Προεδρικό διάταγμα 97/17 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Γενική Διεύθυνση Γεωργίας - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, έχει ως στρατηγικό σκοπό τη διαμόρφωση του κατάλληλου παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την παραγωγή και αξιοποίηση προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης υψηλής προστιθέμενης αξίας για την κάλυψη των αναγκών της χώρας, την προώθηση των εξαγωγών και τη στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών.

 

Η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:

 

Α) Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων

Β) Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής

Γ) Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής

Δ) Διεύθυνση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων

Ε) Διεύθυνση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων

ΣΤ) Διεύθυνση Ζωοτροφών και Βοσκήσιμων Γαιών

 

Α. Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων

 

1) Η Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Τμήμα Πολλαπλασιαστικού Υλικού Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας, Κηπευτικών, Καλλωπιστικών, Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών.

 

β) Τμήμα Πολλαπλασιαστικού Υλικού Δενδρωδών και Αμπέλου

 

γ) Τμήμα Φυτογενετικών Πόρων και Προϊόντων Βιοτεχνολογίας

 

δ) Σταθμός Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Σπόρων

 

ε) Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών

 

2) Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων ανήκουν:

 

α) Η παραγωγή και διάθεση στην αγορά πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών που πληροί τις απαιτούμενες από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία προδιαγραφές.

 

β) Η δημιουργία νέων ποικιλιών φυτικών ειδών.

 

γ) Η μέριμνα για τη διατήρηση, την προστασία και την αξιοποίηση του φυτικού γενετικού υλικού της χώρας.

 

3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως:

 

α) Τμήμα Πολλαπλασιαστικού Υλικού Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας, Κηπευτικών, Καλλωπιστικών, Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών

 

α)α) Η κατάρτιση τεχνικών κανονισμών ελέγχου, πιστοποίησης και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών σε εφαρμογή εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και η μέριμνα εφαρμογής τους.

 

β)β) Η ρύθμιση θεμάτων για τη λειτουργία επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και η τήρηση Μητρώου επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

 

γ)γ) Η, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, κατάρτιση προγραμμάτων παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, η μέριμνα ένταξής τους στο γενικό πρόγραμμα του Υπουργείου και η παρακολούθηση εφαρμογής τους.

 

δ)δ) Η αντιμετώπιση θεμάτων παραγωγής, ενδοενωσιακής απόκτησης, εισαγωγής από τρίτες χώρες και εξαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

 

ε)ε) Η μέριμνα καθορισμού ζωνών προστασίας παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

 

στ)στ) Η λήψη μέτρων για τη δημιουργία νέων ποικιλιών φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και αξιοποίηση του πολλαπλασιαστικού τους υλικού, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 

ζ)ζ) Η κατάρτιση συμβάσεων παραγωγής διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών με τους εντολοδόχους του δημοσίου.

 

η)η) Η τήρηση εθνικού καταλόγου ποικιλιών πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

 

θ)θ) Η κατάρτιση τεχνικών κανονισμών αποδοχής ποικιλιών φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών σε εφαρμογή της εθνικής και της ενωσιακής νομοθεσίας και η μέριμνα εφαρμογής τους.

 

ι)ι) Η σύνταξη υπουργικών αποφάσεων που αφορούν στην εγγραφή, στην ανανέωση εγγραφής και στη διαγραφή ποικιλιών φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στον Εθνικό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών.

 

ι)α)ι)α) Η μέριμνα για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων δημιουργών ποικιλιών.

 

ι)β)ι)β) Ο συντονισμός της δράσης των αποκεντρωμένων υπηρεσιών σε θέματα παραγωγής, ελέγχου, πιστοποίησης, διατήρησης και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

 

ι)γ)ι)γ) Η μέριμνα εξασφάλισης και κατανομής των απαιτούμενων πιστώσεων και μέσων εκτέλεσης των προγραμμάτων πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

 

ι)δ)ι)δ) Η προώθηση των ομαδικών δραστηριοτήτων των ασχολουμένων με το πολλαπλασιαστικό υλικό φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών και η συμμετοχή στη λήψη μέτρων για την οργάνωση τους και η συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης σε θέματα πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

 

ι)ε)ι)ε) Η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα πλαίσια συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς και η εφαρμογή της κοινής οργάνωσης της αγοράς του πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 

ι)στ)ι)στ) Η συμμετοχή σε συνεδριάσεις, ομάδες εργασίας και λοιπά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς και φορείς καθώς και σε συνέδρια/ημερίδες για θέματα πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

 

ι)ζ)ι)ζ) Η μέριμνα για ίδρυση κέντρων τεχνολογίας πολλαπλασιαστικού υλικού και η παρακολούθηση της λειτουργίας τους.

 

ι)η)ι)η) Η εξυπηρέτηση της λειτουργίας της τεχνικής επιτροπής πολλαπλασιαστικού υλικού σε θέματα φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

 

ι)θ)ι)θ) Η κατάρτιση και παρακολούθηση προϋπολογισμού του λογαριασμού σποροπαραγωγής και φυτωρίων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και η αντιμετώπιση θεμάτων λογαριασμών σποροπαραγωγής και φυτωρίων.

 

κ)κ) Η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών γεωργικών εγκαταστάσεων πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και η μέριμνα, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, για την κατασκευή και το μηχανολογικό εξοπλισμό τους.

 

κ)α)κ)α) Η, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες, σύνταξη προδιαγραφών κατασκευής και τυποποίησης των μέσων συσκευασίας του πολλαπλασιαστικού υλικού και η μέριμνα εφαρμογής τους.

 

κ)β)κ)β) Η, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες, μελέτη του τρόπου σήμανσης των μέσων συσκευασίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και η επιλογή και προμήθεια των χρησιμοποιουμένων υλικών σήμανσης.

 

κ)γ)κ)γ) Η εφαρμογή της νομοθεσίας για την επιβολή κυρώσεων του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 1564/1985 (ΦΕΚ 164/Α/1985), όπως ισχύει και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 22/2001 (ΦΕΚ 21/Α/2011).

 

κ)δ)κ)δ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για τη δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών για την εξυπηρέτηση θεμάτων πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών

 

κ)ε)κ)ε) Η, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών σύσταση τεχνικών επιτροπών, κατάρτιση όρων διαγωνισμών, διενέργειας διαγωνισμών και παραλαβής τους για θέματα πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών (νόμος 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011)).

 

β) Τμήμα Πολλαπλασιαστικού Υλικού Δενδρωδών και Αμπέλου

 

α)α) Η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Πολλαπλασιαστικού Υλικού Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας, Κηπευτικών, Καλλωπιστικών, Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, για το πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων φυτών - δέντρων, ακροδρύων και αμπελιού.

 

β)β) Η, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες Διευθύνσεις Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών:

 

α)α)α) κατάρτιση προγραμμάτων παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού από τα κρατικά αγροκτήματα του Υπουργείου,

β)β)β) προτάσεις για τον καθορισμό των τιμών διάθεσης του παραγόμενου από τα κρατικά αγροκτήματα του Υπουργείου πολλαπλασιαστικού υλικού και

γ)γ)γ) λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προκειμένου να διατηρηθούν οι Μητρικές Φυτείες δενδρωδών και αμπέλου που υπάρχουν στα κρατικά αγροκτήματα.

 

γ) Τμήμα Φυτογενετικών Πόρων και Προϊόντων Βιοτεχνολογίας

 

α)α) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για τη δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών για την εξυπηρέτηση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος

 

β)β) Η σε συνεργασία με την Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών σύσταση τεχνικών επιτροπών, κατάρτιση όρων διαγωνισμών, διενέργειας διαγωνισμών και παραλαβής τους για θέματα ελέγχου προσμίξεων Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ) στο πολλαπλασιαστικό υλικό (νόμος 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011)).

 

γ)γ) Εισηγήσεις και εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την αξιοποίηση των φυτογενετικών πόρων της χώρας.

 

δ)δ) Η υλοποίηση της εθνικής, της ενωσιακής και της διεθνούς νομοθεσίας που αφορούν την αξιοποίηση των φυτογενετικών πόρων της χώρας μας.

 

ε)ε) Η θέσπιση κανόνων που αφορούν το μητρώο συλλογών φυτογενετικών πόρων, την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των χρηστών και τις βέλτιστες πρακτικές με τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

 

στ)στ) Η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, επιτροπές και συνέδρια που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε διεθνείς οργανισμούς που αφορούν θέματα αξιοποίησης των φυτογενετικών πόρων.

 

ζ)ζ) Ο συντονισμός των αρμόδιων φορέων κατά περίπτωση (Υπουργεία, ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Συλλογές Φυτογενετικού Υλικού, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, ΜΚΟ) σε θέματα αξιοποίησης φυτογενετικών πόρων.

 

η)η) Η επιβολή όρων, προϋποθέσεων, περιορισμών ή και απαγορεύσεων στην ελληνική επικράτεια όπως ορίζει η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, σχετικά με την σκόπιμη ελευθέρωση στο περιβάλλον γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών των οποίων η καλλιέργεια είναι εγκεκριμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης.

 

θ)θ) Η υποβολή αιτήματος εξαίρεσης της ελληνικής επικράτειας από τις άδειες ελευθέρωσης στο περιβάλλον γενετικά τροποποιημένων οργανισμών προς καλλιέργεια, καθώς και κάθε άλλη μορφή περιορισμών και απαγορεύσεων όπως προβλέπεται στην εθνική και ενωσιακή νομοθεσία όπως κάθε φορά ισχύει.

 

ι)ι) Ο συντονισμός των αποκεντρωμένων υπηρεσιών και των διαδικασιών ελέγχου συμβατικού και βιολογικού πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών για την αποφυγή ακούσιας παρουσίας γενετικά τροποποιημένου, βάσει της σχετικής εθνικής νομοθεσίας, καθώς και βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας περί ελευθέρωσης στο περιβάλλον γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και περί εκτίμησης κινδύνου και βιοασφάλειας.

 

ι)α)ι)α) Ο συντονισμός των αποκεντρωμένων υπηρεσιών για τον έλεγχο του διακινούμενου συμβατικού και βιολογικού πολλαπλασιαστικού υλικού, προς αποφυγή παράνομης εμπορίας και καλλιέργειας γενετικά τροποποιημένου.

 

ι)β)ι)β) Η λήψη όλων των μέτρων που είναι αναγκαία για να εξασφαλίζουν ότι το πολλαπλασιαστικό υλικό που περιέχει ή αποτελείται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, εφόσον έχει έγκριση διάθεσης στην αγορά, διακινείται σε κατάλληλη συσκευασία και φέρει επισήμανση όπως ορίζεται στην εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

 

ι)γ)ι)γ) Η σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες, θέσπιση μέτρων συνύπαρξης συμβατικών και βιολογικών καλλιεργειών με γενετικά τροποποιημένες, καθώς και η εισήγηση για λήψη απαγορευτικών μέτρων, όπου η λήψη μέτρων συνύπαρξης δεν είναι εφικτή.

 

ι)δ)ι)δ) Η παροχή γνωμοδοτήσεων, πληροφοριών, όρων και προϋποθέσεων που κρίνονται αναγκαίες κατά τη διαδικασία έγκρισης ελευθέρωσης στο περιβάλλον για καλλιέργεια, προϊόντων που περιέχουν ή αποτελούνται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, ως ζώντες τροποποιημένοι οργανισμοί, καθώς και προβολή αντιρρήσεων εφόσον θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον ή γενικότερα αντίκεινται στην ενωσιακή νομοθεσία.

 

ι)ε)ι)ε) Η διαβίβαση στην Ε.Ε. τεκμηριωμένης έκθεσης σχετικά με τον έλεγχο ελευθέρωσης στο περιβάλλον για καλλιέργεια, προϊόντων που περιέχουν ή αποτελούνται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς και έχουν ήδη άδεια χρήσης για καλλιέργεια ή βρίσκονται σε διαδικασία αδειοδότησης.

 

ι)στ)ι)στ) Η γνωμοδότηση, ανταλλαγή παρατηρήσεων και πληροφοριών σχετικά με την ελευθέρωση ΓΤΟ για καλλιέργεια και συνεργασία επί των ανωτέρω θεμάτων με άλλα κράτη μέλη, με την Ε.Ε. και διεθνώς.

 

ι)ζ)ι)ζ) Η παρακολούθηση της διενέργειας στην χώρα μας και διεθνώς, πειραμάτων και μελετών που αφορούν το γενετικά τροποποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών.

 

ι)η)ι)η) Η συμμετοχή εκπροσώπων του Τμήματος σε επιτροπές, ομάδες εργασίας και συνέδρια που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τρίτες χώρες και σε διεθνείς οργανισμούς, για θέματα συναφή με την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την διάθεση στην αγορά προϊόντων που περιέχουν γενετικώς τροποποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών ως ζώντες τροποποιημένοι οργανισμοί, με σκοπό μεταξύ άλλων και τη βιοασφάλεια.

 

δ) Σταθμός Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Σπόρων, με έδρα την Αθήνα και περιφέρεια δικαιοδοσίας ολόκληρη τη χώρα.

 

α)α) Η δοκιμή και ο έλεγχος όλων των παραγόμενων στη χώρα, εισαγόμενων και εξαγόμενων σπόρων.

 

β)β) Ο συντονισμός του ελέγχου και της πιστοποίησης του παραγόμενου στη χώρα πολλαπλασιαστικού υλικού πατάτας και κηπευτικών.

 

γ)γ) Η έκδοση πιστοποιητικών εργαστηριακών αναλύσεων σπόρων.

 

δ)δ) Ο ιολογικός έλεγχος του εισαγόμενου πολλαπλασιαστικού υλικού πριν τούτο δοθεί στην καλλιέργεια.

 

ε)ε) Ο ιολογικός έλεγχος των μητρικών φυτειών των κρατικών κτημάτων (δενδρωδών, θαμνωδών, αμπέλου, ανθοκομικών κ.λ.π.).

 

στ)στ) Η παραγωγή άνοσου πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου για εγκατάσταση μητρικών φυτειών.

 

ζ)ζ) Ο ιολογικός έλεγχος της πατάτας.

