Νόμος 2323/95 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας μπορεί με απόφαση του να εγκρίνει την ίδρυση, τη μετακίνηση ή την κατάργηση λαϊκών αγορών στην περιφέρεια των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών και γνώμη του οικείου δημοτικού συμβουλίου και της υπηρεσίας Τροχαίας.

 

2. Με απόφαση των, κατά τόπους, αρμόδιων νομαρχιακών συμβουλίων επιτρέπεται να ιδρύονται, να μετακινούνται και να καταργούνται λαϊκές αγορές στις περιφέρειες των οικείων νομών, ύστερα από πρόταση του οικείου δήμου, στην οποία καθορίζεται ο ακριβής χώρος λειτουργίας της αγοράς και ο ανώτατος αριθμός των αδειών που θα χορηγηθούν και γνώμη της επιτροπής που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου νομαρχιακού συμβουλίου και αποτελείται:

 

1) από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας Εμπορίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ως πρόεδρο και

2) από έναν εκπρόσωπο:

 

α) της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων,

β) του οικείου Επιμελητηρίου,

γ)του οικείου Εμπορικού Συλλόγου,

δ) της υπηρεσίας Τροχαίας,

ε) της αρμόδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού,

στ) της υπηρεσίας Πολεοδομίας,

ζ) της Ομοσπονδίας ή του Συλλόγου Επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και

η) της Ομοσπονδίας ή του Συλλόγου παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

Το νομαρχιακό συμβούλιο μπορεί, με την απόφαση του, να αποδεχθεί ή να απορρίψει στο σύνολο της την υποβαλλόμενη πρόταση. Αν η πρόταση αυτή απορριφθεί, ο δήμος μπορεί να επανέλθει με νέα τροποποιημένη πρόταση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 12 του νόμου 3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α/2007).

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά ή Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, καθορίζονται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών και το είδος αυτών, για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, ανάλογα με τον αριθμό των αδειών που έχουν προηγουμένως διαγραφεί και τις πραγματικές ανάγκες των λαϊκών αγορών.

 

Ο αρμόδιος, κατά περίπτωση, Οργανισμός Λαϊκών Αγορών, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, προκηρύσσει τις προς διάθεση άδειες. Η προκήρυξη του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και τοιχοκολλείται στα καταστήματα του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενικής Γραμματείας Εμπορίου), των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά ή Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, και αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

 

4. Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στην προκήρυξη, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ημερών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Υπουργού, που ορίζεται ως πρόεδρος, έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης του Υπουργείου Ανάπτυξης που εποπτεύει τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά ή της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, και έναν εκπρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών. Με την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής ορίζονται ο γραμματέας της και το προσωπικό που επικουρούν το έργο της, από υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης. Τα μέλη της επιτροπής, ο γραμματέας και το βοηθητικό προσωπικό αμείβονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών. Εντός τριάντα (30) ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, η Επιτροπή συντάσσει πίνακα στον οποίο αναγράφονται, σύμφωνα με το είδος και την κατηγορία των προϊόντων, οι ενδιαφερόμενοι των οποίων οι αιτήσεις τους συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης, κατά την προκήρυξη, άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών. Ο πίνακας τοιχοκολλείται στο κατάστημα του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών. Κάθε ενδιαφερόμενος που δεν αναγράφεται στον πίνακα μπορεί να ασκήσει ένσταση ενώπιον της Επιτροπής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την ημερομηνία τοιχοκόλλησης του πίνακα. Η επιτροπή αποφαίνεται επί των ενστάσεων εντός προθεσμίας 15 ημερών, από την ημερομηνία της υποβολής τους. Αν η ένσταση γίνει δεκτή, ο ενδιαφερόμενος αναγράφεται στον πίνακα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 κρίθηκε αντισυνταγματική με την υπ' αριθμόν 2250/2005 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

