Νόμος 4249/14 - Άρθρο 122

Άρθρο 122: Λειτουργικά ζητήματα Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το β' εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 3907/2011 αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:

 

{Οι θέσεις αυτές πληρούνται με μετατάξεις, μετακινήσεις ή αποσπάσεις προσωπικού του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου 3907/2011 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Υπάλληλοι, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι στην Υπηρεσία Ασύλου, την Αρχή Προσφυγών και την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής μπορούν, με αίτησή τους, να μεταταγούν στις Υπηρεσίες αυτές με την ίδια σχέση εργασίας και ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν, εφόσον δεν υπάρχει κενή οργανική θέση, ύστερα από πρόταση των οικείων Διευθυντών. Η μετάταξη γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του οικείου Υπουργού, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 68 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2001), κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη.}

 

3. α. Η παράγραφος 6 του άρθρου 2 του νόμου 3907/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{6. Για τις ανάγκες των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου μπορεί να συνάπτονται συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με διερμηνείς, κατά τις κείμενες διατάξεις, οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και επιλέγονται από σχετικό κατάλογο που καταρτίζει η Κεντρική Υπηρεσία, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της. Οι διερμηνείς αμείβονται, σύμφωνα με τους όρους σχετικής σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.}

 

β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του νόμου 3907/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{4. Για τις ανάγκες των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής μπορεί να συνάπτονται συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με διερμηνείς, κατά τις κείμενες διατάξεις, οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και επιλέγονται από σχετικό κατάλογο που καταρτίζει η Κεντρική Υπηρεσία, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της. Οι διερμηνείς αμείβονται, σύμφωνα με τους όρους σχετικής σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.}

 

4. Στο άρθρο 2 του νόμου 3907/2011 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Η Υπηρεσία Ασύλου μπορεί να απασχολεί προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται στο νόμο 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το νόμο [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997) και το προεδρικό διάταγμα 164/2004 (ΦΕΚ 134/Α/2004).}

 

5. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του νόμου 3907/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Η Αρχή Προσφυγών υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

 

Στην Αρχή λειτουργούν μία ή περισσότερες τριμελείς Επιτροπές Προσφυγών, οι οποίες συγκροτούνται, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη με ετήσια θητεία που μπορεί να ανανεώνεται. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η έδρα τους.}

 

β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του νόμου 3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Οι Επιτροπές Προσφυγών είναι τριμελείς και απαρτίζονται από ένα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, με εξειδίκευση ή εμπειρία στο προσφυγικό δίκαιο ή στο δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή στο διεθνές δίκαιο, ως πρόεδρο, και δύο πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με τίτλο σπουδών νομικών, πολιτικών ή κοινωνικών επιστημών με εξειδικευμένες γνώσεις στα ζητήματα διεθνούς προστασίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους. Τα μέλη της Επιτροπής είναι Έλληνες πολίτες. Ο πρόεδρος και το τρίτο μέλος της Επιτροπής, καθώς και οι αναπληρωτές τους, ορίζονται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη από σχετικό κατάλογο που καταρτίζεται από την Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της και υποβάλλεται στον Υπουργό εντός προθεσμίας 30 ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Το δεύτερο μέλος και ο αναπληρωτής του υποδεικνύονται από την Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. Η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μεριμνά ούτως ώστε ο σχετικός κατάλογος να περιλαμβάνει τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό ατόμων από αυτόν των προς επιλογή μελών των Επιτροπών. Παρελθούσης απράκτου της ανωτέρω προθεσμίας ή σε περίπτωση αδυναμίας συμπλήρωσης του ανωτέρω αριθμού προτεινόμενων μελών, ο σχετικός κατάλογος καταρτίζεται και υποβάλλεται στον Υπουργό από την Αρχή Προσφυγών εντός προθεσμίας 10 ημερών από την υποβολή σε αυτή του σχετικού αιτήματος. Η Αρχή Προσφυγών καταρτίζει τον κατάλογο με τα ίδια κριτήρια που τον καταρτίζει η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αν η Αρχή Προσφυγών αδυνατεί να ανταποκριθεί, για οποιονδήποτε λόγο, εμπρόθεσμα και με διπλάσιο αριθμό ατόμων από αυτόν των προς επιλογή μελών των Επιτροπών, το τρίτο μέλος των Επιτροπών και ο αναπληρωτής του ορίζονται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με τα ίδια κριτήρια επιλογής που ισχύουν για την Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.}

 

γ. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του νόμου 3907/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{4. Τα μέλη των Επιτροπών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους απολαύουν προσωπικής ανεξαρτησίας και αμείβονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε σχετικές συμβάσεις που συνάπτονται είτε με τους ίδιους είτε με τον φορέα στον οποίο ανήκουν. Οι συμβάσεις αυτές αποτελούν συμβάσεις έργου, η διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί τη διάρκεια της θητείας των μελών τους. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών των Επιτροπών, καθώς και κάθε ζήτημα που αφορά την εκτέλεση του έργου διέπονται από τις ως άνω συμβάσεις, από τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του παρόντος και, συμπληρωματικά, από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί συμβάσεων έργου. Ο ορισμός και η άσκηση των καθηκόντων του Προέδρου και του μέλους των ως άνω Επιτροπών δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δικηγόρου, ούτε αναστέλλει την άσκηση του λειτουργήματός του.

