Προεδρικό διάταγμα 63/05 - Άρθρο 55

Άρθρο 55: Πολιτικά γραφεία μελών της Κυβέρνησης και υφυπουργών και προσωπικό των γενικών γραμματέων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 30 παράγραφος 1 του νόμου 1558/1985

άρθρο 79 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1943/1991

 

1. Για τις θέσεις υπουργών, αναπληρωτών υπουργών, υπουργών Επικρατείας και υφυπουργών, υφίστανται αντίστοιχα πολιτικά γραφεία υπουργών, αναπληρωτών υπουργών, υπουργών Επικρατείας και υφυπουργών. Για τις περιπτώσεις διορισμού αντιπροέδρων της Κυβέρνησης και σύστασης θέσεων μελών της Κυβέρνησης ή υφυπουργών βάσει της σχετικής νομοθετικής εξουσιοδότησης τα αντίστοιχα πολιτικά γραφεία συνιστώνται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου αντιπροέδρου της Κυβέρνησης ή υπουργού. Τα πολιτικά γραφεία των υφυπουργών συνιστώνται με απόφαση του Πρωθυπουργού όταν πρόκειται για τον υφυπουργό στον Πρωθυπουργό ή του οικείου υπουργού.

 

2. Στα πολιτικά γραφεία, που συνιστώνται κατά την προηγούμενη παράγραφο, συνιστώνται οι εξής θέσεις:

 

α) Σε κάθε γραφείο Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού 4 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και 3 ενιαίες θέσεις για ειδικούς συμβούλους και ειδικούς συνεργάτες.

 

β) Σε κάθε γραφείο Υφυπουργού 3 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και 2 ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων ή ειδικών συνεργατών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015).

 

3. Στα πολιτικά γραφεία Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και χωρίς χρονικό περιορισμό, με απόφαση του μέλους της Κυβέρνησης στο οποίο υπάγεται το γραφείο και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η απόσπαση μέχρι 10 υπαλλήλων του Δημοσίου ή νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα. Για τα πολιτικά γραφεία των Υφυπουργών την απόφαση υπογράφει ο οικείος Υπουργός.

 

Η απόσπαση γίνεται σε προσωρινές ομοιόβαθμες θέσεις που συνιστώνται κατά περίπτωση με την πράξη απόσπασης για όσο χρόνο ο υπάλληλος που αποσπάται προσφέρει τις υπηρεσίες του στο αντίστοιχο πολιτικό γραφείο.

 

Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση που ο αποσπώμενος υπάλληλος κατέχει οργανικά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015).

 

άρθρο 30 παράγραφος 4 του νόμου 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παράγραφος 2 εδάφιο πρώτο του νόμου [Ν] 1735/1987

άρθρο 79 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1943/1991

 

4. Σε κάθε πολιτικό γραφείο αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του αναπληρωτή υπουργού του Πρωθυπουργού και του υφυπουργού στον Πρωθυπουργό συνιστώνται με την απόφαση σύστασής τους μέχρι δέκα θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και μέχρι πέντε ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών. Με την απόφαση σύστασης πολιτικού γραφείου υπουργού, αναπληρωτή υπουργού, υπουργού Επικρατείας και υφυπουργού της παραγράφου 1 συνιστώνται και οι οριζόμενες αντίστοιχα στην παράγραφο 2 θέσεις.

 

Η σύσταση των πολιτικών γραφείων των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, των Αναπληρωτών Υπουργών στον Πρωθυπουργό, των Υφυπουργών στον Πρωθυπουργό, καθώς και των πολιτικών γραφείων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δύναται να ανατρέχει στο χρόνο διορισμού των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης και στο χρόνο σύστασης των θέσεων των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών της.

 

Στα πολιτικά γραφεία του Πρωθυπουργού, Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης και Υπουργών επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων ειδικού συμβούλου για ορισμένο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα αντικείμενα, καθ' υπέρβαση του οριζόμενου ανώτατου αριθμού ειδικών συμβούλων και συνεργατών. Οι ειδικοί σύμβουλοι του προηγουμένου εδαφίου είναι διακεκριμένοι επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες ειδικού αντικειμένου, υποστηρίζουν στο αντικείμενό τους τα διοικητικά όργανα, τις επιτροπές και τις αρμόδιες υπηρεσίες και προσλαμβάνονται με αντίστοιχες αποφάσεις του Πρωθυπουργού, Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης ή των αρμοδίων Υπουργών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Οι ειδικοί αυτοί σύμβουλοι υπηρετούν εθελοντικά και δεν λαμβάνουν μισθό, αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή εκτός των οδοιπορικών τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015).

