Νόμος 4024/11 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το Κέντρο έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.}

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να ορίζεται ότι το σύνολο των κατ' έτος εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης είναι δημόσιοι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 11 του άρθρου 17 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007. Με την ίδια απόφαση μπορεί να καθορίζονται και πρόσθετα τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα που απαιτείται να πληρούν οι εισακτέοι δημόσιοι υπάλληλοι.

 

3. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 31 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002) προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:

 

{Με όμοιες αποφάσεις και μετά από σχετική αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιτρέπεται η συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του οικείου δήμου και η ρύθμιση ζητημάτων προσωπικού, εξοπλισμού και κάθε άλλου σχετικού με τη συγχώνευση θέματος. Για τη συγχώνευση λαμβάνονται ιδίως υπόψη κριτήρια πληθυσμιακά, χωροταξικά και εξοικονόμησης δαπάνης.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών μπορεί να καταργούνται κενές θέσεις του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που έχουν συσταθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του νόμου 3200/2003 στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών που συγχωνεύονται.

 

Το προσωπικό κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που υπηρετεί σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών που συγχωνεύεται μεταφέρεται αυτοδίκαια μαζί με τις θέσεις που κατέχει στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών με το οποίο γίνεται η συγχώνευση. Το λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών που συγχωνεύεται μεταφέρεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του οικείου δήμου, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, είτε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών στο οποίο γίνεται η συγχώνευση είτε στον οικείο δήμο. Οι ανάδοχοι με σύμβαση μίσθωσης έργου και το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι συμβάσεις των οποίων είναι εγκεκριμένες από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μεταφέρονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών στο οποίο γίνεται η συγχώνευση στο οποίο διανύουν τον υπόλοιπο χρόνο της σύμβασης.

 

Ο κάθε είδους εξοπλισμός του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών που συγχωνεύεται περιέρχεται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών στο οποίο γίνεται η συγχώνευση. Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του οικείου δήμου μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος της απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με τη συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών προβαίνει στην απογραφή όλου του εξοπλισμού που μεταφέρεται από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών που συγχωνεύεται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών στο οποίο γίνεται η συγχώνευση.

 

Οι εκκρεμείς υποθέσεις του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών που συγχωνεύεται διεκπεραιώνονται από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών στο οποίο γίνεται η συγχώνευση. Απαιτήσεις και υποχρεώσεις του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών που συγχωνεύεται μεταφέρονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών στο οποίο γίνεται η συγχώνευση.}

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2527/1997 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του νόμου 2190/1994 και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 206/Α/1994) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Δεν επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου:

 

α) για κάλυψη διοικητικών αναγκών ή γραμματειακής εξυπηρέτησης του φορέα,

 

β) εφόσον από τις διατάξεις του οικείου οργανισμού ή κανονισμού ή οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού προβλέπονται οργανικές θέσεις ειδικότητας αντίστοιχης με αυτές για τις οποίες προτείνεται η κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα.

 

Συμβάσεις μίσθωσης έργου βάσει αιτημάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, για τα οποία έχει δοθεί έγκριση από την Τετραμελή Επιτροπή του άρθρου 2 της 33/2006 πράξης υπουργικού συμβουλίου έως 31-12-2011, μπορούν να συναφθούν έως 31-12-2012 και εν συνεχεία να υλοποιηθούν. Ειδικά για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται την 01-01-2012.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 31 του άρθρου ένατου του νόμου 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).

 

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του νόμου 3812/2009 Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 234/Α/2009) καταργείται.

 

6. Το άρθρο 209 του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 209: Προσωπικό για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία

 

1. Για τις ανάγκες έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία από δήμους, συνδέσμους και τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαρκούς ή διακεκομμένης απασχόλησης, κατά ημέρα, εβδομάδα ή μήνα και έως 135 ημέρες ετησίως, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, όπως αυτές προκύπτουν από τη σχετική μελέτη ή την εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του προεδρικού διατάγματος 609/1985 (ΦΕΚ 170/Α/1985), όπως ισχύει, εφόσον διαπιστώνεται, με ειδική αιτιολογία, ότι δεν επαρκεί το προσωπικό που διαθέτει ο φορέας κατασκευής του έργου.

 

2. Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του δημάρχου ή του προέδρου του συνδέσμου ή του προέδρου του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, χωρίς να απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006), όπως ισχύει.

