Νόμος 3846/10 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Λειτουργικά θέματα Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στη Διεύθυνση Ασφάλισης και Εσόδων της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών της Διοίκησης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών συνιστάται Υποδιεύθυνση Παρακολούθησης - Λήψης Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης, η οποία διαρθρώνεται σε πέντε τμήματα, με αρμοδιότητες που εκτείνονται στα Υποκαταστήματα των Διοικητικών Περιφερειών του άρθρου 26 του Οργανισμού του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 266/1989 (ΦΕΚ 127/Α/1989), ως εξής:

 

α) Α' Τμήμα με αρμοδιότητα στα Υποκαταστήματα της 9ης Διοικητικής Περιφέρειας (Αττικής).

 

β) Β' Τμήμα με αρμοδιότητα στα Υποκαταστήματα της 1ης και 2ης Διοικητικής Περιφέρειας (Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας).

 

γ) Γ Τμήμα με αρμοδιότητα στα Υποκαταστήματα της 3ης, 4ης, 5ης και 6ης Διοικητικής Περιφέρειας (Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Ιονίων Νήσων).

 

δ) Δ' Τμήμα με αρμοδιότητα στα Υποκαταστήματα της 7ης, 8ης και 10ης Διοικητικής Περιφέρειας (Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου).

 

ε) Ε' Τμήμα με αρμοδιότητα στα Υποκαταστήματα της 11ης, 12ης και 13ης Διοικητικής Περιφέρειας (Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης).

 

Οι αρμοδιότητες για καθένα από τα παραπάνω Τμήματα της Υποδιεύθυνσης είναι οι εξής:

 

α) Η παρακολούθηση των οφειλών προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, με στόχο την κατά προτεραιότητα είσπραξη αυτών που κρίνονται επισφαλείς.

 

β) Η συλλογή πληροφοριών για περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών από κάθε πηγή με άντληση στοιχείων από τις δημόσιες ή δημοτικές και κοινοτικές αρχές, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τις τράπεζες, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά από κάθε οργάνωση επαγγελματική, εμπορική, βιομηχανική, γεωργική, καθώς και από τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 παράγραφος 3 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997).

 

γ) Η συλλογή πληροφοριών για τις οικονομικές κινήσεις των οφειλετών.

 

δ) Η σύνταξη παραγγελιών κατασχέσεων και υποθηκών, η εντολή έκδοσης και εκτέλεσης τους από τα αρμόδια Υποκαταστήματα ή από τα Τμήματα Διοικητικής Εκτέλεσης των αντίστοιχων Ταμείων Είσπραξης Εσόδων Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών για όσα υποκαταστήματα υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα τους και την παρακολούθηση όλης της διαδικασίας μέσω ειδικού λογισμικού.

 

ε) Η παρακολούθηση των πτωχεύσεων και των πλειστηριασμών τρίτων σε βάρος περιουσιακών στοιχείων οφειλετών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, για την εμπρόθεσμη αναγγελία των οφειλών.

 

Στη συνιστώμενη υποδιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού και, ελλείψει αυτού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού.

 

Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της συνιστώμενης Υποδιεύθυνσης καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.

 

2. Στην Υποδιεύθυνση Μητρώου του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών Θεσσαλονίκης συνιστώνται δύο νέα Τμήματα Ανακεφαλαίωσης με τις ονομασίες Α' Τμήμα Ανακεφαλαίωσης και Β' Τμήμα Ανακεφαλαίωσης με αρμοδιότητα τις εργασίες ανακεφαλαίωσης του χρόνου των προς συνταξιοδότηση ασφαλισμένων για έκδοση προσυνταξιοδοτικών βεβαιώσεων κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999). Η τοπική τους αρμοδιότητα εκτείνεται σε όλα τα υποκαταστήματα των Νομών που υπάγονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών επεκτείνονται τα όρια της τοπικής αρμοδιότητας των ανωτέρω Τμημάτων και σε άλλες Περιφέρειες.

 

3. α) Στην Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών της Περιφέρειας Αττικής συνιστώνται 2 επιπλέον Τμήματα Ελέγχου (Ε' - ΣΤ'), με αρμοδιότητες όπως περιγράφονται στο άρθρο 1 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004).

 

β) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της με αριθμού [Α] Φ21/1639/1998 (ΦΕΚ 1129/Β/1998) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κανονισμός Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στα Τμήματα της Διεύθυνσης της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών της Περιφέρειας Αττικής προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού- Λογιστικού και ελλείψει αυτών, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών-Γραμματέων.}

 

γ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 23 της με αριθμού [Α] Φ21/1639/1998 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κανονισμός Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το ανώτατο όριο παραμονής στις υπηρεσίες των Ειδικών Υπηρεσιών Ελέγχου Ασφάλισης Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών του προσωπικού των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζεται σε 5 χρόνια.}

 

4. α) Στη Διοικητική Περιφέρεια Αττικής, Νομαρχία Αθηνών, το Τοπικό Υποκατάστημα Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών Καματερού συγχωνεύεται με το Τοπικό Υποκατάστημα Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών Άνω Λιοσίων της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής, το οποίο μετονομάζεται σε Τοπικό Υποκατάστημα Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών Άνω Λιοσίων - Καματερού, εξακολουθεί να υπάγεται στο Περιφερειακό Υποκατάστημα Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών Αθήνας και διαρθρώνεται ως εξής:

 

Τοπικό Υποκατάστημα Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών

 

Άνω Λιοσίων - Καματερού

 

1. Τμήμα Εσόδων

2. Τμήμα Παροχών Συντάξεων - Ασθενείας

3. Τμήμα Μητρώου

4. Τμήμα Οικονομικού - Διοικητικού

 

Η ασφαλιστική περιοχή του νέου Τοπικού Υποκαταστήματος περιλαμβάνει την ασφαλιστική περιοχή των υφιστάμενων Τοπικών Υποκαταστημάτων Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών Άνω Λιοσίων και Καματερού και υπάγεται στη χωρική αρμοδιότητα του Δ' Ταμείου Είσπραξης Εσόδων Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.

 

Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του νέου Τοπικού Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών Άνω Λιοσίων - Καματερού καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.

 

Μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του νέου Τοπικού Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών Άνω Λιοσίων - Καματερού, το υφιστάμενο Τοπικό Υποκατάστημα Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών Καματερού εξακολουθεί να λειτουργεί με τη διάρθρωση που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 266/1989 (ΦΕΚ 127/Α/1989)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

β) Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του νόμου 3693/2008 (ΦΕΚ 174/Α/2008) τροποποιείται ως εξής:

 

{β) καταργείται το Τοπικό Υποκατάστημα Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών Καμινίων από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συνιστώμενου Τοπικού Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών Αγίου Μηνά και του μεταστεγαζόμενου Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών

Ηρακλείου.}

 

γ) Στη Διοικητική Περιφέρεια Αττικής, Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, συνιστάται το Τοπικό Υποκατάστημα Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών Άνω Αχαρνών, το οποίο υπάγεται στο Περιφερειακό Υποκατάστημα Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών Αθηνών και διαρθρώνεται ως εξής:

 

Τοπικό Υποκατάστημα Άνω Αχαρνών

 

1. Τμήμα Εσόδων - Μητρώου

2. Τμήμα Παροχών Συντάξεων - Ασθενείας

3. Τμήμα Οικονομικού - Διοικητικού

 

Η ασφαλιστική περιοχή του ανωτέρω Τοπικού Υποκαταστήματος υπάγεται στη χωρική αρμοδιότητα του Δ' Ταμείου Είσπραξης Εσόδων Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών Αθήνας.

 

5. Στα Υποκαταστήματα και στις Μονάδες Υγείας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών συνιστώνται υποχρεωτικά Γραφεία Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων (ΓΕΑ) για την υποδοχή και πληροφόρηση των συναλλασσομένων με το Ίδρυμα.

 

Οι αρμοδιότητες και η έναρξη λειτουργίας τους καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.

 

6. Μεταφέρονται πεντακόσιες (500) κενές οργανικές θέσεις του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών του κλάδου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Προσωπικού Καθαριότητας από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες σε Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες, ως εξής:

 

α) Εξήντα οκτώ (68) θέσεις στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού στις Κεντρικές Υπηρεσίες.

 

β) Έξι (6) θέσεις στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αναλογιστών στις Κεντρικές Υπηρεσίες.

 

γ) Είκοσι έξι (26) θέσεις στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών στις Κεντρικές Υπηρεσίες.

 

δ) Διακόσιες (200) θέσεις στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού στις Περιφερειακές Υπηρεσίες.

 

ε) Εκατό (100) θέσεις στον κλάδο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού στις Περιφερειακές Υπηρεσίες.

 

στ) Εκατό (100) θέσεις στον Κλάδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες.

 

7. Το άρθρο 17 του νόμου 2972/2001 (ΦΕΚ 291/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 17

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, μπορεί να ανακαθορίζεται ο αριθμός των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, που συστάθηκαν στις περιοχές Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1383/1942 (ΦΕΚ 39/Α/1942) και των κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 8 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3908/1958 (ΦΕΚ 197/Α/1958) και του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2252/1952 (ΦΕΚ 284/Α/1952) και των από [ΒΔ] 27-02-1957 και [ΒΔ] 16-08-1959 βασιλικών διαταγμάτων, όπως μετονομάσθηκαν με τις διατάξεις της περίπτωσης α' του άρθρου 18 του νόμου 1469/1984 (ΦΕΚ 111/Α/1984). Με όμοια απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να ανακατανέμονται οι αρμοδιότητες τους κατά τόπο και καθ' ύλην, καθώς και να μεταφέρονται αρμοδιότητες τους σε υποκαταστήματα του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.}

 

8. α) Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης έργου με θεραπευτές και ελεγκτές ιατρούς και οδοντιάτρους κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009).

 

β) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 27 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 3302/2004 (ΦΕΚ 267/Α/2004) και την παράγραφο 9 του άρθρου 37 του νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Οι ιατροί και οδοντίατροι αυτοί δεν μπορεί να υπερβαίνουν σε καμία περίπτωση τους χίλιους πεντακόσιους (1.500).}

 

γ) Καταργούνται διακόσιες πενήντα (250) οργανικές θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών και πενήντα (50) οργανικές θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οδοντιάτρων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, οι οποίες είχαν συσταθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.