 

η)η) Η παρακολούθηση της φυτοϋγιεινής κατάστασης των σποροκαλλιεργειών πατάτας.

 

θ)θ) Η εργαστηριακή εξέταση των σποροκαλλιεργειών και καλλιεργειών πατάτας.

 

ι)ι) Ο συντονισμός, έλεγχος και πιστοποίηση του πολλαπλασιαστικού υλικού δενδρωδών, θαμνωδών, αμπέλου και καλλωπιστικών φυτών.

 

ε) Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών, με έδρα τη Σίνδο Θεσσαλονίκης και με περιφέρεια δικαιοδοσίας ολόκληρη τη χώρα.

 

α)α) Η μελέτη και αξιολόγηση νέων δημιουργιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών με σκοπό την εγγραφή τους στον Εθνικό Κατάλογο Ειδών και Ποικιλιών.

 

β)β) Ο έλεγχος της ταυτότητος των ποικιλιών των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών.

 

γ)γ) Η μελέτη των ποικιλιών για τη χορήγηση πιστοποιητικού φυτικής δημιουργίας.

 

δ)δ) Ο έλεγχος υλικού εκκινήσεως των πολλαπλασιαζόμενων σπόρων στην επικράτεια και ο μετέλεγχος του αναπαραγωγικού υλικού των ποικιλιών των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, οι οποίες τίθενται στο εμπόριο.

 

4) Της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού.

 

Β. Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής

 

1) Η Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Τμήμα Δενδρωδών Καλλιεργειών

 

β) Τμήμα Βιομηχανικών Φυτών (Βαμβάκι και λοιπά Κλωστικά Φυτά, Καπνός, Ζαχαρότευτλα, Ενεργειακές Καλλιέργειες)

 

γ) Τμήμα Δημητριακών, Ελαιούχων Σπόρων, Οσπρίων και Κτηνοτροφικών Φυτών

 

δ) Τμήμα Κηπευτικών, Ανθοκομίας, Καλλωπιστικών, Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών και Εναλλακτικών Καλλιεργειών.

 

ε) Σταθμός Ελέγχου και Τυποποίησης Δημητριακών 2) Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής ανήκουν η βελτίωση της παραγωγής και η ανάδειξη και αξιοποίηση των προϊόντων φυτικής προέλευσης.

 

3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως:

 

α) Τμήμα Δενδρωδών Καλλιεργειών

 

α)α) Η εφαρμογή της ευρωπαϊκής, διεθνούς και εθνικής νομοθεσίας και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές. Η μέριμνα για το συνεχή εκσυγχρονισμό της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

β)β) Η κατάρτιση προγραμμάτων ανάπτυξης των προϊόντων των δενδρωδών καλλιεργειών και η ένταξη τους στο γενικό πρόγραμμα του Υπουργείου καθώς και η μέριμνα παρακολούθησης και εφαρμογής τους.

 

γ)γ) Η συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση στατιστικών που αφορούν τις δενδρώδεις καλλιέργειες.

 

δ)δ) Η, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, λήψη μέτρων προώθησης, βελτίωσης, αναδιάρθρωσης ή περιορισμού της παραγωγής των δενδρωδών καλλιεργειών, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εσωτερικής και διεθνούς αγοράς. Η υποβοήθηση των περιφερειακών υπηρεσιών στην εφαρμογή των διαφόρων προγραμμάτων και ο συντονισμός της δράσης αυτών.

 

ε)ε) Ο προσδιορισμός των προβλημάτων σε θέματα γενετικής βελτίωσης, φυσιολογίας, καλλιεργητικής τεχνικής κ.λ.π. και η διαβίβαση αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες για ένταξη τους στα σχετικά προγράμματα.

 

στ)στ) Η αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανώσεων παραγωγών, και των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών.

 

ζ)ζ) η εκπροσώπηση της χώρας και η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και άλλων διεθνών οργάνων σχετικών με τον τομέα των δενδρωδών καλλιεργειών.

 

η)η) Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Κονιάρειου Ινστιτούτου Εσπεριδοειδών Κορινθίας.

 

θ)θ) Η, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες, φορείς και Ευρωπαϊκή Ένωση, μέριμνα εισήγησης των αναγκαίων μέτρων για την ευχερή και σε ικανοποιητικές για τους παραγωγούς τιμές καθώς και την καλύτερη και επωφελή για τη χώρα, διάθεση των προϊόντων δενδρωδών καλλιεργειών.

 

ι)ι) Η, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, μέριμνα λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας και αύξησης της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των δενδρωδών καλλιεργειών.

 

ι)α)ι)α) Η κοινοποίηση των στοιχειών που αφορούν τις Οργανώσεις Παραγωγών, και των Ενώσεων Οργανώσεων παραγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

ι)β)ι)β) Η εισήγηση για την λήψη νομοθετικών και λοιπών μέτρων σχετικά με τα προϊόντα δενδρωδών καλλιεργειών.

 

ι)γ)ι)γ) Η, συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες, για θέματα Ομάδων Παραγωγών, Οργανώσεων Παραγωγών, Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών, Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και άλλων ομαδικών δραστηριοτήτων για τους τομείς αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

ι)δ)ι)δ) Η εισήγηση νομοθετικών μέτρων για την υλοποίηση και την αξιολόγηση του προγράμματος προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία σε συνεργασία με το Τμήμα Διατροφικής Πολιτικής.

 

β) Τμήμα Βιομηχανικών Φυτών (Βαμβάκι και λοιπά Κλωστικά Φυτά, Καπνός, Ζαχαρότευτλα, Ενεργειακές Καλλιέργειες)

 

α)α) Η, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, λήψη μέτρων προώθησης, βελτίωσης, αναδιάρθρωσης ή περιορισμού της παραγωγής των προϊόντων αρμοδιότητας του Τμήματος, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εσωτερικής και διεθνούς αγοράς.

 

β)β) Η, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, μέριμνα λήψης μέτρων πολιτικής που αφορούν τις τιμές, ενισχύσεις, παρεμβάσεις κ.λ.π. και η παρακολούθηση εφαρμογής των μέτρων αυτών, για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

γ)γ) Η συγκέντρωση, παρακολούθηση, ανάλυση και αξιοποίηση των αναγκαίων στοιχείων παραγωγής (εκτάσεις, παραχθείσες ποσότητες, τιμή παραγωγού κ.λ.π.) για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

δ)δ) Η αντιμετώπιση θεμάτων στα πλαίσια των συνεδριάσεων των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την εφαρμογή της ΚΑΠ και γενικά των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των διεθνών οργανισμών, για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

ε)ε) Η εφαρμογή της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας και η μέριμνα για το συνεχή εκσυγχρονισμό της, για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

στ)στ) Η υποβοήθηση των περιφερειακών υπηρεσιών στην εφαρμογή των διαφόρων προγραμμάτων και ο συντονισμός της δράσης αυτών, για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

ζ)ζ) Η παροχή κάθε είδους πληροφοριών και οδηγιών προς τους ενδιαφερόμενους, πολίτες, αγρότες, συνεταιρισμούς, μεταποιητικές επιχειρήσεις κ.λ.π. για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

η)η) Οι δευτεροβάθμιοι έλεγχοι του τομέα της ζάχαρης στο πλαίσιο των κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία του.

 

θ)θ) Η παρακολούθηση και εναρμονισμός, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες, του ενωσιακού και εθνικού νομοθετικού πλαισίου για τα μεταποιημένα προϊόντα ζάχαρης.

 

ι)ι) Η συμμετοχή εκπροσώπων σε επιτροπές του Υπουργείου και συναρμόδιων Υπουργείων σχετικά με την κατανομή αυτούσιου βιοντίζελ και την εναρμόνιση Οδηγιών της Ε.Ε για τις ενεργειακές καλλιέργειες και για τα βιοκαύσιμα.

 

ι)α)ι)α) Η εισήγηση - γνωμοδότηση ως προς την σκοπιμότητα επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των βιομηχανικών φυτών.

 

ι)β)ι)β) Η εισήγηση - γνωμοδότηση ως προς την σκοπιμότητα επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου και αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των βιομηχανικών φυτών.

 

ι)γ)ι)γ) Η παρακολούθηση θεμάτων και η παροχή πληροφοριών που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των βιομηχανικών φυτών.

 

ι)δ)ι)δ) Η συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες για θέματα Ομάδων Παραγωγών, Οργανώσεων Παραγωγών, Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών, Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και άλλων ομαδικών δραστηριοτήτων για τους τομείς αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

γ) Τμήμα Δημητριακών, Ελαιούχων Σπόρων, Οσπρίων και Κτηνοτροφικών Φυτών

 

α)α) Η συνεργασία με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς, για τη λήψη μέτρων προώθησης, αξιοποίησης, βελτίωσης, αναδιάρθρωσης ή περιορισμού της παραγωγής των προϊόντων αρμοδιότητας του Τμήματος, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εσωτερικής και διεθνούς αγοράς.

 

β)β) Η, συνεργασία με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς, για τη μέριμνα λήψης μέτρων πολιτικής που αφορούν τις τιμές, ενισχύσεις, παρεμβάσεις, θέματα οργάνωσης αγοράς κ.λ.π. και η παρακολούθηση εφαρμογής των μέτρων αυτών, για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

γ)γ) Η συγκέντρωση, παρακολούθηση, ανάλυση και αξιοποίηση των στατιστικών στοιχείων (εκτάσεις, παραχθείσες ποσότητες, τιμή παραγωγού, κ.λ.π. για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος και κοινοποίηση αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε διεθνείς Οργανισμούς, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες.

 

δ)δ) Η εκπροσώπηση της χώρας και η αντιμετώπιση θεμάτων στο πλαίσιο των συνεδριάσεων των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την εφαρμογή της ΚΑΠ και γενικά των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των διεθνών οργανισμών, για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

ε)ε) Η εφαρμογή της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας και η μέριμνα για το συνεχή εκσυγχρονισμό της, για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

στ)στ) Η υποβοήθηση των περιφερειακών υπηρεσιών στην εφαρμογή των διαφόρων προγραμμάτων και ο συντονισμός της δράσης αυτών, για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

ζ)ζ) Η συνεργασία με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες, η εποπτεία, ο συντονισμός, η συμμετοχή εκπροσώπου στις συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η εκπόνηση νομοθετικού πλαισίου για το πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων στους απόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

η)η) Η μέριμνα για την εξασφάλιση των απαραίτητων πιστώσεων για την προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

θ)θ) Η σε συνεργασία με αρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς, εξασφάλιση των απαραίτητων αποθηκευτικών χώρων, σιλό, ξηραντηρίων κ.λ.π., για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

ι)ι) Η εισήγηση μέτρων πολιτικής για την επεξεργασία των δημητριακών, των οσπρίων, των ελαιούχων σπόρων και των κτηνοτροφικών φυτών, την αξιοποίηση των προϊόντων αυτών, καθώς και των προϊόντων εκτός παραρτήματος ΙΙ της Συνθήκης της Ρώμης, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες.

 

ι)α)ι)α) Η εισήγηση - γνωμοδότηση ως προς τη σκοπιμότητα επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των δημητριακών, των οσπρίων, των ελαιούχων σπόρων και κτηνοτροφικών φυτών.

 

ι)β)ι)β) Η εισήγηση - γνωμοδότηση ως προς τη σκοπιμότητα επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου και αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των δημητριακών, των οσπρίων, των ελαιούχων σπόρων και κτηνοτροφικών φυτών.

 

ι)γ)ι)γ) Η συναρμοδιότητα στην υλοποίηση του Ενωσιακού Προγράμματος των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

ι)δ)ι)δ) Η παρακολούθηση θεμάτων και παροχή πληροφοριών που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των δημητριακών, ελαιούχων σπόρων, οσπρίων και κτηνοτροφικών φυτών.

 

ι)ε)ι)ε) Η συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες για θέματα Ομάδων Παραγωγών, Οργανώσεων Παραγωγών, Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών, Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και άλλων ομαδικών δραστηριοτήτων για τους τομείς αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

δ) Τμήμα Κηπευτικών, Ανθοκομίας, Καλλωπιστικών, Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών και Εναλλακτικών Καλλιεργειών.

 

α)α) Η εφαρμογή της ενωσιακής, διεθνούς και εθνικής νομοθεσίας και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές. Η μέριμνα για τον συνεχή εκσυγχρονισμό της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

β)β) Η συμμετοχή στον σχεδιασμό και κατάρτιση προγραμμάτων ανάπτυξης για τα κηπευτικά (υπαίθρια και υπό κάλυψη), άνθη, καλλωπιστικά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και η ένταξή τους στο γενικό πρόγραμμα του Υπουργείου, καθώς και η μέριμνα παρακολούθησης και εφαρμογής τους.

 

γ)γ) Η αξιοποίηση των αναγκαίων στοιχείων επί των τάσεων και προσανατολισμών της παραγωγής κηπευτικών (υπαίθρια και υπό κάλυψη), ανθέων, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στον Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

 

δ)δ) Η, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, λήψη μέτρων προώθησης, βελτίωσης, αναδιάρθρωσης ή περιορισμού της παραγωγής των κηπευτικών (υπαίθρια και υπό κάλυψη), ανθέων, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εσωτερικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς αγοράς.

 

ε)ε) Η υποβοήθηση των περιφερειακών υπηρεσιών στην εφαρμογή διαφόρων προγραμμάτων αναφορικά με τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος και ο συντονισμός της δράσης αυτών.

 

στ)στ) Η, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, εκτίμηση των αναγκών σε πολλαπλασιαστικό υλικό (μοσχεύματα, σπόρους, κ.λ.π.) κηπευτικών, ανθέων, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

 

ζ)ζ) Η, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, λήψη μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας και αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των κηπευτικών (υπαίθρια και υπό κάλυψη), ανθέων, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

 

η)η) Η αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανώσεων παραγωγών, των ομάδων παραγωγών και των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών στον τομέα των κηπευτικών (υπαίθρια και υπό κάλυψη), ανθέων, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

 

θ)θ) Ο προσδιορισμός των προβλημάτων πάνω σε θέματα γενετικής βελτίωσης, φυσιολογίας, καλλιεργητικής τεχνικής, κ.λ.π. των κηπευτικών, ανθέων, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και η διαβίβαση αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

ι)ι) Η, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών, παρακολούθηση και εφαρμογή της τεχνολογικής εξέλιξης στον τομέα κατασκευής και λειτουργίας των θερμοκηπίων και θαλάμων καλλιέργειας μανιταριών θερμοκηπιακού τύπου, καθώς και της καλλιέργειας εντός αυτών.

