Νόμος 2556/97 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Θέματα προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Συνιστώνται στα γραφεία των Διοικητών και Υποδιοικητών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών θέσεις ειδικών συνεργατών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για κάθε γραφείο, ως εξής:

 

α)α. Στο γραφείο του Διοικητή Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών τέσσερις (4) θέσεις και των Υποδιοικητών δύο (2) θέσεις.

β)β. Στο γραφείο του Διοικητή του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων δύο (2) θέσεις και των Υποδιοικητών μία (1) θέση.

 

Επίσης, συνιστώνται στο γραφείο του Διοικητή του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών δύο (2) θέσεις ειδικών συνεργατών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 

Η πρόσληψη στις θέσεις αυτές γίνεται από τα ανωτέρω πρόσωπα, χωρίς οποιαδήποτε διαδικασία. Το εν λόγω προσωπικό αποχωρεί αυτοδίκαια και ταυτόχρονα με την αποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο, του προσώπου που το προσέλαβε, χωρίς άλλη διαδικασία και χωρίς να γεννάται οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλης αξίωσης ή προνομίου ή προτίμησης.

 

Οι αμοιβές του παραπάνω προσωπικού καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων μπορεί να γίνει εν μέρει και με απόσπαση υπαλλήλου του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982) κατ' εφαρμογή αναλόγως της παραγράφου 9 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 1553/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

β. οι Διοικητές των ασφαλιστικών οργανισμών Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, οι Πρόεδροι του Ταμείου Ασφαλίσεως Εμπόρων (ΤΑΕ) και του Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών, καθώς και ο Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού μετά από σύμφωνη γνώμη των Διοικητικών τους Συμβουλίων, μπορούν να αναθέτουν κατά περίπτωση δικαστικές υποθέσεις ασφαλιστικής και οικονομικής φύσης σε ιδιώτες δικηγόρους για τη διεκπεραίωσή τους. Η αμοιβή για τις παραπάνω περιπτώσεις καθορίζεται με απόφαση των Διοικητικών τους Συμβουλίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 70 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999) και με το άρθρο 15 του νόμου 3302/2004 (ΦΕΚ 267/Α/2004).

 

2. Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του νόμου [Ν] 1057/1980 (ΦΕΚ 152/Α/1980) των υπηρετούντων γιατρών του ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, των οποίων η διάρκεια ισχύος τους έληξε και δεν ανανεώθηκαν μέχρι την ημερομηνία ισχύος της παρούσας διάταξης, θεωρούνται ότι ισχύουν και μετατρέπονται σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, το προσωπικό δε που υπηρετεί κατατάσσεται σε αντίστοιχες συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις.

 

Για την κατά την προηγούμενη παράγραφο κατάταξη εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο διαπιστωτική πράξη που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Συνιστώνται στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος τρεις (3) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπαγομένων απευθείας στο Διοικητή του Ταμείου, για την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του έργου αυτού, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών του Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, ως εξής:

 

α) Αναλογιστή μία (1) θέση

β) Στατιστικολόγου μία (1) θέση

γ) Χρηματοοικονομικής Διοίκησης μία (1) θέση

 

Η πρόσληψη του ειδικού επιστημονικού προσωπικού γίνεται με τις διατάξεις του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει, με σύμβαση διάρκειας πέντε (5) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των θέσεων αυτών πρέπει να έχουν τα προσόντα του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 25 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991).

 

Στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό της παραγράφου αυτής καταβάλλονται ειδικές αποδοχές, οι οποίες καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Συνιστώνται στο Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος οι παρακάτω οργανικές θέσεις προσωπικού:

 

α) Πενήντα τρεις (53) θέσεις μονίμου προσωπικού του Κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Ειδικοτήτων.

 

Οι θέσεις αυτές είναι επιπλέον των καθοριζομένων από τις διατάξεις του άρθρου 32 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 948/1977 (ΦΕΚ 322/Α/1977).

 

β) Δέκα (10) θέσεις μονίμου προσωπικού του Κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών.

 

Οι θέσεις αυτές είναι επιπλέον των καθοριζομένων από τις διατάξεις του άρθρου 33 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 946/1977 (ΦΕΚ 322/Α/1977).

 

γ) Πέντε (5) θέσεις μονίμου προσωπικού του Κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

Οι θέσεις αυτές είναι επιπλέον των καθοριζομένων από τις διατάξεις του άρθρου 34 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 948/1977 (ΦΕΚ 322/Α/1977) και των αυτοδικαίως συσταθεισών με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1586/1986 (ΦΕΚ 37/Α/1986).

 

δ) Μία (1) θέση μονίμου προσωπικού Κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών.

 

ε) Μία (1) θέση μονίμου προσωπικού Κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αναλογιστών.

 

στ) Πέντε (5) θέσεις μονίμου προσωπικού Κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

ζ) Δέκα (10) θέσεις μονίμου προσωπικού Κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Υπαλλήλων Φαρμακείου.

 

Οι θέσεις αυτές είναι επιπλέον των καθοριζομένων από τις διατάξεις του άρθρου 40 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 948/1977 (ΦΕΚ 322/Α/1977).

 

η) Πέντε (5) θέσεις μόνιμου προσωπικού Κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών όλων των ειδικοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 20 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 194/1988 (ΦΕΚ 84/Α/1988).