 

3. Η επιλογή του προσωπικού αυτού γίνεται, μετά από αίτημα του οικείου δημάρχου ή προέδρου συνδέσμου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου προς την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο δήμος ή ο σύνδεσμος ή το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού, βάσει Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης, ανά ειδικότητα που τηρεί το ΚΠΑ2 του Οργανισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ενημερώνεται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού αυθημερόν σχετικά με τους επιλεγόμενους ανά ειδικότητα, το φορέα πρόσληψης και τη διάρκεια της απασχόλησης.

 

4. Οι άνεργοι κατατάσσονται ανά ειδικότητα σε Κυλιόμενους Πίνακες Κατάταξης ετήσιας διάρκειας με βάση τα εξής ιδίως κριτήρια: α) το χρονικό διάστημα της συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, όπως αποτυπώνεται στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, β) την ηλικία, με πρόβλεψη για αυξημένη μοριοδότηση σε νέους έως 29 ετών και ανέργους άνω των 55 ετών, γ) την οικογενειακή κατάσταση και δ) την ανεργία του / της συζύγου.

 

5. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, καθορίζεται η διαδικασία και ο χρόνος έκδοσης της δημόσιας πρόσκλησης από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την κατάρτιση του Πίνακα, ο τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ανέργων για πλήρωση των αιτούμενων θέσεων ανά ειδικότητα από τους φορείς της παραγράφου 1 για την εκτέλεση των έργων, ο τρόπος σύνταξης των Πινάκων, η μοριοδότηση καθενός από τα κριτήρια της παραγράφου 4 για την κατάταξη των ανέργων στους Πίνακες, η διαδικασία επικαιροποίησης των Πινάκων από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Η πρόσκληση για την κατάρτιση Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων εκδίδεται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και αποστέλλεται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού το οποίο την εγκρίνει ή την τροποποιεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση του αντίστοιχου σχεδίου σε αυτό.

 

6. Οι Πίνακες πριν την οριστικοποίηση ή επικαιροποίησή τους εγκρίνονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού και αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και στον πίνακα ανακοινώσεων της αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

7. Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η υποβολή ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών προς το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, που αρχίζει από την επόμενη της καταχώρισης τους στους διαδικτυακούς τόπους. Οι λεπτομέρειες για την υποβολή και την εξέταση των ενστάσεων καθορίζονται στην πρόσκληση.

 

8. Κάθε υποψήφιος με την αίτηση του δηλώνει υποχρεωτικώς την ειδικότητα του, τα προσόντα και τα κριτήρια που διαθέτει και αποδεικνύει, καθώς και μέχρι τρεις (3) φορείς της παραγράφου 1 του παρόντος, κατά σειρά προτίμησης, στους οποίους επιθυμεί να προσληφθεί.

 

9. Για την πρόσληψη σε έργα αυτεπιστασίας ενός δήμου προτάσσονται οι άνεργοι, οι οποίοι δηλώνουν τον οικείο δήμο ως πρώτη προτίμηση, έπονται οι άνεργοι που τον δηλώνουν ως δεύτερη προτίμηση και ακολουθούν εκείνοι που τον δηλώνουν ως τρίτη προτίμηση.

 

10. Δικαίωμα πρόσληψης κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν μόνον όσοι υποψήφιοι έχουν ενταχθεί στον εκάστοτε ισχύοντα Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων όπως αυτός οριστικοποιείται μετά την εξέταση των ενστάσεων και μόνον εφόσον διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου κατά την πρόσληψη και δεν έχουν υπερβεί τις 135 εργάσιμες ημέρες ετησίως.

 

11. Η απασχόληση του ανωτέρω προσωπικού σε έργα ή καθήκοντα άσχετα με την εκτέλεση του έργου για το οποίο προσλήφθηκε ή ξένα με την ειδικότητα του ή χωρίς να συντρέχουν τα προσόντα πρόσληψης ανά ειδικότητα, απαγορεύεται. Μεταφορά του προσωπικού αυτού από έργο σε άλλο έργο δεν επιτρέπεται.

 

12. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού δύναται να ελέγχει δειγματοληπτικά τη νομιμότητα των προσλήψεων που διενεργούνται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις πρόσληψης ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων ο υποψήφιος κατατάχθηκε στον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά, με απόφαση του αρμόδιου, κατά την παράγραφο 2 του παρόντος, οργάνου, εφαρμοζομένων των παραγράφων 15 και 16 του παρόντος άρθρου.