5. Με απόφαση του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εκτός των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της οικείας επιτροπής η οποία συγκροτείται κατά την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, καθορίζεται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών, ανάλογα με τον αριθμό των αδειών που έχουν προηγουμένως διαγραφεί και τις πραγματικές ανάγκες των λαϊκών αγορών κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

 

Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, ο οικείος νομάρχης προκηρύσσει τις υφιστάμενες κενές ή τις συνιστώμενες νέες θέσεις, κατ' αντιστοιχία με το είδος των επαγγελματικών αδειών. Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον τοπικές ημερήσιες εφημερίδες και τοιχοκολλείται στο κεντρικό κατάστημα της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στην προκήρυξη, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ημερών.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε τριμελή επιτροπή η οποία συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας και αποτελείται από δύο υπαλλήλους της οικείας περιφέρειας, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται ως πρόεδρος, και έναν υπάλληλο της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

Με την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής ορίζονται ο γραμματέας της και το προσωπικό που επικουρούν το έργο αυτής, από υπαλλήλους της οικείας περιφέρειας ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Εντός τριάντα (30) ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, η Επιτροπή συντάσσει πίνακα στον οποίο αναγράφονται, σύμφωνα με το είδος και την κατηγορία των προϊόντων, οι ενδιαφερόμενοι των οποίων οι αιτήσεις τους συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης, κατά την προκήρυξη, άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών. Ο πίνακας τοιχοκολλείται στο κεντρικό κατάστημα της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Κάθε ενδιαφερόμενος που δεν αναγράφεται στον πίνακα μπορεί να ασκήσει ένσταση ενώπιον της Επιτροπής, εντός προθεσμίας 15 ημερών από την ημερομηνία τοιχοκόλλησης του πίνακα. Η Επιτροπή αποφαίνεται επί των ενστάσεων εντός προθεσμίας 15 ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Αν η ένσταση γίνει δεκτή, ο ενδιαφερόμενος αναγράφεται στον πίνακα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1)β του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005).

 

6. Δικαιούχοι άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, από το συνολικό αριθμό των προς διάθεση αδειών, είναι κατά σειρά προτεραιότητας τα πρόσωπα των παρακάτω κατηγοριών, εφόσον είναι άνεργα:

 

α) μέχρι ποσοστό 5%, γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,

β) μέχρι ποσοστό 15%, πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,

γ) μέχρι ποσοστό 5%, ανάπηροι που μπορούν να ασκήσουν επάγγελμα, εφόσον δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα,

δ) μέχρι ποσοστό 5%, άτομα απεξαρτημένα από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ,

ε) μέχρι ποσοστό 5%, ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες που προέρχονται από την πρώην Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών και τον Πόντο,

στ) μέχρι ποσοστό 15%, πρόσωπα τα οποία, κατά τα τρία τελευταία χρόνια εργάστηκαν, αποδεδειγμένα, ως υπάλληλοι πωλητών λαϊκών αγορών ή είναι κάτοχοι άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου,

ζ) μέχρι ποσοστό 3%, πρόσωπα τα οποία ασκούσαν εμπορία κατά το κύριο επάγγελμα και αδυνατούν να συνεχίσουν την άσκηση της, για λόγους νομικούς και οικονομικούς, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έτος της ηλικίας.

η) μέχρι ποσοστό 5% Έλληνες τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.

 

Οι υπόλοιπες άδειες χορηγούνται με κλήρωση στην οποία μετέχουν όσοι έχουν υποβάλει αίτηση και είναι άνεργοι. Κλήρωση διενεργείται όταν ο αριθμός των προσώπων τα οποία έχουν προτεραιότητα, κατά κατηγορία, υπερβαίνει τον αριθμό των αδειών που αναλογεί σε κάθε κατηγορία προσώπων.

 

Αν ο αριθμός των αιτήσεων είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς χορήγηση αδειών, οι επιπλέον άδειες χορηγούνται μόνο ύστερα από νέα προκήρυξη και τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας.

