Νόμος 3728/08 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Διάρθρωση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς διαρθρώνεται ως εξής:

 

α) Γραφείο Ειδικού Γραμματέα,

β) Διεύθυνση Ανάλυσης Συνθηκών Αγοράς και Ανταγωνιστικότητας,

γ) Διεύθυνση Ελέγχων,

δ) Διεύθυνση Έρευνας Τιμών και Κόστους,

ε) Διεύθυνση Παρατηρητηρίου Τιμών και Τιμοληψιών,

στ) Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης.

 

Η έναρξη λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Νομικής Υποστήριξης διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται η διάρθρωση των Διευθύνσεων της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς σε Τμήματα και οι επί μέρους αρμοδιότητες αυτών. Με το ίδιο διάταγμα μπορούν να τροποποιούνται οι Διευθύνσεις, τα Τμήματα και οι αρμοδιότητες αυτών σύμφωνα με το άρθρο 20 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) και να δημιουργούνται οργανικές αποκεντρωμένες μονάδες, σε επίπεδο Διεύθυνσης ή Τμήματος, οι οποίες ασκούν τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εποπτείας, με διοικητική υπαγωγή στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μπορεί να ανακαθορίζεται η κατά τόπον και η καθ' ύλην αρμοδιότητα των πιο πάνω αποκεντρωμένων μονάδων.

 

3. Η στελέχωση των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος νόμου. Η μετάθεση, μετακίνηση, απόσπαση ή μετάταξη των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προς τις αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες και αντίστροφα διενεργείται μόνο κατόπιν αίτησής τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 52 του νόμου 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α/2011).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου 4081/2012 (ΦΕΚ 184/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.