Νόμος 3846/10 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Ρυθμίσεις Θεμάτων Ελέγχου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου δέκατου του νόμου 3607/2007 (ΦΕΚ 245/Α/2007) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο Γενικός Επιθεωρητής και τα ανωτέρω μικτά κλιμάκια, μετά την περάτωση του ελέγχου, συντάσσουν πόρισμα, το οποίο αποστέλλουν στον αρμόδιο Ασφαλιστικό Φορέα. Εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση του πορίσματος ελέγχου της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στον Ασφαλιστικό Φορέα, τα Διοικητικά Συμβούλια των φορέων υποχρεούνται είτε να εφαρμόσουν τις προτάσεις του πορίσματος είτε να διαφοροποιηθούν διατυπώνοντας την αιτιολογημένη άρνηση ή αντίρρηση τους και να γνωστοποιήσουν στον Γενικό Επιθεωρητή τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν, καθώς και τα μέτρα που έλαβαν ή τους λόγους για τους οποίους δεν ενήργησαν σύμφωνα με το πόρισμα.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η επιβολή χρηματικών κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου.}

 

3. Τα τέταρτο και πέμπτο εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Για κάθε έλεγχο υποβάλλεται πόρισμα από τις αρμόδιες Διευθύνσεις στον Γενικό Επιθεωρητή της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στον Ασφαλιστικό Φορέα και εφόσον κρίνεται αναγκαίο και στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. Σε περίπτωση διαπίστωσης από τον έλεγχο παράβασης της κείμενης νομοθεσίας, ο Γενικός Επιθεωρητής της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στον Ασφαλιστικό Φορέα επιβάλλει τις οριζόμενες από το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 121/2008 (ΦΕΚ 183/Α/2008) χρηματικές κυρώσεις.

 

Οι ανωτέρω χρηματικές κυρώσεις επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στον Ασφαλιστικό Φορέα, μετά την παροχή σχετικών εξηγήσεων, οι οποίες υποβάλλονται εγγράφως, μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που αυτοί που τους αφορά έλαβαν το σχετικό έγγραφο, για παροχή εξηγήσεων και στο οποίο υποχρεωτικά αναφέρεται η διαπραχθείσα παράβαση.

 

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί μέσα σε 30 εργάσιμες ημέρες ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων είναι άμεσα εκτελεστές. Τα έσοδα από τα επιβαλλόμενα κατά τα ανωτέρω χρηματικά πρόστιμα εισπράττονται από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων.}

 

4. Στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας συνιστάται Επιτροπή Ενστάσεων η οποία αποτελείται από:

 

α) Τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ο οποίος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, οριζόμενο από το διοικητικό συμβούλιο αυτού.

 

β) Τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο από το διοικητικό συμβούλιο αυτής.

 

γ) Τον Προϊστάμενο του αυτοτελούς γραφείου Νομικών Υποθέσεων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας αναπληρούμενο από άλλον οριζόμενο δικηγόρο του Τμήματος, μεταξύ των υπηρετούντων με έμμισθη εντολή. Γραμματέας ορίζεται με τον αναπληρωτή του υπάλληλος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, με βαθμό τουλάχιστον Γ'.

 

Τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής και ο γραμματέας με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους διορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για τριετή θητεία. Εισηγητής κάθε φορά ορίζεται ένας από τους συντάξαντες το πόρισμα από τον Γενικό Επιθεωρητή της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

Αντικείμενο της Επιτροπής Ενστάσεων αποτελεί η εκδίκαση των προσφυγών επί των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων από τον Γενικό Επιθεωρητή της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και οι αποφάσεις της ως άνω Επιτροπής είναι άμεσα εκτελεστές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.