 

ι)α)ι)α) Η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος, στα πλαίσια των συνεδριάσεων των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών.

 

ι)β)ι)β) Η προώθηση και προγραμματισμός ομαδικών δραστηριοτήτων των ασχολουμένων με τα θέματα του Τμήματος και η συμμετοχή στη λήψη των μέτρων για την οργάνωσή τους.

 

ι)γ)ι)γ) Η, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, εισήγηση μέτρων για την ευχερή και επωφελή για τη χώρα και τους παραγωγούς διάθεση των κηπευτικών (υπαίθρια και υπό κάλυψη), ανθέων, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών

 

ι)δ)ι)δ) Η, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, δημιουργία και παρακολούθηση μητρώων αναφορικά με τους τομείς κηπευτικών, ανθέων, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

 

ι)ε)ι)ε) Η συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες για θέματα Ομάδων Παραγωγών, Οργανώσεων Παραγωγών, Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών, Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και άλλων ομαδικών δραστηριοτήτων για τους τομείς αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

ε) Σταθμός Ελέγχου και Τυποποίησης Δημητριακών, με έδρα τη Θέρμη Θεσσαλονίκης και με περιφέρεια δικαιοδοσίας ολόκληρη τη χώρα.

 

α)α) Ο ποιοτικός έλεγχος των προϊόντων που εξαγοράζονται σε οποιαδήποτε μορφή ταξινόμησης, η παροχή οδηγιών και ο έλεγχος εναποθήκευσης, συντήρησης, διακίνησης κ.λ.π. των δημητριακών και μεταποιημένων προϊόντων τους.

 

β)β) Η τεχνική παρακολούθηση, εκπαίδευση προσωπικού και γενικά υποβοήθηση της καλής λειτουργίας των Κέντρων Παρέμβασης στα δημητριακά.

 

γ)γ) Η δειγματοληψία για τη διενέργεια διαιτησίας σε περιπτώσεις διαφορών οποιασδήποτε μορφής, αγορά -πώληση και με αμοιβή.

 

δ)δ) Η δειγματοληψία πάνω στα εισαγόμενα και εξαγόμενα δημητριακά και βιομηχανικά παράγωγα τους, με τη συνεργασία ομοειδών υπηρεσιών του εξωτερικού και του εσωτερικού που έχουν σχέση με το ίδιο αντικείμενο.

 

ε)ε) Η διενέργεια εξετάσεων, φυσικών και χημικών αναλύσεων στο Διαπιστευμένο Εργαστήριο βάσει ΕΛΟΤ EN ISO 17025:2005 από το Ε.ΣΥ.Δ. για τη χορήγηση πιστοποιητικών ποιοτικής κατάταξης των δημητριακών και των παραγώγων τους σε εισαγωγές - εξαγωγές -διαιτησίες κοινοτικές επιδοτήσεις, κ.λ.π.

 

στ)στ) Η αγροτεχνική οργάνωση της πρωτογενούς παραγωγής, πιστοποίηση και τυποποίηση του σκληρού σιταριού κατά ποικιλία και ζώνες καλλιέργειας.

 

ζ)ζ) Η προκαταρκτική εξέταση πάνω στην παραγωγή δημητριακών κάθε νέας σοδειάς όλης της χώρας και η προώθηση των αποτελεσμάτων στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου.

 

η)η) Ο ποιοτικός έλεγχος επιλέξιμων ποικιλιών σκληρού σίτου για την ειδική πριμοδότηση ποιότητας.

 

θ)θ) Ο ποιοτικός έλεγχος κατ' έτος στα πλαίσια του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δωρεάν διανομή ρυζιού στους απόρους της χώρας.

 

ι)ι) Η συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες για θέματα Ομάδων Παραγωγών, Οργανώσεων Παραγωγών, Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών, Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και άλλων ομαδικών δραστηριοτήτων για τους τομείς αρμοδιότητας του Τμήματος 4) Της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού.

 

Γ. Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής

 

1) Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Τμήμα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

 

β) Τμήμα Προστασίας Φυτών

 

γ) Τμήμα Βιοκτόνων Προϊόντων

 

δ) Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

 

2) Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής ανήκουν:

 

α) Ο πληρέστερος καθορισμός των φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων της χώρας, η λήψη των σχετικών μέτρων και η μέριμνα για την καλύτερη υλοποίησης τους.

 

β) Η μέριμνα για την αποδοτική άσκηση ελέγχου των δρώντων συστατικών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων, που εισάγονται ή παράγονται στη χώρα, καθώς και του ελέγχου και προσδιορισμού των υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων που υπάρχουν στα φυτά και φυτικά προϊόντα.

 

3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως:

 

α) Τμήμα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

 

α)α) H Διεύθυνση, με επισπεύδων το Τμήμα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, είναι σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/2012) η Συντονιστική Εθνική Αρχή (ΣΕΑ) για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν:

 

α)α)α) τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ' αριθμόν 1107/2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά.

 

β)β)β) τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ' αριθμόν 396/2005 για τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

 

γ)γ)γ) την Οδηγία 2009/128/ΕΚ για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

 

δ)δ)δ) τον Κανονισμό 2017/625 (ΕΚ) για τους επίσημους ελέγχους όσον αφορά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τα υπολείμματα αυτών.

 

ε)ε)ε) τον Κανονισμό 669/2009 (ΕΚ) όσον αφορά τα υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

 

στ)στ)στ) επίσης το Τμήμα είναι υπεύθυνο για το συντονισμό των αρμόδιων αρχών του νόμου 4036/2012, τη συνεργασία με την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων όσον αφορά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών - μελών, τους παρασκευαστές, τους παραγωγούς, τους διανομείς, τους επαγγελματίες χρήστες και διάφορους φορείς που εμπλέκονται σε θέματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

 

β)β) το συντονισμό των ελέγχων και την εισήγηση επιβολής διοικητικών κυρώσεων καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα ελέγχου της διάθεσης στην αγορά και της χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπως αυτά ορίζονται στο νόμο 4036/2012, τον έλεγχο της ορθολογικής τους χρήσης κατ' εφαρμογή της σχετικής κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας και τον έλεγχο εισαγωγής, διάθεσης στην αγορά και χρήσης μη εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

 

γ)γ) τη μέριμνα και την άσκηση του χημικού, βιολογικού, τοξικολογικού και περιβαλλοντολογικού ελέγχου των δρώντων ουσιών και λοιπών χημικών που εμπίπτουν στους σκοπούς του κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που εισάγονται ή παράγονται στη χώρα μας, καθώς και τον έλεγχο και προσδιορισμό των υπολειμμάτων τους.

 

δ)δ) τη διαχείριση του κινδύνου και την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας, με σκοπό την έγκριση, ανάκληση, ανανέωση και τροποποίηση, της άδειας διάθεσης στην αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων καθώς και την έκδοση αδειών παράλληλης εισαγωγής αυτών.

 

ε)ε) το συντονισμό της αξιολόγησης των δραστικών ουσιών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λοιπών χημικών που εμπίπτουν στους σκοπούς του καν. (ΕΚ) 1107/2009 και των υπολειμμάτων αυτών.

 

στ)στ) την έκδοση εθνικών κατευθυντήριων γραμμών για τα έντυπα και τις διαδικασίες των αιτήσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τους κανονισμούς 1107/2009(ΕΚ) και 396/2005 (ΕΚ).

 

ζ)ζ) την εισήγηση για τον τρόπο χρήσεως, διαθέσεως και διαχειρίσεως των παραβόλων της παραγράφου 3 του άρθρου 6, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 74 του κανονισμού 1107/2009.

 

η)η) την αντιμετώπιση των θεμάτων, που σχετίζονται με την κατοχή, χρήση και γενικότερα την κυκλοφορία και εμπορία τους.

 

θ)θ) τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις κατά τη βιομηχανική επεξεργασία και τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες.

 

ι)ι) την κατάρτιση πολυετών εθνικών προγραμμάτων έλεγχου φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τα υπολείμματα, το συντονισμό των ελέγχων στα υπολείμματα και την εισήγηση επιβολής διοικητικών κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβάσεων όσον αφορά τον έλεγχο των υπολειμμάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

 

ι)α)ι)α) τον προγραμματισμό, το συντονισμό των ενεργειών, την υποστήριξη των ελέγχων που διενεργούνται από τις αρμόδιες αρχές Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Περιφερειακών Κέντρων Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου και τη συλλογή, επικύρωση των αποτελεσμάτων των ελέγχων και την αποστολή τους μαζί με τις σχετικές εκθέσεις προς τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ι)β)ι)β) την τήρηση και τη δημοσίευση στατιστικών στοιχείων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και των ελέγχων που διενεργούνται στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και στα υπολείμματα αυτών σε παραγόμενα ή εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα.

 

ι)γ)ι)γ) τον καθορισμό και τη μέριμνα για τον έλεγχο εφαρμογής των όρων και προϋποθέσεων άσκησης εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων καθώς και των προδιαγραφών των καταστημάτων εμπορίας και των χώρων αποθήκευσής τους.

 

ι)δ)ι)δ) τη λήψη μέτρων σχετικά με τη διαχείριση των κενών συσκευασίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, του πλεονάζοντος ψεκαστικού υγρού αυτών, των δηλητηριασμένων δολωμάτων με φυτοπροστατευτικά προϊόντα και κάθε άλλου θέματος της οδηγίας 2009/128/ΕΚ που αφορά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές.

 

ι)ε)ι)ε) τον καθορισμό των προδιαγραφών βιομηχανικών και βιοτεχνιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και την τήρηση Μητρώου βιομηχανιών και βιοτεχνιών παρασκευής και συσκευασίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

 

ι)στ)ι)στ) την τήρηση Μητρώου εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τη δημοσίευση αυτών.

 

ι)ζ)ι)ζ) τη μέριμνα για τη λειτουργία της Επιστημονικής Επιτροπής Γεωργικών Φαρμάκων (Ε.Ε.Γ.Φ.).

 

ι)η)ι)η) το συντονισμό της δράσης των περιφερειακών υπηρεσιών στα θέματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

 

ι)θ)ι)θ) την αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

κ)κ) τη σύνταξη και εφαρμογή της νομοθεσίας σε θέματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και των υπολειμμάτων αυτών καθώς και τη μέριμνα για τον εκσυγχρονισμό της.

 

κ)α)κ)α) την αναγνώριση πειραματικών μονάδων Ορθής Πειραματικής Πρακτικής Αποτελεσματικότητας (Ο.Π.Π.Α.), για τη διεξαγωγή βιολογικών δοκιμών/πειραμάτων καθώς και το συντονισμό για τις επιθεωρήσεις αυτών.

 

κ)β)κ)β) τη χορήγηση αδειών για πειραματισμό φυτοπροστατευτικών προϊόντων και το συντονισμό της επιθεώρησης των πειραμάτων.

 

κ)γ)κ)γ) την εκπροσώπηση της χώρας σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τα υπολείμματα τους, σε όργανα της Επιτροπής, του Συμβουλίου και λοιπών Αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και διεθνών Οργανισμών στους οποίους συμμετέχει η χώρα.

 

κ)δ)κ)δ) την ανάπτυξη, ενημέρωση, συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων για την υποστήριξη του επιστημονικού αντικειμένου του Τμήματος, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

κ)ε)κ)ε) την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης στα θέματα ελέγχων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, των υπολειμμάτων αυτών και της ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές.

 

κ)στ)κ)στ) τον έλεγχο και την έκδοση βεβαιώσεων για την άδεια εισαγωγής φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στη χώρα μας, ή την επανεξαγωγή αυτών.

 

κ)ζ)κ)ζ) βεβαίωση ισχύος και χορήγησης επικυρωμένων αντιγράφων έγκρισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, πρώτων υλών και βοηθητικών για την παραγωγή αυτών.

 

κ)η)κ)η) το συντονισμό του ετήσιου προγράμματος ελέγχου υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε αγροτικά προϊόντα (συλλογή των αποτελεσμάτων των δειγμάτων της προηγούμενης χρονιάς από τα εργαστήρια υπολειμμάτων και αποστολή τους στην E.F.S.A.).

 

β) Τμήμα Προστασίας Φυτών

 

α)α) Η παρακολούθηση των τάσεων και εξελίξεων, μέσων, μεθόδων και τεχνικών στον τομέα της προστασίας των καλλιεργούμενων φυτών και φυτικών προϊόντων από διάφορους εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ή άλλων επιβλαβών οργανισμών και η μέριμνα για τη μελέτη και εφαρμογή τους όπως καθορίζονται από Οδηγία 2009/128/ΕΚ, το νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/2012) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τον Κανονισμού 1107/2009/ΕΚ.

 

β)β) Η προώθηση της χρησιμοποίησης ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και εναλλακτικών προσεγγίσεων ή τεχνικών όπως οι μη χημικές εναλλακτικές λύσεις αντί των γεωργικών φαρμάκων όπως καθορίζονται από Οδηγία 2009/128/ΕΚ και το νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/2012) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

 

γ)γ) Η εποπτεία και ο έλεγχος αποτελεσμάτων των προγραμμάτων καταπολέμησης δάκου του νόμου [Ν] 2413/1953 (ΦΕΚ 125/Α/1953), αρουραίων, ακριδών αναγκαστικός νόμος [Ν] 2183/1940 (ΦΕΚ 20/Α/1940) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και λοιπών υποχρεωτικών ή συλλογικών καταπολεμήσεων

 

δ)δ) Η κατάρτιση και συντονισμός εθνικών σχεδίων δράσης, ειδικών προγραμμάτων φυτοπροστασίας και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους όπως καθορίζονται από την Οδηγία 2009/128/ΕΚ και το νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/2012) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

 

ε)ε) Η μέριμνα εφαρμογής των όρων και κανόνων της ορθής χρήσης των χημικών ουσιών φυτοπροστασίας και των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την προστασία των φυτών και φυτικών προϊόντων στα πλαίσια του Κανονισμού 1107/2009 (άρθρο 55) της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και νόμου 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/2012) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

 

στ)στ) Η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος, στα πλαίσια των Ε.Ε.