 

Οι θέσεις αυτές είναι επιπλέον των συσταθεισών με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1476/1984 άρθρο 2 παράγραφος 3 (ΦΕΚ 136/Α/1984) και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 174/1992 (ΦΕΚ 81/Α/1992).

 

θ) Τρεις (3) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή.

 

Οι θέσεις αυτές είναι επιπλέον των καθοριζομένων από τις διατάξεις του άρθρου 48 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 948/1977 (ΦΕΚ 322/Α/1977).

 

Τα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των παραπάνω Κλάδων και θέσεων προσωπικού ορίζονται με τα προβλεπόμενα από το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 194/1988 (ΦΕΚ 64/Α/1988), όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 172/1992 (ΦΕΚ 81/Α/1992) και προκειμένου για κλάδους που δεν καλύπτονται από αυτό τα προβλεπόμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες οικείες διατάξεις.

 

Ειδικότερα:

 

α) Για τον Κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης αναλογιστών, ως προσόντα διορισμού ορίζονται:

 

Πτυχίο του Μαθηματικού Τμήματος των Φυσικομαθηματικών Σχολών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής ή πτυχίο άλλων σχολών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, στις οποίες διδάσκονται ασφαλιστικά και οικονομικό μαθηματικό (άρθρο 22 παράγραφος 4 του νόμου [Ν] 1735/1987 (ΦΕΚ 195/Α/1987)).

 

β) Για τον Κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, ως προσόν διορισμού ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα όλων των Ειδικοτήτων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και των Πολυτεχνικών Σχολών.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, κατανέμονται οι θέσεις των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Ειδικοτήτων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Υπαλλήλων Φαρμακείου και Δικηγόρων με έμμισθη εντολή μεταξύ των μονάδων των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 74 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999).

 

4. Οι θέσεις προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που μεταφέρθηκαν από το τέως Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Εργατοτεχνιτών Δομικών και Ξυλουργικών Εργασιών (ΤΕΑΕΔΞΕ) ορίζονται σε πλήρους απασχόλησης.

 

Στις θέσεις αυτές κατατάσσεται το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης.

 

Για την κατάταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου οργάνου, η οποία δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

5. Οι προβλεπόμενες από το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 266/1989 οργανικές θέσεις των Κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οδοντιάτρων, όπως αυτές ανακαθορίστηκαν με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 363/1992, αυξάνονται από του τελευταίου ανακαθορισμού κατά 1.300 και 200 αντιστοίχως. Η κατανομή των οργανικών θέσεων μεταξύ της κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών, καθώς και η κατανομή στις επί μέρους οργανικές μονάδες σε επίπεδο περιφέρειας νομού ή επαρχίας, ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

6. Στο Ταμείο Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων συνιστάται Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ιατρών της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Στον Κλάδο αυτόν συνιστώνται δώδεκα (12) θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία, εκ των οποίων επτά (7) με ειδικότητα Παθολόγου, τρεις (3) Οδοντιάτρου, μία (1) με ειδικότητα Παιδιάτρου και μία (1) με ειδικότητα Καρδιολόγου και τέσσερις (4) στο Τμήμα Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων δύο (2) με ειδικότητα Παθολόγου και δύο (2) Οδοντιάτρου. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται τα αντίστοιχα προβλεπόμενα από το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 194/1988.

 

7. Οι δαπάνες που έχουν διενεργηθεί από 12-07-1996 στις τέως περιφερειακές Επιθεωρήσεις του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων:

 

α) Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη και

β) Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο,

 

θεωρούνται νόμιμες.

 

8. α. Οι αμοιβές που καταβλήθηκαν από 01-06-1986 μέχρι 31-05-1990 στους μόνιμους επιμελητές εισπράξεων του Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, βάσει της με αριθμό [Α] 96914/1985 (ΦΕΚ 24/Β/1985) απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και οικονομικών, που κυρώθηκε με το άρθρο 12 του νόμου [Ν] 1643/1986 (ΦΕΚ 126/Α/1986) και οι οποίες εμφανίζονται στον ισολογισμό του Ταμείου σε λογαριασμό ενεργητικού ως απαίτηση, θεωρούνται νόμιμες και αφαιρούνται από τα σχηματισθέντα κεφάλαια του Ταμείου.

 

β. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 38 του νόμου 2008/1992 (ΦΕΚ 16/Α/1992), προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Τα ανωτέρω ποσά δεν χρήζουν περαιτέρω εκκαθάρισης, εκπίπτουν από τα σχηματισθέντα κεφάλαια και απαλλάσσονται κάθε υποχρέωσης προς τρίτους.}

 

9. Η διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 38 του νόμου 2008/1992 εφαρμόζεται και για τους υπαλλήλους του ΤΑΤΤΑ.

 

10. Οι αποφάσεις επαναφοράς στην υπηρεσία υπαλλήλων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) και του άρθρου 14 παράγραφος 21 του νόμου [Ν] 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α/1994) και ύστερα από απόφαση των Επιτροπών του άρθρου 26 παράγραφος 4 του νόμου 2190/1994, θεωρούνται νόμιμες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

 

11. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων χορηγούνται και στους οδοντιάτρους του Ταμείου Υγείας Δημοτικών Κοινοτικών Υπαλλήλων τα έξοδα κίνησης, που καταβάλλονται στους γιατρούς και οδοντιάτρους του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 εδαφίου α' του άρθρου 38 του νόμου 2008/1992.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.