 

Δικηγόροι που τυχόν ορίζονται ως μέλη των ως άνω Επιτροπών δεν αναλαμβάνουν υποθέσεις πολιτών τρίτων χωρών που αφορούν υποθέσεις μετανάστευσης ή διεθνούς προστασίας, ούτε τους εκπροσωπούν ενώπιον των αρχών. Η ανάληψη τέτοιας δραστηριότητας, καθώς και η συμμετοχή στη σύνθεση των Επιτροπών οποιουδήποτε μέλους, παρά την ύπαρξη λόγου αποχής, όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (νόμος 2690/1990 (ΦΕΚ 45/Α/1990)), συνεπάγεται και την αυτοδίκαιη έκπτωσή τους από τη θέση του μέλους της Επιτροπής, ενώ αποτελεί λόγο καταγγελίας της σχετικής σύμβασης. Τα μέλη των επιτροπών, καθώς και οι αναπληρωτές τους, αντικαθίστανται μετά από καταγγελία της σύμβασής τους για τους λόγους που προβλέπονται σε αυτή, στον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών και στις κείμενες διατάξεις.}

 

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν και για τις Επιτροπές Προσφυγών των άρθρων 26 και 32 του προεδρικού διατάγματος 114/2010 (ΦΕΚ 195/Α/2010).

 

δ. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του νόμου 3907/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{5. Στην Αρχή Προσφυγών συνιστάται γραμματεία και θέση Διευθυντή, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού. Ως Διευθυντής ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κατόπιν γνώμης του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, ύστερα από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, υπάλληλος του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, κατά προτίμηση με διοικητική εμπειρία στον τομέα του ασύλου, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. Ο Διευθυντής τοποθετείται στην Αρχή Προσφυγών με θητεία 3 ετών, η οποία δύναται να ανανεώνεται. Ο Διευθυντής προΐσταται της Γραμματείας της Αρχής και είναι αρμόδιος για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Επιτροπών. Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να προβαίνει σε κάθε πράξη που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας τους, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών.}

 

ε. Το γ' εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 3907/2011 καταργείται.

 

στ. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του νόμου 3907/2011 προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:

 

{Η Γραμματεία της Αρχής Προσφυγών διαρθρώνεται στα εξής δύο Γραφεία:

 

Α. Γραφείο Επιστημονικής Υποστήριξης και Εισηγήσεων, το οποίο έχει ως αντικείμενο τη μελέτη και την επιστημονική επεξεργασία των φακέλων των προσφυγών κατά αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου και

 

Β. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης, το οποίο αναλαμβάνει να υποστηρίζει γραμματειακά την Αρχή Προσφυγών.

 

Το Γραφείο Επιστημονικής Υποστήριξης και Εισηγήσεων στελεχώνεται από υπαλλήλους που υπηρετούν στην Αρχή Προσφυγών ως εμπειρογνώμονες - εισηγητές, ενώ το Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης στελεχώνεται από υπαλλήλους που υπηρετούν στην Αρχή Προσφυγών ως γραμματείς.

 

Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να ορίζονται οι προϊστάμενοι των ως άνω Γραφείων της Γραμματείας της Αρχής Προσφυγών, κατόπιν επιλογής από υπαλλήλους της οι οποίοι διαθέτουν τα κατά νόμο προσόντα.}

 

ζ. Η παράγραφος 8 του άρθρου 3 του νόμου 3907/2011 αναριθμείται σε 9, προστίθεται δε νέα παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Στη Γραμματεία της Αρχής Προσφυγών μπορεί να απασχολείται προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται στο νόμο 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το νόμο [Ν] 2527/1997 και το προεδρικό διάταγμα 164/2004.}

 

