Νόμος 3728/08 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς προβαίνει ειδικότερα σε:

 

α) έλεγχο σε χώρους παραγωγής, εισαγωγής, αποθήκευσης και διακίνησης ή μεταφοράς προϊόντων και εμπορευμάτων και σε χώρους παροχής υπηρεσιών,

 

β) έλεγχο ύπαρξης ενδεικτικών πινακίδων, τιμοκαταλόγων και κάθε αναγκαίου, για την ενημέρωση του καταναλωτή, στοιχείου, σε προϊόντα ή εμπορεύματα, ως προς το είδος, την ποιότητα, τη Σύσταση, την προέλευση και την τιμή κατά συνήθη μονάδα μέτρησης, καθώς και στις παρεχόμενες υπηρεσίες αντίστοιχα,

 

γ) έλεγχο στον τρόπο διάθεσης και παράδοσης προϊόντων ή εμπορευμάτων ή της παροχής υπηρεσιών, ως προς την αναγραφή των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις στοιχείων επί των παραστατικών και των εγγυήσεων και την ποσοτική ή ποιοτική παράδοση ή παραλαβή,

 

δ) έλεγχο ύπαρξης άδειας της αρμόδιας αρχής για κάθε δραστηριότητα,

 

ε) έρευνα για πωλήσεις κάτω του κόστους,

 

στ) έρευνα καταγγελιών και αναφορών,

 

ζ) κατάσχεση μη εγκεκριμένων ή ελαττωματικών μετρικών οργάνων,

 

η) κατάσχεση και καταστροφή εμπορευμάτων που διατίθενται με παράνομο τρόπο ή είναι λαθραίας εισαγωγής,

 

θ) επιβολή χρηματικών προστίμων κατά τον Αγορανομικό Κώδικα και την κείμενη νομοθεσία αναφορικά με την εμπορική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του άρθρου 26 του παρόντος νόμου περί κανόνων τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών

 

ι) παραπομπή στην εισαγγελική αρχή για άσκηση ποινικών διώξεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

 

ι)α) τήρηση Μητρώου Ελεγκτών, Κοστολόγων και Τιμοληπτών που θα στελεχώνουν τα αντίστοιχα κλιμάκια της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς,

 

ι)β) έρευνα των εγγράφων και παραστατικών εισαγωγής, διακίνησης προϊόντων και εμπορευμάτων των εκδιδόμενων στοιχείων σε κάθε μορφή συναλλαγής και των εκδιδόμενων στοιχείων κατά την παροχή υπηρεσιών,

 

ι)γ) έρευνα ως προς τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά, τις διαγραφόμενες τάσεις των τιμών, τα δίκτυα διανομής, τα μερίδια αγοράς και τη μελέτη και ανάλυση οικονομικών στοιχείων και αριθμοδεικτών,

 

ι)δ) κοστολογική έρευνα σε επιχειρήσεις ή κατά επιχειρηματικούς κλάδους σε περιπτώσεις αδικαιολόγητων αυξήσεων προϊόντων και εμπορευμάτων ή υπηρεσιών, από μια επιχείρηση ή από το σύνολο των δραστηριοποιούμενων ομοειδών στον κλάδο επιχειρήσεων και

 

ι)ε) διενέργεια τιμοληψιών για την καταγραφή των τιμών στο Παρατηρητήριο Τιμών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012).

 

2. Οι Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς εκτείνονται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και ασκούνται παράλληλα και ανεξάρτητα από άλλες υπηρεσίες.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να ανακαθορίζεται η κατά τόπον και η καθ' ύλην αρμοδιότητα των υπηρεσιών της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 52 του νόμου 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α/2011).

 

4. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται κατόπιν πρότασης του Υπουργού Ανάπτυξης και του Υπουργού Εσωτερικών είναι δυνατόν να δημιουργούνται οργανικές περιφερειακές υπηρεσιακές μονάδες, σε επίπεδο διεύθυνσης, οι οποίες υπάγονται, διοικητικά και επιχειρησιακά, απευθείας στην Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 52 του νόμου 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.