Νόμος 3200/03 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Θέματα Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 400/1995 (ΦΕΚ 226/Α/19995) μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

2. Στο άρθρο 82 του Υπαλληλικού Κώδικα, ο οποίος έχει κυρωθεί με το νόμο 2683/1999, προστίθεται παράγραφος 9 που έχει ως εξής:

 

{9. Κάθε φορά που Γενικοί Διευθυντές ή Διευθυντές επιλέγονται ως μέλη ανεξάρτητων αρχών ή ως Γενικοί Επιθεωρητές σωμάτων επιθεώρησης και ελέγχου ή καταλαμβάνουν θέσεις Γενικών Διευθυντών σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ανώνυμες εταιρίες και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ή εκλέγονται ως νομάρχες, έπαρχοι, δήμαρχοι ή πρόεδροι κοινοτήτων, οι θέσεις τους πληρούνται εκ νέου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Οι ως άνω υπάλληλοι κατατάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις Γενικού Διευθυντή ή Διευθυντή αναλόγως του βαθμού που κατείχαν κατά το χρόνο της απόσπασης ή του διορισμού τους. Επανερχόμενοι στην υπηρεσία τους καταλαμβάνουν την πρώτη κενή θέση του βαθμού και του κλάδου τους και σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενή θέση, ασκούν τα καθήκοντα που ορίζονται με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του οργάνου διοίκησης του οικείου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.

 

Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει το ως άνω θέμα διαφορετικά καταργείται.}

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και μετά από γνώμη του οικείου φορέα συνιστώνται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών για τις ανάγκες λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. Με την ίδια ως άνω απόφαση καθορίζονται και οι ειδικότητες του κλάδου αυτού.

 

Προσόντα διορισμού σε θέσεις του παραπάνω κλάδου ορίζονται τα προβλεπόμενα από το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 50/2001 αντίστοιχων ειδικοτήτων. Επιπλέον, απαιτείται εμπειρία σε θέματα σχετικά με τη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, η διάρκεια της οποίας καθορίζεται με την οικεία προκήρυξη, καθώς και γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ως χρόνος εμπειρίας σε θέματα λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών λογίζεται και ο χρόνος απασχόλησης με οποιαδήποτε σχέση στα Γραφεία του Πολίτη που λειτουργούν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΣΤΕΡΙΑΣ. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με εμπειρία σε θέματα σχετικά με τη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών είναι δυνατός ο διορισμός υποψηφίων χωρίς εμπειρία.

 

Η προκήρυξη και επιλογή του εν λόγω προσωπικού γίνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.}

 

Σε περίπτωση κάλυψης των θέσεων της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 31 του νόμου 3013/2002.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 16 του νόμου 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α/2005).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 113 του νόμου 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α/2019).

 

4. Οι περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 13 του άρθρου 31 του νόμου 3013/2002 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών επιπέδου Διεύθυνσης υπάλληλοι με βαθμό διευθυντή οποιουδήποτε κλάδου ή ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του οικείου φορέα,

 

β) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών επιπέδου Τμήματος αυτοτελούς ή μη και αυτοτελούς γραφείου, καθώς και στα Τμήματα των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών επιπέδου Διεύθυνσης υπάλληλοι οποιουδήποτε κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και εν ελλείψει Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του οικείου φορέα.}

 

5. Το προσωπικό που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπηρετεί με απόσπαση και παρέχει τις υπηρεσίες του στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και στο Εθνικό Τυπογραφείο, με βάση γενικές ή ειδικές διατάξεις, καθώς και στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 216/1974, εφόσον κατά την ημερομηνία αυτή είχε συμπληρώσει ένα έτος με απόσπαση, μπορεί να μεταταγεί ή να μεταφερθεί, μετά από αίτησή του στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από αυτό, καθώς και στο Εθνικό Τυπογραφείο. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Οι υπάλληλοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται με την ίδια σχέση εργασίας σε κενές θέσεις κλάδων ή ειδικοτήτων αντίστοιχων με αυτούς στους οποίους ήδη ανήκουν ή και σε συναφείς κατά την κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου, κλάδους ή ειδικότητες. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, επιτρέπεται η μετάταξη ή η μεταφορά τους σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις. Σε περίπτωση κένωσης αντίστοιχης οργανικής θέσης οι ανωτέρω υπάλληλοι καταλαμβάνουν τη θέση αυτή με ταυτόχρονη κατάργηση της προσωποπαγούς θέσεως.

 

Ειδικά οι υπηρετούντες σε θέσεις Ειδικού Επιστημονικού προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης μπορούν να μετατάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με την ίδια εργασιακή σχέση.

 

Για τις αποδοχές των μετατασσομένων ή μεταφερομένων με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν οι δια τάξεις του άρθρου 20 του νόμου 2515/1997.

 

Η μετάταξη ή μεταφορά γίνεται με απόφαση των οικείων Υπουργών και γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου μόνο της υπηρεσίας υποδοχής. Όταν η μετάταξη ή μεταφορά γίνεται σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου απαιτείται και σύμφωνη γνώμη του διοικούντος συλλογικού οργάνου.

 

6. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου υπάγονται και οι υπάλληλοι που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης με μετακίνηση κατ' εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 2085/1992.

 

7. Στους τακτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υπηρεσία διεξάγεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που τους αποδίδονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, παρέχεται η δυνατότητα υπεράσπισης τους ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, από λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με απόφαση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μετά από προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου Υπουργού, εφόσον: α) με την έκθεση επί της ένορκης διοικητικής εξέτασης, δεν διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος σχετικού με την πράξη, για την οποία διώκονται και β) δεν θα εκπροσωπηθούν από δικηγόρο, κατά την ενώπιον του δικαστηρίου διαδικασία. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, που αφορά τη νομική στήριξη υπαλλήλων από μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καταργείται.

 

Ο υπάλληλος στερείται της νομικής κάλυψης, στην περίπτωση που η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 3790/2009 (ΦΕΚ 143/Α/2009), με την παράγραφο 5)α του άρθρου 24 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011).

 

8. Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 7, 8 και 9 του νόμου 3051/2002 με τις οποίες τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 17, 18 και 21 του νόμου 2190/1994, αντιστοίχως, ως χρόνος εμπειρίας θεωρείται και η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

9. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΙΔ' Εκπαιδευτικής Σειράς και οι αποφοιτήσαντες του ίδιου Τμήματος των IΕ' και ΙΣΤ Εκπαιδευτικών Σειρών μπορούν να διορίζονται και σε κεντρικές υπηρεσίες της Διοίκησης που έχουν αρμοδιότητα στους τομείς της περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και στις Περιφέρειες. Ειδικά για τους αποφοίτους της ΙΔ' Εκπαιδευτικής Σειράς η διάταξη αυτή ισχύει από την ημερομηνία αποφοίτησής τους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.