Προεδρικό διάταγμα 4/18

ΠΔ 4/2018: Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 4/2018: Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, (ΦΕΚ 7/Α/2018), διόρθωση (ΦΕΚ 158/Α/2018), 22-01-2018.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 174/Α/2013), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/2013), 55 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014), 46 του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) και 7 του νόμου 4275/2014 (ΦΕΚ 149/Α/2014), 30 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014) και άρθρου πέμπτου του νόμου 4464/2017 (ΦΕΚ 46/Α/2017),

 

β) του άρθρου 35 παράγραφος 4 του νόμου 4024/2011 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία κ.λ.π. (ΦΕΚ 22/Α/2011), όπως ισχύει,

 

γ) του άρθρου 21 του νόμου 4048/2012 Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης (ΦΕΚ 34/Α/2012),

 

δ) του νόμου 3905/2010 Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 219/Α/2010),

 

ε) του νόμου [Ν] 4072/2012 Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 86/Α/2012),

 

στ) του άρθρου 12 του νόμου 3492/2006 Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 210/Α/2006),

 

ζ) του νόμου 3028/2002 Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΦΕΚ 153/Α/2002),

 

η) του άρθρου 19 του νόμου 2947/2001 Θέματα Ολυμπιακής φιλοξενίας, Έργων, Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 228/Α/2001),

 

θ) του προεδρικού διατάγματος 123/2016 Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 208/Α/2016),

 

ι) Το προεδρικό διάταγμα 263/1987 Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού (ΦΕΚ 127/Α/1987),

 

ι)α) του προεδρικού διατάγματος 125/2016 Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 210/Α/2016),

 

ι)β) του προεδρικού διατάγματος 70/2015 Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού κ.λ.π. (ΦΕΚ 114/Α/2015),

 

ι)γ) του προεδρικού διατάγματος 73/2015 Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 116/Α/2015).

 

2. Την υπ' αριθμόν Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (ΦΕΚ 2168/Β/2015).

 

3. Την υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΕΠ30/ΕΠ1142/20-06-2017 Εισηγητική - Οικονομική Έκθεση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ' αριθμόν ΕΠ66/ΕΠ2794/31-10-2017 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται επιπλέον ετήσια δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού στο ποσό των 29.000.000,00 €, η οποία προβλέπεται να καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τους ΚΑΕ που εντάσσονται στην κατηγορία 0200 Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων, χωρίς να γίνεται υπέρβαση των δεσμευτικών ορίων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

 

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

6. Την από 17-05-2017 Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορούν στις μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

7. Την υπ' αριθμόν 173/2017 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποφασίζουμε:

 

Μέρος Πρώτο: Αποστολή - Διάρθρωση Υπηρεσιών - Αρμοδιότητες

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 1: Αποστολή του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Άρθρο 2: Διάρθρωση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Άρθρο 3: Πολιτικά Γραφεία Υπουργού και Υφυπουργού

Άρθρο 4: Γραφεία Γενικών / Διοικητικών και Ειδικού / Ειδικού Τομεακού Γραμματέων

 

Κεφάλαιο Β: Υπηρεσιακές μονάδες υπαγόμενες στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

Άρθρο 5: Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 6: Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Άρθρο 7: Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Προστασίας (Τομέα Πολιτισμού και Αθλητισμού)

Άρθρο 8: Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικού Έργου και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Άρθρο 9: Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού

Άρθρο 10: Αυτοτελές Τμήμα Τύπου, Επικοινωνίας και Προβολής

 

Υπηρεσιακές Μονάδες υπαγόμενες στον Υφυπουργό

 

Άρθρο 11: Αυτοτελές Τμήμα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων για θέματα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

Άρθρο 12: Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Επεξεργασίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου για θέματα Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

Άρθρο 13: Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εποπτευομένων Φορέων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

Άρθρο 14: Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού

 

Κεφάλαιο Γ

 

Άρθρο 15: Γενικοί / Διοικητικοί Γραμματείς (άρθρο 6 παράγραφος 1 του νόμου 4369/2016) Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

Κεφάλαιο Δ

 

Άρθρο 16: Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς - Σκοπός - Διάρθρωση

Άρθρο 17: Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Άρθρο 18: Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων

Άρθρο 19: Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Άρθρο 20: Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων

Άρθρο 21: Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών

Άρθρο 22: Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Άρθρο 23: Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων

