Νόμος 3728/08 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Διεύθυνση Ελέγχων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διεύθυνση Ελέγχων αποτελείται, ανάλογα με τον τομέα ευθύνης τους, από τα εξής τμήματα:

 

α) Τμήμα Ελέγχου Τιμών Τροφίμων και Ποτών,

β) Τμήμα Ελέγχου Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων και Φαρμάκων,

γ) Τμήμα Ελέγχου Τιμών Παροχής Υπηρεσιών και

δ) Τμήμα Συντονισμού Ειδικών Κλιμακίων Ελέγχου.

 

2. Η Διεύθυνση Ελέγχων είναι αρμόδια για τα θέματα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 3. Ειδικά για τα θέματα της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3, η Διεύθυνση Ελέγχων συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Μετρολογίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Επίσης τηρεί Μητρώο Ελεγκτών κατά την περίπτωση ι)α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Κοστολόγησης και Έρευνας Αγοράς στα πλαίσια της περίπτωσης ι)β' της ίδιας παραγράφου 1 του άρθρου 3. Ειδικά για την περίπτωση θ, η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Ελέγχων για την επιβολή προστίμων τελεί υπό την επιφύλαξη της αντίστοιχης αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Κοστολόγησης και Έρευνας Αγοράς σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 236 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 

3. Κάθε Τμήμα της Διεύθυνσης είναι αρμόδιο για τα θέματα της παραγράφου 2 στον τομέα ευθύνης του. Το Τμήμα Συντονισμού Ειδικών Κλιμακίων Ελέγχου περιλαμβάνει και τη Γραμματεία Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου που λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου κατά τις αποφάσεις Α2-1151/25-05-2004 (ΦΕΚ 873/Β/2004) και Α2-2485/27-10-2004 (ΦΕΚ 1643/Β/2004) του Υφυπουργού Ανάπτυξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 52 του νόμου 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.