 

13. Οι δαπάνες για τις αμοιβές του ανωτέρω προσωπικού και οι σχετικές εργοδοτικές επιβαρύνσεις καταβάλλονται από τις διατιθέμενες για το έργο πιστώσεις.

 

14. Το προσωπικό αυτό απολύεται αυτοδικαίως μόλις περατωθεί το έργο ή λήξει ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης του, χωρίς καμία αποζημίωση για την αιτία αυτή και χωρίς διαπιστωτική πράξη. Σε περίπτωση που οι ανάγκες απασχόλησης του προσωπικού στο αυτό έργο δεν είναι συνεχείς, συνάπτονται συμβάσεις αντίστοιχες με τα χρονικά διαστήματα απασχόλησης του προσωπικού αυτού. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου προ της συμπληρώσεως των 135 ημερών εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, ο άνεργος παραμένει με τα ίδια αρχικά κριτήρια εγγραφής στον ισχύοντα Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης και δύναται να απασχοληθεί σε έργο δήμου, συνδέσμου ή νομικού προσώπου της αρχικής επιλογής του μέχρι τη συμπλήρωση των 135 ημερών.

 

15. Τα αρμόδια για την εκκαθάριση των αποδοχών όργανα παύουν να καταβάλλουν αποδοχές σε προσωπικό, που διατηρείται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, άλλως τα καταβαλλόμενα ποσά καταλογίζονται σε βάρος τους.

 

16. Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων ως προς τη σύναψη και την εξέλιξη των συμβάσεων που συνάπτονται βάσει του παρόντος ευθύνεται ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος του συνδέσμου ή νομικού προσώπου, σε βάρος του οποίου καταλογίζονται και τα ποσά που κατέβαλε παρανόμως.

 

17. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, μέρος ή το σύνολο της δαπάνης για την αμοιβή του προσωπικού που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, είναι δυνατόν να καλύπτεται με επιχορήγηση από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Με την ίδια ή όμοια απόφαση καταρτίζονται ειδικά συγχρηματοδοτούμενα ή μη προγράμματα απασχόλησης, σύμφωνα με τους όρους των οποίων διενεργείται η ως άνω επιχορήγηση. Με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 18 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010) ή με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 69 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011) ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού μπορεί να επιδοτεί μέχρι και το 100% των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) για προσλαμβανόμενους με τη διαδικασία του παρόντος. Η εφαρμογή της παρούσας παραγράφου μπορεί να γίνεται και συμπληρωματικά.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με το άρθρο 89 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017).

 

7. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) αντικαθίσταται με δύο εδάφια ως εξής:

 

{Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ασκεί καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης, κατά την έννοια του άρθρου 4, στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς και στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Η απόφαση για την ένταξη πράξεων ή την ανάκληση αυτών, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 8, εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών.}

 

8. Για την αντιμετώπιση των άμεσων και επιτακτικών αναγκών στελέχωσης των Υπηρεσιών Ασύλου, Αρχής Προσφυγών και Πρώτης Υποδοχής του νόμου 3907/2011 (ΦΕΚ 7/Α/2011), επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, η μετάταξη υπαλλήλων από άλλο φορέα του Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου στις ως άνω υπηρεσίες προς κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών.

 

Η μετάταξη πραγματοποιείται σε κενή οργανική θέση και αν δεν υπάρχει κενή, με μεταφορά της θέσης του υπαλλήλου που μετατάσσεται, με κοινή απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, ύστερα από πρόταση του οικείου Διευθυντή.

 

Η μετάταξη ενεργείται μετά από δημόσια πρόσκληση που απευθύνει ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στην οποία προσδιορίζονται τα γενικά και ειδικά προσόντα, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των μετατασσομένων, χωρίς να απαιτείται εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011). Η Υπηρεσία Ασύλου, η Αρχή Προσφυγών και η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής ενημερώνουν, επί ποινή ακυρότητας της πράξης, την Επιτροπή της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006) όπως ισχύει, καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τον αριθμό και τις ειδικότητες των θέσεων που καλύπτονται με μετάταξη.

 

Η μετάταξη γίνεται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει ο μετατασσόμενος και διατηρεί το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που τηρούσε πριν τη μετάταξη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου τέταρτου του νόμου 4084/2012 (ΦΕΚ 190/Α/2012), με την παράγραφο 16 του άρθρου 122 του νόμου 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.