Νόμος 3959/11 - Άρθρο 52

Άρθρο 52: Ρύθμιση θεμάτων Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 2 του νόμου 3728/2008 (ΦΕΚ 258/Α/2008) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 2: Αποστολή

 

Αποστολή της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς προς όφελος των επιχειρήσεων και των καταναλωτών και ιδίως η μελέτη του επιπέδου και του τρόπου διαμόρφωσης τιμών των προϊόντων και υπηρεσιών, η διενέργεια πάσης φύσεως ελέγχων, ερευνών και τιμοληψιών σε κάθε στάδιο παραγωγής και εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών, η ανάπτυξη του εμπορίου, η άρση περιορισμών και εξάλειψη καταχρηστικών πρακτικών σε όλα τα στάδια της παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και η παρακολούθηση των συνθηκών ανταγωνισμού που επικρατούν στην αγορά. Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς μπορεί να συνεργάζεται με την Επιτροπή Ανταγωνισμού και με άλλες δημόσιες υπηρεσίες και αρχές.}

 

2. Το άρθρο 7 του νόμου 3728/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 7: Διάρθρωση

 

1. Η Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς διαρθρώνεται ως εξής:

 

α) Γραφείο Ειδικού Γραμματέα,

β) Διεύθυνση Ανάλυσης Συνθηκών Αγοράς και Ανταγωνιστικότητας,

γ) Διεύθυνση Ελέγχων,

δ) Διεύθυνση Έρευνας Τιμών και Κόστους,

ε) Διεύθυνση Παρατηρητηρίου Τιμών και Τιμοληψιών,

στ) Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης.

 

Η έναρξη λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Νομικής Υποστήριξης διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται η διάρθρωση των Διευθύνσεων της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς σε Τμήματα και οι επί μέρους αρμοδιότητες αυτών. Με το ίδιο διάταγμα μπορούν να τροποποιούνται οι Διευθύνσεις, τα Τμήματα και οι αρμοδιότητες αυτών σύμφωνα με το άρθρο 20 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) και να δημιουργούνται οργανικές αποκεντρωμένες μονάδες, σε επίπεδο Διεύθυνσης ή Τμήματος, οι οποίες ασκούν τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εποπτείας, με διοικητική υπαγωγή στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μπορεί να ανακαθορίζεται η κατά τόπον και η καθ' ύλην αρμοδιότητα των πιο πάνω αποκεντρωμένων μονάδων.

 

3. Η στελέχωση των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος νόμου. Η μετάθεση, μετακίνηση, απόσπαση ή μετάταξη των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προς τις αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες και αντίστροφα διενεργείται μόνο κατόπιν αίτησής τους.}

 

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 3728/2008 (ΦΕΚ 258/Α/2008) προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:

 

{δ) Το Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς στελεχώνεται από δικηγόρους με έμμισθη εντολή. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού δύνανται να μετατάσσονται ή να αποσπώνται δικηγόροι με έμμισθη εντολή από το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, καθώς και από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο νόμο 1892/1990, έπειτα από αίτημα των ενδιαφερόμενων και κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.}

 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ιδίου ως άνω νόμου, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η απόσπαση στις περιπτώσεις α', β' και δ' είναι τριετής.}

 

5. Η ενδικοφανής προσφυγή που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 3668/2008 (ΦΕΚ 115/Α/2008) κατά της απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου που επιβάλλεται βάσει των άρθρων 1 και 2 του πιο πάνω νόμου, για παραβάσεις που διαπιστώνονται στην Περιφέρεια Αττικής (πρώην Περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιά), ασκείται ενώπιον του οικείου Περιφερειάρχη.

 

6. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 3668/2008 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Ο Περιφερειάρχης αποφαίνεται επί της προσφυγής με έγγραφη πράξη του, η οποία εκδίδεται εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την υποβολή της προσφυγής.

 

3. Η παραπάνω πράξη του Περιφερειάρχη υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου εντός προθεσμίας εξήντα ημερών από την κοινοποίησή της.}

 

7. H ένσταση που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του νόμου 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α/1995) κατά των αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις της ίδιας παραγράφου, για παραβάσεις που τελούνται στην Περιφέρεια Αττικής (πρώην Περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιά), ασκείται ενώπιον του οικείου Περιφερειάρχη.

 

8. Στο αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς μεταφέρεται η τήρηση και διαχείριση του Μητρώου Κυρώσεων Αγορανομικού Κώδικα που προβλέπεται από το άρθρο 13 του νόμου [Ν] 3668/2008 (ΦΕΚ 115/Α/2008) και η παρακολούθηση των προστίμων που επιβάλλονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του άρθρου 9 του ίδιου νόμου.

 

9. Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων του άρθρου 24 του νόμου 2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α/2001) Πωλήσεις κάτω του κόστους, ανατίθεται στη Διεύθυνση Ελέγχων της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς. Από την έναρξη λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Νομικής Υποστήριξης της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς, η Επιτροπή Ανταγωνισμού παύει να είναι αρμόδια για την έκδοση της εισήγησης που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του πιο πάνω άρθρου και η αρμοδιότητα αυτή περιέρχεται στο παραπάνω Αυτοτελές Γραφείο. Το Τμήμα Μητρώου που προβλέπεται από τις διατάξεις του ιδίου άρθρου καταργείται.

 

10. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 3, η παράγραφος 1 του άρθρου 12 και το άρθρο 20 του νόμου 3728/2008. Με την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 9, 10 και 11 του νόμου 3728/2008.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.