Νόμος 3013/02 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Σύσταση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις Περιφέρειες, τις Ενιαίες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τους Δήμους και τις Κοινότητες συνιστώνται Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Αποστολή των Κέντρων αυτών είναι η παροχή διοικητικών πληροφοριών και η διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

 

Ειδικότερα το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών:

 

Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων.

 

Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών, για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, τα στοιχεία των οποίων καταχωρεί σε ειδικό πρωτόκολλο. Διαθέτει για διευκόλυνσή τους έντυπα αιτήσεων κατά το άρθρο 3 παράγραφος 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (νόμος 2690/1999).

 

Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών και σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.

 

Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών, στην αρμόδια για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσία, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Το τελικό έγγραφο αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία και πάλι στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών υποβολής της αρχικής αίτησης, από το οποίο το παραλαμβάνει ο πολίτης ή του αποστέλλεται από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί με συστημένη επιστολή και με αντικαταβολή.

 

Επιπλέον το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών παρέχει και τις εξής υπηρεσίες:

 

Επικύρωση διοικητικών εγγράφων.

 

Θεώρηση γνησίου υπογραφής.

 

Χορήγηση παραβόλων, κινητών επισήμων και υπεύθυνων δηλώσεων.

 

Χορήγηση του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης με το σύστημα TAXIS.

 

Βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας ανηλίκων κάτω των δεκατεσσάρων ετών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημοσίου εγγράφου, επειδή δεν έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη από το νόμο ηλικία και για τους οποίους απαιτείται βεβαίωση των στοιχείων της ταυτότητάς τους για έκδοση διαβατηρίου ή για άλλο νόμιμο λόγο.

 

Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι διοικητικές διαδικασίες με τα αντίστοιχα έντυπά τους, που πραγματοποιούνται και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Με κοινές υπουργικές αποφάσεις μπορούν να καθορίζονται διαδικασίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιούνται και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

 

Επιτρέπεται η σύσταση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Υπουργείο Εξωτερικών, του οποίου βασική αποστολή είναι η εξυπηρέτηση των αποδήμων Ελλήνων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Ιδρύεται Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η αποστολή και οι αρμοδιότητες του είναι η παροχή διοικητικών πληροφοριών και η διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, όπως αυτές καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις. Κατά το διάστημα της πιλοτικής λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών, όπως αυτό προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 3260/2004, η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και στη συνέχεια η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του νόμου 3200/2003 και του άρθρου 2 του νόμου 3320/2005, έχουν ανάλογη εφαρμογή και στην περίπτωση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 11 του άρθρου 16 του νόμου 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α/2005), το άρθρο 33 του νόμου 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/2007), το άρθρο 15 του νόμου 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α/2005) και την παράγραφο 5)α του άρθρου 11 του νόμου 3146/2003 (ΦΕΚ 125/Α/2003)

 

2. Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στα Νομαρχιακά Διαμερίσματα των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού με πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων κατοίκων, το συνιστώμενο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης, η οποία απαρτίζεται από τα εξής δύο Τμήματα:

 

α) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών, με αρμοδιότητες ανάλογες με αυτές που περιγράφονται στην παράγραφο 1.

 

β) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης, στο οποίο αποστέλλονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών αιτήσεις πολιτών, η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' ή β' βαθμού. Το Τμήμα προωθεί τα αιτήματα στις αρμόδιες για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες, παρακολουθεί τη διαδικασία διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών, παραλαμβάνει το σχετικό έγγραφο και το αποστέλλει στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της αρχικής υποβολής της αίτησης. Επίσης το Τμήμα τηρεί τα σχετικά με τη διακίνηση των ανωτέρω αναφερόμενων αιτήσεων πολιτών στατιστικά στοιχεία, υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.

 

3. Στις Περιφέρειες το Τμήμα Επικοινωνίας και Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργεί βάσει των διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου 6 του νόμου 2503/1997 μετονομάζεται σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, που λειτουργεί επίσης σε επίπεδο αυτοτελούς Τμήματος, υπαγόμενο στη Γενική Διεύθυνση της Περιφέρειας, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στην παράγραφο 1, καθώς και αυτές που αναφέρονται στο εδάφιο β' της παραγράφου 2. Ο Γενικός Διευθυντής της Περιφέρειας ασκεί το συντονισμό και την εποπτεία όλων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας και συνεργάζεται με το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σε όλα τα θέματα που αφορούν την προσπάθεια βελτίωσης των σχέσεων της δημόσιας διοίκησης με τους πολίτες.

 

4. α) Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού με πληθυσμό από πέντε έως είκοσι χιλιάδες κατοίκους, το συνιστώμενο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, υπαγόμενο στη Διεύθυνση Διοίκησης ή στην ανάλογης αρμοδιότητας οργανική μονάδα, όπου δεν υφίσταται Διεύθυνση Διοίκησης και σε περίπτωση που δεν υφίσταται Διεύθυνση λειτουργεί σε επίπεδο αυτοτελούς Τμήματος υπαγόμενο στο Δήμαρχο, με τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στην παράγραφο 1, καθώς και αυτές που αναφέρονται στο εδάφιο β' της παραγράφου 2.

