Προεδρικό διάταγμα 97/17 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Βασική Διάρθρωση Υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συνιστώνται και λειτουργούν τα παρακάτω Γραφεία:

 

α) Πολιτικό Γραφείο Υπουργού

β) Πολιτικό Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού

γ) Πολιτικό Γραφείο Υφυπουργού.

γ) Γραφείο Διοικητικού Γραμματέα

δ) Γραφείο Τομεακού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων

 

Τα Πολιτικά Γραφεία του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού, του Υφυπουργού, καθώς και τα Γραφεία του Διοικητικού Γραμματέα και Τομεακού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, επικουρούν τον Υπουργό, τον Αναπληρωτή Υπουργό, τον Υφυπουργό, τον Διοικητικό Γραμματέα και τον Τομεακό Γραμματέα, αντίστοιχα, κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Επιμελούνται της αλληλογραφίας τους και γενικά οργανώνουν την επικοινωνία αυτών με τις υπηρεσίες και το κοινό, διέπονται δε σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους από την κείμενη νομοθεσία.

 

2. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων λειτουργεί Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, η οργανωτική διάρθρωση της οποίας έχει ως εξής:

 

Α) Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, στην οποία υπάγονται:

 

α) Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:

 

α)α) Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

β)β) Διεύθυνση Έρευνας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης

γ)γ) Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων

δ)δ) Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής

ε)ε) Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών

στ)στ) Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων

 

β) Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΠΑΑ), Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΕ ΠΑΑ) και Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιεία και Θάλασσα (ΕΥΔΕΠ ΑΛΘ), οι οποίες διέπονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

 

3. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων λειτουργούν και οι παρακάτω Γενικές Διευθύνσεις, η οργανωτική διάρθρωση των οποίων έχει ως εξής:

 

α) Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις και Τμήμα:

 

α)α) Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

β)β) Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης και Εποπτείας Νομικών Προσώπων

γ)γ) Διεύθυνση Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Διαχείρισης Παραβάσεων

δ)δ) Διεύθυνση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας

ε)ε) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

στ)στ) Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης

 

β) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις και Τμήμα:

 

α)α) Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

β)β) Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών

γ)γ) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

δ)δ) Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων

 

γ) Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, η οποία συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:

 

α)α) Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων

β)β) Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής

γ)γ) Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής

δ)δ) Διεύθυνση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων

ε)ε) Διεύθυνση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων

στ)στ) Διεύθυνση Ζωοτροφών και Βοσκήσιμων Γαιών

 

δ) Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, η οποία συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις και Τμήμα:

 

α)α) Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών

β)β) Διεύθυνση Υγείας των Ζώων

γ)γ) Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας

δ)δ) Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών

ε)ε) Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης

στ)στ) Τμήμα Προγραμματισμού και Συντονισμού Κτηνιατρικών Εργαστηριακών Ελέγχων

 

ε) Γενική Διεύθυνση Αλιείας, η οποία συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:

 

α)α) Διεύθυνση Αλιευτικής Πολιτικής και Αξιοποίησης Προϊόντων Αλιευτικής Παραγωγής

β)β) Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων

γ)γ) Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών

δ)δ) Διεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων

 

στ) Γενική Διεύθυνση Τροφίμων, η οποία συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:

 

α)α) Διεύθυνση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων

β)β) Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας

γ)γ) Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων

δ)δ) Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων

 

ζ) Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Δομών, η οποία συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις και Τμήμα:

 

α)α) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Αττικής και Αιγαίου

β)β) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

γ)γ) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

δ)δ) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Κεντρικής Μακεδονίας

ε)ε) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας

στ)στ) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ζ)ζ) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Κρήτης

η)η) Τμήμα Υποστήριξης και Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ)

 

4. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου λειτουργούν επίσης οι παρακάτω υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

 

α) Διεύθυνση Γεωτεχνικών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων

 

β) Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων, Επιθεώρησης και Συνεργατισμού

 

γ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

 

δ) Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

 

ε) Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων

 

στ) Συμβούλιο Στρατηγικού Σχεδιασμού

 

ζ) Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

 

5. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου λειτουργούν ακόμα, σύμφωνα με τις σχετικές κείμενες διατάξεις, τα ακόλουθα Γραφεία:

 

α) Γραφεία Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως ακολούθως:

 

α)α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου

β)β) Ειδικό Γραφείο Κοινοτικού Δικαίου

 

β) Γραφείο Παρέδρου Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.