Προεδρικό διάταγμα 80/16

ΠΔ 80/2016: Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 80/2016: Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες, (ΦΕΚ 145/Α/2016), 05-08-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) του άρθρου 68, παράγραφος 1 και 2 του νόμου [Ν] 4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 143/Α/2014), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10, παράγραφος 23 του νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/2015).

 

β) του άρθρου 13, παράγραφος 6)α του νομοθετικού διατάγματος 496/1974 Περί λογιστικού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΦΕΚ 204/Α/1974).

 

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

2. Την υπ' αριθμόν Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (ΦΕΚ 2168/Β/2015).

 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

4. Την 130/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Ανάληψη υποχρέωσης

Άρθρο 3: Τύπος και περιεχόμενο απόφασης ανάληψης υποχρέωσης

Άρθρο 4: Διαδικασία για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης

Άρθρο 5: Αναλήψεις δαπανών δημοσίων επενδύσεων

Άρθρο 6: Τμηματικές πληρωμές και Πολυετείς Υποχρεώσεις

Άρθρο 7: Έλεγχος πορείας πιστώσεων

Άρθρο 8: Τρόπος τήρησης Μητρώου Δεσμεύσεων

Άρθρο 9: Ανάληψη σταθερών, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα δαπανών

Άρθρο 10: Διαδικασία ελέγχου αναλήψεων υποχρεώσεων

Άρθρο 11: Ευθύνες αρμοδίων οργάνων

Άρθρο 12: Ακυρότητες πράξεων

Άρθρο 13: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 14: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 15: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 25-07-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.