 

β) Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού με πληθυσμό μέχρι πέντε χιλιάδες κατοίκους,το συνιστώμενο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών λειτουργεί σε επίπεδο Αυτοτελούς Γραφείου υπαγόμενο στον Δήμαρχο ή στον Πρόεδρο της Κοινότητας, με τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στην παράγραφο 1, καθώς και αυτές που αναφέρονται στο εδάφιο β' της παραγράφου 2.

 

5. Τα Κέντρα Πληροφόρησης - Εξυπηρέτησης Πολιτών, που λειτουργούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τους Δήμους, καταργούνται και οι αρμοδιότητές τους εφεξής ασκούνται από τις μονάδες που συνιστώνται με το παρόν άρθρο.

 

6. Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών στεγάζονται σε χώρους προσβάσιμους στα άτομα με αναπηρίες κατά τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

7. Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ορίζεται, κατά περίπτωση, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

 

Με όμοιες αποφάσεις και μετά από σχετική αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιτρέπεται η συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του οικείου δήμου και η ρύθμιση ζητημάτων προσωπικού, εξοπλισμού και κάθε άλλου σχετικού με τη συγχώνευση θέματος. Για τη συγχώνευση λαμβάνονται ιδίως υπόψη κριτήρια πληθυσμιακά, χωροταξικά και εξοικονόμησης δαπάνης.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών μπορεί να καταργούνται κενές θέσεις του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που έχουν συσταθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του νόμου 3200/2003 στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών που συγχωνεύονται.

 

Το προσωπικό κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που υπηρετεί σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών που συγχωνεύεται μεταφέρεται αυτοδίκαια μαζί με τις θέσεις που κατέχει στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών με το οποίο γίνεται η συγχώνευση. Το λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών που συγχωνεύεται μεταφέρεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του οικείου δήμου, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, είτε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών στο οποίο γίνεται η συγχώνευση είτε στον οικείο δήμο. Οι ανάδοχοι με σύμβαση μίσθωσης έργου και το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι συμβάσεις των οποίων είναι εγκεκριμένες από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μεταφέρονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών στο οποίο γίνεται η συγχώνευση στο οποίο διανύουν τον υπόλοιπο χρόνο της σύμβασης.

 

Ο κάθε είδους εξοπλισμός του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών που συγχωνεύεται περιέρχεται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών στο οποίο γίνεται η συγχώνευση. Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του οικείου δήμου μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος της απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με τη συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών προβαίνει στην απογραφή όλου του εξοπλισμού που μεταφέρεται από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών που συγχωνεύεται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών στο οποίο γίνεται η συγχώνευση.

 

Οι εκκρεμείς υποθέσεις του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών που συγχωνεύεται διεκπεραιώνονται από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών στο οποίο γίνεται η συγχώνευση. Απαιτήσεις και υποχρεώσεις του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών που συγχωνεύεται μεταφέρονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών στο οποίο γίνεται η συγχώνευση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 40 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011).

 

8. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορούν να καθορισθούν λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

 

9. Στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών ή στην αντίστοιχης αρμοδιότητας οργανική μονάδα, επιπέδου Διεύθυνσης, κάθε Υπουργείου προστίθενται οι εξής αρμοδιότητες:

 

α) Η συνεχής παρακολούθηση των αλλαγών που επέρχονται στις διοικητικές διαδικασίες του φορέα και η άμεση ενημέρωση της Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης γι' αυτές τις αλλαγές. Στην ίδια Γενική Γραμματεία δημιουργείται ειδική διαδικτυακή πύλη για την υποστήριξη της λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, υποστηριζόμενη από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων.

 

β) Η ενημέρωση της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους - Πολίτη του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για τις αλλαγές που επέρχονται στο περιεχόμενο του Οδηγού του Πολίτη αρμοδιότητας των υπηρεσιών του φορέα.

 

10. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης έχει την αρμοδιότητα συντονισμού και εποπτείας της λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, καθώς και της υποβολής προτάσεων και της εφαρμογής μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

 

11. Για τις ανάγκες λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών καθιερώνεται:

 

α) Προαιρετική θητεία πτυχιούχων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ετήσιας διάρκειας.

