Νόμος 3728/08 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Στελέχωση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς στελεχώνεται:

 

α) Με απόσπαση, μετακίνηση και μετάταξη υπαλλήλων όλων των κλάδων, εκ των υπηρετούντων στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

 

β) Με απόσπαση, μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται. Η μεταφορά του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου γίνεται σε συνιστώμενες με τη σχετική πράξη θέσεις ιδιωτικού δικαίου, αντίστοιχης ειδίκευσης με ταυτόχρονη δέσμευση μόνιμων θέσεων. Ο χρόνος υπηρεσίας των κατά τα ανωτέρω μεταφερόμενων υπαλλήλων στους φορείς από τους οποίους προέρχονται θεωρείται ως διανυθείς στην υπηρεσία που τοποθετούνται για τη μισθολογική και βαθμολογική τους εξέλιξη.

 

γ) Με διορισμό, μετά από επιτυχία σε γραπτό διαγωνισμό που διενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, υπαλλήλων, διαφόρων κατηγοριών και κλάδων, με εμπειρία και εξειδίκευση σε ελεγκτικά αντικείμενα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς. Με την απόφαση προκήρυξης των θέσεων ορίζονται αναλυτικά τα κριτήρια με βάση τα οποία θα αποδεικνύονται η ελεγκτική εμπειρία και εξειδίκευση. Ως εμπειρία θεωρείται κατά τη διαδικασία πρόσληψης και σχετική κατάρτιση εκπαίδευση - επιμόρφωση που έχει αποκτηθεί στα πλαίσια προγράμματος πρακτικής άσκησης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

δ) Το Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς στελεχώνεται από δικηγόρους με έμμισθη εντολή. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού δύνανται να μετατάσσονται ή να αποσπώνται δικηγόροι με έμμισθη εντολή από το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, καθώς και από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο νόμο 1892/1990, έπειτα από αίτημα των ενδιαφερόμενων και κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 52 του νόμου 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α/2011).

 

2. Η απόσπαση στις περιπτώσεις α', β' και δ' είναι τριετής. Μετά το πέρας της τριετίας η απόσπαση των υπαλλήλων λήγει αυτοδικαίως και δεν επιτρέπεται νέα απόσπαση πριν από την πάροδο διετίας. Εξαιρούνται του ανωτέρω χρονικού περιορισμού οι Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων για όσο διάστημα διατηρούν την ιδιότητα αυτή. Ποσοστό έως 40% από το λοιπό προσωπικό δύναται να υπηρετεί και δεύτερη τριετία, κατόπιν αιτήσεως του, αμέσως μετά τη λήξη της πρώτης, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του άρθρου 17 του παρόντος νόμου και απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 52 του νόμου 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α/2011).

 

3. Τα κριτήρια επιλογής των αποσπάσεων, μετακινήσεων και μετατάξεων υπαλλήλων προς την Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς είναι ιδίως η πενταετής τουλάχιστον εμπειρία σε αντικείμενα συναφή με το αντικείμενο της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς, το ήθος και η προσήλωση στο υπηρεσιακό καθήκον, η επαγγελματική επάρκεια και η υπηρεσιακή κατάρτιση στα αντικείμενα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς, η ικανότητα συνεργασίας και η επίδειξη ομαδικού πνεύματος, η δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και ο επαγγελματικός ζήλος. Τα προσόντα του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να προκύπτουν από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου και του πειθαρχικού φακέλου των υπαλλήλων.

 

4. Οι μετατάξεις προσωπικού στην Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς διενεργούνται, έπειτα από πρόσκληση του Υπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, στην οποία ορίζονται ο αριθμός κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής. Οι μετατάξεις ολοκληρώνονται με την έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και του οικείου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη νόμου.

 

5. Η διαδικασία επιλογής, τοποθέτησης και μετάθεσης των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς, γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν τους αντίστοιχους κλάδους και τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

6. Κατά την πρώτη εφαρμογή της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1, η πλήρωση των θέσεων γίνεται με επιλογή από τον φορέα με την ακόλουθη διαδικασία:

 

α) Από τον Υπουργό Ανάπτυξης εκδίδεται προκήρυξη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΣΕΠ) και σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και μία της Θεσσαλονίκης, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. Η σχετική προκήρυξη αποστέλλεται, πριν από τη δημοσίευση της, στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, το οποίο οφείλει να την ελέγξει από άποψη νομιμότητας, εντός τριάντα εργάσιμων ημερών από την περιέλευσή της σε αυτό. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, συνεχίζεται η διαδικασία χωρίς τη γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 

β) Για τη διεξαγωγή της διαδικασίας της επιλογής, συνιστάται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης επταμελής Επιτροπή Αξιολόγησης, αποτελούμενη από έναν σύμβουλο ή πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τον Γενικό Διευθυντή Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, τον Γενικό Διευθυντή Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, δύο μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, προτεινόμενα από τον πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, και δύο Προϊσταμένους Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένα από τα συμμετέχοντα μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού ως πρόεδρος, καθώς και ο γραμματέας της Επιτροπής και μέχρι τρεις υπάλληλοι για τη γραμματειακή υποστήριξη της.

 

γ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά τη συγκέντρωση των αιτήσεων, κατατάσσει σε πίνακα τους υποψηφίους κατά σειρά αξιολόγησης με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα. Ακολούθως, από τον πίνακα αυτόν καλεί σε προφορική συνέντευξη τριπλάσιο αριθμό υποψηφίων των θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν, κατά σειρά αξιολόγησης, εφόσον ο αριθμός των υποψηφίων υπερβαίνει το τριπλάσιο του αριθμού των θέσεων αυτών. Η συνέντευξη βαθμολογείται με συντελεστή που κυμαίνεται από 0,80 έως 1,20 επί της βαθμολογίας που έχει λάβει ο υποψήφιος με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά του προσόντα. Για κάθε συνέντευξη συντάσσεται πρακτικό από την Επιτροπή Αξιολόγησης στο οποίο περιγράφεται η κρίση της Επιτροπής και η αιτιολογία αυτής. Στη συνέχεια, με βάση την αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων στον πρώτο πίνακα και τη βαθμολογία της προφορικής συνέντευξης, καταρτίζεται προσωρινός πίνακας υποψηφίων. Ο προσωρινός πίνακας αναρτάται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και στις Διευθύνσεις Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και συγχρόνως αποστέλλεται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Για τη διαπίστωση της γνώσης ξένης γλώσσας και γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις.

 

δ) Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεως κατά του προσωρινού πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1993), όπως ισχύει, εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας των ως άνω αναρτήσεων. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, των προβλεπόμενων με την υπ' αριθμό 42948/2003 (ΦΕΚ 1854/Β/2003) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αντιρρήσεων και τον αυτεπάγγελτο έλεγχο, αποφαίνεται οριστικά και σύμφωνα με την απόφαση αυτή καταρτίζεται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου ο οριστικός πίνακας κατάταξης και ο πίνακας διοριστέων, ο οποίος αποστέλλεται προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ε) Ο οριστικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων ισχύει για μία διετία από την κύρωση του από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού και καλύπτονται από αυτόν με βάση τη σειρά κατάταξης, οι θέσεις που κενώνονται κατά τη διάρκεια της διετίας,

 

στ) Ο διορισμός των υποψηφίων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζεται αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 3205/2003, για τα μέλη της συγκροτούμενης Επιτροπής για την πρόσληψη προσωπικού και της γραμματείας της.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.