6. α. Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 του νόμου 3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Αρμόδια για τα θέματα του προσωπικού της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών, είναι τα υπηρεσιακά συμβούλια που είναι αρμόδια για τους πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Ως αιρετά μέλη στα Συμβούλια αυτά, όταν εξετάζονται θέματα των υπαλλήλων των ανωτέρω υπηρεσιών, λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι των υπαλλήλων των Υπηρεσιών Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών. Για θέματα που αφορούν στη διαδικασία και όλους γενικά τους όρους εκλογής των εκπροσώπων, ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 159 έως 162 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν, που αναφέρονται στους δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας διάταξης, εκλέγονται ως μέλη υπάλληλοι των Υπηρεσιών Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τη δοκιμαστική τους υπηρεσία και καταλαμβάνουν οργανική θέση στην ανωτέρω υπηρεσία, ανεξαρτήτως του βαθμού που έχουν.}

 

β. Στο άρθρο 5 του νόμου 3907/2011 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

 

{9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται ο τύπος, το περιεχόμενο και οι προδιαγραφές των αδειών διαμονής, οι οποίες θα χορηγούνται στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 παράγραφος 2 της από 28-04-1951 Σύμβασης της Γενεύης, η οποία κυρώθηκε με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 3989/1959 (ΦΕΚ 201/Α/1959) και τροποποιήθηκε από το συναφές Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31-01-1967, του άρθρου 1 παράγραφος 2 περίπτωση ε' του νόμου 3907/2011 (ΦΕΚ 7/Α/2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Κανονισμού ΕΚ 1030/2002 της 13-06-2002 Για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών (EEL 157/2002) και το Παράρτημά του, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 380/2008 του Συμβουλίου της 29-04-2008 (ΕΕL 115/1/2008).}

 

7. Το άρθρο 6 του νόμου 3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 6: Ίδρυση - αποστολή - συγκρότηση Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής

 

1. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη συνιστάται αυτοτελής Υπηρεσία με τίτλο Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και έχει τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Επικράτεια. Η Υπηρεσία αυτή λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και έχει ως αποστολή την αποτελεσματική διαχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται παρανόμως στη χώρα, σε συνθήκες σεβασμού της αξιοπρέπειάς τους, με την υπαγωγή τους σε διαδικασίες πρώτης υποδοχής, καθώς και με τη δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας σχετικών Δομών Φιλοξενίας αιτούντων διεθνούς προστασίας, ευάλωτων ομάδων και αιτούντων εθελούσιας επιστροφής.

 

2. Κατά την άσκηση των καθηκόντων της ως άνω Υπηρεσίας λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για θέματα ισότητας των φύλων, για το συμφέρον των παιδιών, την ειδική κατάσταση ευάλωτων προσώπων, όπως ανήλικων, μη συνοδευόμενων ανηλίκων, μειονεκτούντων προσώπων, ηλικιωμένων, εγκύων, μονογονεϊκών οικογενειών που συνοδεύουν ανήλικα τέκνα, καθώς και για τα θύματα βασανιστηρίων ή βιασμού ή άλλης σοβαρής μορφής ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας, θύματα εμπορίας ανθρώπων ή μορφών σεξουαλικής κακοποίησης, πρόσωπα που χρήζουν επείγουσας περίθαλψης και αναγκαίας θεραπείας ασθένειας.}

 

8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του νόμου 3907/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής συγκροτείται από την Κεντρική Υπηρεσία, τα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ), τις κινητές Μονάδες Πρώτης Υποδοχής και τις Δομές Φιλοξενίας αιτούντων διεθνούς προστασίας ευάλωτων ομάδων και αιτούντων εθελούσιας επιστροφής που αποτελούν τις Περιφερειακές Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται στην Κεντρική Υπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη δύναται να κατανέμονται θέσεις προσωπικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγματος 102/2012 για τη λειτουργία των Δομών Φιλοξενίας, οι οποίες αποτελούν Μονάδες Πρώτης Υποδοχής.}

 

9. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του νόμου 3907/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των ανωτέρω μονάδων.}

 

10. Το α' εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 8 του νόμου 3907/2011 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

 

{14. Για τις ανάγκες εγκατάστασης των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στρατόπεδα που παραχωρούνται κατά χρήση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τους εποπτευόμενους φορείς του στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με αντάλλαγμα (μίσθωμα), στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, ή άνευ ανταλλάγματος και κατά παρέκκλιση των διατάξεων πολεοδομικού σχεδιασμού κάθε επιπέδου. Οι κατά τα ανωτέρω χώροι επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και για τις εγκαταστάσεις του άρθρου 31.}

 

11. α. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8Α του νόμου 3907/2011 (ΦΕΚ 7/Α/2011), όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 110 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για την εγκατάσταση και λειτουργία των ως άνω Δομών επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης κτιρίων εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως και η εκτέλεση των αναγκαίων εσωτερικών μετασκευών με την έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά αναλόγως των διατάξεων της παραγράφου 14 του άρθρου 8, 2 και 3 του άρθρου 14 του παρόντος, καθώς και της παραγράφου 8 του άρθρου 28 του νόμου 4033/2011 (ΦΕΚ 254/Α/2011), όπως ισχύουν.}