 

Όλες οι κληρώσεις διενεργούνται δημοσίως, την ίδια ημέρα, από τις επιτροπές που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του νόμου 3769/2009 (ΦΕΚ 105/Α/2009).

 

7. Όσοι παράγουν πρωτογενή προϊόντα γης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, μπορούν να διαθέτουν αυτά στις λαϊκές αγορές, εφόσον κατέχουν άδεια παραγωγού. Η άδεια παραγωγού ισχύει για τις λαϊκές αγορές όλης της χώρας και χορηγείται:

 

(α) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά ή Θεσσαλονίκης, κατά περίπτωση, όταν ο παραγωγός κατοικεί ή διαμένει μονίμως στα διοικητικά όρια των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης αντίστοιχα και

(β) με απόφαση του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου, όταν ο παραγωγός κατοικεί ή διαμένει μονίμως στα διοικητικά όρια των υπόλοιπων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

 

Άδεια παραγωγού χορηγείται και σε πρόσωπα τα οποία συμβάλλουν, από κοινού, στην παραγωγή προϊόντων με τον κάτοχο γεωργικής εκμετάλλευσης και έχουν με αυτόν σχέση συγγένειας, εξ αίματος, μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου. Η άδεια παραγωγού ισχύει για έξι (6) μήνες και για όλα τα προϊόντα που πωλούνται στις λαϊκές αγορές και μπορεί να ανανεώνεται, μία ή περισσότερες φορές, για ίσο χρόνο, κάθε φορά.

 

Όσοι κατέχουν άδεια παραγωγού δεν μπορούν να διαθέτουν στις λαϊκές αγορές προϊόντα τα οποία δεν προέρχονται από την παραγωγή τους, καθώς και προϊόντα που είναι τοποθετημένα σε αποθήκες και ψυγεία.

 

8. Οι θέσεις που καταλαμβάνουν οι πωλητές προϊόντων στους χώρους των λαϊκών αγορών, καθορίζονται σύμφωνα με τον συνολικό αριθμό των υφιστάμενων θέσεων κατά κατηγορία προϊόντων, τον αριθμό των πωλητών συγκεκριμένου είδους προϊόντων, τα είδη των πωλούμενων προϊόντων και την ποσότητα αυτών. Οι επαγγελματίες πωλητές, που δεν διαθέτουν πρωτογενή προϊόντα γης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας και δεν είναι κάτοχοι άδειας παραγωγού, τοποθετούνται στην αρχή ή στο τέλος των λαϊκών αγορών, με τρόπο που τους καθιστά απολύτως διακριτούς από τους άλλους πωλητές των παραπάνω κατηγοριών. Η τοποθέτηση των πωλητών γίνεται με αποφάσεις του αρμόδιου, κατά περίπτωση, Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά ή Θεσσαλονίκης, στις λαϊκές αγορές που ανήκουν στην αρμοδιότητα τους και με αποφάσεις των νομαρχιακών συμβουλίων των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις υπόλοιπες λαϊκές αγορές.

 

9. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου και ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται με τις διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα, σε όσους παραβαίνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των λαϊκών αγορών επιβάλλονται, (με απόφαση της αρχής που εκδίδει τη συγκεκριμένη άδεια,) οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:

 

α) πρόστιμο τριακοσίων (300) μέχρι είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, με απόφαση των φορέων της παραγράφου 11.

 

β) προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας. Αν διαπραχθούν περισσότερες από τρεις (3) παραβάσεις, το πρόστιμο διπλασιάζεται και η αρμόδια αρχή μπορεί να ανακαλεί, προσωρινά ή οριστικά, την άδεια. Η απόφαση με την οποία επιβάλλεται πρόστιμο ή ανακαλείται η άδεια εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία βεβαίωσης της σχετικής παράβασης.

