Νόμος 3693/08 - Άρθρο 52

Άρθρο 52: Οργανωτικά θέματα Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών και λοιπές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στη Διοικητική Περιφέρεια Κρήτης, Νομού Ηρακλείου:

 

α) συνιστάται Τοπικό Υποκατάστημα Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών Αγίου Μηνά Ηρακλείου, το οποίο υπάγεται στο Περιφερειακό Υποκατάστημα Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών Ηρακλείου και το οποίο διαρθρώνεται ως εξής:

 

Τοπικό Υποκατάστημα Αγίου Μηνά Ηρακλείου

 

1. Τμήμα Εσόδων - Μητρώου

2. Τμήμα Παροχών Συντάξεων - Ασθενείας

3. Τμήμα Οικονομικού - Διοικητικού

 

β) καταργείται το Τοπικό Υποκατάστημα Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών Καμινίων από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συνιστώμενου Τοπικού Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών Αγίου Μηνά και του μεταστεγαζόμενου Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών Ηρακλείου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010).

 

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών καθορίζεται η ασφαλιστική περιοχή εντός της οποίας ασκούνται οι αρμοδιότητες του συνιστώμενου Τοπικού Υποκαταστήματος Αγίου Μηνά Ηρακλείου και ανακαθορίζεται η ασφαλιστική περιοχή του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών Ηρακλείου στην οποία περιέρχεται και η ασφαλιστική περιοχή του Τοπικού Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών Καμινιών, το οποίο καταργείται με την παρούσα διάταξη.

 

3. Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συνιστώμενου Τοπικού Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών Αγίου Μηνά Ηρακλείου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.

 

4. Η περίπτωση ζ' του άρθρου 38 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999) συμπληρώνεται ως εξής:

 

{καθώς και του γενικότερου έργου της Κοινωνικής Ασφάλισης.}

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας δύναται να διατίθενται ποσά σε βάρος του Λογαριασμού Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΛΒΚΑ) για την εφαρμογή του νόμου [Ν] 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008), για δαπάνες που αφορούν τη στέγαση και τον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων των νέων φορέων και τομέων, την προμήθεια εφαρμογών και εξοπλισμού πληροφορικής για μισθοδοσία και εγκατάσταση λογιστηρίου και ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. Οι εν λόγω δαπάνες θα αποδοθούν στο Λογαριασμό Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης από τους νέους φορείς, με κατανομή στους τομείς, μετά την έναρξη λειτουργίας τους.

 

6. Συμβάσεις μίσθωσης έργου που έχουν συναφθεί από το Ταμείο Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ) με ελεγκτές ιατρούς - οδοντιάτρους ισχύουν έναντι του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών. Διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ανάθεση με μίσθωση έργου σε ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων από το Ταμείο Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων, συνεχίζονται κανονικά και μετά την ημερομηνία ένταξης του κλάδου ασθένειας στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, το οποίο υπεισέρχεται στις συμβάσεις αυτές ως διάδοχος φορέας με τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις. Οι ιατροί και οδοντίατροι αυτοί προσαυξάνουν το ποσοστό της παραγράφου 9 του άρθρου 37 του νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006). Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του προηγούμενου εδαφίου, για τους ασφαλισμένους του τέως Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων, εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις περιοχές που θα συναφθούν οι ως άνω συμβάσεις οι ιατροί που έχουν συνάψει συμβάσεις με το Ταμείο Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων κατά πράξη και περίπτωση και αμείβονται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών με το κρατικό τιμολόγιο. Συμβάσεις μίσθωσης έργου που έχουν συναφθεί από το Ταμείο Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων με επιμελητές εισπράξεων ισχύουν έναντι του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.