 

β. Ακίνητα του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα μπορούν να παραχωρούνται από αυτά κατά χρήση έναντι ανταλλάγματος (μίσθωμα), στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή δωρεάν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων πολεοδομικού σχεδιασμού κάθε επιπέδου, για τις ανάγκες στέγασης των Υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής (Κεντρική Υπηρεσία, Κέντρα ή Μονάδες Πρώτης Υποδοχής, Δομές Φιλοξενίας για αιτούντες διεθνή προστασία, ευάλωτες ομάδες και αιτούντες εθελούσιας επιστροφής), της Υπηρεσίας Ασύλου, της Αρχής Προσφυγών και των χώρων του άρθρου 31 του νόμου 3907/2011. Η επισκευή, συντήρηση, επέκταση ή διαρρύθμιση των ανωτέρω γίνονται από τη Διεύθυνση Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού και μέχρι την έναρξη λειτουργίας της, από τη Διεύθυνση Τεχνικών του Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνομίας, εφαρμοζομένων, κατά περίπτωση, των διατάξεων των άρθρων 8 παράγραφος 14, παράγραφος 1 και 14 παράγραφος 3 του νόμου 3907/2011, καθώς και του άρθρου 4 παράγραφοι 2, 3 του νόμου 4067/2012.

 

12. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του νόμου 3907/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Τη θέση του επικεφαλής των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής καταλαμβάνουν μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για θητεία 3 ετών που μπορεί να παραταθεί ή ανανεωθεί, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και μετά από εισήγηση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. Η πρόσκληση δημοσιοποιείται μέσω διαδικτύου και αναφέρει τουλάχιστον τα ειδικότερα προσόντα που απαιτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα για τη λειτουργία της υπηρεσίας, τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων και τα αναγκαία δικαιολογητικά, καθώς και την προθεσμία υποβολής τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 ημερολογιακές ημέρες από την ανακοίνωση της πρόσκλησης. Στους επικεφαλής των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής καταβάλλεται επίδομα ευθύνης Προϊσταμένου Διεύθυνσης, ο δε χρόνος της θητείας τους θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης.}

 

β. Το β' εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του νόμου 3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η ανάθεση των διαδικασιών αυτών γίνεται από τον Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ύστερα από ειδική και αιτιολογημένη πρόταση του επικεφαλής του Κέντρου ή της Μονάδας Πρώτης Υποδοχής. Στις περιπτώσεις που δεν έχει καλυφθεί η θέση του επικεφαλής του Κέντρου ή Μονάδας Πρώτης Υποδοχής, δεν απαιτείται πρόταση του τελευταίου για την κατά τα ως άνω ανάθεση από τον Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.}

 

γ. Η παράγραφο 8 του άρθρου 9 του νόμου 3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Αρμόδια για τα θέματα του προσωπικού των Υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής, είναι τα υπηρεσιακά συμβούλια που είναι αρμόδια για τους πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Ως αιρετά μέλη στα Συμβούλια αυτά, όταν εξετάζονται θέματα των υπαλλήλων των ανωτέρω υπηρεσιών, λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. Για θέματα που αφορούν στη διαδικασία και όλους γενικά τους όρους εκλογής των εκπροσώπων, ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 159 έως 162 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας διάταξης, εκλέγονται ως μέλη υπάλληλοι των Υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τη δοκιμαστική τους υπηρεσία και καταλαμβάνουν οργανική θέση στην ανωτέρω υπηρεσία, ανεξαρτήτως του βαθμού που έχουν.}

 

13. Τα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής λειτουργούν σε 24ωρη βάση με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.

 

14. Στο άρθρο 10 του νόμου 3907/2011 προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:

 

{3. Για τη λειτουργία των κλιμακίων ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής μέριμνας τα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής δύνανται να διαθέτουν ασθενοφόρα, για τα οποία χορηγείται άδεια κυκλοφορίας από το αρμόδιο Υπουργείο κατόπιν βεβαίωσης καταλληλότητας του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.}

 

15. Το γ' εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του νόμου 3907/2011 αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:

 

{Οι υποκείμενοι στις διαδικασίες πρώτης υποδοχής μπορούν να εξέρχονται μόνο ύστερα από ειδική γραπτή άδεια του επικεφαλής του Κέντρου.}

 

16. Το β' εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 40 του νόμου 4024/2011 αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:

 

{Η μετάταξη πραγματοποιείται σε κενή οργανική θέση και αν δεν υπάρχει κενή, με μεταφορά της θέσης του υπαλλήλου που μετατάσσεται, με κοινή απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, ύστερα από πρόταση του οικείου Διευθυντή.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.