 

Κατά των αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις της παρούσας παραγράφου (και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 57)ε του Αγορανομικού Κώδικα, όπως ισχύει), ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει ένσταση ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, για παραβάσεις που τελούνται στην περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς και ενώπιον του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, για παραβάσεις που τελούνται στις περιφέρειες των λοιπών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας, εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 12 του νόμου 3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α/2007) και με το άρθρο 14 του νόμου [Ν] 3668/2008 (ΦΕΚ 115/Α/2008).

 

10. Ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται με τις διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα για τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλονται μόνο η διοικητική κύρωση του προστίμου, ως εξής:

 

α) για έλλειψη άδειας, πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ,

β) για έλλειψη του τριπλότυπου δελτίου αποστολής, κατά το άρθρο 7Α, καθώς και τιμολογίων, εν γένει, και λοιπών παραστατικών, πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ,

γ) για μη τήρηση όρων καθαριότητας, μη τήρηση ωραρίου, αυθαίρετη κατάληψη θέσης ή αλλαγή αγοράς, μη αυτοπρόσωπη προσέλευση, μη τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο, μη τοποθέτηση πινακίδων για κάθε πωλούμενο προϊόν με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης ή της ποιότητας ή της προέλευσης αυτού, καθώς και η αναγραφή αναληθούς προέλευσης του προϊόντος, μη τοποθέτηση ειδικής πινακίδας με τον αριθμό άδειας και το όνομα του κατόχου αυτής και χρήση βοηθητικού προσώπου, χωρίς την τήρηση των διατάξεων του παρόντος, πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ, για καθεμία από τις παραβάσεις αυτές.

 

Τα πρόστιμα επιβάλλονται αμέσως μετά τη βεβαίωση της παράβασης από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 5, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του [Π] Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (νομοθετικό διάταγμα [Ν] 356/1974, (ΦΕΚ 90/Α/1974)) και διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7Β.

 

Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 5 εφαρμόζονται ανάλογα και στα πρόστιμα του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζεται η διαδικασία επιβολής των προστίμων, καθώς και η αναπροσαρμογή τους, ανάλογα με τις επικρατούσες, κάθε φορά, οικονομικές συνθήκες.

 

11. Την ευθύνη της τήρησης των διατάξεων του νόμου αυτού έχουν:

 

α) στους χώρους των λαϊκών αγορών που λειτουργούν στην περιφέρεια αρμοδιότητας των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά και Θεσσαλονίκης και στους χώρους των αγορών του άρθρου 2, οι Οργανισμοί αυτοί, τα Κλιμάκια Ελέγχου που προβλέπονται στο άρθρο 7Α, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και οι αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, κατά περίπτωση, καθώς και η Ελληνική Αστυνομία, εφόσον υποβάλλει σε αυτή σχετικό αίτημα οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω φορείς.

 

β) στους χώρους των λαϊκών αγορών που λειτουργούν στις περιφέρειες των υπόλοιπων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, και στους χώρους των αγορών του άρθρου 2 τα Κλιμάκια Ελέγχου που προβλέπονται από το άρθρο 7Α, οι αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, η Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 159 έως 161 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 141/1991 (ΦΕΚ 58/Α/1991), όταν δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί η Δημοτική Αστυνομία και κριθεί απαραίτητο από τον αρμόδιο νομάρχη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 12 του νόμου 3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α/2007).

 

12. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας των λαϊκών αγορών σε όλη τη χώρα και καθορίζονται τα προϊόντα που διατίθενται σε αυτές, τα είδη των επαγγελματικών αδειών, οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια χορήγησης αυτών, η διαδικασία διαπίστωσης της συνδρομής των κριτηρίων στα πρόσωπα των κατηγοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 6, η ανανέωση, η προσωρινή και οριστική ανάκληση, η μεταβίβαση και η αναθεώρηση των επαγγελματικών αδειών, η συγκρότηση, γενικώς, επιτροπών και επιτροπών Ελέγχου της λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των παραγωγών αγροτικών προϊόντων στους τόπους παραγωγής, οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά και Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 1470/1938, η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1)γ του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005) και με το άρθρο 4 του νόμου 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/2005).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.