Προεδρικό διάταγμα 63/05 - Άρθρο 53

Άρθρο 53: Διοικητικός τομέας και ειδικοί γραμματείς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 28 παράγραφος 1 του νόμου 1558/1985

άρθρο 11 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1586/1986

άρθρο 79 παράγραφος 1 του νόμου 2683/1999 και άρθρο 34 παράγραφος 2 του νόμου 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 3260/2004

 

1. Για την εναρμόνιση και το συντονισμό της λειτουργίας τους, περισσότερες από μια συναφείς υπηρεσίες κάθε υπουργείου, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού, συγκροτούνται σε ενιαίο διοικητικό τομέα, του οποίου προΐσταται μετακλητός ειδικός γραμματέας με βαθμό 20 της κατηγορίας των ειδικών θέσεων Με την κοινή απόφαση σύστασης του διοικητικού τομέα συνιστάται η θέση του ειδικού γραμματέα και ορίζεται η αναγκαία αναδιάρθρωση των θέσεων και υπηρεσιών εντός του τομέα.

 

άρθρο 28 παράγραφος 2 του νόμου 1558/1985

 

2. Ο ειδικός γραμματέας προΐσταται των υπηρεσιών του διοικητικού τομέα, συντονίζει τη λειτουργία τους και είναι υπεύθυνος για την ποιότητα του έργου τους και την αποδοτικότητά τους. Προσυπογράφει όλα τα έγγραφα που προέρχονται από τις υπαγόμενες σε αυτόν υπηρεσίες και υπογράφονται από τον προϊστάμενό του υπουργό, αναπληρωτή υπουργό ή υφυπουργό και μπορεί να συμμετέχει χωρίς ψήφο σε οποιοδήποτε συμβούλιο ή επιτροπή εκτός από τα υπηρεσιακά και πειθαρχικά.

 

άρθρο 28 παράγραφος 3 του νόμου 1558/1985

 

3. Οι ειδικοί Γραμματείς διορίζονται και παύονται με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως. Για το διορισμό σε θέση ειδικού γραμματέα απαιτείται η κατοχή τουλάχιστον πτυχίου ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή ισότιμης της αλλοδαπής και διοικητική εμπειρία. Ως ειδικός γραμματέας μπορεί να διοριστεί και δημόσιος υπάλληλος ή λειτουργός ή υπάλληλος οποιουδήποτε νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα εν ενεργεία ή συνταξιούχος.

 

άρθρο 28 παράγραφος 4 του νόμου 1558/1985

 

4. Σε περίπτωση που διορίζεται σε θέση ειδικού γραμματέα δημόσιος υπάλληλος ή λειτουργός ή υπάλληλος νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα αναστέλλεται η άσκηση καθηκόντων στην κύρια θέση του, στην οποία επανέρχεται αυτοδικαίως με την απαλλαγή των καθηκόντων του από τη θέση του ειδικού γραμματέα. Αναστολή της άσκησης καθηκόντων της κύριας θέσης δεν επέρχεται για τους διοριζόμενους ως ειδικούς γραμματείς που υπηρετούν ως μέλη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

 

άρθρο 11 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 1586/1986

 

5. Δημόσιος υπάλληλος, για να οριστεί ειδικός γραμματέας σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 στο υπουργείο στο οποίο ανήκει, πρέπει να έχει το βαθμό Α' της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και να έχει επιλεγεί προϊστάμενος διεύθυνσης ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας.

 

άρθρο 11 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 1586/1986

 

6. Ως υπάλληλοι Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 νοούνται για την Πλήρωση θέσεων ειδικών γραμματέων και όσοι συνδέονται με το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με σύμβαση εργασίας ή έμμισθης εντολής.

 

άρθρο 28 παράγραφος 5 του νόμου 1558/1985

 

7. Οι θέσεις ειδικών γραμματέων που προβλέπονται σε υπουργεία από τις ισχύουσες διατάξεις διατηρούνται μέχρι να συγκροτηθούν στα αντίστοιχα υπουργεία ισάριθμοι διοικητικοί τομείς κατά την παράγραφο 1.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 22 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.