Νόμος 3284/04 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Συμβούλιο Ιθαγένειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Συμβούλιο Ιθαγένειας

 

α. αποφαίνεται:

 

α)α) επί αντιρρήσεων που υποβάλλουν αιτούντες αλλοδαποί κατά της εισήγησης Επιτροπής Πολιτογράφησης ή

α)β) για υπόθεση που παραπέμπει σε αυτό ο Υπουργός για τη διατύπωση γνώμης επί της εισήγησης Επιτροπής Πολιτογράφησης,

 

β. γνωμοδοτεί για θέματα ιθαγένειας κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

2. Το Συμβούλιο Ιθαγένειας συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από:

 

α. Ένα (1) επίτιμο μέλος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρο.

 

β. Τον Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, ως μέλος.

 

γ. Έναν (1) Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, ως μέλος.

 

δ. Δύο (2) καθηγητές ή ομότιμους καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές του Διεθνούς Δικαίου, ή του Διοικητικού Δικαίου, ημεδαπού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ως μέλη.

 

ε. Τον Προϊστάμενο της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Εσωτερικών, ως μέλος.

 

στ. Έναν (1) νομικό επιστήμονα εγνωσμένου κύρους με εμπειρία σε θέματα δημόσιας διοίκησης, ως μέλος.

 

Τα μέλη του Συμβουλίου που απουσιάζουν ή κωλύονται αναπληρώνονται από τους οριζόμενους στην απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζεται η αμοιβή των μελών του Συμβουλίου, των Γραμματέων και του αρμόδιου κατά περίπτωση εισηγητή, η οποία καλύπτεται από το ποσοστό των εισπραττομένων εσόδων από τα παράβολα πολιτογράφησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 36 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

3. Στο Συμβούλιο μετέχει χωρίς ψήφο, ως εισηγητής, και ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τον οποίο αναπληρώνει ο νόμιμος αναπληρωτής του.

 

4. Για τη λειτουργία του Συμβουλίου Ιθαγένειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15 του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.