 

άρθρο 30 παράγραφος 5 του νόμου 1558/1985, όπως το τελευταίο εδάφιο καταργήθηκε με το άρθρο 22 παράγραφος 2 εδάφιο δεύτερο του νόμου [Ν] 1735/1987

 

5. Ο αριθμός των θέσεων που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους μπορεί να αυξάνει κατά κατηγορία και γραφείο ανάλογα με τις ανάγκες του κατά περίπτωση μέλους της Κυβέρνησης ή υφυπουργού με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του αρμόδιου κατά περίπτωση μέλους της Κυβέρνησης ή υφυπουργού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

άρθρο 30 παράγραφος 6 του νόμου 1558/1985, όπως το δεύτερο εδάφιο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 παράγραφος 1 εδάφιο δεύτερο του νόμου [Ν] 1735/1987

 

6. Τα πολιτικά γραφεία επικουρούν στο έργο τους τα μέλη της Κυβέρνησης και τους υφυπουργούς για τους οποίους συστάθηκαν. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζονται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία τους, τον τρόπο πλήρωσης των θέσεων, τη μισθολογική και βαθμολογική διαβάθμιση, ένταξη και εξέλιξη, καθώς και τα ειδικότερα Προσόντα διορισμού και τα καθήκοντα του προσωπικού των ανωτέρω γραφείων.

 

άρθρο 30 παράγραφος 7 του νόμου 1558/1985

 

7. Το πολιτικό γραφείο αντιπροέδρου της Κυβέρνησης καταργείται αυτοδικαίως όταν παύσει να υπάρχει ο αντιπρόεδρος τον οποίο επικουρεί τα άλλα πολιτικά γραφεία καταργούνται αυτοδικαίως με την κατάργηση των θέσεων των μελών της Κυβέρνησης και των υφυπουργών για τις οποίες συστάθηκαν.

 

άρθρο 30 παράγραφος 8 του νόμου 1558/1985

 

8. Η υπηρεσία του προσωπικού των πολιτικών γραφείων λήγει αυτοδικαίως με την κατά οποιοδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του προϊσταμένου μέλους της Κυβέρνησης ή υφυπουργού.

 

άρθρο 33 παράγραφος 2 του νόμου 2190/1994

άρθρο 23 παράγραφος 1 του νόμου 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 5 του νόμου 3242/2004

άρθρο 1 παράγραφος 1 του νόμου 3270/2004

 

9. Στα γραφεία υπουργών ή υφυπουργών, στους οποίους υπάγονται οι μονάδες στρατηγικού σχεδιασμού και ανάλυσης πολιτικής που καταργήθηκαν με το άρθρο 33 παράγραφος 1 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), συνιστώνται Θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως:

 

α) Δέκα θέσεις για το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και από πέντε θέσεις για καθένα από τα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δικαιοσύνης, Πολιτισμού, Δημόσιας Τάξης, Μακεδονίας - Θράκης, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,

 

β) δεκατέσσερις θέσεις για καθένα από τα Υπουργεία οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης και από επτά θέσεις για καθένα από τα Υπουργεία Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τουριστικής Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας,

 

γ) πέντε επιπλέον θέσεις για κάθε μία από τις ακόλουθες Γενικές Γραμματείες:

 

α)α) Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

β)β) Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου οικονομίας και οικονομικών,

γ)γ) Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος του Υπουργείου οικονομίας και οικονομικών,

δ)δ) Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών,

ε)ε) Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών,

στ)στ) Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης,

ζ)ζ) Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης,

η)η) Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,

θ)θ) Νέας Γενιάς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

ι)ι) Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

ι)α)ι)α) Θρησκευμάτων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

ι)β)ι)β) Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,

ι)γ)ι)γ) Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,

ι)δ)ι)δ) Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

ι)ε)ι)ε) Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

ι)στ)ι)στ) Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού,

ι)ζ)ι)ζ) Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών,

ι)η)ι)η) Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας,

 

δ) τριάντα θέσεις για το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που κατανέμονται μεταξύ Υπουργείου και γενικών γραμματειών του με απόφαση του Υπουργού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012).

 

άρθρο 33 παράγραφος 3 του νόμου 2190/1994

άρθρο 18 παράγραφος 11 του νόμου 2224/1994

άρθρο 23 παράγραφος 1 του νόμου 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 5 του νόμου 3242/2004

 

10. Το προσλαμβανόμενο στις θέσεις της προηγούμενης παραγράφου προσωπικό πρέπει να έχει πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και α) διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής ή β) μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου. Οι προσλαμβανόμενοι στις θέσεις της παραγράφου 9 στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αρκεί να είναι πτυχιούχοι ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ιδίως οικονομολόγοι, κοινωνιολόγοι, νομικοί και κάτοχοι πτυχίου ξένων γλωσσών ή έχοντες προϋπηρεσία μεταφραστή ή πιστοποιητικό ινστιτούτου ξένων γλωσσών.