 

β) Απασχόληση φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή άλλων σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας προγραμματιστή ή χειριστή ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 

γ) Απασχόληση σπουδαστών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για την πραγματοποίηση της εξάμηνης πρακτικής τους άσκησης με απαραίτητη προ υπόθεση τη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

 

Το ύψος των αποδοχών των ανωτέρω καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

Για τις ανάγκες λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών επιτρέπεται η απασχόληση φυσικών προσώπων με συμβάσεις μίσθωσης έργου. Για τις συμβάσεις αυτές ισχύουν οι κείμενες διατάξεις, χωρίς να απαιτούνται οι προϋποθέσεις της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου [Π] 55/1998. Η χρονική διάρκεια του πιλοτικού διαστήματος για την οργάνωση και λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την έναρξη λειτουργίας κάθε Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νόμου 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/2004).

 

12. α) Η πρόσληψη πτυχιούχων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης προαιρετικής θητείας γίνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας (1) έτους, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης και σε ποσοστό 50% για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης οι θέσεις καλύπτονται από υποψηφίους κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και αντιστρόφως. Η επιλογή των ανωτέρω γίνεται από τον φορέα στον οποίο υπάγεται το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, με τα κριτήρια και τη διαδικασία του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει, και υπόκειται σε έλεγχο από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.

 

β) Η πρόσληψη φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή άλλων σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας προγραμματιστών ή χειριστών ηλεκτρονικών υπολογιστών, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει. Οι ανωτέρω απασχολούνται έως έξι (6) ώρες την ημέρα για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει συνολικά για τον κάθε προσλαμβανόμενο τους οκτώ (8) μήνες κατ' έτος. Απαραίτητο τυπικό προσόν των ως άνω προσλαμβανόμενων είναι η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο τρόπος διαπίστωσης καθορίζεται με την προκήρυξη. Οι καταρτιζόμενοι πίνακες κατάταξης των ως άνω υποψηφίων μπορεί να ισχύουν για δύο ή τρία χρόνια από την κατάρτισή τους, εφόσον αυτό αναφέρεται ρητώς στη σχετική προκήρυξη. Η πρόσληψη του εκάστοτε αναγκαίου προσωπικού κατά τη διάρκεια της διετίας ή τριετίας γίνεται με τη σειρά που οι υποψήφιοι περιλαμβάνονται στους παραπάνω πίνακες. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 21 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει.

 

13. Προϊστάμενοι των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ορίζονται υπάλληλοι των οικείων φορέων ως εξής:

 

α) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών επιπέδου Διεύθυνσης υπάλληλοι με βαθμό διευθυντή οποιουδήποτε κλάδου ή ειδικότητας Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του οικείου φορέα,

 

β) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών επιπέδου Τμήματος αυτοτελούς ή μη και αυτοτελούς γραφείου, καθώς και στα Τμήματα των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών επιπέδου Διεύθυνσης υπάλληλοι οποιουδήποτε κλάδου Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και εν ελλείψει Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του οικείου φορέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 24 του νόμου 3200/2003 (ΦΕΚ 281/Α/2003).

 

14. Στις προβλεπόμενες, από τις οικείες οργανικές διατάξεις, θέσεις με βαθμό Διευθυντή των φορέων της παραγράφου 2, προστίθεται από μία θέση βαθμού Διευθυντή εκτός βαθμολογικής κλίμακας για όλους τους κλάδους Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με αντίστοιχη μείωση μίας (1) θέσεως των ενιαίων βαθμών, ενός εκ των κλάδων αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 12 του νόμου 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α/2004).

 

15. α) Για τις ανάγκες του προγράμματος ΑΣΤΕΡΙΑΣ και σε όλους τους εμπλεκόμενους Δήμους των Νομών Λέσβου, Σάμου, Χίου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, συνιστώνται ενενήντα έξι (96) θέσεις προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίες κατανέμονται ανά μία (1) θέση για κάθε Δήμο με εξαίρεση τους Δήμους Ερεσού - Αντίσσης του Νομού Λέσβου και Φούρνων - Κορσεών του Νομού Σάμου, στους οποίους συνιστώνται δύο (2) θέσεις για τον καθένα. Από τις ενενήντα έξι (96) θέσεις, οι δεκατέσσερις (14) ορίζονται ως Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, οι έντεκα (11) ως Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, οι εβδομήντα (70) ως Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η μία (1) ως Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Η κατανομή των ανωτέρω θέσεων σε κάθε Δήμο, κατά εκπαιδευτική βαθμίδα, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

β) Η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας είναι τριετής και δύναται να ανανεώνεται, ανάλογα με την πορεία του Προγράμματος, για ίσο χρόνο κάθε φορά.

 

γ) Για την πρόσληψη προσωπικού για τις θέσεις του άρθρου αυτού απαιτείται εμπειρία, ο χρόνος της οποίας προσδιορίζεται με την προκήρυξη, σε αντίστοιχα ή παρεμφερή προγράμματα.

 

δ) Η επιλογή του προσωπικού αυτού γίνεται από τον οικείο φορέα με τη διαδικασία του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει, και έλεγχο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 

ε) Με την προκήρυξη δύναται να ορίζεται ανώτατο όριο ηλικίας ανώτερο του εκάστοτε προβλεπομένου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.