 

ζ)ζ) Η τήρηση βάσης δεδομένων με τα αποτελέσματα των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων Φυτοπροστασίας.

 

η)η) Η συνεργασία με διάφορες υπηρεσίες, ερευνητικά ιδρύματα κ.λ.π. στη χώρα που ασχολούνται με θέματα προστασίας φυτών, ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και γεωργικών προειδοποιήσεων.

 

θ)θ) Η συνεργασία μετά ομοειδών υπηρεσιών της αλλοδαπής και συναφών διεθνών οργανισμών σε θέματα προστασίας φυτών.

 

ι)ι) Ο συντονισμός εφαρμογής των Γεωργικών Προειδοποιήσεων σύμφωνα με τις αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης όπως κάθε φορά ισχύει και όπως καθορίζονται από Οδηγία 2009/128/ΕΚ και το νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/2012) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

ι)α)ι)α) Η οργάνωση των γεωργικών προειδοποιήσεων και η κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων στα πλαίσια της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας σύμφωνα με την Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και νόμου 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/2012) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ο συντονισμός της δράσης των αποκεντρωμένων υπηρεσιών, των περιφερειακών υπηρεσιών Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου και των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων για την έγκαιρη λήψη μέτρων καταπολέμησης εχθρών και ασθενειών των φυτών και φυτικών προϊόντων.

 

ι)β)ι)β) O καθορισμός των επειγουσών καταστάσεων φυτοπροστασίας, των ειδικών σοβαρών κινδύνων για την προστασία των φυτών, των ήσσονος σημασίας εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων και ο καθορισμός των εχθρών και ασθενειών των φυτών που επιβάλλεται η εφαρμογή των γεωργικών προειδοποιήσεων στα πλαίσια της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και νόμου 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/2012) και του Κανονισμού 1107/2009ΕΚ.

 

ι)γ)ι)γ) Ο καθορισμός των κατωτάτων ορίων πυκνότητας των επιβλαβών οργανισμών των καλλιεργειών, τα οποία αιτιολογούν την λήψη φυτοπροστατευτικών μέτρων επέμβασης στα πλαίσια της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ.

 

ι)δ)ι)δ) Η εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την καταπολέμηση, των εχθρών και ασθενειών των φυτών, την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία και κάθε είδους θέμα προστασίας φυτών και τις γεωργικές προειδοποιήσεις στο πλαίσιο του Καν. 1107/2009 ΕΚ, της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και νόμου 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/2012) καθώς και η συνεργασία με υπηρεσίες της αλλοδαπής και διεθνών οργανισμών.

 

ι)ε)ι)ε) Η κατάρτιση οδηγιών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας σύμφωνα τις γενικές αρχές και τις ειδικές κατευθυντήριες γραμμές, κατά καλλιέργεια ή τομέα καλλιεργειών και η μέριμνα και έλεγχος εφαρμογής σε εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και νόμου 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/2012).

 

ι)στ)ι)στ) Η ανάπτυξη και προώθηση εφαρμογής των γενικών αρχών Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας καθώς και των ειδικών κατευθυντήριων γραμμών Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας κατά καλλιέργεια ή τομέα καλλιεργειών (Κανονισμός 1107/2009 ΕΚ - Οδηγία 2009/128/ΕΚ και νόμος 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/2012).

 

ι)ζ)ι)ζ) Η κατάρτιση και η τήρηση Εθνικού Καταλόγου (νόμος 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/2012)) μακροοργανισμών ή σκευασμάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν μακροοργανισμούς, η έγκριση και χρήση μακροοργανισμών, η έγκριση νέων σκευασμάτων, και η έκδοση των σχετικών αποφάσεων με παράλληλη εγγραφή αυτών στον Εθνικό Κατάλογο και ο έλεγχος διάθεσής και κυκλοφορίας τους.

 

ι)η)ι)η) Ο καθορισμός των πληροφοριών, στοιχείων, μελετών κ.λ.π. που καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι για την εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο των σκευασμάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν μακροοργανισμούς του νόμου 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/2012).

 

ι)θ)ι)θ) Ο καθορισμός των προϋποθέσεων για την αδειοδότηση μονάδων παρασκευής σκευασμάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν μακροοργανισμούς καθώς και η αδειοδότησης εφαρμογής μακροοργανισμών σύμφωνα με νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/2012).

 

κ)κ) Η τήρηση βάσης δεδομένων με τα αποτελέσματα των εφαρμογών και η ανάπτυξη αρχικών οδηγιών ή ειδικών κατευθυντήριων οδηγιών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας κατά καλλιέργεια ή τομέα καλλιεργειών σύμφωνα με τον Κανονισμού 1107/2009 ΕΚ, την Οδηγία 2009/128/ΕΚ και νόμου 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/2012).

 

κ)α)κ)α) Η σύνταξη σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, των προϋπολογισμών των προγραμμάτων φυτοπροστασίας, η παρακολούθηση της πορείας αυτών και η κατανομή των πιστώσεων στις περιφερειακές υπηρεσίες, για την εφαρμογή τους, καθώς και η είσπραξη διαφόρων παραβόλων και η διαχείριση χρηματικού.

 

β) Τμήμα Βιοκτόνων Προϊόντων

 

α)α) Ο έλεγχος της διάθεσης στην αγορά των βιοκτόνων προϊόντων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και ο έλεγχος της ορθής τους χρήσης κατ' εφαρμογή της σχετικής ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.

 

β)β) Η μέριμνα και η άσκηση του χημικού, βιολογικού και τοξικολογικού ελέγχου των δρώντων συστατικών των βιοκτόνων προϊόντων, που εισάγονται ή παράγονται στη χώρα μας, καθώς και του ελέγχου και προσδιορισμού των υπολειμμάτων βιοκτόνων που πιθανών προκύπτουν. Η εφαρμογή της νομοθεσίας σε θέματα βιοκτόνων και υπολειμμάτων αυτών και η μέριμνα για τον εκσυγχρονισμό της.

 

γ)γ) Ο έλεγχος και η τήρηση στατιστικών στοιχείων των βιοκτόνων προϊόντων.

 

δ)δ) Ο καθορισμός και η μέριμνα για τον έλεγχο εφαρμογής των όρων και προϋποθέσεων άσκησης εμπορίας ή διαχείρισης βιοκτόνων προϊόντων καθώς και των προδιαγραφών των καταστημάτων εμπορίας και των χώρων διαχείρισής τους.

 

ε)ε) Ο καθορισμός των εθνικών προδιαγραφών βιοκτόνων προϊόντων και προδιαγραφών βιομηχανικών και βιοτεχνιών βιοκτόνων προϊόντων.

 

στ)στ) Η τήρηση Μητρώου εγκεκριμένων βιοκτόνων προϊόντων και η δημοσίευση αυτών.

 

ζ)ζ) Η τήρηση Μητρώου επιχειρήσεων βιοκτόνων προϊόντων.

 

η)η) Ο καθορισμός των προδιαγραφών βιομηχανικών και βιοτεχνιών βιοκτόνων προϊόντων και η τήρηση Μητρώου βιομηχανιών και βιοτεχνιών παρασκευής και συσκευασίας βιοκτόνων.

 

θ)θ) Ο συντονισμός της δράσης των περιφερειακών υπηρεσιών στα θέματα βιοκτόνων προϊόντων.

 

ι)ι) Η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

ι)α)ι)α) Η σύνταξη και εφαρμογή της νομοθεσίας, σε θέματα βιοκτόνων προϊόντων και η μέριμνα για τον εκσυγχρονισμό της.

 

ι)β)ι)β) Η τήρηση Μητρώου αναγγελιών έναρξης επαγγέλματος για καταπολέμηση σε κατοικημένους χώρους εντόμων και τρωκτικών.

 

ι)γ)ι)γ) Ο συντονισμός αξιολόγησης για έγκριση βιοκτόνων δραστικών ουσιών στα πλαίσια του Κανονισμού 528/2012 των βιοκτόνων.

 

ι)δ)ι)δ) Η σύνταξη και εφαρμογή της νομοθεσίας σε εφαρμογή του Κανονισμού 528/2012 των βιοκτόνων, σε θέματα βιοκτόνων και η μέριμνα για τη συνεχή επικαιροποίησή της.

 

ι)ε)ι)ε) Η συμμετοχή σε ενωσιακά όργανα (συσκέψεις αρμοδίων αρχών βιοκτόνων προϊόντων, μόνιμη επιτροπή βιοκτόνων προϊόντων, ομάδα συντονισμού κ.τ.λ.) ως συμβατικές υποχρεώσεις έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πλήρη εφαρμογή του Κανονισμού 528/2012 των βιοκτόνων.

 

ι)στ)ι)στ) Η συμμετοχή σε όργανα ενωσιακών, διεθνών οργανισμών (ECHA) μέσω Επιτροπών και όπως ορίστηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 75 και 76 του Κανονισμού 528/2012 των βιοκτόνων και αποτελεί συμβατική υποχρέωση της χώρας.

 

ι)ζ)ι)ζ) Η χορήγηση εγκρίσεων, τροποποιήσεων, ανανεώσεων, ανακλήσεων άδειας κυκλοφορίας βιοκτόνων προϊόντων στα πλαίσια του Κανονισμού 528/2012 των βιοκτόνων όπως και οι εγκρίσεις, ανανεώσεις, τροποποιήσεις ανακλήσεις αδειών κυκλοφορίας βιοκτόνων προϊόντων οι οποίες χορηγούνται ή χορηγήθηκαν με την εθνική νομοθεσία του νόμου [Ν] 721/1977 (ΦΕΚ 298/Α/1977) όπως ισχύει, κατά την μεταβατική περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 89 παράγραφος 2 του Κανονισμού 528/2012 των βιοκτόνων.

 

ι)η)ι)η) Η διεκπεραίωση αλληλογραφίας και απαντήσεων σε ερωτήματα πολιτών και εταιρειών, μέσω των γραφείων στήριξης (help-desk) που ορίζονται στο άρθρο 81 παράγραφος 2 του Κανονισμού 528/2012 των βιοκτόνων.

 

ι)θ)ι)θ) Όλα τα λοιπά θέματα που αφορούν βιοκτόνα προϊόντα αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ όπως επεξεργασμένα αντικείμενα, αποχαρακτηρισμοί, άδειες εισαγωγής βιοκτόνων προϊόντων, άδειες πειραματισμού, παράλληλο εμπόριο κ.λ.π.

 

κ)κ) Η ανάπτυξη, ενημέρωση, συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων για την υποστήριξη του επιστημονικού αντικειμένου του Τμήματος, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

κ)α)κ)α) Ενημέρωση διεθνών οργανισμών για τους ισχύοντες κανονισμούς κυκλοφορίας βιοκτόνων στη χώρα.

 

κ)β)κ)β) Βεβαίωση εισαγωγής, ισχύος, έγκρισης, καθώς και χορήγησης επικυρωμένων αντιγράφων έγκρισης βιοκτόνων προϊόντων, πρώτων υλών και βοηθητικών για την παραγωγή αυτών.

 

κ)γ)κ)γ) Η έγκριση ή ανάκληση της άδειας κυκλοφορίας βιοκτόνων προϊόντων και η αντιμετώπιση των θεμάτων, που σχετίζονται με την κατοχή, χρήση και γενικότερα την κυκλοφορία και εμπορία τους.

 

κ)δ)κ)δ) Ενστάσεις και προσφυγές επί αποφάσεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων σε εφαρμογή των νόμων 4036/2012 και [Ν] 721/1977, του κανονισμού 528/2012 και των κοινών υπουργικών αποφάσεων 4829/52048/2012, 132428/2009 και 4616/52519/2016.

 

κ)ε)κ)ε) Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων αναλύσεων και εξετάσεων και κάθε άλλης σχετικής χρήσιμης πληροφορίας.

 

δ) Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

 

α)α) Η έκδοση των πιστοποιητικών, που να καλύπτουν τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της χώρας εισαγωγής, για αποστολές φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων ειδών που υπόκεινται σε καθεστώς επισήμου ελέγχου.

 

β)β) Η επιτήρηση (surveillance) των αναπτυσσόμενων φυτών, τόσο στις περιοχές υπό καλλιέργεια (μεταξύ άλλων σε αγρούς, φυτείες, φυτώρια, κήπους, θερμοκήπια και εργαστήρια), όσο και στην άγρια χλωρίδα, και των φυτών και φυτικών προϊόντων που είναι σε αποθήκευση ή υπό μεταφορά, ιδίως με σκοπό τη γνωστοποίηση της εμφάνισης, του ξεσπάσματος (outbreak) και της διάδοσης επιβλαβών οργανισμών και τον έλεγχο των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της γνωστοποίησης στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις τρίτες χώρες.

 

γ)γ) Η επιθεώρηση αποστολών φυτών και φυτικών προϊόντων που μετακινούνται στο διεθνές εμπόριο και, όπου ενδείκνυται, η επιθεώρηση άλλων ειδών που υπόκεινται σε καθεστώς επισήμου ελέγχου, ιδίως με σκοπό την πρόληψη της εισαγωγής και/ή διάδοσης επιβλαβών οργανισμών.

 

δ)δ) Η αποπαρασίτωση ή απολύμανση αποστολών φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων ειδών που υπόκεινται σε καθεστώς επισήμου ελέγχου που μετακινούνται στο διεθνές εμπόριο, ώστε να πληρούνται οι φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις.

 

ε)ε) Η προστασία των υπό κίνδυνο περιοχών και ο καθορισμός, διατήρηση και επιτήρηση (surveillance) περιοχών που είναι απαλλαγμένες από επιβλαβείς οργανισμούς (pest free areas) και περιοχών χαμηλής επικράτησης επιβλαβών οργανισμών (low pest prevalence).

