Νόμος 4369/16 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων, το οποίο λειτουργεί σε τρία τμήματα. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες των τμημάτων και τα μέλη εκάστου τμήματος. Κάθε τμήμα είναι εννεαμελές και αποτελείται από 3 μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, που υποδεικνύονται από τον Πρόεδρό του, 1 Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του, τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) ή 1 μέλος του Επιστημονικού - Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ή 1 προϊστάμενο Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Μονάδας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του, τον Συνήγορο του Πολίτη ή 1 Βοηθό - Συνήγορο που ο Συνήγορος υποδεικνύει, 1 εμπειρογνώμονα που ορίζεται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, 1 εμπειρογνώμονα σε θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, που υποδεικνύεται από την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων, και 1 εμπειρογνώμονα, που ορίζεται από τις κεντρικές εργοδοτικές οργανώσεις (Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών, Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας) με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Πρόεδρος του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Διοικήσεων ορίζεται ένα από τα μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Η θητεία του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Διοικήσεων είναι διετής.

 

Γραμματέας κάθε τμήματος και ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού ορίζονται υπάλληλοι του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με Α' βαθμό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου τρίτου του νόμου 4464/2017 (ΦΕΚ 46/Α/2017), με το άρθρο 99 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 

2. Για την επιλογή του Προέδρου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, στο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων συμμετέχει ένας (1) εμπειρογνώμονας, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ο οποίος αντικαθιστά τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.