 

άρθρο 33 παράγραφος 4 του νόμου 2190/1994

 

11. Η πρόσληψη στις θέσεις της παραγράφου 9 γίνεται με απόφαση του οικείου υπουργού χωρίς οποιαδήποτε διαδικασία. Οι προσλαμβανόμενοι αποχωρούν αυτοδικαίως ταυτόχρονα με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του υπουργού που τους προσέλαβε, χωρίς άλλη διαδικασία. Η παροχή υπηρεσίας στις θέσεις της παραγράφου 9 δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλη αξίωση.

 

άρθρο 33 παράγραφος 4 του νόμου 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την προσθήκη του δεύτερου εδαφίου με το άρθρο 14 παράγραφος 13 του νόμου [Ν] 2266/1994

 

12. Ειδικό επιστημονικό προσωπικό, περιλαμβανομένου του προσωπικού της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του νόμου 2190/1994, επιτρέπεται να τοποθετείται στις συνιστώμενες κατά την παράγραφο 9 θέσεις. Το τοποθετούμενο στις θέσεις της παραγράφου 9 προσωπικό λαμβάνει τις τακτικές Αποδοχές του προσωπικού της παραγράφου 10.

 

άρθρο 30 παράγραφος 9 του νόμου 1558/1985

 

13. Για την εξυπηρέτηση των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων και των Γενικών Γραμματέων που προΐστανται Γενικών Γραμματειών στην άσκηση των καθηκόντων τους συνιστώνται σε κάθε αντίστοιχη θέση 2 θέσεις διοικητικών υπαλλήλων.

 

Για την πλήρωση των θέσεων αυτών αποσπώνται με κοινή απόφαση των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης υπάλληλοι του Δημοσίου ή νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα. Σε θέσεις γενικών γραμματέων και των δύο κατηγοριών που συνιστώνται βάσει εξουσιοδότησης του νόμου αυτού, οι θέσεις του πρώτου εδαφίου συνιστώνται με βάση την ίδια εξουσιοδότηση. Με απόφαση του οικείου υπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως διαβαθμίζονται οι συνιστώμενες κατά τα προηγούμενα εδάφια θέσεις και καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντά τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015).

 

άρθρο 71 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1943/1991, όπως συμπληρώθηκε με την προσθήκη του τελευταίου εδαφίου με το άρθρο 32 παράγραφος 19 του νόμου 2190/1994

 

14. Για την υποβοήθηση των γενικών γραμματέων υπουργείων και των γενικών γραμματέων, που προΐστανται γενικών γραμματειών, στην άσκηση των καθηκόντων τους, συνιστάται μία θέση ειδικού συμβούλου και μία θέση ειδικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η πρόσληψη γίνεται από το γενικό γραμματέα, με σύμβαση διάρκειας έξι μηνών, που μπορεί να ανανεώνεται ανά εξάμηνο, κατά την κρίση του γενικού γραμματέα. Στη σύμβαση τίθεται απαραιτήτως ο όρος ότι αυτή λύεται αυτοδικαίως και χωρίς αποζημίωση και ο προσληφθείς απολύεται με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του γενικού γραμματέα που τον προσέλαβε. Η πλήρωση των θέσεων της παραγράφου αυτής μπορεί να γίνεται και με απόσπαση από θέσεις του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα ή και με απασχολούμενους με πάγια αντιμισθία δικηγόρους τραπεζών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείτο στην παράγραφο 6 του όρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982).

 

άρθρο 71 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 1943/1991

 

15. Ο ειδικός σύμβουλος ή ειδικός συνεργάτης πρέπει να έχει τα γενικό προσόντα, που απαιτούνται για το διορισμό των δημοσίων διοικητικών πολιτικών υπαλλήλων, εκτός από το ανώτατο όριο ηλικίας, πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής και εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών σε αντικείμενα διοίκησης ή οργάνωσης ή σε τομείς που προσιδιάζουν στα αντικείμενα του οικείου υπουργείου ή γενικής γραμματείας.

 

άρθρο 71 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 1943/1991

 

16. Για τις αποδοχές των ειδικών συμβούλων ή συνεργατών της παραγράφου 14 ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις, που ρυθμίζουν τις αποδοχές των ειδικών συμβούλων και συνεργατών των παραγράφων 2, 4 και 5.

 

άρθρο 18 παράγραφος 16 εδάφια δεύτερο και τρίτο του νόμου 2503/1997

 

17. Για την υποβοήθηση των, κατά το άρθρο 53 ειδικών γραμματέων, οι διατάξεις των παραγράφων 13 και 14 εφαρμόζονται αναλόγως και για την απόσπαση μέχρι δύο υπαλλήλων Στην περίπτωση αποσπάσεων υπαλλήλων κατά το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 88 παράγραφος 2 εδάφιο πρώτο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 22 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.