 

στ)στ) H διενέργεια αναλύσεων κινδύνου επιβλαβών οργανισμών (pest risk analyses).

 

ζ)ζ) Η διασφάλιση μέσω κατάλληλων διαδικασιών, ότι η φυτοϋγειονομική ασφάλεια αποστολών μετά την πιστοποίηση σε σχέση με τη σύνθεση, την υποκατάσταση και την επαναπαρασίτωση διατηρείται πριν την εξαγωγή.

 

η)η) Η εκπαίδευση και επιμόρφωση των φυτοϋγειονομικών ελεγκτών.

 

θ)θ) Η διανομή πληροφοριών εντός της χώρας σχετικά με τους επιβλαβείς οργανισμούς που υπόκεινται σε καθεστώς επισήμου ελέγχου και τα μέσα πρόληψης και ελέγχου αυτών.

 

ι)ι) Η μελέτη και έρευνα στον τομέα της προστασίας των φυτών.

 

ι)α)ι)α) Η έκδοση φυτοϋγειονομικών κανονιστικών πράξεων.

 

ι)β)ι)β) Η εκτέλεση άλλων λειτουργιών που απαιτούνται για την εφαρμογή του νόμου [Ν] 3495/2006 Κύρωση του νέου αναθεωρημένου κειμένου της Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας Φυτών (Α' 215), όπως εκάστοτε ισχύει.

 

ι)γ)ι)γ) Ο καθορισμός των φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων της χώρας, η λήψη των σχετικών μέτρων και η μέριμνα υλοποίησης τους.

 

ι)δ)ι)δ) Ο καθορισμός των όρων και κανόνων των ελέγχων (έλεγχος εγγράφων, έλεγχος ταυτότητας και φυτοϋγειονομικός έλεγχος) των παραγόμενων, διακινούμενων, εισαγόμενων και εξαγόμενων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων και η μέριμνα για την υλοποίησής τους.

 

ι)ε)ι)ε) Η λήψη εκτάκτων μέτρων για την εξάλειψη των πρωτοεμφανιζόμενων ή και αναδυόμενων επιβλαβών οργανισμών των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων για λόγους φυτοϋγειονομικούς.

 

ι)στ)ι)στ) Η μέριμνα για την αντιμετώπιση θεμάτων μη έγκρισης διελεύσεως (διαμετακόμισης/transit) ή εισαγωγής στις χώρες προορισμού, φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, για λόγους φυτοϋγειονομικούς.

 

ι)ζ)ι)ζ) Ο συντονισμός της δράσης των υπηρεσιών φυτοϋγειονομικού ελέγχου και των επισήμων εργαστηρίων, για την εφαρμογή της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας όπως εκάστοτε ισχύει και εφαρμόζεται, για τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα.

 

ι)η)ι)η) Η μέριμνα για τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων, στα παραγόμενα στη χώρα, διακινούμενα στην εσωτερική αγορά, εισαγόμενα και εξαγόμενα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, από τις υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού ελέγχου.

 

ι)θ)ι)θ) Η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος, και η εκπροσώπηση της χώρας στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις τρίτες χώρες και στους διεθνείς οργανισμούς.

 

κ)κ) Όπου ενδείκνυται, ο καθορισμός των τεχνικών λεπτομερειών εφαρμογής στη χώρα, των Διεθνών Προτύπων Φυτοϋγειονομικών Μέτρων (ISPMs) της Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας των Φυτών (IPPC/FAO).

 

κ)α)κ)α) Η μέριμνα σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων φυτοπροστασίας με άλλες χώρες και η κατοχύρωση της φυτοπροστασίας κατά τη σύναψη συμβάσεων μεταφορών.

 

κ)β)κ)β) Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών του φυτοϋγειονομικού ελέγχου σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

 

κ)γ)κ)γ) Η οργάνωση, η διαχείριση, η εφαρμογή, ο συντονισμός και η εποπτεία του ηλεκτρονικού συστήματος TRACES όσον αφορά τον φυτοϋγειονομικό έλεγχο.

 

κ)δ)κ)δ) Η οργάνωση, η διαχείριση, η εφαρμογή, ο συντονισμός και η εποπτεία του συστήματος ηλεκτρονικής ενημέρωσης κρουσμάτων επιβλαβών οργανισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη χώρα.

 

κ)ε)κ)ε) Η διαχείριση προγραμμάτων συγχρηματοδότησης όσον αφορά τον φυτοϋγειονομικό έλεγχο που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συναφών δράσεων που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή τους σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

 

κ)στ)κ)στ) Η σύνταξη σχεδίων φυτοϋγειονομικών κανονιστικών διατάξεων σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες για την ενσωμάτωση Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο και την εκτέλεση των Κανονισμών και αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η μέριμνα για τη δημοσίευσή τους κατά περίπτωση.

 

4) Της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού.

 

Δ. Διεύθυνση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων

 

1) Η Διεύθυνση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Τμήμα Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων

β) Τμήμα Ζωικών Γενετικών Πόρων Αιγών και Προβάτων

γ) Τμήμα Ζωικών Γενετικών Πόρων Βοοειδών, Χοίρων, Μονόπλων και Λοιπών Ζωικών Οργανισμών

δ) Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων Αθηνών

ε) Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων Θεσσαλονίκης

στ) Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων Καρδίτσας

ζ) Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων Ιωαννίνων

η) Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων Δράμας

 

2) Στους επιχειρησιακούς στόχους της Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων ανήκουν:

 

α) Η διαχείριση, προστασία, ανάπτυξη και βελτίωση των ζωικών γενετικών πόρων.

 

β) Η ανάδειξη και διάδοση του εγχώριου γενετικού υλικού αγροτικών ζώων.

 

γ) Η προώθηση και εφαρμογή επιχειρησιακών προγραμμάτων για τη διάσωση, διάδοση, βελτίωση των ζωικών γενετικών πόρων αγροτικού τομέα.

 

δ) Η θέσπιση νομικού πλαισίου αδειοδότησης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και ο εκσυγχρονισμός τους με την κατάρτιση νέων συγχρόνων προτύπων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 

3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως:

 

α) Τμήμα Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων

 

α)α) Η θέσπιση νομικού πλαισίου αδειοδότησης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων αγροτικών ζώων.

 

β)β) Η κατάρτιση προδιαγραφών και προτύπων σχεδίων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων αγροτικών ζώων.

 

γ)γ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες περιφερειακές και αποκεντρωμένες υπηρεσίες και τους εμπλεκόμενους φορείς για την εφαρμογή του νομικού πλαισίου που διέπει την αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

 

δ)δ) Η μελέτη των μεθόδων, τρόπων διαχείρισης και παραγωγικής αξιοποίησης των αποβλήτων των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 

ε)ε) Η εξέταση των προβλημάτων και η μέριμνα για την προώθηση μέτρων και κινήτρων με σκοπό την ορθολογική εκμηχάνιση της κτηνοτροφίας.

 

στ)στ) Η μέριμνα για τη μελέτη των δεδομένων της επιστήμης και της πρακτικής καθώς και η εξαγωγή πορισμάτων, σχετικά με τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις των αγροτικών ζώων και η προώθηση της εφαρμογής τους.

 

ζ)ζ) Η συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, φορείς, συλλογικά όργανα (ενώσεις, σύλλογοι κτηνοτρόφων κ.λ.π.) και συναρμόδιες υπηρεσίες σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

η)η) Η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την αντίστοιχη ενωσιακή σε θέματα κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 

θ)θ) Η έκδοση κανονιστικών και εφαρμοστικών κοινών υπουργικών και υπουργικών αποφάσεων καθώς και εγκυκλίων για την εφαρμογή του νομικού και θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων αγροτικών ζώων.

 

ι)ι) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για την έκδοση, τροποποίηση και επικαιροποίηση των αποφάσεων καθορισμού των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ) των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 

ι)α)ι)α) Η Γνωμοδότηση επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με το νόμο 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011).

 

ι)β)ι)β) Η εισήγηση επί ενστάσεων φορέων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στα πλαίσια του νόμου 4056/2012 (ΦΕΚ 52/Α/2012), όπως ισχύει.

 

ι)γ)ι)γ) Η θεσμοθέτηση πλαισίου και διαδικασίας επιβολής κυρώσεων σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που δεν τηρούν την εθνική και ενωσιακή παράλληλη και συναφή νομοθεσία.

 

ι)δ)ι)δ) Η δημιουργία και τήρηση μητρώου καταγραφής των αδειοδοτημένων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και η επεξεργασία και αξιολόγηση των στοιχείων του μητρώου.

 

ι)ε)ι)ε) Η, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, μέριμνα έκδοσης ή τροποποίησης διατάξεων σχετικών με την οικοδόμηση κτισμάτων για τις ανάγκες των αγροτικών ζώων.

 

ι)στ)ι)στ) Η εκπροσώπηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς και συνέδρια κάθε μορφής που έχουν σχέση με θέματα αρμοδιότητας του τμήματος.

 

β) Τμήμα Ζωικών Γενετικών Πόρων Αιγών και Προβάτων

 

α)α) Η κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης ή/και διατήρησης γενετικών πόρων των αιγοπροβάτων σε συσχετισμό με τον έλεγχο αποδόσεων των ζώων και των απογόνων αυτών καθώς και της κατάρτισης και τήρησης των γενεαλογικών βιβλίων.

 

β)β) Η συγκέντρωση, ο έλεγχος και η επεξεργασία, αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων των εφαρμοζομένων προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης αιγοπροβάτων ή/και διατήρησης γενετικών πόρων των αιγών και προβάτων.

 

γ)γ) Η έκδοση κανονιστικών διατάξεων σχετικά με τον έλεγχο των αποδόσεων, την εκτίμηση της αναπαραγωγικής αξίας, την τήρηση των γενεαλογικών βιβλίων και την εκτίμηση του εξωτερικού των αιγοπροβάτων και η παρακολούθηση της εφαρμογής αυτών από τα Κέντρα Ζωικών Γενετικών Πόρων.

 

δ)δ) Η έκδοση κανονιστικών διατάξεων και εσωτερικών κανονισμών για την ίδρυση και λειτουργία σταθμών ατομικού και απογονικού ελέγχου αιγοπροβάτων σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες.

 

ε)ε) Η έκδοση κανονιστικών διατάξεων σχετικά με την ίδρυση, λειτουργία και διαχείριση τράπεζας γενετικού υλικού αιγοπροβάτων.

 

στ)στ) Η αναγνώριση και ο έλεγχος φορέων που καταρτίζουν ή τηρούν γενεαλογικά βιβλία αιγοπροβάτων αναπαραγωγής καθαρής φυλής και εφαρμόζουν πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης ή διάσωσης - διατήρησης σπανίων φυλών. Ο έλεγχος των φορέων για τη σωστή τήρηση των γενεαλογικών βιβλίων.

 

ζ)ζ) Η ευθύνη κατάρτισης και τήρησης επικαιροποιημένου καταλόγου των επίσημων φορέων που τηρούν γενεαλογικά βιβλία των φυλών αιγοπροβάτων.

 

η)η) Ο έλεγχος της εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου και των διεθνών κανονισμών που διέπουν τη γενετική βελτίωση αιγοπροβάτων.

 

θ)θ) Η ενημέρωση φορέων και εκτροφέων σε θέματα εφαρμογής δράσεων των προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης αιγοπροβάτων.

 

ι)ι) Η κατάρτιση προγραμμάτων τεχνητής σπερματέγχυσης για την ορθολογικότερη και ταχύτερη βελτίωση των αιγοπροβάτων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

ι)α)ι)α) Η μέριμνα για την οργάνωση επιλογής σπερματοδοτών ζώων αιγοπροβάτων.

 

ι)β)ι)β) Ο καθορισμός ζωοτεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ζώων αναπαραγωγής, σπέρματος, γονιμοποιημένων ωαρίων και κάθε βιολογικού υλικού που έχει σχέση με τη γενετική βελτίωση των αιγοπροβάτων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

ι)γ)ι)γ) Οι ζωοτεχνικοί έλεγχοι στα ζώα αναπαραγωγής, το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα αιγοπροβάτων, εφαρμοζόμενοι στις συναλλαγές μεταξύ της Ελλάδας και των άλλων κρατών - μελών.

 

ι)δ)ι)δ) Ο έλεγχος των όρων και προϋποθέσεων εισαγωγής ζώων αναπαραγωγής, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων αιγοπροβάτων από τρίτες χώρες.

 

ι)ε)ι)ε) Ο καθορισμός του τύπου ζωοτεχνικών πιστοποιητικών που πρέπει να συνοδεύουν τους αιγοπροβάτων καθώς και το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα τους, που προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτες χώρες κατά τη διακίνησή τους εντός της χώρας.

 

ι)στ)ι)στ) Η χωροταξική κατανομή των φυλών και τύπων των αιγοπροβάτων σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 

ι)ζ)ι)ζ) Ο καθορισμός των ενδεδειγμένων για διάδοση φυλών αιγοπροβάτων σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 

ι)η)ι)η) Η κατάρτιση, εφαρμογή, παρακολούθηση και έλεγχος του προγράμματος αναπαραγωγής ανθεκτικών προβάτων έναντι των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών.

 

ι)θ)ι)θ) Η μέριμνα για οικονομική ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων φυσικών ή νομικών προσώπων που συνεργάζονται για την εφαρμογή προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης αιγοπροβάτων.

 

κ)κ) Η κατάρτιση προγραμμάτων διάσωσης και διατήρησης των αυτόχθονων φυλών αιγοπροβάτων που απειλούνται με εξαφάνιση. Η μέριμνα για παροχή ειδικών κινήτρων στους κατόχους των ζώων αυτών και για την οικονομική ενίσχυση φυσικών ή νομικών προσώπων που συνεργάζονται σε προγράμματα διατήρησης ή γενετικής βελτίωσης σπάνιων φυλών αγροτικών ζώων.

 

κ)α)κ)α) Ο έλεγχος της εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου και των διεθνών κανονισμών που διέπουν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας των γενετικών πόρων αιγοπροβάτων.

 

κ)β)κ)β) Η δημιουργία και διαχείριση τράπεζας γενετικού υλικού αιγοπροβάτων.