Άρθρο 24: Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και Συμβουλίου Μουσείων

 

Περιφερειακές υπηρεσίες

 

Άρθρο 25: Εφορείες Αρχαιοτήτων

 

Ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες

 

Άρθρο 26: Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων

Άρθρο 27: Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας

Άρθρο 28

Άρθρο 29: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Άρθρο 30: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Άρθρο 31: Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Άρθρο 32: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Άρθρο 33: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Άρθρο 34: Νομισματικό Μουσείο

Άρθρο 35: Επιγραφικό Μουσείο

Άρθρο 36: Μουσείο Ασιατικής Τέχνης

Άρθρο 37: Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού

Άρθρο 38: Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων Φοίβος Ανωγειανάκης Κέντρο Εθνομουσικολογίας

Άρθρο 39: Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων - Σκοπός - Διάρθρωση

Άρθρο 40: Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων

Άρθρο 41: Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων

Άρθρο 42: Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων

Άρθρο 43: Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης Μελετών και Έργων Αναστήλωσης

Άρθρο 44: Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων

Άρθρο 45: Τμήμα Γραμματείας Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων

Άρθρο 46: Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων

Άρθρο 47: Σχέση Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών και Τρόπος Εκτέλεσης Έργων από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων

 

Κεφάλαιο Ε: Ειδικός / Τομεακός Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού

 

Άρθρο 48

Άρθρο 49: Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού Στρατηγικοί Σκοποί - Διάρθρωση

Άρθρο 50: Διεύθυνση Ανάπτυξης Σύγχρονης Δημιουργίας

Άρθρο 51: Διεύθυνση Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου

Άρθρο 52: Διεύθυνση Γραμμάτων

Άρθρο 53: Διεύθυνση Εικαστικών, Αρχιτεκτονικής, Φωτογραφίας και Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού.

Άρθρο 54: Διεύθυνση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 55: Διεύθυνση Πολιτιστικών Δράσεων και Εποπτείας

Άρθρο 56: Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Σκοπός - Διάρθρωση

Άρθρο 57: Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα Πολιτισμού

Άρθρο 58: Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Απαλλοτριώσεων Τομέα Πολιτισμού

Άρθρο 59: Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού

Άρθρο 60: Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Χορηγιών Τομέα Πολιτισμού

Άρθρο 61: Αυτοτελές Τμήμα Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων

Άρθρο 62: Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (τομέας Πολιτισμού) - Στρατηγικοί Σκοποί - Διάρθρωση

Άρθρο 63: Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (τομέας Πολιτισμού)

Άρθρο 64: Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (τομέας Πολιτισμού)

Άρθρο 65: Αυτοτελές Τμήμα Παιδικού Σταθμού

 

Κεφάλαιο ΣΤ

 

Άρθρο 66: Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Άρθρο 67: Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού

Άρθρο 68: Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού

Άρθρο 69: Διεύθυνση Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού

Άρθρο 70: Διεύθυνση Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων

Άρθρο 71: Διεύθυνση Τεχνικών Αθλητικών Έργων και Υποδομών

Άρθρο 72: Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισμού

 

Μέρος Δεύτερο: Προσωπικό

 

Κεφάλαιο Α: Προσωπικό Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Πολιτισμός)

 

Άρθρο 73: Οργανικές Θέσεις

Άρθρο 76: Προσωπικό με σχέση έμμισθης εντολής και με θητεία

Άρθρο 77: Προσωπικό Ειδικής Θέσης

Άρθρο 78: Κατάταξη προσωπικού

Άρθρο 79: Προσόντα Διορισμού

Άρθρο 80: Κλάδοι Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Μονάδες υπαγόμενες στον Υπουργό

 

Κεφάλαιο Β: Προσωπικό Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αθλητισμός)

 

Άρθρο 81: Οργανικές Θέσεις

Άρθρο 82: Κατανομή Θέσεων Μονίμου Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα

Άρθρο 84: Προσωπικό με θητεία

Άρθρο 85: Κατάταξη Προσωπικού

Άρθρο 86: Προσόντα διορισμού

Άρθρο 87: Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων Μονάδες υπαγόμενες στον Υφυπουργό

Άρθρο 88: Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 89: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 90: Έναρξη ισχύος

 

Στην Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος .

 

Αθήνα, 19-01-2018

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.