕ5 Επιθεωρητών

Κλάδος ΠΕ6 Χημικών 25

Κλάδος ΠΕ7 Γεωλόγων 11

Κλάδος ΠΕ8 Οικιακής Οικονομίας 1

Κλάδος ΠΕ9 Διοικητικού 78

Κλάδος ΠΕ10 Οικονομικού 91

Κλάδος ΠΕ11 Μηχανικών 29

Κλάδος ΠΕ12 Πληροφορικής 27

Κλάδος ΠΕ13 Στατιστικής 1

Κλάδος ΠΕ14 Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών 1

 

Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

 

Κλάδος ΤΕ1 Γεωπονικού 102

Κλάδος ΤΕ2 Δασοπονίας 1

Κλάδος ΤΕ3 Τεχνολογίας Τροφίμων 20

Κλάδος ΤΕ4 Τεχνολογίας Δημόσιας Υγείας και Κτηνιατρικών Εργαστηρίων 10

Κλάδος ΤΕ5 Τεχνολογίας Ιχθυοκομίας - Αλιείας 33

Κλάδος ΤΕ6 Διοικητικού - Λογιστικού 24

Κλάδος ΤΕ7 Μηχανικών 13

Κλάδος ΤΕ8 Βιβλιοθηκονόμων 3

Κλάδος ΤΕ9 Πληροφορικής 9

Κλάδος ΤΕ10 Ραδιοτηλεγραφητών 1

 

Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Κλάδος ΔΕ1 Γεωργικού και Κτηνοτροφικού 11

Κλάδος ΔΕ2 Βοηθών Εργαστηρίων 37

Κλάδος ΔΕ3 Προσωπικού Η/Υ 42

Κλάδος ΔΕ4 Διοικητικού - Λογιστικού 191

Κλάδος ΔΕ5 Τεχνικού Οδηγών 9

Κλάδος ΔΕ6 Τεχνικού Δομικών Έργων 3

Κλάδος ΔΕ7 Τεχνικού Μηχανολογίας Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικής 10

Κλάδος ΔΕ8 Τηλεφωνητών 2

Κλάδος ΔΕ9 Επιμελητών Ιχθυοτροφείων 1

 

Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

 

Κλάδος ΥΕ1 Κλητήρων 8

Κλάδος ΥΕ2 Προσωπικού Καθαριότητας 4

Κλάδος 4 Φυλάκων 2

 

2) α) Οι θέσεις του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανέρχονται σε 218 και διακρίνονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, ως εξής:

 

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

 

Ειδικότητα ΠΕ1 Γεωπονικού 66

Ειδικότητα ΠΕ 2 Δασολογικού 1

Ειδικότητα ΠΕ3 Κτηνιατρικού 1

Ειδικότητα ΠΕ4 Ιχθυολόγων 16

Ειδικότητα ΠΕ5 Επιθεωρητών

Ειδικότητα ΠΕ6 Χημικών 1

Ειδικότητα ΠΕ7 Γεωλόγων 1

Ειδικότητα ΠΕ9 Διοικητικού 4

Ειδικότητα ΠΕ10 Οικονομικού 8

Ειδικότητα ΠΕ11 Μηχανικών 23

Ειδικότητα ΠΕ12 Πληροφορικής 2

Ειδικότητα ΠΕ15 Περιβαλλοντολόγων 1

 

Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

 

Ειδικότητα ΤΕ1 Γεωπονικού 19

Ειδικότητα ΤΕ3 Τεχνολογίας Τροφίμων 2

Ειδικότητα ΤΕ4 Τεχνολογίας Δημόσιας Υγείας και Κτηνιατρικών Εργαστηρίων 1

Ειδικότητα ΤΕ5 Τεχνολογίας Ιχθυοκομίας - Αλιείας 3

Ειδικότητα ΤΕ6 Διοικητικού - Λογιστικού 6

Ειδικότητα ΤΕ7 Μηχανικών 8

 

Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ειδικότητα ΔΕ1 Γεωργικού και Κτηνοτροφικού 1

Ειδικότητα ΔΕ2 Βοηθών Εργαστηρίων 5

Ειδικότητα ΔΕ3 Προσωπικού Η/Υ 25

Ειδικότητα ΔΕ4 Διοικητικού - Λογιστικού 13

Ειδικότητα ΔΕ5 Τεχνικού Οδηγών 4

Ειδικότητα ΔΕ6 Τεχνικού Δομικών Έργων 1

Ειδικότητα ΔΕ7 Τεχνικού Μηχανολογίας Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικής 4

 

Βαθμίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

 

Ειδικότητα ΥΕ2 Προσωπικού Καθαριότητας 2

 

β) Με την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που υπηρετούν στις ως άνω θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι κενούμενες θέσεις μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού πλην των ειδικοτήτων ΔΕ5 Τεχνικού Οδηγών, ΔΕ6 Τεχνικού Δομικών Έργων, ΔΕ7 Τεχνικού Μηχανολογίας - Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικής, και ΥΕ2 Προσωπικού Καθαριότητας.

 

3) Η θέση του επί θητεία προσωπικού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχει ως εξής:

 

Κλάδος ΠΕ16 Ελεγκτών Ιατρών 1

 

4) Οι ειδικές θέσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχουν ως εξής:

 

θέση Διοικητικού Γραμματέα 1

θέση Τομεακού Γραμματέα 1

 

5) Οι προσωποπαγείς θέσεις, έχουν ως εξής:

 

Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού 1

Κλάδος ΠΕ9 Διοικητικού 1

Κλάδος ΠΕ10 Οικονομικού 2

Κλάδος /Ειδικότητα ΔΕ1 Γεωργικού και Κτηνοτροφικού 7

Κλάδος/Ειδικότητα ΔΕ 4 Διοικητικού- Λογιστικού 19

Ειδικότητα ΔΕ7 Τεχνικού Μηχανολογίας Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικής 6

Κλάδος /Ειδικότητα ΥΕ1 Κλητήρων 15

Κλάδος Προσωπικού Καθαριότητας 15

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.