 

κ)γ)κ)γ) Η καταγραφή και παρακολούθηση όλων των αυτόχθονων φυλών αιγοπροβάτων. Διαχείριση και ενημέρωση της ελληνικής Βάσης Δεδομένων των φυλών αιγοπροβάτων (http://www.efabis-greece.gr).

 

κ)δ)κ)δ) Η εκπροσώπηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς και συνέδρια κάθε μορφής που έχουν σχέση με θέματα αρμοδιότητας του τμήματος.

 

Σχετική ενημέρωση των βάσεων δεδομένων διεθνών οργανισμών.

 

κ)ε)κ)ε) Η εισήγηση θεμάτων για έρευνα σχετικά με τη γενετική βελτίωση των αιγοπροβάτων.

 

κ)στ)κ)στ) Η συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά ιδρύματα, συλλογικά όργανα και συναρμόδιες υπηρεσίες σε θέματα αρμοδιότητας του τμήματος.

 

κ)ζ)κ)ζ) Η μέριμνα για την εκπαίδευση του απαραίτητου επιστημονικού τεχνικού και λοιπού προσωπικού για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων του τμήματος.

 

κ)η)κ)η) Η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εισήγηση λήψης νομοθετικών μέτρων σε θέματα αρμοδιότητας του τμήματος.

 

γ) Τμήμα Ζωικών Γενετικών Πόρων Βοοειδών, Χοίρων, Μονόπλων και Λοιπών Ζωικών Οργανισμών

 

α)α) Η κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης ή/και διατήρησης γενετικών πόρων των βοοειδών, χοίρων, μονόπλων και λοιπών ζωικών οργανισμών σε συσχετισμό με τον έλεγχο αποδόσεων των ζώων και των απογόνων αυτών καθώς και της κατάρτισης και τήρησης των γενεαλογικών βιβλίων.

 

β)β) Η συγκέντρωση, ο έλεγχος και η επεξεργασία, αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων των εφαρμοζομένων προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης βοοειδών ή/και διατήρησης γενετικών πόρων, χοίρων, μονόπλων και λοιπών ζωικών οργανισμών.

 

γ)γ) Η έκδοση κανονιστικών διατάξεων σχετικά με τον έλεγχο των αποδόσεων, την εκτίμηση της αναπαραγωγικής αξίας, την τήρηση των γενεαλογικών βιβλίων και την εκτίμηση του εξωτερικού των βοοειδών, χοίρων, μονόπλων και λοιπών ζωικών οργανισμών και η παρακολούθηση της εφαρμογής αυτών από τα Κέντρα Ζωικών Γενετικών Πόρων.

 

δ)δ) Η έκδοση κανονιστικών διατάξεων και εσωτερικών κανονισμών για την ίδρυση και λειτουργία σταθμών ατομικού και απογονικού ελέγχου βοοειδών, χοίρων, μονόπλων και λοιπών ζωικών οργανισμών σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες.

 

ε)ε) Η έκδοση κανονιστικών διατάξεων σχετικά με την ίδρυση, λειτουργία και διαχείριση τράπεζας γενετικού υλικού βοοειδών, χοίρων, μονόπλων και λοιπών ζωικών οργανισμών.

 

στ)στ) Η αναγνώριση και ο έλεγχος φορέων που καταρτίζουν ή τηρούν γενεαλογικά βιβλία βοοειδών, χοίρων, μονόπλων και λοιπών ζωικών οργανισμών αναπαραγωγής καθαρής φυλής και εφαρμόζουν πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης ή διάσωσης - διατήρησης σπανίων φυλών. Ο έλεγχος των φορέων για τη σωστή τήρηση των γενεαλογικών βιβλίων.

 

ζ)ζ) Η ευθύνη κατάρτισης και τήρησης επικαιροποιημένου καταλόγου των επίσημων φορέων που τηρούν γενεαλογικά βιβλία των φυλών βοοειδών, χοίρων, μονόπλων και λοιπών ζωικών οργανισμών.

 

η)η) Ο έλεγχος της εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου και των διεθνών κανονισμών που διέπουν τη γενετική βελτίωση βοοειδών, χοίρων, μονόπλων και λοιπών ζωικών οργανισμών.

 

θ)θ) Η ενημέρωση φορέων και εκτροφέων σε θέματα εφαρμογής δράσεων των προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης βοοειδών, χοίρων, μονόπλων και λοιπών ζωικών οργανισμών.

 

ι)ι) Η κατάρτιση προγραμμάτων τεχνητής σπερματέγχυσης για την ορθολογικότερη και ταχύτερη βελτίωση των βοοειδών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

ι)α)ι)α) Η μέριμνα για την οργάνωση επιλογής σπερματοδοτών ζώων βοοειδών.

 

ι)β)ι)β) Ο καθορισμός ζωοτεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ζώων αναπαραγωγής, σπέρματος, γονιμοποιημένων ωαρίων και κάθε βιολογικού υλικού που έχει σχέση με τη γενετική βελτίωση των βοοειδών, χοίρων, μονόπλων και λοιπών ζωικών οργανισμών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

ι)γ)ι)γ) Οι ζωοτεχνικοί έλεγχοι στα ζώα αναπαραγωγής, το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα, βοοειδών, χοίρων, μονόπλων και λοιπών ζωικών οργανισμών εφαρμοζόμενοι στις συναλλαγές μεταξύ της Ελλάδας και των άλλων κρατών - μελών.

 

ι)δ)ι)δ) Ο έλεγχος των όρων και προϋποθέσεων εισαγωγής ζώων αναπαραγωγής, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων βοοειδών, χοίρων, μονόπλων και λοιπών ζωικών οργανισμών από τρίτες χώρες.

 

ι)ε)ι)ε) Ο καθορισμός του τύπου ζωοτεχνικών πιστοποιητικών που πρέπει να συνοδεύουν τα βοοειδή, χοίρους, μόνοπλα και λοιπούς ζωικούς οργανισμούς καθώς και το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα τους, που προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτες χώρες κατά τη διακίνησή τους εντός της χώρας.

 

ι)στ)ι)στ) Η χωροταξική κατανομή των φυλών και τύπων των βοοειδών σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 

ι)ζ)ι)ζ) Ο καθορισμός των ενδεδειγμένων για διάδοση φυλών βοοειδών, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 

ι)η)ι)η) Η μέριμνα για οικονομική ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων φυσικών ή νομικών προσώπων που συνεργάζονται για την εφαρμογή προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης βοοειδών, χοίρων, Μονόπλων και λοιπών ζωικών οργανισμών.

 

ι)θ)ι)θ) Η κατάρτιση προγραμμάτων διάσωσης και διατήρησης των αυτόχθονων φυλών βοοειδών, χοίρων, μονόπλων και λοιπών ζωικών οργανισμών που απειλούνται με εξαφάνιση. Η μέριμνα για παροχή ειδικών κινήτρων στους κατόχους των ζώων αυτών και για την οικονομική ενίσχυση φυσικών ή νομικών προσώπων που συνεργάζονται σε προγράμματα διατήρησης ή γενετικής βελτίωσης σπάνιων φυλών αγροτικών ζώων.

 

κ)κ) Ο έλεγχος της εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου και των διεθνών κανονισμών που διέπουν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας των γενετικών πόρων βοοειδών, χοίρων, μονόπλων και λοιπών ζωικών οργανισμών.

 

κ)α)κ)α) Η δημιουργία και διαχείριση τράπεζας γενετικού υλικού βοοειδών, χοίρων, Μονόπλων και λοιπών ζωικών οργανισμών.

 

κ)β)κ)β) Η καταγραφή και παρακολούθηση όλων των αυτόχθονων φυλών βοοειδών, χοίρων, μονόπλων και λοιπών ζωικών οργανισμών. Διαχείριση και ενημέρωση της ελληνικής Βάσης Δεδομένων των φυλών βοοειδών, χοίρων, μονόπλων και λοιπών ζωικών οργανισμών (http://www.efabis-greece.gr).

 

κ)γ)κ)γ) Η εκπροσώπηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς και συνέδρια κάθε μορφής που έχουν σχέση με θέματα αρμοδιότητας του τμήματος.

 

Σχετική ενημέρωση των βάσεων δεδομένων διεθνών οργανισμών.

 

κ)δ)κ)δ) Η εισήγηση θεμάτων για έρευνα σχετικά με τη γενετική βελτίωση των βοοειδών, χοίρων, μονόπλων και λοιπών ζωικών οργανισμών.

 

κ)ε)κ)ε) Η συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά ιδρύματα, συλλογικά όργανα και συναρμόδιες υπηρεσίες σε θέματα αρμοδιότητας του τμήματος.

 

κ)στ)κ)στ) Η μέριμνα για την εκπαίδευση του απαραίτητου επιστημονικού τεχνικού και λοιπού προσωπικού για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων του τμήματος.

 

κ)ζ)κ)ζ) Η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εισήγηση λήψης νομοθετικών μέτρων σε θέματα αρμοδιότητας του τμήματος.

 

δ) Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων Αθηνών, με έδρα την Αθήνα και με περιφέρεια δικαιοδοσίας τις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδος

 

Εκτός Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Κρήτης, Πελοποννήσου, Ιονίων νήσων εκτός των Περιφερειακών Ενοτήτων Λευκάδας και Κέρκυρας, Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής, Πειραιώς, Βοιωτίας, Ευβοίας και Φωκίδας.

 

α)α) Η τήρηση των γενεαλογικών βιβλίων των ζώων και τη μελέτη όλων των θεμάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με τη γενετική βελτίωση των ζώων.

 

β)β) Η μετέπειτα επεξεργασία, αξιοποίηση των στοιχείων, των προγραμμάτων ελέγχου αποδόσεων και της τεχνητής σπερματέγχυσης ως και την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την ευθύνη του προγράμματος του απογονικού ελέγχου των ζώων

 

γ)γ) Η εφαρμογή, παρακολούθηση και έλεγχος, των προγραμμάτων διατήρησης και διάσωσης των σπάνιων φυλών αγροτικών ζώων.

 

δ)δ) Η παρακολούθηση και καταγραφή των αυτόχθονων πληθυσμών αγροτικών ζώων και γενικότερα, των γενετικών ζωικών πόρων στην περιοχή αρμοδιότητάς τους.

 

ε)ε) Η εφαρμογή, παρακολούθηση και έλεγχος του προγράμματος αναπαραγωγής προβάτων έναντι των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών.

 

στ)στ) Ο έλεγχος των αναγνωρισμένων φορέων τήρησης γενεαλογικών βιβλίων αγροτικών ζώων.

 

ζ)ζ) Η χορήγηση έγκρισης άδειας εισαγωγής ζώων αναπαραγωγής καθαρής φυλής από τρίτες χώρες.

 

η)η) Ο ζωοτεχνικός έλεγχος στις πύλες εισόδου και ο έλεγχος στις κτηνοτροφικές μονάδες για τη διατήρηση των εισαγόμενων αναπαραγωγών ζώων από τρίτες χώρες.

 

θ)θ) Ο ζωοτεχνικός έλεγχος στην εμπορία και διακίνηση του σπέρματος.

 

ι)ι) Η εφαρμογή προγραμμάτων τεχνητής σπερματέγχυσης και συγχρονισμού οίστρου στα αγροτικά ζώα στις περιπτώσεις εφαρμογής γενετικής βελτίωσης.

 

ι)α)ι)α) Η τεχνική και επιστημονική στήριξη στους κτηνοτρόφους και σε τοπικούς φορείς της περιοχής αρμοδιότητάς τους καθώς και οι ενέργειες ενημέρωσής τους για την βελτίωση, εκτροφή, αναπαραγωγή και διατροφή του ζωικού κεφαλαίου τους και για την εφαρμογή των ως άνω προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης.

 

ι)β)ι)β) Η έκδοση βεβαιώσεων για τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (ποιοτικό και ποσοτικό παρακράτημα).

 

ι)γ)ι)γ) Η ενημέρωση κτηνοτρόφων ως προς την χωροταξική κατανομή των φυλών των αγροτικών ζώων ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατότητα των αποδόσεων τους.

 

ι)δ)ι)δ) Η αξιολόγηση και επιλογή της περιοχής, του είδους, της φυλής και εκτροφής που θα εφαρμοστούν προγράμματα γενετικής βελτίωσης.

 

ι)ε)ι)ε) Η δημοσίευση αποτελεσμάτων και προτάσεων για τον έλεγχο αποδόσεων.

 

ι)στ)ι)στ) Η διοργάνωση ημερίδων μέσω των φορέων που συμμετέχουν σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης καθώς και η ενημέρωση κτηνοτρόφων σε ζωοτεχνικά θέματα με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων τους.

 

ε) Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης και περιοχή δικαιοδοσίας τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Ασκεί τι ίδιες αρμοδιότητες με το Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων Αθηνών, στην περιφέρεια δικαιοδοσίας του.

 

στ) Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων Καρδίτσας, με έδρα την Καρδίτσα και περιφέρεια δικαιοδοσίας του την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τις Περιφερειακές Ενότητες Φθιώτιδας και Ευρυτανίας.

 

Ασκεί τι ίδιες αρμοδιότητες με το Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων Αθηνών, στην περιφέρεια δικαιοδοσίας του.

 

ζ) Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων Ιωαννίνων, με έδρα τα Ιωάννινα και με περιφέρεια δικαιοδοσίας την Περιφέρεια Ηπείρου και τις Περιφερειακές Ενότητες Λευκάδας, Κέρκυρας και Αιτωλοακαρνανίας.

 

Ασκεί τι ίδιες αρμοδιότητες με το Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων Αθηνών, στην περιφέρεια δικαιοδοσίας του.

 

η) Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων Δράμας, με έδρα τη Δράμα και περιοχή δικαιοδοσίας την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

Ασκεί τι ίδιες αρμοδιότητες με το Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων Αθηνών, στην περιφέρεια δικαιοδοσίας του.

 

4) Της Διεύθυνσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού.

