Προεδρικό διάταγμα 97/17 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου - Αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, επιπέδου Τμήματος, ασκεί τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 

α)α) Η διαρκής εξέταση του συνόλου των λειτουργιών διαδικασιών που διενεργούν οι υπηρεσίες του υπουργείου, προκειμένου να πετυχαίνουν τους σκοπούς τους (internal control system).

 

β)β) Η εξέταση των στόχων που έχουν τεθεί από τις υπηρεσιακές μονάδες και του βαθμού επίτευξής τους.

 

γ)γ) Η διαρκής εξέταση και αξιολόγηση της επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal auditing), η χρήση κατάλληλων μεθόδων και δεικτών μέτρησης, με σκοπό την αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και τον εντοπισμό προβληματικών λειτουργιών διαδικασιών.

 

δ)δ) Η τήρηση Βάσεως Δεδομένων με στοιχεία για όλες τις αξιολογήσεις και τις λειτουργίες-διαδικασίες των υπηρεσιών του Υπουργείου.

 

ε)ε) Η κατάρτιση προγράμματος και η διενέργεια τακτικών εσωτερικών ελέγχων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα και λαμβάνοντας υπόψη τις στρατηγικές και επιχειρησιακές προτεραιότητες του Υπουργείου.

 

στ)στ) Η σύνταξη ετήσιας έκθεσης, στις οποίες καταγράφονται οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου με κοινοποίηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών και στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

 

2) Της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ5 Επιθεωρητών ή ΠΕ10 Οικονομικού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.