Νόμος 3812/09 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ύστερα από πρόταση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού μπορεί: α) να ορίζεται, κατά περίπτωση, μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ισχύος της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2527/1997, που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου, από την ημερομηνία δημοσίευσης του και πάντως σε καμία περίπτωση μετά τις 30-06-2011.

 

Ειδικά για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού η καταληκτική ημερομηνία είναι στις 31-12-2011 και β) να προσδιορίζονται ειδικές κατηγορίες προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το οποίο προβλέπονται ειδικές διατάξεις πρόσληψης, οι οποίες επιτρέπεται να εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει, και πάντως σε καμία περίπτωση μετά τις 31-12-2010.

 

Οι πιο πάνω αποφάσεις εκδίδονται ύστερα από αίτημα της οικείας υπηρεσίας ή του φορέα που υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 40 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011).

 

2. Συμβάσεις μίσθωσης έργου οι οποίες λήγουν ή έληξαν εντός του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2009 και εντός του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2010 παρατείνονται από τη λήξη τους και μέχρι τις 30-04-2010, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των αναδόχων με σύμβαση μίσθωσης έργου είναι μεγαλύτερος του 50% του συνολικού αριθμού του υπηρετούντος πάσης φύσεως προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των συμβασιούχων μίσθωσης έργου) του τομέα λειτουργίας, κλάδου ή ειδικότητας του οικείου φορέα στον οποίο παρέχεται πραγματικά υπηρεσία ή εκτελείται το έργο, ανεξάρτητα από τον φορέα με τον οποίο έχει καταρτισθεί η σύμβαση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 164/2004. Για την παράταση των συμβάσεων αυτών απαιτείται εγκριτική απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής, σύμφωνα με την πράξη υπουργικού συμβουλίου 33/2006, όπως ισχύει.

 

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, το κάθε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών νοείται ως διακριτός φορέας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.