 

Ε. Διεύθυνση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων

 

1) Η Διεύθυνση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Τμήμα Αιγοπροβατοτροφίας

 

β) Τμήμα Πτηνοτροφίας, Χοιροτροφίας, Κονικλοτροφίας και Γουνοφόρων

 

γ) Τμήμα Βοοτροφίας και Μονόπλων

 

δ) Τμήμα Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας και Λοιπών Ζωικών Οργανισμών

 

2) Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων ανήκουν:

 

α) Η ανάπτυξη του τομέα ζωικής παραγωγής με τη λήψη μέτρων για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκτροφής των ζώων.

 

β) Ο σχεδιασμός - αξιοποίηση - έλεγχος επενδύσεων στον τομέα της εκτροφής των ζώων.

 

γ) Ο σχεδιασμός διαρθρωτικών παρεμβάσεων κοινωνικής, περιβαλλοντικής και αναπτυξιακής στόχευσης στον τομέα της εκτροφής των ζώων.

 

3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως:

 

α) Τμήμα Αιγοπροβατοτροφίας

 

α)α) Η κατάρτιση προγραμμάτων ανάπτυξης για τον τομέα των αιγοπροβάτων, η μέριμνα ένταξη τους στο γενικό πρόγραμμα του Υπουργείου καθώς και η παρακολούθηση εφαρμογής τους, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 

β)β) Η μέριμνα λήψης μέτρων πολιτικής που αφορούν τις τιμές, ενισχύσεις (Κοινή Αγροτική Πολιτική), παρεμβάσεις, εισαγωγές και εξαγωγές του τομέα των αιγοπροβάτων, καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 

γ)γ) Η μέριμνα για την κατάρτιση εθνικού πλαισίου, για την δημιουργία συλλογικών δραστηριοτήτων των ασχολουμένων με τον τομέα αιγοπροβάτων παραγωγών και η παρακολούθηση των διαδικασιών εφαρμογής του, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 

δ)δ) Η μέριμνα λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση κοινωνικών διαρθρωτικών θεμάτων του τομέα των αιγοπροβάτων σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 

ε)ε) Συλλογή στοιχείων σχετικά με την χωροταξική κατανομή των εκμεταλλεύσεων του τομέα των αιγοπροβάτων, την υφιστάμενη δυναμικότητα αυτών, το είδος και την φυλή των εκτρεφόμενων ζώων.

 

στ)στ) Η μέριμνα για την συλλογή και επεξεργασία στοιχείων του τύπου εκμεταλλεύσεων του τομέα των αιγοπροβάτων και η ανάδειξη πρότυπων εκτροφών ανά περιφέρεια σε επίπεδο χώρας.

 

ζ)ζ) Η λήψη μέτρων αξιοποίησης τοπικών δυνατοτήτων διατήρησης και ανάπτυξης των ελληνικών φυλών ή τύπων παραγωγικών αιγοπροβάτων και η μέριμνα διάδοσης ενδεδειγμένων φυλών αιγοπροβάτων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

η)η) Η παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της Ζωοτεχνικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στην εκτροφή των αιγοπροβάτων μέσω οδηγιών διατροφής και κατάρτισης υποδειγματικών σιτηρεσίων.

 

θ)θ) Η συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση στοιχείων του κόστους παραγωγής συστημάτων εκτροφής αιγοπροβάτων.

 

ι)ι) Η εκπροσώπηση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 

ι)α)ι)α) Η συνεργασία με άλλα κράτη μέλη και τρίτες χώρες για θέματα του τομέα των αιγοπροβάτων και η εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς.

 

ι)β)ι)β) Η αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων πρωτογενούς παραγωγής στον τομέα των αιγοπροβάτων.

 

ι)γ)ι)γ) Η μέριμνα για την εφαρμογή περιβαλλοντικών προγραμμάτων του τομέα των αιγοπροβάτων, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και προτεινόμενες παρεμβάσεις στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 

β) Τμήμα Πτηνοτροφίας, Χοιροτροφίας, Κονικλοτροφίας και Γουνοφόρων

 

α)α) Η κατάρτιση προγραμμάτων ανάπτυξης των κλάδων χοιροτροφίας, πτηνοτροφίας, κονικλοτροφίας και γουνοφόρων καθώς και η μέριμνα ένταξής τους στο γενικό πρόγραμμα του Υπουργείου και η παρακολούθηση εφαρμογής τους σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 

β)β) Η μέριμνα λήψης μέτρων πολιτικής, που αφορούν στις τιμές, ενισχύσεις, παρεμβάσεις, εισαγωγές και εξαγωγές των τομέων χοιροτροφίας, πτηνοτροφίας, κονικλοτροφίας και γουνοφόρων καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων αυτών σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 

γ)γ) Η προώθηση συλλογικών δραστηριοτήτων των ασχολουμένων με τους κλάδους χοιροτροφίας, πτηνοτροφίας, κονικλοτροφίας και γουνοφόρων σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 

δ)δ) Η εισήγηση και μέριμνα λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση, των επίκαιρων κατά περίπτωση, κοινωνικών και διαρθρωτικών θεμάτων των κλάδων χοιροτροφίας, πτηνοτροφίας, κονικλοτροφίας και γουνοφόρων σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 

ε)ε) Η χωροταξική κατανομή και η κατά περίπτωση κατηγοριοποίηση των εκμεταλλεύσεων των κλάδων χοιροτροφίας, πτηνοτροφίας, κονικλοτροφίας και γουνοφόρων.

 

στ)στ) Η συγκέντρωση, μελέτη και η αξιοποίηση των στοιχείων της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και ο υπολογισμός του κόστους παραγωγής των προϊόντων των κλάδων χοιροτροφίας, πτηνοτροφίας, κονικλοτροφίας και γουνοφόρων σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 

ζ)ζ) Ο καθορισμός ζωοτεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων εισαγωγής και εξαγωγής των χοίρων, των πτηνών, των κονίκλων και των γουνοφόρων, αναπαραγωγής και εκμετάλλευσης για τη χρήση από μονάδες παραγωγών σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες.

 

η)η) Η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

θ)θ) Η μέριμνα για την εφαρμογή μέτρων και κανόνων σχετικά με την παραγωγή και εμπορία αυγών εκκόλαψης και νεοσσών.

 

ι)ι) Η προώθηση επενδύσεων πρωτογενούς παραγωγής και η αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων στους κλάδους χοιροτροφίας, πτηνοτροφίας, κονικλοτροφίας και γουνοφόρων με στόχο τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων.

 

ι)α)ι)α) Η χορήγηση διακριτικού αριθμού σε επιχειρήσεις εκκολαπτηρίων και μονάδες εκτροφής ορνίθων αναπαραγωγής και πολλαπλασιασμού και η τήρηση των σχετικών μητρώων.

 

ι)β)ι)β) Η παρακολούθηση των εισαγωγών - εξαγωγών νεοσσών ενδοκοινοτικά και προς τρίτες χώρες.

 

ι)γ)ι)γ) Η μέριμνα λήψης μέτρων για την προσαρμογή και ένταξη της Ενωσιακής νομοθεσίας στο Εθνικό δίκαιο για τα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος

 

γ) Τμήμα Βοοτροφίας και Μονόπλων

 

α)α) Η κατάρτιση προγραμμάτων ανάπτυξης για τους τομείς των βοοειδών και των μονόπλων, η μέριμνα ένταξη τους στο γενικό πρόγραμμα του Υπουργείου καθώς και η παρακολούθηση εφαρμογής τους, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 

β)β) Η μέριμνα λήψης μέτρων πολιτικής που αφορούν τις τιμές, ενισχύσεις (Κοινή Αγροτική Πολιτική), παρεμβάσεις, εισαγωγές και εξαγωγές στους τομείς των βοοειδών και των μονόπλων, καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 

γ)γ) Η μέριμνα για την κατάρτιση εθνικού πλαισίου, για την δημιουργία συλλογικών δραστηριοτήτων των ασχολουμένων παραγωγών με τους τομείς των βοοειδών και των μονόπλων και η παρακολούθηση των διαδικασιών εφαρμογής του, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 

δ)δ) Η μέριμνα λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση κοινωνικών διαρθρωτικών θεμάτων στους τομείς των βοοειδών και των μονόπλων, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 

ε)ε) Συλλογή στοιχείων σχετικά με την χωροταξική κατανομή των εκμεταλλεύσεων στους τομείς των βοοειδών και των μονόπλων, την υφιστάμενη δυναμικότητα αυτών, το είδος και την φυλή των εκτρεφόμενων ζώων.

 

στ)στ) Η μέριμνα για την συλλογή και επεξεργασία στοιχείων του τύπου εκμεταλλεύσεων στους τομείς των βοοειδών και των μονόπλων, και η ανάδειξη πρότυπων εκτροφών ανά περιφέρεια σε επίπεδο χώρας.

 

ζ)ζ) Η λήψη μέτρων αξιοποίησης τοπικών δυνατοτήτων διατήρησης και ανάπτυξης των ελληνικών φυλών ή τύπων παραγωγικών των βοοειδών και των μονόπλων και η μέριμνα διάδοσης ενδεδειγμένων φυλών αυτών.

 

η)η) Η παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της Ζωοτεχνικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στην εκτροφή των βοοειδών και των μονόπλων, μέσω οδηγιών διατροφής και κατάρτισης υποδειγματικών σιτηρεσίων.

 

θ)θ) Η συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση στοιχείων του κόστους παραγωγής συστημάτων εκτροφής βοοειδών και μονόπλων.

 

ι)ι) Η εκπροσώπηση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 

ι)α)ι)α) Η συνεργασία με άλλα κράτη μέλη και τρίτες χώρες για θέματα στους τομείς των βοοειδών και των μονόπλων και η εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς.

 

ι)β)ι)β) Η αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων πρωτογενούς παραγωγής στον τομέα των βοοειδών και των μονόπλων.

 

ι)γ)ι)γ) Η μέριμνα για την εφαρμογή περιβαλλοντικών προγραμμάτων στους τομείς των βοοειδών και των μονόπλων, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και προτεινόμενες παρεμβάσεις στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 

δ) Τμήμα Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας και Λοιπών Ζωικών Οργανισμών

 

α)α) Η κατάρτιση προγραμμάτων ανάπτυξης των κλάδων της μελισσοκομίας, σηροτροφίας και λοιπών ζωικών οργανισμών και των προϊόντων τους, η μέριμνα ένταξης τους στο γενικό πρόγραμμα του Υπουργείου και η παρακολούθηση εφαρμογής τους, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 

β)β) Η μέριμνα λήψης μέτρων πολιτικής, που αφορούν τις τιμές, ενισχύσεις, παρεμβάσεις, εισαγωγές και εξαγωγές των τομέων της μελισσοκομίας, σηροτροφίας και λοιπών ζωικών οργανισμών και των προϊόντων τους, καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων αυτών, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 

γ)γ) Η προώθηση συλλογικών δραστηριοτήτων των ασχολουμένων με τη μελισσοκομία, τη σηροτροφία και λοιπούς ζωικούς οργανισμούς σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 

δ)δ) Η μέριμνα λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση κοινωνικών και διαρθρωτικών θεμάτων των τομέων της μελισσοκομίας, της σηροτροφίας και λοιπών ζωικών οργανισμών, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 

ε)ε) Η χωροταξική κατανομή των εκμεταλλεύσεων στη μελισσοκομία, τη σηροτροφία και τους λοιπούς ζωικούς οργανισμούς καθώς και των μονάδων μεταποίησης - τυποποίησης και εμπορίας των προϊόντων τους.

 

στ)στ) Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού εκμεταλλεύσεων στους κλάδους της μελισσοκομίας, σηροτροφίας και των λοιπών ζωικών οργανισμών.

 

ζ)ζ) Η μέριμνα διάδοσης ενδεδειγμένων φυλών μέλισσας, υβριδίων μεταξόσπορου και λοιπών ζωικών οργανισμών.

 

η)η) Η μέριμνα λήψης μέτρων, αξιοποίησης τοπικών δυνατοτήτων διατήρησης και ανάπτυξης των ελληνικών φυλών ζωικών οργανισμών αρμοδιότητας του Τμήματος, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 

θ)θ) Η μέριμνα για την οργάνωση, εποπτεία, συντονισμό και έλεγχο των προγραμμάτων των κλάδων του τμήματος.

 

ι)ι) Η συγκέντρωση, μελέτη και η αξιοποίηση των στοιχείων της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και ο υπολογισμός του κόστους παραγωγής των προϊόντων της μελισσοκομίας, της σηροτροφίας και λοιπών ζωικών οργανισμών, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 

ι)α)ι)α) Ο καθορισμός ζωοτεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων εισαγωγής και εξαγωγής χερσαίων ζωικών οργανισμών αρμοδιότητας Τμήματος για τη χρήση από μονάδες παραγωγών.

 

ι)β)ι)β) Η μέριμνα για την έκδοση, συμπλήρωση, τροποποίηση των απαραίτητων νομοθετικών και διοικητικών πράξεων και την εναρμόνιση τους με το κοινοτικό δίκαιο για τους κλάδους της μελισσοκομίας, σηροτροφίας και λοιπών ζωικών οργανισμών.

 

ι)γ)ι)γ) Η μελέτη του κυκλώματος και των προβλημάτων διακίνησης και εμπορίας προϊόντων μελισσοκομίας, σηροτροφίας και λοιπών ζωικών οργανισμών.

 

ι)δ)ι)δ) Η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς οργανισμούς για την αντιμετώπιση των θεμάτων του Τμήματος.

 

ι)ε)ι)ε) Η μελέτη και εισήγηση μέτρων αξιοποίησης των προϊόντων των μονάδων επεξεργασίας, μεταποίησης και τυποποίησης.

 

ι)στ)ι)στ) Η λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της αυτάρκειας της χώρας σε προϊόντα των κλάδων αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

ι)ζ)ι)ζ) Η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων παραγωγής, μεταποίησης, διακίνησης και εμπορίας των προϊόντων των κλάδων (στατιστικά στοιχεία).

 

ι)η)ι)η) Η μέριμνα για την επέκταση της μορεοκαλλιέργειας σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών της σηροτροφίας.

 

ι)θ)ι)θ) Η μέριμνα ενημέρωσης των μελισσοκόμων, σηροτρόφων και σαλιγκαροτρόφων σχετικά με τις ενδεδειγμένες μεθόδους εκτροφής, τους ενδεδειγμένους χειρισμούς και τις εξελίξεις (επιστημονικές, νομοθετικές, κ.λ.π.) στους αντίστοιχους τομείς.

 

κ)κ) Η εισήγηση επί τεχνικών και επιστημονικών θεμάτων που άπτονται της αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

κ)α)κ)α) Η εκτίμηση των μελλοντικών αναγκών σε προϊόντα των κλάδων μελισσοκομίας, σηροτροφίας και λοιπών ζωικών οργανισμών, ώστε να αναπροσαρμόζονται οι στόχοι.

 

κ)β)κ)β) Η μελέτη και προώθηση των προδιαγραφών ποιότητας όλων των προϊόντων μελισσοκομίας, σηροτροφίας, σαλιγκαροτροφίας με σκοπό την κατοχύρωση της ποιότητας αυτών κ)γ)κ)γ) Η μέριμνα για την εφαρμογή περιβαλλοντικών προγραμμάτων στους τομείς αρμοδιότητας του Τμήματος και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 

κ)δ)κ)δ) Η προώθηση επενδύσεων πρωτογενούς παραγωγής και η αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων στους τομείς αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

κ)ε)κ)ε) Η συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με την χωροταξική κατανομή και τα παραγωγικά χαρακτηριστικά διαφόρων μονάδων στους τομείς αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

κ)στ)κ)στ) Η συνεργασία με το Σηροτροφικό Εργαστήριο Αθηνών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και η μέριμνα για ίδρυση και λειτουργία σηροτροφικών εργαστηρίων.

 

4) Της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού.

 

ΣΤ. Διεύθυνση Ζωοτροφών και Βοσκήσιμων Γαιών

 

1) Η Διεύθυνση Ζωοτροφών και Βοσκήσιμων Γαιών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Τμήμα Ελέγχου Ζωοτροφών

 

β) Τμήμα Επιχειρήσεων Ζωοτροφών

 

γ) Τμήμα Βοσκήσιμων Γαιών

 

δ) Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών Αθήνας

 

ε) Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών Θεσσαλονίκης

 

στ) Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών Λάρισας

 

2) Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Ζωοτροφών και Βοσκήσιμων Γαιών ανήκουν:

 

α) η παραγωγή και κυκλοφορία ασφαλών, υγιεινών και ποιοτικών ζωοτροφών,

 

β) η διασφάλιση της υγιεινής των επιχειρήσεων ζωοτροφών

 

γ) η οριοθέτηση βοσκοτόπων και η αξιοποίηση και βελτίωση νομευτικών πόρων.

 

3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ζωοτροφών και Βοσκήσιμων Γαιών κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως:

 

α) Τμήμα Ελέγχου Ζωοτροφών

 

α)α) Η οργάνωση και ο συντονισμός των επισήμων ελέγχων και μέτρων συμμόρφωσης με τη νομοθεσία περί ζωοτροφών (νομοθεσία περί γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, περί προσθέτων υλών ζωοτροφών, περί ανεπιθύμητων ουσιών, περί καταπολέμησης, πρόληψης και εξάλειψης μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών καθώς και κάθε άλλης νομοθεσίας σχετικά με ελέγχους στις ζωοτροφές).

 

β)β) Η κατάρτιση του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Ζωοτροφών.

 

γ)γ) Η επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των επίσημων ελέγχων στις ζωοτροφές που διενεργούνται από τις αρμόδιες περιφερειακές αρχές.

 

δ)δ) Η ενσωμάτωση της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας στην εθνική.

 

ε)ε) Σημείο επαφής στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης (RASFF) όσον αφορά τις ζωοτροφές.

 

στ)στ) Η εκπροσώπηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα αρμοδιότητας του τμήματος.

 

ζ)ζ) Η μέριμνα για την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου έκτακτης ανάγκης για τις ζωοτροφές.

 

η)η) Η μέριμνα για την εξασφάλιση των απαραίτητων πιστώσεων για τον έλεγχο των ζωοτροφών.

 

θ)θ) Η συλλογή και επεξεργασία αποτελεσμάτων ελέγχων για την υποβολή των εκθέσεων του ΠΟΕΣΕ καθώς και η εισήγηση προτάσεων για την κατάρτισή του, στο πλαίσιο αρμοδιότητας του τμήματος.

 

ι)ι) Η επιθεώρηση των επιχειρήσεων ζωοτροφών σε θέματα αρμοδιότητας του τμήματος.

 

ι)α)ι)α) Η έκδοση πιστοποιητικών ελεύθερης διακίνησης ζωοτροφών σε τρίτες χώρες (free sales certificates).

 

ι)β)ι)β) Η μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού των Περιφερειών σε θέματα αρμοδιότητας του τμήματος.

 

β) Τμήμα Επιχειρήσεων Ζωοτροφών

 

α)α) Η οργάνωση και ο συντονισμός των ελέγχων και μέτρων συμμόρφωσης με τη νομοθεσία περί υγιεινής επιχειρήσεων ζωοτροφών.

 

β)β) Η κατάρτιση του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Επιχειρήσεων Ζωοτροφών.

 

γ)γ) Η έγκριση των επιχειρήσεων ζωοτροφών.

 

δ)δ) Η διαχείριση των μητρώων επιχειρήσεων ζωοτροφών (μητρώο εγκρίσεων-εγγραφών, εισαγωγών και ενδοκοινοτικού εμπορίου ζωοτροφών, αντιπροσώπων τρίτων χωρών, έγκρισης χρήσης ζωικών πρωτεϊνών).

 

ε)ε) Η διαχείριση των τελών για τον έλεγχο των ζωοτροφών.

 

στ)στ) Η επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των επίσημων ελέγχων στις επιχειρήσεις ζωοτροφών, που διενεργούνται από τις αρμόδιες περιφερειακές αρχές.

 

ζ)ζ) Η επιθεώρηση των επιχειρήσεων ζωοτροφών σε θέματα αρμοδιότητας του τμήματος.

 

η)η) Η συλλογή και επεξεργασία αποτελεσμάτων ελέγχων για την υποβολή των εκθέσεων του ΠΟΕΣΕ καθώς και η εισήγηση προτάσεων για την κατάρτιση του, στο πλαίσιο αρμοδιότητας του τμήματος.

 

θ)θ) Η εκπόνηση οδηγών ορθής πρακτικής για τον τομέα των ζωοτροφών.

 

ι)ι) Η μέριμνα για την τήρηση ισοζυγίου ζωοτροφών και η εκτίμηση των αναγκών της χώρας σε ζωοτροφές.

 

ι)α)ι)α) Η ενσωμάτωση της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας στην εθνική.

 

ι)β)ι)β) Η εκπροσώπηση στα ενωσιακά όργανα για θέματα αρμοδιότητας του τμήματος.

 

ι)γ)ι)γ) Η μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού των περιφερειών σε θέματα αρμοδιότητας του τμήματος.

 

γ) Τμήμα Βοσκήσιμων Γαιών

 

α)α) Η μέριμνα, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, για τη δημιουργία και λειτουργία Εθνικής Γεωγραφικής Πληροφοριακής Βάσης Δεδομένων για την καταγραφή των γεωχωρικών πληροφοριών που αφορούν στις βοσκήσιμες γαίες της Χώρας, με σκοπό την χαρτογράφηση, οριοθέτηση, αξιολόγηση και ορθολογική διαχείρισή τους.

 

β)β) Η μέριμνα, για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και τη θέσπιση κανονιστικού πλαισίου εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης των βοσκήσιμων γαιών της Χώρας.

 

γ)γ) Η μέριμνα, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, για την ορθή εφαρμογή και υλοποίηση των εγκεκριμένων διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.

 

δ)δ) Η μέριμνα, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, για τον καθορισμό του κανονιστικού πλαισίου εκμίσθωσης και χρήσης των δημοσίων βοσκήσιμων γαιών και του ύψους του καταβαλλόμενου για τη χρήση, μισθώματος.

 

ε)ε) Η εισήγηση λήψης νομοθετικών μέτρων.

 

στ)στ) Η μέριμνα για την δημιουργία κτηνοτροφικών ζωνών και προτύπων μονάδων λιβαδοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.

 

ζ)ζ) Η μέριμνα για την σύνταξη, εφαρμογή και αξιολόγηση ετήσιων και πολυετών προγραμμάτων. Η εισήγηση προτάσεων χρηματοδότησης των προγραμμάτων αυτών.

 

η)η) Η παρακολούθηση εξέλιξης της λιβαδοπονίας σε διεθνή κλίμακα, η διασύνδεση με υπηρεσίες και ιδρύματα έρευνας εσωτερικού και εξωτερικού, η μετάκληση εμπειρογνωμόνων και η πραγματοποίηση αποστολών.

 

θ)θ) Η μέριμνα για την ταυτοποίηση, αναγνώριση, αξιολόγηση και δημιουργία επίσημου καταλόγου των βοσκοδοτικών φυτών κατάλληλων για τις συνθήκες της Χώρας, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από την ελληνική κτηνοτροφία.

 

ι)ι) Η αντιμετώπιση θεμάτων του τμήματος στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των διεθνών οργανισμών και διεθνών σχέσεων γενικότερα.

 

ι)α)ι)α) Η μέριμνα για ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών, των κτηνοτρόφων και των οργανώσεών τους, σχετικά με την ορθολογική διαχείριση των λιβαδιών για πολλαπλές χρήσεις, τα συστήματα βόσκησης και τις προοπτικές των παραγόμενων κτηνοτροφικών προϊόντων και συμπληρωματικών προϊόντων και υπηρεσιών (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, παραγωγή ξυλείας, αρωματικών φυτών, μελιού και δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής).

 

δ) Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών Αθήνας, με έδρα τη Λυκόβρυση Αττικής, είναι οι Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδος, Κρήτης, Πελοποννήσου και οι Περιφερειακές Ενότητες Αττικής, Πειραιώς, Βοιωτίας, Ευβοίας και Φωκίδας.

 

α)α) Η εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Ζωοτροφών και ο συντονισμός των εποπτών των Περιφερειακών Ενοτήτων αρμοδιότητάς του για την εφαρμογή της νομοθεσίας καθώς και η συλλογή των σχετικών στοιχείων ελέγχου ζωοτροφών.

 

β)β) Η διενέργεια αναλύσεων ζωοτροφών: προετοιμασία όλων των δειγμάτων και εκτέλεση των απαραίτητων αναλύσεων, βελτίωση των αναλυτικών μεθόδων, έλεγχος της ακρίβειας των αναλύσεων, οργάνωση του εργαστηρίου για την ταχύτερη διεκπεραίωση των αναλύσεων και διατήρηση αρχείου δειγμάτων και αποτελεσμάτων καθώς και η τήρηση της διαπίστευσης του εργαστηρίου.

 

γ)γ) Η εκτέλεση μικροσκοπικών αναλύσεων (Ε.Ε.ΚΥ.Ζ. Αθήνας: Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για προσδιορισμό μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών) και μικροβιολογικών εξετάσεων και προσδιορισμών σε ζωοτροφές.

 

δ)δ) Η εκτέλεση χημικών αναλύσεων (οργανικά και ανόργανα θρεπτικά συστατικά, ιχνοστοιχεία κ.λ.π.) και φυσικών προσδιορισμών σε ζωοτροφές καθώς και η ταυτοποίηση και ο ποσοτικός προσδιορισμός ανεπιθύμητων ουσιών (μυκοτοξίνες, γκοσυπόλη, αδιάλυτα συστατικά σε λίπη και έλαια - Ε.Ε.ΚΥ.Ζ. Αθήνας, κ.λ.π.).

 

ε)ε) Η εκτέλεση βιολογικών εξετάσεων και μετρήσεων σε ζωοτροφές (γονιδιακή ταυτοποίηση μέσω Real - Time PCR - Ε.Ε.ΚΥ.Ζ. Θεσσαλονίκης).

 

στ)στ) Η διενέργεια δειγματοληψίας ζωοτροφών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της κάθε Περιφερειακής Ενότητας καθώς και η πραγματοποίηση επιθεωρήσεων και ελέγχων σε επιχειρήσεις ζωοτροφών.

 

ζ)ζ) Ο έλεγχος ετικετών ζωοτροφών και λοιπών παραστατικών εγγράφων παρασκευής και κυκλοφορίας τους

 

η)η) Ο έλεγχος συσκευασίας και διακίνησης εν γένει των ζωοτροφών. Η εφαρμογή διατάξεων που αφορούν στον έλεγχο και στις παραβάσεις των διατάξεων της νομοθεσίας ζωοτροφών καθώς και η διερεύνηση και προώθηση περιπτώσεων παραβάσεων στην κεντρική αρμόδια αρχή για προετοιμασία εισήγησης για επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

 

θ)θ) Η κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών της υπηρεσίας σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου.

 

ι)ι) Η διενέργεια προγραμμάτων σε συνεργασία ή όχι με φορείς, άλλες ειδικές αποκεντρωμένες υπηρεσίες, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα και κέντρα της χώρας, σε θέματα ζωοτροφών.

 

ι)α)ι)α) Η εκπροσώπηση σε ενωσιακά όργανα για θέματα εργαστηριακών ελέγχων.

 

ι)β)ι)β) Πραγματοποίηση αναλύσεων ζωοτροφών σε δείγματα που αποστέλλονται από ιδιώτες στο πλαίσιο αυτοελέγχου τους.

 

ε) Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι οι Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

Ασκεί τις ίδιες αρμοδιότητες με το Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών Αθήνας, στην περιφέρεια δικαιοδοσίας του.

 

στ) Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών Λάρισας, με έδρα τη Λάρισα, είναι οι Περιφέρειες Θεσσαλίας, Ηπείρου και Ιονίων νήσων και οι Περιφερειακές Ενότητες Φθιώτιδας και Ευρυτανίας.

 

Ασκεί τις ίδιες αρμοδιότητες με το Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών Αθήνας, στην περιφέρεια δικαιοδοσίας του.

 

4) Της Διεύθυνσης Ζωοτροφών και Βοσκήσιμων Γαιών, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.